Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Томілін Юрій Андрійович. Радіонукліди в компонентах водних екосистем південного регіону України: міграція, розподіл, накопичення і контрзаходи : дис... д-ра біол. наук: 03.00.01 / Миколаївський держ. гуманітарний ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2007. — 319арк. — Бібліогр.: арк. 301-319.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

ТОМІЛІН Ю.А. Радіонукліди в компонентах водних екосистем південного регіону України: міграція, розподіл, накопичення і контрзаходи. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.01 – радіобіологія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2007.

 1. Вперше встановлено характерні риси радіоекологічного стану пониззя рр. Дніпро, Південний Буг, пов’язаних з ними водоймищ Південно-Української і Запорізької АЕС та Інгулецької, Південно-Бузької, Білоусівської, Каховської і Краснознаменської зрошувальних систем. Визначено розподіл та коефіцієнти накопичення радіонуклідів компонентами досліджених водних систем. Визначено розмір депонування 137Cs донними відкладеннями р.Арбузинки та показано існування вторинного забруднення річкової води через його десорбцію з мулів; особливості міграції 3Н у системі “рідкі скиди ПУ АЕС – річкова вода”; коефіцієнти накопичення радіонуклідів водяними рослинами і рибою р. Дніпро у початковий і віддалений періоди аварії на Чорнобильській АЕС; динаміку активностей радіонуклідів у водоростях (Сladophora fracta) річкових екосистем. Встановлено коефіцієнти переходу “станційних” радіонуклідів у сільськогосподарські культури зі зрошувальної води в умовах півдня України.

Результати досліджень дозволили обґрунтувати регламентацію вмісту “станційних” радіонуклідів в технологічних водоймах АЕС та розробити методологію управління радіоємністю водоймища для зниження його радіоактивного забруднення. Експериментально підтверджено ефективність фітодезактивації технологічного водоймища ПУ АЕС з використанням місцевих водяних рослин (Potamogeton natans). Запропоновано новий підхід в радіоекології: радіоекологія та радіаційна безпека водних екосистем районів АЕС, які включають технологічні водоймища АЕС та зрошувальні системи.

За результатами довгострокових спостережень (1985-2004рр.) визначено характерні риси радіоекологічного стану та встановлено кількісні параметри розподілу радіонуклідів у компонентах (донні відкладення, водяні рослини, риба) водних екосистем південних частин р.Південний Буг і р.Дніпро, головних зрошувальних систем південного регіону (Інгулецька, Південно-Бузька, Білоусівська, Каховська і Краснознаменська), які живляться з цих річок, та ставків-охолоджувачів Південно-Української і Запорізької АЕС. Отримані дані є підґрунтям для вирішення важливої наукової проблеми – пошуку нових ефективних заходів щодо забезпечення радіаційної безпеки водних екосистем районів АЕС, а також є підтвердженням можливості широкого використання трасерів-радіонуклідів для оцінки і прогнозу кількісних характеристик комплексних водних екосистем у плані переносу і розподілу в них радіонуклідів та встановлення зон депонування у прилеглих ландшафтах територій водозбору річок і зрошуваних масивів.

 1. Встановлено наявність двох шляхів надходження “станційних” радіонуклідів до річкових екосистем: через “продувку” ставків-охолоджувачів Південно-Української і Запорізької АЕС та через фільтрацію з технологічних водоймищ АЕС. За десятирічний період (1994-2003рр.) “продувки” ставка-охолоджувача АЕС в р.Південний Буг надійшло приблизно 115 ТБк 3H, а за десятирічний період (1985-1994рр.) зі ставків-біоочищення ГФК ПУАЕС до р.Арбузинки надійшло приблизно 8,5 ГБк 137Cs і 35 ТБк 3H, що сприяло постійній присутності 3H у підземному водоносному горизонті на рівні 70% від його активності в ставках-біоочищення.

 2. Встановлено коефіцієнти накопичення “станційних” радіонуклідів (90Sr, 137Cs, 3H) водними рослинами (Cladophora fracta i Pоtamogeton perfoliatus), донними відкладеннями, рибою (Carassius carassius L., Cyprinus carpio L.) ставка-охолоджувача Південно-Української АЕС і гідродинамічно-пов’язаних з ним річкових систем.

 3. Встановлено контрольні концентрації “станційних” радіонуклідів у воді ставка-охолоджувача Південно-Української АЕС і розраховано його радіаційну ємність для кожного радіонукліду та

визначено розмір депонування верхнім (5 см) шаром донного ґрунту ставка-охолоджувача АЕС “станційних” радіонуклідів: 90Sr – 23%, 54Mn – 54%, 106Ru – 1%.

 1. Встановлено динаміку активностей 90Sr, 137Cs, 3H у водоростях (Сladophora fracta) річкових екосистем (рр.Арбузинка, Мертвовід), які пов’язані з технологічними водоймами Південно-Української АЕС, та в

изначено, що розмір депонування “станційного” 137Cs донними відкладеннями р.Арбузинки з рідких скидів Південно-Української АЕС складає майже 87%.

 1. Визначено розподіл радіонуклідів між органами і тканинами риб та співвідношення між вмістом радіонуклідів у рибі (м’язи) та компонентах рр. Дніпро, Південний Буг у перші місяці і віддалений період Чорнобильської катастрофи. В травні 1986р. розподіл 90Sr між м’язами, нутрощами, кістками й лускою дніпровської плотви (Rutilus rutilus L.) становив 2, 46, 24 й 28%, а у 2003р. – відповідно: 1, 39, 31, 28% .

 2. Встановлено, за даними 12-річних спостережень (1988-1999рр.), що в динаміці річних змін вмісту 90Sr у дніпровській воді існує три періоди: перший (січень-лютий) – стабілізація його вмісту у воді, другий (березень-квітень) – підвищення вмісту на 20-30%, третій – перехід від зниження (травень-липень) до поступового підвищення вмісту на 40-50% (вересень-листопад).

 3. Встановлено, що в окремих водних об’єктах (технологічні водоймища Південно-Української, Запорізької АЕС, річки Арбузинка, Мертвовод, водоймища зрошувальних систем) можуть виникати ділянки, в яких за рахунок гідродинамічних, фізико-хімічних факторів створюються умови значного депонування (або вихід раніше абсорбованих) радіонуклідів компонентами, що може суттєво впливати на радіаційну ситуацію всієї водної системи регіону. Постійна сорбція-десорбція 137Cs мулами рр. Арбузинки, Мертвоводу, Південного Бугу сприяє вторинному забрудненню річкової і зрошувальної води (у 2-5 разів).

 4. Розроблено методику проведення і здійснено на практиці натурний експеримент (на території Інгулецького зрошуваного масиву) з встановлення коефіцієнтів переходу “станційних” радіонуклідів зі зрошувальної води у сільськогосподарські культури та розраховано і затверджено МОЗ України контрольні (допустимі) концентрації “станційних” радіонуклідів у воді, яка використовується для зрошування сільськогосподарських угідь в районах АЕС.

 1. Встановлено динаміку активності 90Sr, 137Cs, 3H у воді головних зрошувальних систем південного регіону України та визначено, що зрошувальні системи суттєво впливають на радіаційний стан і на розмір радіоємності водних екосистем, з якими вони гідродинамічно пов’язані, що донні відкладення і водяні рослини, які залишаються після скиду води в стаціонарних спорудах зрошувальних мереж (головні і регіональні розподільчі канали, резервуари-накопичувачі води та ін.), можуть спричиняти забруднення зрошувальної води через десорбцію накопичених ними радіонуклідів.

 2. Розроблено методологію управління радіоємністю водоймища з метою зниження рівня його радіоактивного забруднення та проведено у 1988-91рр. натурні дослідження з дезактивації і розсолення води ставка-охолоджувача Південно-Української АЕС з використанням водяних рослин (Potamogeton natans, Сladophora fracta).

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Григор’єва Л.І., Томілін Ю.А. Радіоекологічні та радіобіологічні аспекти зрошуваного землеробства півдня України: Монографія. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 264 с. (Здобувачем написано глави 2, 4, 8).

 2. Винцукевич Н.В., Томилин Ю.А. Индикация радиоактивного загрязнения водной системы по содержанию радионуклидов в погруженных макрофитах //Гигиена и санитария. – 1984. – №5. – С. 87-89 (Здобувачем проведено польові та лабораторні дослідження, інтерпретація отриманих даних).

 3. Винцукевич Н.В., Томилин Ю.А. К вопросу радиационного контроля за поступлением радионуклидов в водную систему района АЭС //Гигиена и санитария. – 1983. – №3. – С. 38-41 (Здобувачем проведено польові дослідження, радіохімічний аналіз, узагальнення отриманих даних).

 4. Винцукевич Н.В., Томилин Ю.А. Накопление радионуклидов рыбой в начальный период радиоактивного загрязнения речной экосистемы //Экология. – 1990. – №5. – С. 35-40 (Здобувачем проведено польові та радіохімічні дослідження, інтерпретація та узагальнення отриманих даних).

 5. Винцукевич Н.В., Томилин Ю.А. Распределение радионуклидов в водной системе (пруд-охладитель АЭС – река – морской лиман) //Екологія. – 1987. – №6. – С. 71-74 (Здобувачем проведено польові та радіохімічні дослідження, інтерпретація отриманих даних, визначено характерні риси розподілу 90Sr і 137Cs у водному середовищі в районі функціонування АЕС).

 6. Григор’єва Л.І., Томілін Ю.А. Деякі підходи до екологічного нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище //Природничий альманах. Серія: Білогічні науки. – 2005. – Вип.6. – С. 178-185 (Здобувачем проведено польові та радіохімічні дослідження, прийнята участь в інтерпретації отриманих даних, здійснено аналіз показників радіоємності водоймища).

 7. Григор’єва Л.І., Томілін Ю.А. Дозове навантаження населення від 3Н, який надходить у зовнішнє середовище з рідкими скидами ПУ АЕС //Гигиена населённых мест. – 2000. – Вып.36, ч.І. – С. 260-266 (Здобувачем здійснено відбір проб, аналіз отриманих результатів, визначено шляхи міграції 3Н у водних об’єктах району розташування АЕС).

 8. Григор’єва Л.І., Томілін Ю.А. Підходи до моделювання техногенно – природної дози іонізуючого випромінювання населенню півдня України. //Вісник проблеми біології і медицини. – 2006. – Вип.1. – С. 51-55 (Здобувачем проведено польові дослідження, визначено шляхи міграції 3Н у водному середовищі р.Південний Буг).

 9. Григор’єва Л.І., Томілін Ю.А., Кисельов А.Ф. Вивчення зв’язку між розміром радіаційного навантаження і онкозахворюваністю населення //Гигиена населённых мест. – 2000. – Вып.36, ч.ІI. – С. 27-33 (Здобувачем проведено польові дослідження, радіохімічні аналізи, теоретичний аналіз чинників змін дозового навантаження для населення).

 10. Томилин Ю. А., Винцукевич Н. В., Минин В. Л. Предварительная радиационно-гигиеническая оценка мяса животных, в корм которых добавляли шахтные воды и золу водорослей //Вопросы питания. – 1987. – № 1. – С. 61-63 (Здобувачем проведено польові та лабораторні дослідження, радіохімічні аналізи, розроблено методологію дезактивації водоймищ з використанням водоростей).

 11. Томилин Ю. А., Троицкий М. А. Распределение в почве 54Mn, 110Ag и 65Zn в условиях поливного земледелия //Гигиена и санитария. – 1987. – № 7. – С.61-63 (Здобувачем здійснено відбір проб, аналітичний аналіз параметрів розподілу радіонуклідів у ґрунтах зрошуваних масивів).

 12. Томилин Ю.А. Размеры перехода радионуклидов из почвы и поливной воды в сельхозкультуры, выращенные на разных почвах //Гигиена и санитария. – 1984. – №12. – С. 16-18.

 13. Томілін Ю. А. Динаміка активності 137Cs в водній системі: Ташликське водосховище – р. Південний Буг. //Наукові записки НаУКМА. – 2006. – №54. – С. 57-63.

 14. Томілін Ю. А. Управління радіоємністю водойм для зниження радіоактивного забруднення водної екосистеми //Науковий вісник Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Біологія. – 2006. – №298. – С. 204-210.

 15. Томілін Ю. А., Вінцукевич Н. В., Григор’ева Л. І. Оцінка вмісту 90Sr в питній воді м. Миколаєва в післяаварійній період //Український радіологічний журнал. – 1997. – № 1. – С. 28-29 (Здобувачем проведено радіохімічні дослідження, інтерпретація отриманих результатів).

 16. Томілін Ю. А., Григор’єва Л. І. Оцінка ступеню забруднення 3Н поверхневих водойм та деяких джерел питного водопостачання району ПУ АЕС //Український радіологічний журнал. – 1999. – №4. – С. 433-437 (Здобувачем проведено відбір проб, інтерпретація результатів).

 17. Томілін Ю. А., Григор’єва Л. І. Динаміка активності радіонуклідів в водоростях річкових екосистем, гідродинамічно пов’язаних з ПУ АЄС за двадцятирічний термін її роботи //Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – 2006. – № 5. – С. 98-102 (Здобувачем проведено відбір проб, радіохімічні дослідження, їх інтерпретація).

 18. Томілін Ю. А., Григор’єва Л. І. Динаміка накопичення радіоактивних речовин різними видами риб Південно-Бузького басейну //Природничий альманах. Серія: Білогічні науки. – 2004. – Вип. 4. – С. 131-138 (Здобувачем проведено польові та радіохімічні дослідження, оцінка особливостей розподілу радіонуклідів різними частинами організмів риб).

 19. Томілін Ю.А., Вінцукевич Н.В., Григор’єва Л.І Депонування річковим мулом 137Сs, який надходить до р.Арбузинки з каналізаційними водами Південно-Української АЕС //Український радіологічний журнал. – 1996. – №3 – С. 302-303 (Здобувачем проведено відбір проб, оцінка розповсюдження 137Cs у водному середовищі р. Арбузинки).

 20. Винцукевич Н.В., Томилин Ю.А. Выделение 137Сs при определении 90Sr //Гигиена и санитария. – 1982. – №1. – С. 55-56 (Здобувачем розроблено метод та проведено його апробація).

 21. Винцукевич Н.В., Томилин Ю.А., Поповенко Л.Д. Определение 54Mn в пробах растительного материала и почвы //Гигиена и санитария. – 1984. – №8. – С. 88-89 (Здобувачем проведено постановка методу, вимірювання вмісту 54Mn у донному грунті та у водоростях).

 22. Томилин Ю. А. Определение 90Sr в пробах окружающей среды в присутствии 95Zr, 106Ru, 95Nb, 144Ce и 134,137Cs //Гигиена и санитария. – 1989. – № 12. – С. 58-60.

 23. Троицкий М.О., Томилин Ю.А. Накопление 137Cs сельхозкультурами и почвой при поступлении радионуклида с поливной водой //Гигиена и санитария. – 1988. – №4. – С. 63-65 (Здобувачем проведено відбір проб, аналітичний аналіз розподілу радіоцезію у сільгоспкультурах і ґрунті зрошуваних масивів).

 24. Винцукевич Н. В., Томилин Ю.А. Математические модели распределения 90Sr, 54Mn и 106Ru в илах пруда-охладителя АЭС //Атомная энергия. – 1987. – Т.63, Вип.2. – С. 114-117 (Здобувачем проведено постановка експерименту, встановлення параметрів розподілу радіонуклідів у донних відкладеннях ставка-охолоджувача Південно-Української АЕС).

 25. Томилин Ю. А., Винцукевич Н. В. Концентрирование радионуклидов в пробах воды с помощью аквадистилятора //Гигиена и санитария. – 1986. – №9. – С. 70-71 (Здобувачем здійснено удосконалення попередньої обробки проб води для концентрування радіонуклідів).

 26. Григор’єва Л.І., Томілін Ю.А. Проблема забруднення 137Cs донних відкладень р.Південний Буг //Людина та навколишнє середовище: Матеріали VII наукової конференції (13-15 вересня 2000р.). – Одеса: Одеська держ. академія холоду, 2000. – С.54-55.

 27. Григор’єва Л.І., Томілін Ю.А. Динаміка розповсюдження 3Н у водному середовищі навколо Південно-Української АЕС (1990-2001 рр.) //Людина та навколишнє середовище: Матеріали VIII наукової конференції (17-19 вересня 2002р.). – Одеса: Одеська держ. академія холоду, 2002. – С.42-44.

 28. Григор’єва Л.І., Томілін Ю.А. Моделювання процесу акумуляції 137Cs донними відкладеннями р.Арбузинка //Людина та навколишнє середовище: Матеріали IX наукової конференції (24-26 вересня 2003р.). – Одеса: Одеська держ. академія холоду, 2003. – С.72-73.

 29. Томілін Ю.А., Григор’єва Л.І. Вплив природних та техногенних джерел радіаційного випромінювання на людину //Новорічні біологічні читання: Матеріали наукової конференції (26 грудня 2001р.). – Миколаїв: Миколаївський держ. ун-т, 2001. – Вип.1 – С.21-23.

 30. Григор’єва Л.І., Томілін Ю.А. Регіональний підхід у визначенні контрольних рівнів радіонуклідів у зрошувальній воді //Різдвяні біологічні читання: Матеріали наукової конференції (17 січня 2003р.). – Миколаїв: Миколаївський держ. ун-т, 2003. – С.16-21.

 1. Григор’єва Л.І., Томілін Ю.А. “Малі дози” опромінення і зрошуване землеробство //Фальцфейнівські читання: Матеріали наукової конференції (25-27 квітня 2001р.). – Херсон: Херсонський держ. ун-т, 2001. – С.47-48.

 2. Томилин Ю. А., Винцукевич Н. В. К вопросу накопления стронция-90 цезия-137 почвой, растительностью и сельскохозяйственными культурами в районах Южно-Украинской, Запорожской и Хмельницкой АЭС //III Всесоюзная конференция по сельськохозяйственной радиологии (2-7 июля 1990г.). – Обнинск: ВНИИ сельськохозяйственной радиологии, 1990. – Т.1. – С.63.

 3. Хомуленко Н.В., Томилин Ю.А. К вопросу о миграции радионуклидов в оросительной сети //III Всесоюзная конференция по сельскохозяйственной радиологии (2-7 июля 1990г.). – Обнинск: ВНИИ сельскохозяйственной радиологии, 1990. – Т.1. – С.72.

 4. Томилин Ю.А., Винцукевич Н.В., Григорьева Л.И. Загрязнение Днепро-Бугского лимана 90Sr чернобыльского происхождения //Устойчивое развитие: загрязнение окружающей среды и экологическая безопасность: Материалы международной научной конференции (4-8 декабря1995г.). – Днепропетровск: Днепропетровский гос. ун-т, 1995. – Т.1 – С.182.

 5. Томилин Ю. А., Григорьева Л. И., Хомуленко Н. В. Радиоэкологическая оценка Ингулецкой оросительной системы //Оросительные мелиорации – их развитие, эффективность и проблемы: Материалы международной научной конференции (2-4 июня 1993г.). – Херсон: Ин-т орошаемого земледелия УААН, 1993. – С. 212.

 6. Томилин Ю.А., Винцукевич Н. В. Мероприятия по снижению поступления радиоактивных веществ с поливной водой на сельхозугодья //Оросительные мелиорации – их развитие, эффективность и проблемы: Материалы международной научной конференции (2-4 июня 1993г.). – Херсон: Ин-т орошаемого земледелия УААН, 1993. – С. 138.

 7. Томилин Ю.А., Григорьева Л. И., Винцукевич Н. В., Шевченко А. Л. Поступление радионуклидов с урожаем поливных сельхозкультур населению в районе Южно-Украинской АЭС //Оросительные мелиорации – их развитие, эффективность и проблемы: Материалы международной научной конференции (2-4 июня 1993г.). – Херсон: Ин-т орошаемого земледелия УААН, 1993. – С. 140.

 8. Томилин Ю. А., Жаков Ю. А., Книжников В. А. Поступление радионуклидов населению при отведении жидких отходов АЭС в водоемы, используемые для орошения сельхозугодий //II Всесоюзная конференция по сельскохозяйственной радиологии: Материалы научной конференции (16-20 июля 1984г.). – Обнинск: ВНИИ сельскохозяйственной радиологии, 1984. – Т.I. – С. 39-41.

 9. Томилин Ю. А., Винцукевич Н. В. Накопление 65Zn и 110Ag в сельхозкультурах при орошении //II Всесоюзная конференция по сельскохозяйственной радиологии: Материалы научной конференции (16-20 июля 1984г.). – Обнинск: ВНИИ сельскохозяйственной радиологии, 1984. – Т.I. – С. 59.

 10. Жаков Ю. А., Томилин Ю. А., Атанесян С.Г. Обоснование контрольных концентраций радионуклидов в воде, используемой для полива сельхозугодий //Актуальные вопросы радиационной гигиены: Материалы научной конференции (15-16 октября 1987г.). – Москва: Ин-т биофизики МЗ СССР, 1987. – С. 146-147.

 11. Томилин Ю. А., Григорьева Л. И., Пивоварова Л.Д. Стронций-90 в питьевой и поливной воде Николаевской области и контроль за его содержанием //Радиационно-экологические и медицинские аспекты последствий аварии на Чернобыльской АЭС: Материалы международной научной конференции (26-28 октября 1993г.). – Киев: Украинский научный гигиенический центр, 1993. – С.58.

 12. Томилин Ю. А., Стадниченко А. В., Григорьева Л. И. Дозовая нагрузка на население районов Николаевской области с локальным загрязнением почвы 137Cs //Радиационно-экологические и медицинские аспекты последствий аварии на Чернобыльской АЭС: Материалы международной научной конференции (26-28 октября 1993г.). – Киев: Украинский научный гигиенический центр, 1993. – С.57.

 13. Томилин Ю.А., Винцукевич Н. В., Хомуленко Н. В. Перенос радионуклидов из зоны Чернобыльской аварии в южные регионы УССР //Проблемы ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в агропромышленном производстве – пять лет спустя: итоги, проблемы и перспективы: Материалы научной конференции (2-6 июля 1991г.). – Обнинск: ВНИИ сельскохозяйственной радиологии, 1991. – Т.1 – С. 29.

 14. Томілін Ю. А, Давиденко В. М., Цуканов В. Т. Радіоактивне забруднення риби з промислу в Дніпро-Бузькому лимані //Перспективні напрямки розвитку АПК причорноморського регіону: Матеріали наукової конференції (24-26 квітня 1996р.). – Миколаїв: Миколаївський сільськогосподарський ін-т, 1996. – С.70-71.

 15. Томілін Ю. А., Давиденко В. М., Цуканов В. Т. Розмір забруднення “чорнобильським” 90Sr сільгосппродукції господарств Інгулецької зрошувальної системи //Перспективні напрямки розвитку АПК причорноморського регіону: Матеріали наукової конференції (24-26 квітня 1996р.). – Миколаїв: Миколаївський сільськогосподарський ін-т, 1996. – С.71-72.

 16. Томілін Ю. А. Радіоекологічні аспекти півдня України //III з’їзд з радіаційних досліджень (радіобіологія і радіоекологія): Матеріали наукової конференції (21-25 травня 2003р.). – Київ: Український фітосоціоцентр, 2003. – С.342.

 17. Томілін Ю. А., Григор’єва Л.І. Дозове навантаження на населення від 3Н, який надходить у навколишнє середовище з рідкими скидами ПУ АЕС //Парадігми сучасної радіобіології. Радіаційний захист персоналу об’єктів атомної енергетики: Матеріали наукової конференції (27 вересня – 1 жовтня 2004р.). – Київ-Чорнобиль: Чорнобильінтерінформ, 2004. – С.60.

 18. Томилин Ю. А., Григорьева Л.И., Троицкий М.А. Уточнение радиационной обстановки в загрязненных чернобыльским выбросом районах Николаевской области //Итоги 8 лет работы по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС: Материалы международной научной конференции (10-12 февраля 1994г.). – Зеленый Мыс: Чернобыльинтеринформ, 1994. – С.206-207.

 19. Томілін Ю.А., Григор’єва Л.І. Радіаційна безпека використання зрошення при виробництві сільськогосподарської продукції на півдні України //Екологічна безпека об’єктів господарської діяльності: Матеріали міжнародної наукової конференції (2-4 червня 2004р.). – Миколаїв: Миколаївський держ. гуманітарний ун-т ім. Петра Могили, 2004. – С.148-149.

 20. Томілін Ю.А, Григор’єва Л.І. Накопичення 137Cs водними компонентами р.Південний Буг //Парадігми сучасної радіобіології. Радіаційний захист персоналу об’єктів атомної енергетики: Матеріали наукової конференції (27 вересня – 1 жовтня 2004р.). – Київ-Чорнобиль: Чорнобильінтерінформ, 2004. – C.10-11.

 21. Томілін Ю. А., Григор’єва Л. І. Радіоємність водойм, пов’язаних з роботою Ташликської ГАЕС //Людина та навколишнє середовище: Матеріали Х наукової конференції (21-24 вересня 2004р.). – Одеса: Одеська держ. академія холоду, 2004. - С.131-133.

 22. Томілін Ю. А. Обгрунтування системи управління радіоємністю водоймищ в цілях зниження радіоактивного забруднення водної екосистеми //VI новорічні біологічні читання: Матеріали наукової конференції (22-23 грудня 2006р.). – Миколаїв: Миколаївський держ. ун-т, 2006. – С.151-154.

 23. Томілін Ю. А., Григор’єва Л.І. Принципи екологічного нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище //IV регіональні біологічні читання: Матеріали наукової конференції (19-20 грудня 2004р.). – Миколаїв: Миколаївський держ. ун-т, 2004. – С.111-114.

 24. Grigоryva L., Tomilin Y. Effect of 3H-contaminated effluent from the Southern Ukrainian NPP on the population of Southern Ukraine //European radiation research 2006: Abstracts of 35th Annual Meeting of the European Radiation Research Society and the 4th Annual Meeting of the Ukrainian Society for Radiation Biology (August 22-24, 2006). – Kyiv, Ukraine, 2006. – Р.186.

 25. Yaroshenko N., Tomilin Y., Grigоryva L. The accumulation of radionuclides by the fish from the black sea lagoons and from the south bug river //Sustainable development: system analysis in ecology: Conference Abstracts 2nd Practical Conference (1996). – Sebastopol, 1996. – P.178.

 26. Tomilin Y., Grigоryva L., Yaroshenko N. The special features of migration 90Sr, 137Cs by Chernobyl origin in the landscapes of the western regions of Nikolaev region – the cattle pastures // Sustainable development: system analysis in ecology: Conference Abstracts 2nd Practical Conference (1996). – Sebastopol, 1996. – P.91.

 27. Tomilin Y., Grigоryva L., Yaroshenko N. To the question about the determination of radiation influence extent to the oncological rate and the mortality from it //Sustainable development: system analysis in ecology: Conference Abstracts of 2nd Practical Conference (September 9-12, 1996). – Sebastopol, 1996. – P.198.

 28. Tomilin Y., Grigоryva L., Kostrova O. Effect of tritium-contaminated effluent from the Southern Ukrainian NPP on the population of Southern Ukraine //PM 2000: Particulate Matter and Health: Conference Abstracts (January 24-28, 2000) – Charleston, South Carolina, USA, 2000. – P.4.

 29. Tomilin Y., Grigоryva L. Consequences of tritium distribution in the external environment from the Southern Ukraine Nuclear power plant //International congress on the radioecology-ecotoxicology of continental and estuarine environments: Conference Abstracts (September 3-7, 2001). – Nuclear protection and safety institute France, 2001. – P.21.

 30. Временные контрольные допустимые концентрации радионуклидов в воде, используемой для полива с/х угодий в районе АЭС. Офіційний документ: Затвердж. МОЗ СРСР 09.01.86 та МОЗ України 16.02.88. № 5 06.06.72. – 5 с.

 31. Рекомендации по расчету уровней поступления радионуклидов населению с продуктами питания, полученными на поливных угодьях при использовании воды водоемов-охладителей АЭС для нужд орошения. Офіційний документ. Затвердж. МОЗ СРСР 09.01.86 та МОЗ України 16.02.88. № 5 06.06.72. – 8 с.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины