Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Бубняк Андрій Миколайович. Геодинаміка розломів Передкарпаття : Дис... канд. геол. наук: 04.00.04 / НАН України; Інститут геології і геохімії горючих копалин. — Л., 2006. — 266арк. : рис. — Бібліогр.: арк. 146-167.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Бубняк А. М. Геодинаміка розломів Передкарпаття. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04. 00. 04 – геотектоніка. Інститут геологічних наук Національної академії наук. Київ, 2006.

Дисертація присвячена питанням розломної тектоніки українського сектора Передкарпаття. Під час досліджень застосовано комплексний підхід з використанням методів басейнового аналізу, структурної геології і тектонічної геоморфології. Отримані результати дали змогу створити модель геодинаміки розломної тектоніки Передкарпатського прогину та його фундаменту, що приурочені до Передкарпаття. З’ясовано, що розломи формувались у різних геодинамічних умовах – від пасивної континентальної окраїни до передового прогину. Показано відмінну активність розломів протягом розвитку досліджуваної території – від юри до четвертинного часу. Визначено сили, що приводили до формування розломів, та описано їхню еволюцію в часі. Головні результати досліджень використано для пояснення особливостей формування та збереження покладів нафти і газу Передкарпатської нафтогазової провінції, виникнення родовищ озокериту, для вибору найсприятливіших ділянок для закладання нових газових сховищ.

У дисертації теоретично узагальнено питання актуальних наукових завдань у галузі розломної тектоніки, а також вплив розломної тектоніки на розвиток Передкарпатського прогину.

На підставі теоретичних і польових досліджень, узагальнень та аналізу геолого-фізичних і літературних матеріалів створена модель геодинаміки розломів Передкарпаття.

Незважаючи на значну кількість геолого-геофізичних робіт та спеціальних досліджень, спрямованих на вивчення розломної тектоніки, деякі питання залишались не вирішеними або повністю не висвітленими. До дискусійних належить проблема зв’язку розломної тектоніки Передкарпатського прогину та його фундаменту; визначення сил, що приводили до формування розломів; вплив розломної тектоніки на формування рельєфу. Ці проблеми і становили суть наукової проблеми, що поставлена у дисертаційній роботі.

Для вирішення наукових завдань використано комплексний підхід, що охопив методи басейнового аналізу, структурної геології і тектонічної геоморфології.

Завдяки дослідженням отримано низку принципово нових даних, що суттєво доповнюють попередню інформацію. Це стосується даних про швидкості осадонагромадження та тектонічного опускання, визначення сил, що приводили до формування диз’юнктивів, геоморфічних характеристик рельєфу. Уперше отримано велику кількість цифрових даних стосовно розломів. Ці дані використано для порівняння різних ділянок Передкарпаття, вони дали змогу порівнювати розломи на різних етапах їхнього розвитку – від мезозою до сучасності. Низку методів для досліджуваної території застосовано вперше, передусім побудову кривих тектонічного опускання й швидкостей осадонагромадження, визначення геоморфічних індексів, побудову карт згущених (конденсованих) горизонталей.

Теоретична цінність роботи полягає в тому, що в ній розроблено схему еволюції розломів Передкарпатського прогину та його фундаменту, показано процеси, що привели до формування цих структур, та їхній вплив на особливості будови досліджуваної території.

Практичне значення роботи полягає в такому:

результати вивчення сучасного стану проблеми розломної тектоніки, а саме: етимологія назв розломів, дані, на підставі яких виділені ці розломи, літературні джерела, в яких вони згадані, можна взяти за основу термінологічного довідника, що буде корисний для геологів-теоретиків та геологів-практиків;

головні результати досліджень можна використати для пояснення особливостей формування та збереження покладів нафти й газу Передкарпатської нафтогазоносної провінції, виникнення родовищ озокериту, вибору найсприятливіших ділянок для закладання нових газових сховищ.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Бубняк І., Бубняк А. Про природу Стрийського юрського прогину // Праці НТШ. Геологія, геофізика, хемія, біохемія, матеріалознавство, механіка. – 1997. – С. 69–72. (Особистий внесок – з’ясування ролі розломної тектоніки у формуванні юрського прогину та розподілу потужностей юрських порід).

2. Бубняк І., Бубняк А., Кілин І., Попп І. Структурно-седиментологічні дослідження добротівських відкладів Передкарпатського прогину (район Надвірної) // Праці НТШ – Т. 5. Геологічний збірник на пошану Северина Пастернака. – 2001. – С. 84–92. (Особистий внесок – виконано заміри мезоструктур порід та інтерпретовано їх).

3. Бубняк А. М. Конседиментаційні і постседиментаційні структури нижньобаденських відкладів південно-західного Поділля (район м. Тростянця) // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2002. – № 1. – С. 40–43.

4. Бубняк І. М., Бубняк А. М., Бодлак П. М., Чебан В. Д., Зутемеєр Р. Інтеграція геофізичних та геологічних даних для вирішення деяких проблем геотектоніки (на прикладі заходу України) // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2002. – № 3(4). – С. 49–55. (Особистий внесок – визначення впливу розломної тектоніки на розподіл міоценових відкладів).

5. Wojtowicz A., Hryniv S., Peryt T., Bubniak A., Bubniak I., Bilonizhka P. K/Ar dating of the Miocene pothash salts of the Carpathian foredeep (West Ukraine): application to dating of tectonic events // Geologica Carpatica (Bratislava). – 2003. – Vol. 54. N 4. – P. 243–249. (Особистий внесок – вияснення впливу неотектонічних рухів на формування солей).

6. Вуйтович А., Гринів С. П., Перит Т. М., Бубняк І. М., Бубняк А. М., Білоніжка П. М. Вік міоценових калійних солей Передкарпатського прогину та датування тектонічних подій (за даними K–Ar методу // Доп. НАН України. – 2003. – № 6. – С. 92–97. (Особистий внесок – вплив неотектонічного фактору на формування солей).

7. Бубняк А. М. Нафтогазоносність Передкарпатського прогину в світлі неотектонічного аналізу // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2003. – № 1. – С. 13–22.

8. Бубняк А. М. Щодо терміну “лістричний розлом”. – Геологія і геохімія горючих копалин // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2003. – № 3–4. – С. 96–101.

9. Матвієнко О.Д., Наумко І. М., Бубняк А. М., Бубняк І. М., Попівняк І.В., Сахно Б. Е., Ціхонь С. І. Флюїдний режим формування жильних утворень у різновікових відкладах української частини Складчастих Карпат // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геол. – 2004. – Вип. 18. – С. 239–246. (Особистий внесок – заміряні мезоструктури та проведено їх статистичну обробку та тектонічну інтерпретацію).

10. Банахевич Ю. В., Бубняк А. М., Бубняк І. М., Гвоздевич О. В., Драгілєв А. В., Кичма А.О. Пат. 73429 Україна, F17 D5/00, F16L57//00. Спосіб проведення моніторингу нафтогазопроводу / Опубл. 15.07. 2005. (Особистий внесок – дослідження впливу розломів і неотектонічних рухів на стан нафтогазопроводу).

11. Бубняк А. Н. Развитие представлений о влиянии разломной тектоники на образование месторождений нефти и газа (на примере Предкарпатской нефтегазоносной провинции // Материалы конф. “Молодые ученые Института геологии и геохимии горючих ископаемых АН УССР – навстречу 70-й годовщине Великого Октября” / ИГГГИ АН УССР. – Львов, 1987. – С. 48–60. – Деп. в ВИНИТИ 09.02 .87, № 7424–387.

12. Бубняк И. Н., Бубняк А. Н. Развитие представлений о зонах сочленения древних платформ и геосинклинальных складчатых областей (на примере юго-западного края Восточно-Европейской платформы) // “Комсомольцы ин-та геол. и геохимии горючих ископаемых АН УССР – навстречу 20 съезду ВЛКСМ”. Ин-т геол.и геохимии горюч. ископаемых АН УССР. Львов, 1987. – C. 54–66. Деп. в ВИНИТИ 09.02.87, № 940–В87. (Особистий внесок – аналіз опублікованої та фондової літератури).

13. Бубняк И. Н., Бубняк А. Н. Динамика зоны сочленения Карпатской геосинклинальной области с форландом в пределах Украины на мезозойском этапе и ее нефтегазоносность // Геодинамические основы прогнозирования нефтегазоносности недр: Тез. докл. 1 Всесоюз. конф. 6–8 сен. 1988 г. – М., 1988. – Ч. 1. – С. 183. (Особистий внесок – вивчення розломної тектоніки перехідних зон).

14. Бубняк А. Н. Грубообломочные породы как показатель тектонических условий формирования Карпатского флиша // Флиш и флишоидные комплексы различных структурных зон коры (формации и геоминералогия): Тез. докл. Всесоз. Совещания-школы. Звенигород, 2–6 апр. 1990 г. – М.: ГИН АН СССР, 1990 –
С. 17–18.

15. Bubniak A. The fault tectonics of the Carpathian foredeep and its basement// Abstracts of the 29th International Geological Congress. – Kioto, 1992. Vol. 2. – P. 442.

16. Bubniak A., Bubniak I. Fault tectonics of the Ukrainian Carpathian foredeep and its basement // Przeglad Geologiczny. – 1997. – Vol. 4. – N 10. – P. 1069. (Особистий внесок – вивчення впливу розломів фундаменту на формування розломів прогину).

17. Bubniak A., Shcherba O. Growth history of the Outer zone of the Carpathian foredeep and its basement. International Symposium Evaporates and carbonate-evaporate transition. Abstracts // Bulletin Instytutu Geologiehznego. –1999. – Vol. 387. – P. 92. (Особистий внесок – збирання даних, аналіз конседиментаційних розломів).

18. Bogucki A, Bubniak A, Bubniak I, Wysocka A. Tectonics and siliciclactic sedimentastion of the Ukrainian Carpathian Foredeep. Carpathian foredeep basin – ins evolutuin and mineral resources. Guide-book. Excursion 2. – 1999. – 11 pp. (Особистий внесок – опис мезоструктур української частини Передкарпаття).

19. Bubniak A. Influence of faulting on the geomorphic features of the Ukrainian Carpathian foredeep. Carpathians paleogeography and geodynamics: a multidisciplinary approach. // 12th meeting of the association of European societies MAEGS 2001. Abstracts. – Krakow, 2001. – P. 26.

20. Bubniak A, Zuchiewicz W. Morphotectonic properties of the Ukrainian Carpathian Foredeep, PANCARDI 2001, Abstracts. Eds. A. Adam, L, Szarka and J. Szendroi. – Sopron, 2001. – P. CP–4. (Особистий внесок – збирання даних, інтерпретація результатів).

21. Sheremeta P, Hoshovskij S, Cheban V, Bodlak P, Bubniak I, Bubniak A. The deep structure of the South-East part of the Ukrainian Carpathians and their foreland and oil and gas bearing // Carpathian petroleum conference: application of modern exploration methods in a complex petroleum system. Abstracts. – Wysowa, Poland, 2001. – P. 11–14. (Особтстий внесок – з’ясування впливу розривних порушень на умови нафтогазоносності Передкарпатського прогину).

22. Бубняк А. М. Морфометричні дослідження Українського сектора Передкарпатського прогину // Геологія горючих копалин України: Тези доп. міжнар. наук. конф. – Львів: ІГГГК НАН України, 2001 – С. 27–28.

23. Бубняк А. М., Поправа П. Еволюція розломів Предкарпаття // Геологія горючих копалин України: Тези доп. міжнародної наук. конф. – Львів: ІГГГК НАН України, 2001 – С. 28–29. (Особистий внесок – збирання даних, побудова кривих тектонічного опускання, інтерпретація результатів).

24. Bubniak A. Influence of faulting on the geomorphic features of the Ukrainian Carpathian foredeep // Carpathians paleogeography and geodynamics: a multidisciplinary approach. 12th meeting of the association of European societies MAEGS 2001. Abstracts. – Krakow, 2001. – P. 26.

25. Bubniak A, Poprava P, BubniakI. Tectonic evolution of the Carpathian foredeep in Ukrainian segment; implication from subsidence analysis, PANCARDI 2001, Abstracts Eds. A. Adam, L. Szarka and J. Szendroi. – Sopron, 2001. – P. CP–3. (Особистий внесок – збір даних, побудова карт тектонічного опускання і швидкостей осадонагромадження).

26. Назаревич А., Бубняк А., Назаревич Л., Назаревич О. До проблеми геоморфолого-геофізичного аналізу геодинаміки центрального сегмента Українських Карпат // Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища – GRS і GIS – технології: VII міжнар. наук.-техн. симпозіум. – Львів, 2002. – С. 94–95. (Особистий внесок – дослідження впливу розривних порушень на формування рельєфу).

27. Матвиенко А. Д., Наумко И. Н., Бубняк А. Н., Бубняк И. Н., Попивняк И. В., Сахно Б. Э., Цихонь С. И. Некоторые особенности палеофлюидодинамики при формировании гидротермальных жил Украинских Карпат // Материалы междунар. конф. памяти акад. П. Н. Кропоткина. 20–24 мая 2002 г., г. Москва. – М.: ГЕОС, 2002. – С. 191–194. (Особистий внесок – вивчення мезоструктур, статистичне опрацювання, інтерпретація).

28. Назаревич А. В., Третяк К. Р., Бубняк А. М., Бубняк И. Н., Назаревич Л. Е., Назаревич О. В. Некоторые особенности геодинамики литосферы Украинских Карпат // Пятые ежегодные геофизические чтения им. В. В. Федынского, Москва, 2003 г. – М., 2003. – С. 90. (Особистий внесок – дослідження неотектонічно активних порушень).

29. Bubniak I., Bubniak A., Savula S., Kychma A., Hvozsevych O. Monitoring of the stress state of the pipelines in Carpathian region // Konf. Transport, informatyzacja innowacje i technologie, Warszawa, 9 grud. 2003 r. – Warshava: Biuletyn DonQ-Pol nr 2, 2003. – S. 18–19. (Особистий внесок – вплив неотектонічних порушень на нафтогазопровід).

30. Кичма А. О., Бубняк І. М., Бубняк А. М., Гвоздевич О. В. Оцінка напруженого стану трубопроводів із врахуванням тектонічних факторів // Екологічні проблеми нафтогазового комплексу: Матеріали наук.-практ. конф. 23–27 лют. 2004 р., м. Яремче. – К.: Знання, 2004 – С. 78–79. (Особистий внесок – дослідження впливу порушень на стан нафтогазопроводу).

31. Драгілєв А. В., Банахевич Ю. В., Бубняк І. М., Бубняк А. М., Кичма А. О., Гвоздевмч О. В. Методика проведення моніторингу технічного стану нафтогазопроводів з врахуванням напружень в земній корі // Нафта і газ України – 2004: Матеріали 8-ї Міжнар. наук.-практ. конф., Судак, 29 вересня – 1 жовтня 2004 р.– Львів, 2004. – Т. 2. – С. 145–146. (Особистий внесок – дослідження впливу неотектонічних порушень на стан нафтогазопроводу).

32. Bubniak A. M. Fault Tectonics of the Carpathian Foredeep During Mezocoic-Ctnocoic Time // 2005 Annual Convention; June 19-22, 2005. – Calgary, Alberta, Canada, 2005 – P. A20.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины