Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Федотов Євген Рудольфович. Вивчення функціонального стану лейкоцитів за допомогою кількісної люмінесценції із застосуванням акридинового оранжевого в комплексі імунологічних методів при різних патологіях : Дис... канд. біол. наук: 03.00.09 / Запорізький національний ун-т. — Запоріжжя, 2005. — 147арк. : іл. — Бібліогр.: арк. 123-143.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Федотов Є.Р. Вивчення функціонального стану лейкоцитів за допомогою кількісної люмінесценції із застосуванням акридинового оранжевого в комплексі імунологічних методів при різних патологіях. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03. 00. 09 - імунологія - Київський Національний університет ім. Т. Г. Шевченка. Київ, 2004.

Робота присвячена застосуванню люмінесцентної мікроскопії з акридиновим оранжевим в експериментальної та клінічної імунології.

Люмінесцентний метод визначення білок-синтетичної активності лейкоцитів за допомогою акридинового оранжевого (АО) адаптован для досліджень периферичної крові. З усіх показників люмінесценції найбільш інформативним є І 640 нм, який видбиває рівень одноланцюгових нуклеїнових кислот (РНК), накопичених при імуногенезі в периферичних органах імунної системи. Під час приготування препаратів для люмінесцентної мікроскопії запропонована заміна аутоплазми на ЕТС, введені індекси люмінесценції (ІЛ), запропонований метод мазків-відбитків. В адаптовану виді люмінесцентний метод з використанням АО в комплексі інших патогенетичних методів (цитогенетичний, цитоморфометричний та авідний розеточний методи) був впроваджений в клінічничних дослідженнях. За допомогою люмінесцентного метода були досліджені лейкоцитарні реакції на інтубаційний та операційний стрес в динаміці хірургічного лікування, з’ясовані міграційні особливості лімфоцитів периферичної крові в нозологічних групах (пухлини центральної та периферичної нервової системи; вертеброгенні та краніальні порушення; вісцеропатії). Визначені люмінесцентні показники лейкоцитів периферичної крові у онкохворих.

Патогенетичне значення люмінесцентного метода з АО було підтверджене в порівнянні з фенотипуванням лімфоцитів за допомогою моноклональних антитіл (МКАТ) к CD-структурам (CD-3, CD-4, CD-8, CD-16, CD-25) крові здорових донорів та в мітогенстимульованій культурі лімфоцитів. Розроблений люмінесцентний метод з АО в комплексі інших імунологічних методів може бути використований при тестуванні стану імунної системи людини при клінічних дослідженнях.

 1. Розроблено та впроваджено в лабораторну імунологічну діагностику метод кількісної люмінесценції з використанням акридинового оранжевого (АО) для оцінки функціональної активності циркулюючих лейкоцитів, який включає: заміну аутоплазми на ембріональну телячу сироватку з низьким рівнем люмінесценції; аналіз інтенсивності люмінесценції лейкоцитів периферійної крові при довжині хвилі 640 нм (І640); порівняння результатів люмінесцентного аналізу з застосуванням АО, отриманих при роботі на різних рівнях напруги на фотоелектроному множувачі (ФЕМ) і на різних мікроскопах через індекси люмінесценції (ІЛ 640 = І640 клітини / І640 фону; ІЛ 530 = І530 клітини / І530 фону).

 2. Застосування мазків-відбитків при люмінесцентному аналізі з АО дозволяє підвищити оперативність люмінесцентного дослідження без утрати вірогідності і дозволяє рекомендувати цей спосіб як експрес-аналіз визначення імунного статусу пацієнта в клінічних дослідженнях.

 3. У хворих, оперованих із приводу пухлин центральної і периферичної нервової системи (1 група), та у хворих, оперованих із приводу вертеброгених поразок спинного мозку (2 група), виявлено підвищення імунологічних показників в травматичний період операції і в найближчі післятравматичні періоди при меньшій амплітуді їх зсувів у пацієнтів 2-ї групи, що свідчить про спрямованість міграційних процесів активованих лімфоцитів в локальну систему шкіри і скелетної мускулатури.

 4. У групи хворих з вісцеропатіями зниження кількості активованих лімфоцитів в травматичний період операції і в найближчі післятравматичні періоди свідчить про переважну міграцію лімфоцитів та їх депонування в лімфоїдних органах слизистих (ШКТ, сечостатевий тракт) для відновлення антигенструктурного гомеостазу.

 5. Високий рівень люмінесценції лейкоцитів крові при 640 нм та 530 нм онкологічних хворих 4 стадії, які отримували радіо- та хеміотерапію, є проявою зрушення формули крові “вліво”, що свідчить про високу напругу імунної системи пацієнтів внаслідок розвитку глибокого вторинного імунодефіциту.

 6. Кореляційним аналізом виявлено найбільш тісний звязок інтенсивності люмінесценції лімфоцитів при 640 нм лише з кількістю CD 25+ лімфоцитів в крові та в ФГА-стимульованій культурі, що підтверджує можливість тестування люмінесцентним методом активованих лімфоцитів.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Фролов О.К., Лупініс О.В., Федотов Є.Р. Вивчення імунної системи комплексом функціональних тестів. Тези доповідей ХІV з'їзду українського фізіологічного товариства ім. І.П. Павлова.- Київ, 1994.-С.206-207.

 2. Фролов О.К., Федотов Є.Р., Грицаєнко Ю.М. Підвищення активності аналізу імунної сістеми в нормі і при патології комплексом функціональних тестів ін вітро. Академія педагогічніх наук України. - Одеса 19-22 вересня 1994.- С.165.

 3. Фролов А.К., Федотов Є.Р., Грицаенко Ю.М. Использование люминесцентных методов с акридиновым оранжевым для мониторинга иммунитета населения в различных условиях среды. Тези доповідей наукових конференцій викладачів і студентів університету (випуск 5), частина 1. - Запоріжжя, 1995. - С.83-84.

 4. Грицаенко Ю.М., Федотов Е.Р.,Фролов А.К., Шифрин Г.А. Динамика активированных лимфоцитов крови при интубационном и операционном стрессе. Материалы 2-ого национального конгресса анестезиологов Украины. VIII cъезд анестезиологов Украины. - Харьков, 24-27 сентября 1996.-С.186.

 5. Frolov A.K., Fedotov E.R., Bogomaz T.P., Gritsaenko Y.M. Patogenetic conception of analysis of immunity condition in patients under the effect of negative factors of environment and therapevtic measures. Sustainable development: system analysis in ecology. 2-nd Practical Conference. 9-12 september, 1996 Sevastopol, p.183.

 6. Фролов А.К., Федотов Е.Р., Лупинос О.В., Новосад Н.В., Богомаз Т.П., Грицаенко Ю.М. Омельянчик Л.А. Патогенетический анализ состояния иммунитета в клинике и эксперименте. IV Міжнародна конференція “Франція та Україна, науково-практічній досвід у контексті діалогу національних культур”. 2том, 3 частина. 1997.-С.111-112.

 7. Фролов А.К., Федотов Е.Р., Шифрин Г.А., Грицаенко Ю.М. Показники люмінесценції лейкоцитів крові для оцінки порушень енергоструктурного гомеостазу в оперованих хворих //Фізіологічний журнал. – 1998.- Т.44, №3.-С.199-200.

 8. Фролов А.К., Фролова Л.С., Федотов Е.Р. Грицаенко Ю.М., Лупинос О.В. Патогенетичний аналіз імунної системи. І національний конгрес України з імунології, алергології та імунореабілітації. - Алушта, Крим, 13-15 травня 1998.- С.123.

 9. Грицаенко Ю.М., Федотов Е. Р. Вплив операційного пошкодження в умовах нейролєптаналгезії на активність Т-лімфоцитів та клітин нейтрофільного ряду // Питання біоіндікації та екології (міжвідомчий збірник наукових праць). – Запоріжжя: ЗДУ, 1998. - Вип. 3.-С.135-142.

 10. Грицаенко Ю.М., Федотов Е.Р. Нейроендокринні паралелі у хірургічних хворих на різних етапах анестезіологічного забезпечення хірургічного процесу // Вісник запорізького державного університету. – 1998. -№1.- С.171-175.

 11. Пат. 25765 А Україна, МПК G01N33/48. Спосіб визначення активності білоксинтетичної системи клітин крові: Пат. 25765 А Україна, МПК G01N33/48 Фролов О.К. (Україна), Федотов Є.Р. (Україна), Грицаєнко Ю.М. (Україна), Богомаз Т.П. (Україна); Запорізький державний університет. - №96104073; Заявл. 28.10.96; Опубл. 25.12.98. Бюл. Пром. власн. №6.- 10 с.

 12. Пат. 23392 А Україна, МПК G01N33/48. Спосіб приготування препаратів крові для люмінесцентної мікроскопії: Пат. 23392 А Україна, МПК G01N33/48 Фролов О.К. (Україна), Федотов Є.Р. (Україна), Грицаєнко Ю.М. (Україна), Іващенко С.В. (Україна); Запорізький державний університет. - №95041867; Заявл. 21.04.95; Опубл. 31.08.98. Бюл. Пром. власн. №4.- 10 с.

 13. Грицаенко Ю.М., Федотов Є.Р. Динамика изменения активности лимфоцитов в ходе оперативного вмешательства с использованием общего обезболивания – атаралгезии // Вісник проблем біології і медицини. - Полтава, Харків, 1998. - №25.- С.62-66.

 14. Фролов А.К., Федотов Е.Р., Грицаенко Ю.М., Лупиніс О.В. Оценка интенсивности новообразования и миграции активированных лимфоцитов в организме как направление патогенетического подхода к изучению состояния иммунной системы человека // Імунологія та алергологія. -1999. №1-2. - С. 67-72.

 15. Фролов А.К., Федотов Е.Р., Грицаенко Ю.М., Лупиніс О.В.и др. Функциональная характеристика иммунной системы по уровню новообразования и миграции активированных лимфоцитов в организме // Імунологія та алергологія, № 3, 1999, с. 80.

 16. Фролов А.К., Федотов Е.Р., Шифрин Г.А., Грицаенко Ю.М. Люминесценция лейкоцитов крови, флюорохромированных акридиновым оранжевым, оперированных больных в динамике эмоционального, анестезиологического и хирургического стресса // Цитология и генетика. - 1999. - №6, т.33.-С 14-19.

 17. Омельянчик Л.А., Фролов А.К., Федотов Е.Р., Лупинос О.В., Новосад Н.В., Грицаенко Ю.М. Новий напрямок патогенетичного аналізу імунної системи ссавців // Вісник запорізького державного університету. – 1999. - №2.- С.242-248.

 18. Фролов А.К., Федотов Е.Р., Лупиніс О.В.и др. Динаміка активованих лімфоцитів в пролонгованих культурах лімфоцитів, стимульованих мітогенами та антигенами // Вісник запорізького державного університету. –1999.- №2.-С.248-254.

 19. Фролов О.К., Федотов Є.Р., Копійка В.В., Грицаенко Ю.М. Основные принципы патогенетического анализа иммунной системы человека // Аллергология и иммунология.-2000.-Т.1, №2.-С.126.

 20. Фролов А.К., Федотов Е.Р., Копійка В.В., Фролова Л.А. Определение уровня миграции лимфоцитов при патогенетическом анализе иммунной системы // Імунологія та алергологія. – 2000.- № 2-3.-С. 69

 21. Фролов А.К., Федотов Е.Р., Лупинос О.В., и др. Функциональная характеристика иммунной системы по уровню новообразования и миграции активированных лимфоцитов в организме. Матеріали 4-ї Української науково-практичної конференції з актуальних питань алергології та клінічної імунології // Імунологія та алергологія.-1999.- №3.-С.80.

 22. Фролов О. К., Федотов Є.Р., Копійка В. В. Розробка та впровадження основних принципів патогенетичного аналізу. Вісник Запорізького державного університету. - 2001. - №1. - С. 218-222.

 23. Фролов О. К., Федотов Є.Р., Копійка В. В. Принципи патогенетичного аналізу участі імунної системи в гомеостазі. Фізіологічний журнал. - 2002. – Т. 48. - №2. - С. 101.

 24. Пат.48845 А Україна, МПК G01N33/48. Спосіб оцінки реакції бластної трансформації лімфоцитів у культурі клітин: Пат.48845 А Україна, МПК G01N33/48 Фролов О.К. (Україна), Федотов Е.Р. (Україна), Копійка В.В. (Україна); Запорізький державний університет. - №2002010024; Заявл.03.01.2002; Опубл. 15.08.2002; Бюл. Пром. Власн. -№8. - С.4.146.

 25. Фролов А. К., Федотов Е.Р., Ткаченко Ю. П., Копейка В. В. и др. Состояние и прогноз морфогенетической функции иммунной системы у новорожденных с задержкой внутриутробного развития // Імунологія та алергологія. – 2002. - №2. – С. 49-50.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины