Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Мелейчук Станіслав Станіславович. Робочий процес і характеристики вихрової ежекторної ступені вакуумного агрегату : дис... канд. техн. наук: 05.05.15 / Сумський держ. ун-т. — Суми, 2007. — 159арк. : іл. — Бібліогр.: арк. 146-155.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Мелейчук С.С. Робочий процес і характеристики вихрової ежекторної ступені вакуумного агрегату. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.05.15 – вакуумна і компресорна техніка. - Сумський державний університет, Суми, 2007.

У дисертаційній роботі наведені результати експериментального і теоретичного дослідження робочого процесу вихрової ежекторної ступені вакуумного агрегату. Визначено вплив основних геометричних параметрів проточної частини ежектора на його характеристики.

Основним змістом роботи є отримання основного розрахункового рівняння, що об’єднує три режимних параметри вихрової ежекторної ступені (ступінь розширення активного потоку, ступінь стиснення пасивного потоку і коефіцієнт ежекції) з геометричними параметрами проточної частини ежекторної ступені. Розрахункова модель базується на законі збереження імпульсу у розрахункових перетинах.

Показано суттєву відмінність у роботі вихрової ежекторної ступені вакуумного агрегату і автономно працюючого ежекторного пристрою, що визначається наявністю примусового відкачування вакуумним насосом. Визначено, що розподіл швидкостей у вихровій камері вихрової ежекторної ступені підпорядковується закону розподілу вільного і вимушеного вихорів. Закон розподілу вільного вихору відповідає степеневому закону розподілу швидкості.

Наведено результати розрахункового моделювання взаємодії потоків за допомогою програмного комплексу FlowVision. Отримано розподіл поля швидкостей і тиску в розрахункових перетинах проточної частини вихрової ежекторної ступені.

Проведено аналіз енергоефективності вакуумного агрегату на базі ексергетичної ефективності. Наведено методику розрахунку вакуумного агрегату для системи вакуумного охолодження водних розчинів.

У дисертаційній роботі розв’язана науково-технічна задача дослідження робочого процесу вихрової ежекторної ступені вакуумного агрегату на базі рідинно-кільцевого вакуум-насоса.

За результатами виконаної роботи можна зробити такі висновки:

1. Виявлено основні відмінності автономно працюючого ежектора від ежекторної ступені вакуумного агрегату.

Розв’язана комплексна задача взаємовпливу компонентів вакуумного агрегату (ежекторної ступені і вакуум-насоса), що раніше не виконувалася.

2. Розглянуто робочий процес і запропоновано модель взаємодії потоків у проточній частині вихрової ежекторної ступені. Модель течії базується на законі збереження імпульсів потоку в межах характерних перетинів.

Отримано основне розрахункове рівняння, що об’єднує три режимних параметри вихрової ежекторної ступені (ступінь розширення активного потоку, ступінь стиснення пасивного потоку, коефіцієнт ежекції) з геометричними параметрами проточної частини ежекторної ступені.

3. Проведено комплексні експериментальні дослідження робочого процесу вихрової ежекторної ступені і отримано витратні характеристики вакуумного агрегату.

Виявлено, що використання ВЕС дозволяє розширити діапазон роботи вакуумного агрегату за тисками всмоктування і за об’ємною продуктивністю в даному діапазоні, а саме збільшується рівень досяжного вакууму на 5-8,5% залежно від геометричних співвідношень проточної частини.

4. Отримано дані розподілу тангенціальної та осьової складових компонентів швидкості в характерних перетинах проточної частини ежекторної ступені і розподіл поля тиску на основі розрахункового експерименту за допомогою програмного комплексу FlowVision.

Показано, що відсутня приосьова область незруйнованого вихору, відсутні поворотні течії газу в проточній частині ВЕС; оптимальний кут нахилу каналу введення активного потоку відносно осі приймальної камери становить 600.

5. Виконано перевірку запропонованої моделі взаємодії потоків у проточній частині вихрової ежекторної ступені шляхом зіставлення розрахунково-теоретичних залежностей з експериментальними даними. Шляхом введення в закон взаємодії потоків показника степеня n вдається досягти задовільного збігання експериментальних і теоретичних результатів. Проведені експериментальні і теоретичні дослідження покладені в основу методики розрахунку вихрової ежекторної ступені вакуумного агрегату.

6. Вперше проведено ексергетичний аналіз енергоефективності складових компонентів вакуумного агрегату. Виявлено, що вакуумний агрегат з вихровою ежекторною ступінню має більше значення ексергетичного ККД, що дорівнює 0,26, ніж вакуумний агрегат без використання ежектора.

7. Результати дисертаційної роботи впроваджено на Охтирському сиркомбінаті (Сумська обл.) для використання вакуумного агрегату на базі РКВН у системі вакуумного охолодження молока; в Інституті садівництва Української академії аграрних наук (Київська обл.) як методика розрахунку системи зберігання плодів під вакуумом технологічному процесі зберігання і переробки плодів; у навчальному процесі СумДУ.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Арсеньев В.М., Мелейчук С.С. Методика выбора водокольцевого вакуумного агрегата для систем вакуумного охлаждения водных растворов// Збірник наукових праць Міжнародної науково-технічної конференції (додаток до журналу «Холодильна техніка і технологія».-2003.-№4.-С.94-98.)

  1. Мелейчук С.С. Техническое содержание и задачи экспериментальных исследований вакуумных агрегатов на базе жидкостно-кольцевых машин// Вісник Сумського державного університету.-2004.-№13.- С.80-85.

  2. Мелейчук С.С., Арсеньев В.М. Экспериментальные исследования воздушной эжекторной ступени жидкостно-кольцевой машины// Холодильна техніка і технологія.-2005.-№6.-С.45-49.

  3. Мелейчук С.С., Арсеньев В.М. Повышение эффективности жидкостнокольцевых машин в системах конденсации// Праці 11-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Герметичність, вібронадійність та екологічна безпека насосного і компресорного обладнання»-«Гервікон-2005».-Суми, 2005.-Т.3.-С.146-150.

  4. Арсеньев В.М., Мелейчук С.С., Кочевский А.Н. Исследование взаимодействия потоков газа в воздушном вихревом эжекторе// Вісник Сумського державного університету.-2006.-№10.- С.143-153.

  5. Арсеньев В.М., Мелейчук С.С. Анализ возможности создания вакуумных агрегатов на базе жидкостно-кольцевых вакуум-насосов с предвключенной вихревой эжекторной ступенью// Компрессорное и энергетическое машиностроение.-2006.-№3(5).-С.27-32.

  6. Арсеньєв В.М., Мелейчук С.С. Рідиннокільцевий вакуумний насос: Патент на винахід №75212 Україна; МПК (2006) F04c7/00; F04c19/00; Опубл. 15.03.2006; Бюл. №3.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины