Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Кахнич Петро Федорович. Оптимізація структури територій приміських зон великих міст (на прикладі м. Рівне) : Дис... канд. техн. наук: 05.24.04 / Національний ун-т водного господарства та природокористування. — Рівне, 2006. — 165арк. : табл. — Бібліогр.: арк. 144-154.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Кахнич П.Ф. Оптимізація структури територій приміських зон великих міст (на прикладі м. Рівне). – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.24.04 – Кадастр та моніторинг земель. – Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, 2006.

Запропоновано новий системний підхід до вирішення проблеми оптимального використання та управління територіями. На прикладі територій приміських зон виконано оптимізацію їх структури з врахуванням зв’язків між територіальними елементами земель та функціональними заходами землеустрою. Створена ієрархічна модель системи приміської зони, на основі якої виявлено локальні та глобальні пріоритети, які суттєво впливають на оптимальний розвиток приміської зони. Обґрунтовано аналітичні підходи до еколого-економічної ефективності розвитку територій через систему господарювання, земле- та природокористування, антропогенну навантаженість.

В дисертації отримані такі основні результати:

1. Обґрунтовано аналітичні підходи до еколого-економічної ефективності розвитку територій через існуючу систему господарювання, земле- та природокористування, порівняльну характеристику антропогенних навантажень та їх вплив на навколишнє середовище. Запропоновано механізм практичного урахування антропогенного впливу на приміські території.

2. Створена структурна системна модель зв’язків між територіальними елементами земель приміської зони та функціональними заходами землеустрою.

3. Визначено основні рівні та окремі фактори, які впливають на оптимальне функціонування приміської зони, за допомогою комплексної науково-обгрунтованої системи землеустрою як основного механізму земельної політики держави, що регулює земельні відносини з урахуванням сукупності організаційно-правових, соціально-економічних, екологічних, технічних та інших заходів.

4. Представлено конструктивну та регулюючу форму системи приміської зони та встановлено, що головними ознаками її є ієрархічність, структурованість, взаємозалежність і взаємозв’язок між складовими частинами.

5. Створено ієрархічну модель приміської зони, яка показала локальні та глобальні пріоритети, які суттєво впливають на оптимальний розвиток приміської зони.

6. Розроблено методику оптимізації структури приміської зони з визначенням пріоритетів, що суттєво впливають на розвиток адміністративно-територіальних утворень.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Кахнич П.Ф. Динаміка розвитку територій в приміських зонах // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів, 2005. – С.379-383.

  2. Кахнич П.Ф. Причинно-наслідкові зв’язки землекористувань з екологічною ситуацією в приміських зонах // Інженерна геодезія. – К.: КНУБА, 2003. – Вип. № 49. – С.141-151.

  3. Кахнич П.Ф. Основні принципи формування та оцінки приміських територій // Вісник НУВГП . – Рівне: НУВГП, 2006. – №1.– С.194-200.

  4. Кахнич П.Ф., Корнілов Л.В., Черняга П.Г. Землеустрій, як засіб формування землекористувань // Містобудування та територіальне планування. – К.: КНУБА, 2003. – Вип. № 16. – С.71-77.

  5. Кахнич П., Німкович Р., Черняга П. Структурна система земель приміської зони //Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів, 2006. – С.242-247.

  6. Кахнич П.Ф., Корнілов Л.В., Черняга П.Г. Організаційно – правові аспекти управління територіями населених пунктів та приміських зон // Землевпорядний вісник. – Київ, 2003.-№1. – С.28-31.

  7. Кахнич П. Німкович Р. Черняга П. Ієрархічна модель системи приміської зони // Землевпорядний вісник. – Київ, 2006. .-№1. – С.53-56.

  8. Кахнич П.Ф. Формування приміських територій крупних та великих міст // «Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища». – Праці міжн. конф. Алушта. – 2005. – С.102-107.

  9. Кахнич П.Ф., Черняга П.Г., Мельничук О.Ю. Деякі аспекти меліорації у відтворені природно-ресурсного потенціалу // Тези доповідей регіональної наук.- практ. конф. «Проблеми охорони природи і відтворення природно-ресурсного потенціалу Західного Поділля.- Тернопіль, 1990. – С.17-18.

  10. Кахнич П.Ф., Мельничук О.Ю. Раціональне природокористування в регіонах інтенсивного антропогенного навантаження //Тези доповідей наук.–техн. конференції, присвяченої 50-річчю перемоги у Великій Вітчизняній війні. – Рівне, 1995.- ч.1. – С.44.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины