Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Маклюк Олена Іванівна. Роль бактерій роду Bacillus у формуванні й функціонуванні мікробних ценозів чорнозему опідзоленого : дис... канд. біол. наук: 03.00.18 / Національний науковий центр "Інститут грунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського". — Х., 2007. — 147арк. — Бібліогр.: арк. 132-147.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Маклюк О.І. Роль бактерій роду Васіllus у формуванні й функціонуванні мікробних ценозів чорнозему опідзоленого – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.18 – ґрунтознавство. Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», Харків, 2008.

Дисертаційна робота присвячена визначенню багатофункціональній ролі бактерій роду Васіllus у створенні й функціонуванні активних мікробних ценозів чорнозему опідзоленого. Показано, що за умов уникнення надмірних агротехнологічних навантажень адаптаційний потенціал мікробних угруповань не перевищується й система функціонує активно і стабільно. В підтримці гомеостатичного стану ґрунтового середовища чорнозему опідзоленого активну участь приймають бактерії роду Васіllus.

У роботі представлено результати лабораторних, вегетаційних і польових дослідів, на основі яких отримано культури домінуючих бактерій роду Bacillus з прикореневої зони сільськогосподарських культур, вирощуваних на чорноземі опідзоленому в системі біологічного землеробства. Досліджено їх культуральні, морфологічні та біохімічні властивості. За результатами скринінгу відібрано активні штами Васіllus sp. 123, 235, 333 і 531, які володіють комплексом рістстимулювальних, азотфіксувальних, антагоністичних властивостей. Встановлено вплив мінерального фону та біологічних особливостей сільськогосподарських культур на формування активних властивостей бацил мікробіоценозів прикореневих зон.

Інтродукція селекціонованих штамів Васіllus sp. 123, 235, 333 і 531 у прикореневу зону гречки і ячменю, вирощуваних на чорноземі опідзоленому, неоднозначно вплинула на структуру та біохімічні показники мікробних угруповань. Ефективність бактеризації суттєво позначилася на прирості маси зерна гречки і ячменю більше під впливом бацил-антагоністів.

У дисертаційній роботі за результатами теоретичних узагальнень і експериментальних досліджень виcвітлено багатофункціональну роль бактерій роду Bacillus у формуванні активних мікробних ценозів і, як наслідок, родючості чорнозему опідзоленого. Отримано біологічно активні культури бацил з комплексом агрономічно корисних властивостей, використання яких підвищує урожайність сільськогосподарських культур та поліпшує якість продукції. Проведені дослідження дають можливість стверджувати:

1. Застосування невисоких доз добрив створює сприятливі умови для реалізації біологічного потенціалу ґрунту, поліпшує структуру і функціональні характеристики мікробних угруповань прикореневої зони сільськогосподарських культур. Особливо це проявляється при вирощуванні гречки, зважуючи її чутливість до зовнішнього фактору.

2. Значне місце у структурі мікробіоценозів належить бактеріям pоду Bacillus, вміст яких у прикореневій зоні сільськогосподарських культур становить 63-81% від загальної чисельності мікробних угруповань чорнозему опідзоленого, а їх біологічна активність залежить від агрофону і виду сільськогосподарської культури.

3. Для бактерій pоду Bacillus властива рістстимулювальна активність, яка виявлена у 49% досліджуваних штамів. Під впливом агрофону та біологічних особливостей сільськогосподарської культури проявляється органотропна дія бацил при формуванні проростків кукурудзи.

4. За умов внесення невеликих доз NPK (30-45 кг на 1 га) зростає рістстимулювальна активність домінуючих штамів бацил та їх кількість, зокрема під гречкою з 21 до 33%, а під ячменем - з 11% до 50% від загальної кількості апробованих штамів.

5. Кількість активних бацил-азотфіксаторів і рівень їх нітрогеназної активності також залежить від доз внесених мінеральних добрив: з неудобрюваного ґрунту прикореневої зони ячменю i гречки виділено бацил з азотфіксувальними властивостями більше на 29%, а рівень їх нітрогеназної активності вище в 1,7-1,8 рази порівняно з удобрюваними варіантами.

6. Для бацил характерною є антагоністична властивість: від 43,3% до 80,0% досліджених штамів Bacillus sp. проявили високі показники антагоністичної активності до Fusarium oxysporum, Fusarium culmorum, Bipolaris sorokiniana i Alternaria alternata - збудників кореневих гнилей сільськогосподарських культур. Отже, бацили є важливим компонентом ґрунтової мікробіоти чорнозему опідзоленого і сприяють процесам саморегуляції з оздоровлення ґрунту.

7. За результатами скринінгу в лабораторних умовах відібрано штами Bacillus sp. 123, 235, 531, які володіють комплексом корисних властивостей і характеризуються як біоагенти захисту рослин від кореневих гнилей. Так, біологічна ефективність штамів Bacillus sp. 123, 235, 531 на штучному інфекційному фоні з Fusarium oxysporum становила 86,2 – 96,9% і на фоні з Bipolaris sorokiniana - 51,1–73,8%. Одержані дані свідчать про тонкі механізми екологічних взаємозв’язків, які формуються в системі ґрунт – мікроорганізми – рослина на протязі всього онтогенезу сільськогосподарських культур.

8. За умов інтродукції бацил у чорнозем опідзолений у структурі і функціях мікробіоценозів прикореневої зони рослин відбуваються зміни, які залежать від виду сільськогосподарської культури. При вирощуванні гречки бактеризація сприяла зростанню чисельності окремих груп мікроорганізмів в 1,8-2,2 рази, а при вирощуванні ячменю – зростанню біохімічних показників, а саме: інвертазної активності від 6% до 19%, поліфенолоксидазної – від 22% до 68%, амоніфікаційної та нітрофікаційної активності ґрунту відповідно на 63,5% і 18,3%.

9. Експериментально доведено доцільність використання в екологізованій системі землеробства інтродукції в чорнозем опідзолений штамів Bacillus sp., що сприяє збагаченню ґрунту високоефективними культурами мікроорганізмів та активізації аборигенної мікробіоти.

10. Найбільшу ефективність бактеризації, яка позначилася на прирості маси зерна гречки на 23,4-38,4% і ячменю на 3-19%, виявили штами 123, 235 і 531 бацил з антагоністичними властивостями; вміст клейковини в зерні ячменю у цих варіантах збільшився від 31,26 до 31,97%, а до 32,57% - під впливом штаму 333, якому характерні висока азотфіксувальна та рістстимулювальна активність. Вміст білка в зерні ячменю зріс від 15,56% до 16,73% у варіантах з бактеризацією штамом 123 з комплексом всіх досліджуваних агрономічно корисних властивостей.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Маклюк О.І. Характеристика ізолятів бактерій роду Bacillus, що домінують у ризосфері культурних рослин //Агрохімія і ґрунтознавство. – 2004. - №65. – С. 128-132.

2. Маклюк О.І. Характеристика нітрогеназної активності чистих культур бактерій роду Bacillus // Вісник аграрних наук. – 2007. - №11. – С. 80-81.

3. Маклюк О.І. Ефективність використання бактерій роду Bacillus у біологічних екологобезпечних засобах захисту рослин // Вісник аграрних наук.
– 2006. – спецвипуск, квітень. – С. 56-59.

4. Kysil V.I., Makliyk O.I. Influence of bacteria of Bacillus genus on the barley

growth and productivity in contagious soil background // International scientific conference “S.P. Kostychev and contemporary agricultural microbiology”. Abstracts. October 8-12, 2007, Ylta, Ukrain, - P. 110 (експериментальні дані, узагальнення, висновки).

5. Трускавецький Р.С., Цапко Ю.Л., Маклюк О.І., Калініченко В.М. Локальне окультурювання – ефективний прийом відтворення родючості ґрунту // Агрохімія і ґрунтознавство. – 2005.
- №66. – С. 37-43 (експериментальні дані, узагальнення).

6. Грінченко Т.О., Журавльова І.М., Маклюк О.І. Реакція мікробіоценозів чорнозему типового на рівень забруднення важкими металами // Вісник НУВГП: зб. наук. праць. – 2007. - Вип. 3 (39), частина 1. – С. 248-254 (експериментальні дані, узагальнення, висновки).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины