Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Клюшина Ганна-Христина Володимирівна. Літологія і фаціальні особливості олігоценових відкладів північно- західного шельфу Чорного моря : Дис... канд. геол. наук: 04.00.10 / Інститут геологічних наук НАН України. — К., 2006. — 121арк. — Бібліогр.: арк. 112-121.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Клюшина Г-Х.В. Літологія і фаціальні особливості олігоценових відкладів північно-західного шельфу Чорного моря. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.10 - геологія океанів і морів. - Інститут геологічних наук НАН України, Київ, 2006.

В роботі викладені результати детальних літологічних досліджень олігоценових відкладів північно-західного шельфу Чорного моря на комплексному методичному підґрунті. Розроблено літолого-генетичну класифікацію олігоценових порід, з’ясовано закономірності їх поширення та умови утворення. Визначено мінеральний склад, морфологічні і структурні особливості уламкової, глинистої та аутигенної складових. За аналізом аутигенних мінералів з’ясовано фізико-хімічні та гідродинамічні умови седиментогенезу, а також основні етапи діагенетичного перетворення. Визначено типи літологічних фацій та побудовано схеми їх просторового поширення для відповідних стратиграфічних підрозділів олігоцену. Проведено структурно-фаціальне районування. Охарактеризовано етапи розвитку і седиментаційні умови формування осадків в олігоценовому басейні – планорбеловий, молочанський, керлеутський (рюпель-хатський) час.

Проведено детальне комплексне вивчення речовинного складу олігоценових порід. За аналізом отриманих даних, розроблено літолого-генетичну класифікацію олігоценових порід північно-західного шельфу Чорного моря. Виділено три класи (теригенні, біогенні, хемо- та біохемогенні), чотири групи (кварц-силікатні, карбонатні, фосфоритові, глауконітові) і вісім літологічних типів порід (пісковики, алевроліти, глини, мергелі, вапняки, сидеритові породи, фосфосидерити, глауконітові пісковики). Для більшості літологічних типів визначено закономірності поширення і умови утворення.

У нижній частині розрізу керлеутського регіоярусу виділено прошарки темно-сірих до чорного глин збагачених органічною речовиною. Вміст Сорг сягає від 0,5 до 1,56%. За результатами мікроскопічного, люмінесцентно-бітумінологічного аналізів та даних вуглепетрографічних досліджень визначено форми знаходження органічної речовини в олігоценових породах – це хаотично розподілений чорний сильно розкришений детрит поганого збереження, частково піритизований; морфологічно оформлений рослинний детрит та ниткоподібні ізотропні включення. Встановлено ступінь зрілості органічної речовини, що відповідає стадії протокатагенезу (ПК1).

Детально вивчено сидеритові породи верхньої частин розрізу молочанського регіоярусу. За мікроструктурно-текстурними ознаками, виділено три типи сидеритових порід – кристалічнозернисті, пелітоморфні та алевритисті з конкреційною текстурою. Проведено співставлення результатів хімічних аналізів сидеритових порід північно-західного шельфу Чорного моря та подібних одновікових утворень Причорноморської западини та Криму. Встановлено, що сидеритові породи шельфу відрізняються підвищеними значеннями оксиду магнію та фосфорного ангідриту. Цей факт дає підставу припустити, що їх утворення відбувалося на значних глибинах в зоні апвелінгу.

Визначено склад уламкових, глинистих, акцесорних та аутигенних мінералів. З’ясовано їх морфологічні і структурні особливості, закономірності розподілу в розрізі та умови утворення.

За ознаками речовинного складу в розрізі олігоцену виділено літологічні фації. Регулятивними факторами розподілу літофацій були, перш за все, седиментологічний, морфоструктурний та тектонічний, за якими чітко виділяються структурно-фаціальні зони: серединного і зовнішнього шельфу, глибоководної западини і конусу виносу.

Відтворено палеоседиментологічні умови олігоценового басейну та охарактеризовано планорбеловий, молочанський, керлеутський етапи розвитку. Встановлено, що накопичення олігоценових відкладів відбувалося у відносно глибоководному морському басейні, типовою рисою якого є диференційований характер морфології дна, що зумовив відмінність умов седиментації як загалом на всій території шельфу, так і в межах окремих районів.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Клюшина Г.В.Аутигенні мінерали олігоценових відкладів північно-західного шельфу Чорного моря // Геол. журн. – 2005. – № 1. – С. 96-102.

  2. Маслун Н.В., Іванік М.М., Цихоцька Н.Н., Клюшина Г.В. Детальна стратифікація майкопських відкладів північно-західного шельфу Чорного моря // Біостратиграфічні критерії розчленування та кореляції відкладів фанерозою України: Зб. наук. праць ІГН НАН України. – Київ, 2005. – С. 153-159. (Особистий внесок – типізація літологічних фацій, з’ясування їх просторово-часової мінливості).

  3. Маслун Н.В., Цихоцька Н.Н., КлюшинаГ.В.Стратиграфія олігоценових відкладів північно-західного шельфу Чорного моря // Геол. журн. – 2004. – № 4. – С. 16-27. (Особистий внесок – дослідження літолого-петрографічних особливостей олігоценових порід).

  4. Клюшина А.В. Сравнительная литологическая характеристика олигоценовых отложений поднятий Голицына и Олимпийское // Сучасні проблеми геологічної науки: Зб. наук. праць ІГН НАН України. – Київ, 2003. – С.101-104.

  5. Маслун Н.В., Нєдосєкова І.В., Цихоцька Н.Н., Клюшина Г.В., Будкевич О.М. Літолого-фаціальна модель олігоценових відкладів північно-західного шельфу Чорного моря // Нафта і газ України: Матеріали 8-ої Міжнародної науково-практичної конференції “Нафта і газ України – 2004” (Судак, 29 вересня - 1 жовтня 2004 р.) – Львів: Центр Європи, 2004. – Т. 1. – С. 192-193. (Особистий внесок – дослідження седиментологічних особливостей відкладів олігоцену).

  6. Маслун Н.В., Клюшина Г.В. Особливості cтратиграфічної будови майкопських відкладів північно-західного шельфу Чорного моря // Геодинамика, сейсмичность и нефтегазоносность Черноморско-Каспийского региона: Тезисы докладов VI Международной конференции “Крым-2005”, (пгт. Гурзуф, 12-16 сентября 2005 г.). – Симферополь, 2005. – С. 117-120. (Особистий внесок – літологічний аспект).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины