Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Погрібна Алла Петрівна. Вивчення властивостей продукту онкогена PTI-1 на моделі його аналога із сімейства eEF1A : дис... канд. біол. наук: 03.00.03 / НАН України; Інститут молекулярної біології та генетики. — К., 2006. — 139арк. : рис. — Бібліогр.: арк. 120-139.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Погрібна А.П. Вивчення властивостей продукту онкогена PTI-1 на моделі його аналога із сімейства eEF1A. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.03 – молекулярна біологія. – Інститут молекулярної біології та генетики НАН України, Київ, 2006.

Дисертацію присвячено дослідженню експресії та локалізації білкового продукту онкогена PTI-1/eEF1A в пухлинах передміхурової залози людини, а також визначенню можливих функцій PTI-1 в трансляційному процесі. На клінічному матеріалі виявлено підвищену експресію eEF1A та/або білка PTI-1 в аденокарциномах передміхурової залози людини порівняно з експресією в умовно нормальних тканинах. У більшості пухлин показано дифузне цитоплазматичне поширення антигену, в деяких пухлинах спостерігали чітку ядерну локалізацію антигену.

В експериментальних дослідженнях показано, що модифікований трипсином eEF1A, за допомогою якого було промодельовано білковий продукт онкогена PTI-1, здатний брати участь в обміні нуклеотидфосфатів, утворювати неканонічні третинні комплекси з деацильованою тРНКФен та ГДФ, а також брати участь у синтезі поліфенілаланінового ланцюгу в безклітинній системі трансляції полі(U), хоча й з меншою ефективністю, ніж нативний eEF1A. У дослідах in vitro при визначенні помилкового включення лейцину при трансляції полі(U) за участю аналога білкового продукту PTI-1, було виявлено підвищення помилок трансляції майже в шість разів порівняно з нативним eEF1A.

Показано, що, незважаючи на знижену активність у декількох функціональних тестах, аналог онкобілка PTI-1 може брати участь у трансляції. Встановлено, що трансляційна активність ДeEF1A призводить до індукції помилок трансляції.

1. Запропоновано використовувати модифікований трипсином фактор елонгації трансляції 1А як модель білкового продукту онкогена РТІ-1 (білок ДeEF1A) та отримано препаративну кількість такого білка.

2. Показано, що ДeEF1A, незважаючи на втрату частини ГТФ- зв’язувального домену порівняно з eEF1A, зберігав часткову функціональну активність, але при цьому:

а) спостерігали зниження приблизно в три рази нуклеотид-зв’язувальної активності ДeEF1A порівняно з eEF1A;

б) значення константи швидкості дисоціації ГТФ як для eEF1A, так і для ДeEF1A було практично однаковим, в той час як константа швидкості дисоціації комплексу eEF1A*ГДФ була дещо меншою, ніж комплексу ДeEF1A *ГДФ;

в) комплекс ДeEF1A із деацильованою тРНКФен та ГДФ був менш стабільним, ніж аналогічний комплекс із eEF1A.

3. Реконструйовано з індивідуальних компонентів безклітинну систему трансляції та показано, що активність ДeEF1A в такій системі на 30-50% менша, ніж eEF1A.

4. Встановлено, що в присутності ДeEF1A точність трансляції in vitro зменшується в 6 разів порівняно з eEF1A, що свідчить на користь гіпотези щодо можливості індукції помилок трансляції в присутності білкового продукту гена PTI-1.

5. Отримано моноклональні антитіла до eEF1A з печінки курки. Ці антитіла є видонеспецифічними, взаємодіють з очищеним eEF1A та з модифікованим трипсином ДeEF1A, розпізнають антиген в лізатах трансформованих ліній клітин, лізатах тканин та на імуногістохімічних зрізах тканин аденокарциноми передміхурової залози людини.

6. Імуногістохімічним методом показано підвищену експресію eEF1A в аденокарциномах передміхурової залози людини. У більшості пухлин показано дифузне цитоплазматичне поширення антигену, в деяких пухлинах спостерігали чітку ядерну локалізацію антигену.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Погрібна А.П., Маркєєва Н.В., Лізогубов В.В., Фрідберг А.М., Забашний С.І., Усенко В.С., Філоненко В.В., Погрібний П.В., Негруцький Б.С. Отримання та характеристика моноклональних антитіл проти еукаріотного фактора елонгації трансляції 1А // Біополімери та клітина. – 2003. - Т. 19, № 3. - С. 231-238.

Особистий внесок здобувача – характеристика МКАТ проти eEF1A та написання статті. Отримання гібридоми для МКАТ проти eEF1A проводились за безпосередньою участю.

2. Погребная А.П., Горчаков С.В., Негруцкий Б.С. Сравнительный анализ функциональной активности нативной и модифицированной трипсином форм эукариотического фактора елонгации трансляции 1А // Біополімери та клітина. – 2004. – Т.20, № 4. – С. 300-307.

Особистий внесок здобувача – отримання та експерименти для порівняння функціональних активностей ДeEF1A та eEF1A з печінки кролика, а також написання статті.

3. Погрібна А.П., Негруцький Б.С., Єльська Г.В. Видалення частини GTP-зв’язуючого домену еукаріотного фактора елонгації трансляції 1А призводить до підвищення рівня помилок трансляції in vitro // Біополімери та клітина. - 2006. – Т. 22, № 3. – С. 186-192.

Особистий внесок здобувача – підбір умов для помилкового включення лейцину в полі(U) матрицю, а також написання статті.

4. Погрібна А.П., Негруцький Б.С., Єльська Г.В. Функціональний аналіз модифікованого еукаріотного фактора елонгації трансляції 1А як гомолога білкового продукту онкогена PTI-1 // Науковий вісник Чернівецького університету. -2006. – Т.297. – С. 51-56.

Особистий внесок здобувача – проведеняя функціонального порівняльного аналізу для нативного eEF1A та модифікованого ДeEF1A.

5. Лізогубов В.В., Погрібна А.П., Негруцький Б.С., Єльська А.В., Фрідберг А.М., Молчанов С.І., Забашний С.І., Усенко В.С. Імуногістохімічна локалізація фактора елонгації 1А при аденокарциномі простати людини // Урологія. -2002. – № 2. – С. 40-44.

Особистий внесок здобувача – отримання антигену та характеристика МКАТ проти eEF1A.

6. Pogribna A.P. Characterization of N-terminus-truncated form of eukaryotic translation elongation factor eEF1A, an analogue of PTI-1 oncogene product // Conference for students, PhD students and young scientists on molecular biology and genetics. – Kyiv (Ukraine), 2001. - Р. 66.

Особистий внесок здобувача – характеристика функціональних активностей ДeEF1A та нативного eEF1A з печінки кролика.

7. Pogribna A.P., Pogrebnoy P.V., Markeeva N.V., Filonenko V.V., Negrutskii B.S. Generation and characterisation of the monoclonal antibodies to eukaryotic elongation factor 1A // 6th John Humphrey advanced summer programme in immunology. – Puschino (Russia), 2002. - P.109.

Особистий внесок здобувача – підбір та отримання антигену для імунізації тварин для отримання гібридних клітин, що продукували МКАТ проти eEF1A.

8. Pogribna A.P., Pogrebnoy P.V., Markeeva N.V., Filonenko V.V., Negrutskii B.S. Monoclonal antibodies for mammalian translational elongation facor 1A // 4th Parnas Conference: Molecular mechanisms of cell activation: biological signals and their target enzymes. – Wroclaw (Poland), 2002. - Р. 69.

Особистий внесок здобувача –характеристика та очищення МКАТ проти eEF1A.

9. Usenko V.S., Lyzogubov V.V., Pogribna A.P., Negrutskii B.S., El`skaya A.V., Fridberg A.M., Zabashny S.I., L`ulko A.V. Immunohistochemical localization of elongation factor 1A in human prostate adenocarcinomas // 4th Parnas Conference: Molecular mechanisms of cell activation: biological signals and their target enzymes. – Wroclaw (Poland), 2002. - Р. 119.

Особистий внесок здобувача – підбір об’єкту та отримання з нього антигену для імунізації тварин. Отримання гібридоми, що продукувала анти-eEF1A МКАТ, проводились за безпосередньої участі здобувача.

10. Погрібна А.П., Погрібний П.В., Маркєєва Н.В., Філоненко В.В. Одержання та характеристика моноклональних антитіл до еукаріотичного фактора елонгації трансляції 1А з печінки кроля // Матеріали VIII Українського біохімічного з’їзду. Український біохімічний журнал. – 2002. – Т.74, №4 - С.52.

Особистий внесок здобувача – самостійне проведення експериментів щодо взаємодії МКАТ проти eEF1A з антигеном з різних тканин та клітинних ліній вищих еукаріотів.

11. Pogribna A.P., Gorchakov S.V. Comparative functional analysis of the native and trypsinolised form of eEF1A // Conference for young scientists, PhD students and students on molecular biology and genetics. - Kyiv (Ukraine), 2003. – Р. 117.

Особистий внесок здобувача – проведення трансляційних тестів щодо визначення функціональної активності ДeEF1A.

12. Негруцький Б.С., Будкевич Т.В., Погрібна А.П., Єльська А.В. Translation elongation factor 1A. A link between protein synthesis and cell regulation // First Ukrainian Congress for Cell Biology. – Lviv (Ukraine), 2004. – P. 366.

Особистий внесок здобувача – проведення експериментів щодо порівняння функціональних активностей ДeEF1A та нативного eEF1A, а також пошук білкового продукту онкогена PTI-1 в лізатах аденокарциноми простати.

13. Погребная А.П. Возможная взаимосвязь злокачественной трансформации и процесса трансляции на примере онкогена PTI-1 // Международная школа-конференция молодых ученых: Системная биология и биоинженерия. –Москва (Россия), 2005. – С.154.

Особистий внесок здобувача – отримання та характеристика ДeEF1A як моделі для дослідження функціональних особливостей білкового продукту онкогена PTI-1.

14. Погрібна А.П., Негруцький Б.С., Єльська А.В. Помилковість трансляції спричиняє білковий продукт онкогену PTI-1 // Конференція-конкурс робіт молодих учених, присвячена 100-річчю від дня народження В.О. Бєліцера. – Київ (Україна), 2006 - С. 40.

Особистий внесок здобувача – експерименти щодо визначення помилок трансляції за участю модифікованого трипсином ДeEF1A .


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины