Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Бубняк Ігор Миколайович. Тектоніка зони зчленування Східно-Європейської платформи та Українських Карпат : Дис... канд. геол. наук: 04.00.04 / НАН України; Інститут геології і геохімії горючих копалин. — Л., 2005. — 160арк. — Бібліогр.: арк. 139-156.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Бубняк І. М. Тектоніка зони зчленування Східно-Європейської платформи та Українських Карпат. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.04 – геотектоніка. Інститут геологічних наук Національної академії наук України. Київ, 2006.

На підставі багаторівневого підходу створено геодинамічну модель зони зчленування Східно-Європейської платформи та Карпат у межах України. Цей підхід передбачає: по-перше, дослідження структури в цілому – моделювання вигину літосфери заходу України для виявлення процесів і сил, що привели до формування Передкарпатського прогину як регіональної структури першого порядку; по-друге, числові дослідження опускання фундаменту Передкарпатського прогину для детального опису історії опускання, осадонагромадження міоценових відкладів; по-третє, мезоструктурний аналіз – вивчення тріщинуватості, мезоструктур тощо для виявлення еволюції полів палеонапружень, що привели до виникнення структурних форм менших порядків.

Результати досліджень можна використати для проведення розшукових робіт на різноманітні корисні копалини в західному регіоні України, а також для тектонічного районування заходу України.

Отже, на підставі викладених власних спостережень і з урахуванням аналізу опублікованих матеріалів, що стосуються тектоніки та геодинаміки південно-західної частини Східно-Європейської платформи, Передкарпатського прогину та передових частин Українських Карпат запропоновано модель, що описує розвиток цієї складної за геологічною будовою області.

Виконані дослідження, а також порівняльний тектонічний аналіз дають змогу запропонувати таку геодинамічну модель Заходу України:

— формування сучасної структури було пов’язане з переходом пасивної континентальної окраїни до передового прогину;

— пасивна континентальна окраїна сформувалася після рифтоутворення та виникнення басейнів з океанічною корою в межах сучасного Закарпаття в тріас-юрський час. Про характер пасивного типу окраїни свідчать геологічні дані з Карпат та Передкарпаття. Ці аргументи наведені в працях автора. Вони містять речовинне виповнення юрського Стрийського прогину, послідовну зміну фацій та потужності юрських відкладів, структурні дані (наявність конседиментаційних розломів, нептунічних дайок). Інший важливий доказ — той факт, що Краковецький розлом не є седиментаційною межею Стрийського прогину, а лише межею поширення юрських відкладів у сучасній структурі. Тому логічно припустити поширення пасивної континентальної окраїни значно південніше;

— на межі ранньої і пізньої крейди відбувся розпад пасивної континентальної окраїни, або, іншими словами, зміна геодинамічних умов від розтягу до стиску. Перед фронтом акреційної призми (насувів) виникли басейни, які належали до залишкових басейнів і в яких формувалася потужна товща флішу верхньокрейдово-олігоценового віку. В платформній частині утворився прогин, що належить до категорії післяінверсійних. Він виник унаслідок підняття центральної частини Сандомирсько-Добруджинської гряди;

— на завершальній стадії перед фронтом орогена виник прогин, який заповнили моласи міоценового віку. Виникнення цього прогину пов’язане з континентальною субдукцією, що відступала. Результати математичного моделювання вигину літосфери вказують на нездатність топографічного навантаження зумовити опускання фундаменту Передкарпатського прогину на величину, що простежується в сучасній структурі. Інші результати моделювання свідчать про зменшення ефективної пружної потужності в районі підсуву платформи під Карпати (до 5 км). Механічні параметри літосфери заходу України (вертикальна перерізувальна сила та момент вигину) є доказом існування глибинних сил, що привели до формування сучасної структурної конфігурації регіону. Ці сили можливо є результатом фазових переходів. Навантаження покривів, осадів та води нездатні спричинити опускання фундаменту, яке простежується в сучасній структурі передового прогину. Зміна ефективної пружної потужності літосфери пов’язується нами з великим скидами у Передкарпатському прогині та його фундаменті.

Тектонічне опускання фундаменту не було однорідним ні в просторі, ні в часі. Мінімальні його значення характерні для тираського часу і становлять 110 м, максимальні – характерні для дашавського часу – 1800–2000 м. Опускання фундаменту зовнішньої зони корелюється із процесами насувоутворення в сусідній орогенній області.

Зміна напряму осей максимального стиску у Зовнішніх Українських Карпатах відбувається від північно-східного (меридіонального) в західній частині до східного (широтного) у південно-східній частині. Такий феноподібний розподіл свідчить про міграцію тектонічних процесів уздовж Карпатської дуги з заходу на схід. Цей висновок підтверджується іншими геологічними даними.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Лещух Р. Й., Бубняк І. М. Молюски середньоюрських відкладів Зовнішньої зони Передкарпатського прогину // Палеонтол. зб. – 1991. – № 28. – С. 30–34. (Особистий внесок – відібрані взірці молюсків зі свердловин, проведено кореляцію юрських відкладів).

2. Zuchiewicz W., Bubniak I.M., Rauch M. Wstepne wyniki badan nad spekaniami ciosowymi w jednostce skibowej (skolskiej) Karpat Ukrainskich (English summ) // Prz. Geol. – 1997. – Vol. 45. N 4. – P. 408–413. (Особистий внесок – проведено заміри тріщинуватості порід та здійснено їх інтерпретацію).

3. Бубняк І., Бубняк А. Про природу Стрийського юрського прогину // Праці НТШ. Геологія, геофізика, хемія, біохемія, матеріалознавство, механіка. – 1997. – С. 69–72. (Особистий внесок – здійснено аналіз геологічних матеріалів щодо юрських відкладів Передкарпаття).

4. Uchman A., Bubniak I., Bubniak A. The Glossifungites Ichnofacies in the Area of its Nomenclatural Archetype, Lviv, Ukraine. Ichnos. 2000. – Vol. 7(3). – P. 183–193. (Особистий внесок – здійснено відбір взірців іхнфауни та їх інтерпретація для фаціального аналізу історії опускання басейнів).

5. Бубняк І., Бубняк А., Кілин І., Попп І. Структурно-седиментологічні дослідження добротівських відкладів Передкарпатського прогину (район Надвірної) // Праці НТШ – Т. 5. Геологічний збірник на пошану Северина Пастернака. – 2001. – С. 84–92. (Особистий внесок – проведено заміри тріщинуватості порід та здійснена їх інтерпретація).

6. Бубняк І. М., Бубняк А. М., Бодлак П. М., Чебан В. Д., Зутемеєр Р. Інтеграція геофізичних та геологічних даних для вирішення деяких проблем геотектоніки (на прикладі заходу України) // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2002. – № 3(4). – С. 49–55. (Особистий внесок – зібрано геолого-геофізичні матеріали, перетворені в цифрову форму, проведено моделювання та інтерпретацію результатів моделювання).

7. Wojtowicz A., Hryniv S., Peryt T., Bubniak A., Bubniak I., Bilonizhka P. K/Ar dating of the Miocene pothash salts of the Carpathian foredeep (West Ukraine): application to dating of tectonic events // Geologica Carpatica (Bratislava). – 2003. – Vol. 54. N 4. – P. 243–249. (Особистий внесок – тектонічна інтерпретація аналітичних досліджень).

8. Krobicki M., Kruglov S. S., Matyja B. A., Wierzbowski A., Aubrecht R., Bubniak A., Bubniak I. Relation between Jurassic klippen successions in the Polish and Ukrainian parts of the Pieniny Klippen Belt // Mineralica Slovaca. – 2003. – Vol. 35. – P. 56–58. (Особистий внесок – проведено польові дослідження української частини Пенінського поясу та інтерпретація результатів).

9. Вуйтович А., Гринів С. П., Перит Т. М., Бубняк І. М., Бубняк А. М., БілоніжкаП.М. Вік міоценових калійних солей Передкарпатського прогину та датування тектонічних подій (за даними K – Ar методу // Доп. НАН України. – 2003. – № 6. – С. 92–97. (Особистий внесок – тектонічна інтерпретація аналітичних досліджень).

10. Матвієнко О.Д., Наумко І. М., Бубняк А. М., Бубняк І. М., Попівняк І.В., Сахно Б. Е., Ціхонь С.І. Флюїдний режим формування жильних утворень у різновікових відкладах української частини Складчастих Карпат // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геол. – 2004. – Вип. 18. – С. 239–246. (Особистий внесок – зібрані взірці жильних утворень, інтерпретація одержаних результатів).

11. Банахевич Ю. В., Бубняк А. М., Бубняк І. М., Гвоздевич О. В., Драгілєв А. В., Кичма А. О. Пат.73429 Україна, F17 D5/00, F16L57//00. Спосіб проведення моніторингу нафтогазопроводу / Опубл. 15.07. 2005. (Особистий внесок – визначено вплив напружень в земній корі на трубопровідний транспорт).

12. Бубняк И. Н., Бубняк А. Н. Развитие представлений о зонах сочленения древних платформ и геосинклинальных складчатых областей (на примере юго-западного края Восточно-Европейской платформы) // “Комсомольцы ин-та геологии и геохимии горючих ископаемых АН УССР – навстречу 20 съезду ВЛКСМ”. Ин-т геологии и геохимии горючих ископаемых АН УССР. – Львов, 1987. – C. 54–66 / Деп. в ВИНИТИ 09.02.87, № 940-В87. (Особистий внесок – проведено аналіз літературних даних про перехідні зони від платформ до складчастих областей).

13. Бубняк И. Н. О положении юго-западной границы Восточно-Европейской платформы в пределах Украины // “Молодые ученые Ин-та геологии и геохимии горючих ископаемых АН УССР – навстречу 70-й годовщине Великого Октября ”. Ин-т геологии и геохимии горючих ископаемых АН УССР. – Львов, 1987. – C. 113– 120 / Деп. в ВИНИТИ 21.10.87, № 7724–В87.

14. Бубняк И. Н., Бубняк А. Н. Динамика зоны сочленения Карпатской геосинклинальной области с форландом в пределах Украины на мезозойском этапе и ее нефтегазоносность // Геодинамические основы прогнозирования нефтегазоносности недр: Тез. докл. 1 Всесоюз. конф. 6-8 сен. 1988 г. – М., 1988. – Ч. 1. – С. 183. (Особистий внесок – охарактеризовано мезозойські басейни зони зленування).

15. Бубняк І. М. Розвитие Предкарпатской нефтегазоносной провинции в мезозое // “Проблемы геологии и геохимии горючих ископаемых запада Украины”: Тез. докл. Республ. конф. Львов, 1989. – С. 38–39.

16. Bubniak I. M. Geodynamics of ancient passive continental margin of the Ukranian part of Mezo-Tethys // 29 International Geological Congress, Abstracts volume 1, 24 August–3 September 1992. Kyoto, 1992. – P. 119.

17. Zuchiewicz W., Bubniak I.M., Rauch M. Jointing in the Skyba (Skole) unit, Ukrainian Carpathians: preliminary results // Mitt. Ges. Geol. Bergbaustug. Oesterr. –1996. – Vol. 41. – P. 114. (Особистий внесок – проведено заміри тріщинуватості порід та здійснено їх інтерпретацію).

18. Bubniak I. Structure and hydrocarbon potential of the Ukrainian Carpathian accretionary wedge // AAPG Bulletin. – 1998. – Vol. 82. – N 11. – P. 2158–2159.

19. Zoetemeijer R., van Wees J., Slaczka A., Oszypko N., Bubniak I. 3D - Flexural modeling of the West – and East Carpathian transition zone. Abstract of session S2 (Pancardi–Europrobe) // Carpathian-Balkan-Geological Association. XVI Congress. Abstracts. – 1988. – P. 656. (Особистий внесок – зібрано геолого-геофізичні матеріали, перетворені в цифрову форму, проведено моделювання та інтерпретацію результатів моделювання для української частини Карпат).

20. Zoetemeijer R., van Wees J., Bubniak I., Slaczka A. 3D-Flexural modeling of the West– and East Carpathian transition zone: problem description and preliminary results. Annales Geophysical Supplement I to Vol. 16. – 1998. – P. 114. (Особистий внесок – зібрано геолого-геофізичні матеріали, перетворені в цифрову форму, проведено моделювання та інтерпретацію результатів моделювання для української частини Карпат).

21. Bubniak A., Bubniak I. Fault tectonics of the Ukrainian foredeep // Przegld Geologiczny. – 1998. – Vol. 45. – N. 4. – P. 1069. (Особистий внесок – охаректеризовано міоценовий етап розвитку прогину).

22. Бубняк І. М. Тектонічна еволюція Передкарпатського прогину // Геологія горючих копалин України: Тези доп. міжнар. наук. конф. Львів: ІГГГК НАН України, 2001. – С. 30–31.

23. Sheremeta P, Hoshovskij S, Cheban V, Bodlak P, Bubniak I, Bubniak A. The deep structure of the South-East part of the Ukrainian Carpathians and their foreland and oil and gas bearing. Carpathian petroleum conference: application of modern exploration methods in a complex petroleum system // Wysowa, Poland, 2001. Abstracts. – P. 11–14. (Особистий внесок – тектонічна інтерпретація геофізичних досліджень).

24. Bubniak A, Poprava P, Bubniak I. Tectonic evolution of the Carpathian foredeep in Ukrainian segment; implication from subsidence analysis // PANCARDI 2001, Abstracts (Eds. A. Adam, L, Szarka and J. Szendroi). Sopron, 2001. – P. CP-3. (Особистий внесок – інтерпретація результатів тектонічного опускання).

25. Матвиенко А. Д., Наумко И. Н., Бубняк А. Н., Бубняк И. Н., Попивняк И. В., Сахно Б. Э., Цихонь С. И. Некоторые особенности палеофлюидодинамики при формировании гидротермальных жил Украинских Карпат // Материалы междунар. конф. памяти акад. П. Н. Кропоткина, 20-24 мая 2002 г., г. Москва. – М.: ГЕОС, 2002. – С. 191–194. (Особистий внесок – зібрані взірці жильних утворень, інтерпретація одержаних результатів).

26. Назаревич А. В., Третяк К. Р., Бубняк А. М., Бубняк И. Н., Назаревич Л. Е., Назаревич О. В. Некоторые особенности геодинамики литосферы Украинских Карпат // Пятые ежегодные геофизические чтения им. В. В. Федынского: Материалы конф. Москва, 2003 г. – М., 2003. – С. 91. (Особистий внесок – охарактеризовано історію розвитку Українських Карпат).

27. Bubniak I., Bubniak A., Savula S., Kychma A., Hvozsevych O. Monitoring of the stress state of the pipelines in Carpathian region // Konf. Transport, informatyzacja innowacje i technologie, Warszawa, 9 grud. 2003 r. – Warshava: Biuletyn DonQ-Pol nr 2, 2003. – S. 18–19. (Особистий внесок – визначено вплив напружень в земній корі на трубопровідний транспорт).

28. Кичма А. О., Бубняк І. М., Бубняк А. М., Гвоздевич О. В. Оцінка напруженого стану трубопроводів із врахуванням тектонічних факторів // Екологічні проблеми нафтогазового комплексу: Матеріали наук.–практ. конф. 23-27 лют. 2004 р., м. Яремче. – К.: Знання, 2004. – С. 78–79. (Особистий внесок – визначено вплив напружень в земній корі на трубопровідний транспорт).

29. Драгілєв А. В., Банахевич Ю. В., Бубняк І. М., Бубняк А. М., Кичма А. О., Гвоздевич О. В. Методика проведення моніторингу технічного стану нафтогазопроводів з врахуванням напружень в земній корі // Нафта і газ України – 2004: Матеріали 8-ї Міжнар. наук.-практ. конф. Судак, 29 вересня–1 жовтня 2004 р. – Т. 2. – С. 145–146. (Особистий внесок – визначено вплив напружень в земній корі на трубопровідний транспорт).

30. Bubniak I. M. Tectonic Evolution of the Outer Ukrainian Carpathians and their Foreland in Miocene Time // 2005 Annual Convention; June 19–22, 2005. – Calgary, Alberta, Canada, 2005 – P. A20.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины