Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Татарчук Оксана Михайлівна. Імунологічна реактивність у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки під впливом вихрового імпульсного магнітного поля : дис... канд. біол. наук: 03.00.09 / Інститут гастроентерології АМН України. — Д,, 2007. — 173арк. — Бібліогр.: арк. 138-164.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Татарчук О.М. Імунологічна реактивність у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки під впливом вихрового імпульсного магнітного поля. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.09 – імунологія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2007.

Дисертація присвячена вивченню імунологічної реактивності у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки до і після впливу вихрового імпульсного магнітного поля. При проведенні дослідження показників фагоцитарної ланки імунної системи, клітинного та гуморального імунітету у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки встановлено зниження фагоцитарної активності нейтрофілів та показників клітинної ланки, підвищення показників гуморальної ланки імунітету. В дослідах in vitro встановлено ефекти дії вихрового імпульсного магнітного поля в залежності від напрямку обертання на функціональну активність фагоцитів. Таку ефективну дію має правоспрямоване обертання цього поля. Розроблені критерії індивідуального добору впливу вихрового імпульсного магнітного поля. Доведено, доцільність використання вихрового імпульсного магнітного поля у діагностичних цілях. Показано корегуючий вплив вихрового імпульсного магнітного поля в комплексній терапії хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки з порушеннями функції імунної системи. Основні результати роботи доповнюють уявлення про механізми формування виразкової хвороби та дають можливість обгрунтувати оптимальні методи лікування.

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі, щодо визначення стану імунологічної реактивності у хворих на ВХ ДПК в залежності від інфекційного агенту Нelicobacter рylori, та впливу ВІМП на клітини імунної системи. Розроблено діагностичні критерії визначення індивідуальної чутливості хворих на ВХ ДПК до впливу ВІМП на основі визначення фагоцитарної активності нейтрофілів та доведено можливість прогнозування перебігу ВХ ДПК за рівнем експресії рецепторів до інтерлейкіну-2 на лімфоцитах.

1. У хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки, асоційовану з токсигенними штамами Нelicobacter рylori, відсутня активація кисневозалежного метаболізму нейтрофілів, у хворих з нетоксигеними штамами та без цієї інфекції, вона підвищена в більш ніж
2 рази.

2. При виразковій хворобі дванадцятипалої кишки, незалежно від наявності інфекції Нelicobacter рylori, встановлена Т-клітинна лімфопенія, за рахунок зниження кількості Т-хелперів, В-лімфоцитоз, підвищений рівень IgA та ЦІК в сироватці крові, вірогідне зниження лімфоцитів з рецепторами до інтерлейкіну – 2, відсутні взаємозв’язки між показниками клітинного і гуморального імунітету, та між регуляторними субпопуляціями лімфоцитів, які характерні для здорових людей.

3. У хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки як з інфекцією Нelicobacter рylori, так і без неї, після базисного лікування відсутні вірогідні зміни кисневозалежних процесів нейтрофілів.

4. У хворих з нетоксигенними шамами та без Нelicobacter рylori, після базисного лікування, кількість Т-хелперної субпопуляції досягає значень норми. У всіх груп хворих залишається високий рівень В-клітин та ЦІК. Повного відновлення нормальних взаємозв’язків між показниками імунної системи не встановлено.

5. У 75,0% хворих з нетоксигенними штамами Нelicobacter рylori та у 63,6% хворих без Нelicobacter рylori після базисного лікування визначена підвищенна кількість лімфоцитів з рецепторами до інтерлейкіну – 2, що вказує на сприятливий перебіг захворювання. У 75,0% хворих з токсигенними шамами, їх кількість не змінювалась.

6. В дослідах in vitro встановлено, що вихрове імпульсне магнітне поле вірогідно підвищує фагоцитарну активність нейтрофілів, стимулює вірогіднє відновлення кількості CD3+, CD4+, CD16+ клітин та рівень експресії HLA-DR+ на лімфоцитах.

7. У 54,2% хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки, застосування вихрового імпульсного магнітного поля in vivo, сприяє відновленню фагоцитарної активності нейтрофілів, нормалізації кількості CD3+, CD4+ клітин, індексу імунорегуляції, кількості клітин з рецепторами CD25+ та HLA-DR+ після 5 сеансів магнітотерапії та у 45,8% - після 10 сеансів.

8. Визначено та розроблено критерії індивідуального використання вихрового імпульсного магнітного поля за індексом стимуляції внутрішньоклітинного кисневозалежного метаболізму нейтрофілів (більше 2) та за рівнем експресії рецепторів до інтерлейкіну - 2 на лімфоцитах: при кількості від 21% до 35% – сприятливий перебіг захворювання, при кількості до 20% - несприятливий.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

       1. Татарчук О.М., Кудрявцева В.Є., Гаркава К.Г. Стан фагоцитарної системи у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки // Вісник Дніпропетровського університету. – 2006. – №3. – С. 170–174. (Дисертант особисто провів збір первинного матеріалу, приймав участь в аналізі та узагальненні результатів).

       2. Татарчук О.М., Кудрявцева В.Є., Єгорова С.Ю., Демешкина Л.В. Імунна система у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки // Одеський мед. журнал. – 2006. – №5. – С. 32–34. (Здобувачем проведено вивчення стану імунної системи, аналіз та узагальнення результатів).

       3. Татарчук О.М., Кудрявцева В.Є., Гаркава К.Г., Руденко А.І., Єгорова С.Ю., Кушниренко І.В. Вплив вихрового імпульсного магнітного поля на активаційні процеси нейтрофілів при виразковій хворобі дванадцятипалої кишки // Мед. хімія. – 2006. – № 4. – С. 127–128. (Дисертантом особисто вивчено дію вихрового імпульсного магнітного поля в умовах in vitro на активність клітин імунної системи).

       4. Татарчук О.М., Кудрявцева В.Є., Гаркава К.Г., Єгорова С.Ю., Руденко А.І Вплив магнітного поля на імунологічний стан організму хворих на виразкову хворобу // Вісник проблем біології та медицини. – 2006. – №. 4 – С. 53-55. (Автор провів збір матеріалу, приймав участь в аналізі та узагальненні отриманних результатів).

       5. Вчорашня Н.М., Кудрявцева В.Є., Мосiйчук Л.М., Демешкiна Л.В., Петiшко О.П., Татарчук О.М., Бондаренко Т.В. Стан показникiв клiтинного та гуморального iмунiту хворих на виразкову хворобу дванадцятипалоп кишки, асоцiйовану з Helicobacter pylori, при комплексному лiкуваннi iз застосуванням аутоцитокiнотерапiп // Гастроентерологія: Міжвід. зб. – Днiпропетровськ, 2003. – Вип.34. – С. 194–201. (Дисертант приймав участь в зборі матеріалу, в його аналізі та узагальненні).

       6. Кудрявцева В.Є., Мосійчук Л.М., Татарчук О.М. Експресія маркерів активації на лімфоцитах у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки // Гастроентерологія: Міжвід. зб. – Днiпропетровськ, 2004. – Вип.35. – С. 78–85. (Здобувач приймав участь в зборі матеріалу, в його аналізі та узагальненні).

             1. Гаркава К.Г., Татарчук О.М. Стан фагоцитарної активності нейтрофілів периферичної крові хворих на захворювання езофагогастродуоденальної зони // Гастроентерологія: Міжвід. зб. – Днiпропетровськ, 2005. – Вип.36. – С. 90–95. (Автор самостійно провів визначення активності фагоцитарної системи, приймав участь в аналізі та узагальненні матеріалу).

             2. Татарчук О.М., Кудрявцева В.Є., Гаркава К.Г., Мосійчук Л.М., Руденко А.І. Функціональна активність нейтрофілів у хворих на виразкову хворобу під дією вихрового імпульсного магнітного поля // Гастроентерологія: Міжвід. зб. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип.37. – С. 146-151. (Здобувач приймав участь в зборі матеріалу, в його аналізі та узагальненні).

             3. Пат. №5308 (UA) G 01 N 33/53 Спосіб прогнозування перебігу виразкової хвороби дванадцятипалої кишки / Кудрявцева В.Є., Ратчик В.М., Мосiйчук Л.М., Вчорашня Н.Н., Татарчук О.М., Бондаренко Т.В., Крекнін О.Ф. (UA) Опубл. 15.03.2005 р. Бюл. №3. (Автор провів патентно-інформаційний пошук, приймав участь в зборі матеріалу, в його аналізі та узагальненні).

             4. Пат. № (UA) G 01 N 33/53 Спосіб визначення імунореактивності організму / Кудрявцева В.Є., Татарчук О.М., Мосiйчук Л.М., Руденко А.І., Єгорова С.Ю., Крекнін О.Ф., Гаркава К.Г. (UA) Заявка 200606230 від 05.06.2006 р. Позитивне рішення про видання патенту від 05.09.2006 р. (Дисертант приймав участь в зборі матеріалу, в його аналізі та узагальненні).

             5. Кудрявцева В.Є., Татарчук О.М. Специфічні рецептори на лімфоцитах у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки в стадії загострення // Матеріали Всеукр. Науково-практичної конференції „Терапевтичні читання пам’яті Л.Т. Малоі” – Харків, 2004. – С. 73.

             6. Кудрявцева В.Є., Татарчук О.М., Єгорова С.Ю., Мосiйчук Л.М., Бондаренко Т.В. Стан основних показників імунітету хворих на виразкову хворобу, асоційовану з Helicobacter pylori // Матеріали Всеукр. Науково-практичної конференції „Терапевтичні читання пам’яті Л.Т. Малоі” – Харків, 2005. – С.129.

             7. Татарчук О.М. Нейтрофільна активність у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки // Матеріали науково – практичної конференції молодих вчених «Досягнення молодих вчених – майбутнє медичини». – Харків, 2005. – С. 90.

             8. Татарчук О.М., Гаркава К.Г., Кудрявцева В.Є., Руденко А.І. Фагоцитарна активність нейтрофілів та вихрове імпульсне магнітне поле // “Людина і космос”, Збірник тез VІІІ Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції – м. Дніпропетровськ, 2006. – С. 216.

             9. Татарчук О.М., Гаркава К.Г., Кудрявцева В.Є., Руденко А.І., Єгорова С.Ю. Бактеріцидна активність нейтрофілів у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки під впливом вихрового імпульсного магнітного поля // Матеріали Х міжнародного медичного конгресу студентів і молодих учених. – м. Тернопіль, 2006. – С. 247.

             10. Татарчук О.М., Єгорова С.Ю., Кудрявцева В.Є, Кушниренко І.В. Активність нейтрофілів у хворих на виразкову хворобу під впливом магнітного поля в залежності від напрямку обертання // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) “ Сучасні досягнення молодих вчених на допомогу медицині" – Харків, 2006. – С. 106.

             11. Кудрявцева В.Е., Татарчук О.М., Калюга Н.В. Иммунные комплексы и уровень сывороточных иммуноглобулинов у больных с гастродуоденальной патологией // Імунологія та алергологія. – 2006. – №2. – С. 84.

             12. Татарчук О.М., Кудрявцева В.Є., Мосійчук Л.М., Єгорова С.Ю. Гуморальна ланка імунітету у хворих на виразкову хворобу // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) “Вклад молодих вчених в розвиток медичної науки і практики” присвячена памяті академіка Л.Т. Малої. – Харків, 2006. – С.121.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины