Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Кузьмінчук Юлія Святославівна. Продукція і таксономічний склад фітопланктону середньої притоки Дніпра : дис... канд. біол. наук: 03.00.17 / Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2007. — 185арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 139-160.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Кузьмінчук Ю.С. Продукція і таксономічний склад фітопланктону середньої притоки Дніпра. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.17 – гідробіологія. – Інститут гідробіології НАН України, Київ, 2007.

Досліджено закономірності формування первинної продукції і таксономічного складу фітопланктону середньої притоки Дніпра (на прикладі р. Тетерів). Встановлено, що висока продуктивність фітопланктону р. Тетерів підтримується за рахунок підвищеної асиміляційної активності водоростей на мезотрофних ділянках та їх великої рясності на евтрофних. Зарегульована ділянка характеризується вищою продуктивністю, ніж річкова, що обумовлено більшою товщиною фотосинтезуючого шару та інтенсивнішою вегетацією фітопланктону.

На сучасному етапі розвитку річкової екосистеми фітопланктон представлений 334 видами (400 внутрішньовидовими таксонами, включно з тими, що містять номенклатурний тип виду); наведено флористичне зведення планктонних водоростей р. Тетерів та їх частоту трапляння.

З’ясовано, що загальною тенденцією трансформації фітопланктону тетерівських водосховищ є спрощення його структури з часом.

За інтенсивністю продукційно-деструкційних процесів, біомасою, вмістом хлорофілу а фітопланктону середня ділянка річки належить до мезотрофного, верхня, нижня та зарегульована – до евтрофого типу.

 1. Встановлено закономірності формування первинної продукції фітопланктону та деструкції органічної речовини середньої притоки Дніпра на прикладі р. Тетерів; визначено її трофічний статус; подано флористичне зведення планктонних водоростей річки.

 2. Висока продуктивність фітопланктону р. Тетерів формується за рахунок підвищеної фотосинтетичної активності водоростей на мезотрофних ділянках та їх значного різноманіття на евтрофних. Зарегульована ділянка характеризується більшою продуктивністю фітопланктону (6,85±0,72 г О22добу), ніж річкова (3,22±0,38). Найбільша інтенсивність продукційних процесів властива поверхневим горизонтам.

 3. Встановлено широкий діапазон концентрації хлорофілу а фітопланктону: від мінімальної (0,45) до максимальної (142,96 мкг/дм3). Його середній вміст становив 21,10±2,00 мкг/дм3.

 4. Біомаса фітопланктону річкової та зарегульованої ділянок тісно пов’язана із чистою (r=0,86 при R2=0,74 при 5%-ному рівні значущості) та валовою первинною продукцією (r=0,76–0,80 при R2=0,64). Це дозволяє використовувати біомасу фітопланктону (в межах 10–15 мг/дм3) показником продуктивності середніх річок та створених на них водосховищ.

 5. Динаміка таксономічного різноманіття фітопланктону за умови його високої полідомінантності в основному відповідає просторово-часовим змінам первинної продукції. При змішаному складі фітопланктону між первинною продукцією під м2 та числом видів у інтегрованих пробах фіксували пряму залежність (r=0,53 при 5%-ному рівні значущості).

 6. Фітопланктон р. Тетерів представлено 334 видами (400 внутрішньовидовими таксонами, включно з номенклатурним типом виду), які належать до 8 відділів, 14 класів, 29 порядків, 136 родів водоростей; він характеризується як зелено-діатомово-евгленовий з помітною часткою синьозелених водоростей.

 7. Найрясніше у р. Тетерів представлені водорості-космополіти, планктонні форми, індиференти за галобністю та за відношенням до рН. За сапробіологічними характеристиками індикаторних видів фітопланктону якість води р. Тетерів в основному відповідає -мезосапробній зоні (слабко забруднена вода).

 1. Антропогенно порушена середня ділянка річки відрізняється зниженням інтенсивності продукційних процесів, вмісту хлорофілу а, чисельності та біомаси фітопланктону, насиченості планктонних угруповань видами та внутрішньовидовими таксонами.

 2. Тетерівським водосховищам властива тенденція до спрощення таксономічної структури фітопланктону з часом, яке визначається зростанням відношення числа видів до числа внутрішньовидових таксонів.

 3. Притокам р. Тетерів властиве зниження частки діатомових водоростей від менших за площею басейну річок до більших із одночасним зростанням частки Chlorophyta, в основному за рахунок порядку Chlorococcales.

 4. За інтенсивністю продукційних процесів, концентрацією хлорофілу а, біомасою фітопланктону середня ділянка р. Тетерів характеризується як мезотрофна, верхня, зарегульована та нижня – як евтрофна.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Щербак В.І., Кузьмінчук Ю.С. Екологічна характеристика фітопланктону річкової екосистеми (на прикладі р. Тетерів) // Укр. ботан. журн. – 2006. – № 1. – С. 47–55 (проведення натурних досліджень та камеральне опрацювання, узагальнення даних, написання статті).

 2. Кузьмінчук Ю.С. Таксономічна структура фітопланктону водосховищ р. Тетерів // Вісн. держ. агроекол. ун-ту. – Житомир, 2005. – Вип. 2 (15). – С. 282–287.

 3. Щербак В.И., Сиренко Л.А., Кузьминчук Ю.С. Динамика содержания хлорофилла а в зависимости от структуры фитопланктона (на примере р. Тетерев) // Гидробиол. журн. – 2006. – 42, № 4. – С. 38–48 (наукове обґрунтування, проведення натурних досліджень та камеральне опрацювання, узагальнення даних, написання статті).

 4. Щербак В.І., Кузьмінчук Ю.С. Вплив фітопланктону на формування кисневого режиму річкової екосистеми // Гидробиол. журн. – 2005. – 41, № 1. – С. 69–78 (проведення натурних досліджень та камеральне опрацювання, узагальнення даних, формулювання висновків, участь у написанні статті).

 5. Щербак В.И., Сиренко Л.А., Кузьминчук Ю.С. Особенности развития фитопланктона верхних и нижних бьефов равнинных водохранилищ (на примере р. Тетерев) // Гидробиол. журн. – 2005. – 41, № 6. – С. 44–53 (участь у проведенні натурних досліджень, камеральне опрацювання, написання статті).

 6. Щербак В.И., Кузьминчук Ю.С. Фитопланктон реки Тетерев в условиях неоднородности формирования речного стока (Украина) // Альгология. – 2006. – 16, № 1. – С. 81–91 (наукове обґрунтування досліджень, проведення натурних досліджень та камеральне опрацювання, аналіз літературних джерел та участь у написанні статті).

 7. Кузьмінчук Ю.С. Фітопланктон приток р. Тетерів // Вісн. держ. агроекол. ун-ту. – Житомир, 2005. – Вип. 1 (14). – С. 262–269.

 8. Щербак В.І., Кузьмінчук Ю.С. Вплив природних та антропогенних чинників на формування фітопланктону р. Тетерів // Наук. зап. Тернопіль. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Сер.: Біологія. Спец. випуск «Гідроекологія». – 2005. № 3 (26). С. – 496–498 (проведення натурних досліджень та камеральне опрацювання, узагальнення матеріалу, формулювання висновків, участь у написанні).

 9. Щербак В.І., Кузьмінчук Ю.С. Різноманіття фітопланктону Житомирського водосховища р. Тетерів // Риб. госп-во. – Вип. 63. – К.: Ін-т риб. госп-ва, 2004. – С. 295–298 (наукове обґрунтування досліджень, проведення натурних експериментів та камеральне опрацювання, аналіз літературних джерел, участь у написанні).

 10. Кузьмінчук Ю.С., Щербак В.І. Фітопланктон р. Тетерів. Стан вивчення проблеми // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. Івана Франка. – 2004. – Вип. 19. – С. 269–274 (аналіз літературних джерел, узагальнення матеріалу, написання статті).

 11. Щербак В.І., Кузьмінчук Ю.С. Оцінка кількісного різноманіття фітопланктону системи «водосховище – річка» (на прикладі р. Тетерів) // Вісн. Харків. ін-ту соціального прогресу. Сер.: Екологія, техногенна безпека і соціальний прогрес. – 2004. – Вип. 1 (6). – С. 37–39 (проведення натурних досліджень, камеральне опрацювання, участь у написанні).

 12. Щербак В.І., Кузьмінчук Ю.С., Корнійчук Н.М. Характеристика планктонних та контурних угруповань водоростей та оцінка їх впливу на гідрохімічні показники Житомирського водосховища р. Тетерів // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – К.: ВГЛ «Обрії», 2004. – 6. – С. 277–281 (участь у проведенні досліджень та написанні статті).

 13. Щербак В.И., Кузьминчук Ю.С. Разнообразие фитопланктона зарегулированного участка р. Тетерев // Актуальные проблемы современной альгологи: Материалы III Междунар. конф. (20–23 апреля 2005 г.). – Харьков: Харьков. нац. ун-т. им. В.Н. Каразина, 2005. – С. 187–188 (наукове обґрунтування аналіз літературних джерел, формулювання висновків).

 14. Щербак В.І., Кузьмінчук Ю.С. Масові види фітопланктону частково зарегульованої річки // Современные проблемы гидробиологии. Перспективы, пути и методы исследований: Материалы Междунар. науч. конф. (24–27 липня 2006 р.). – Херсон, 2006. – С. 209–212 (проведення натурних досліджень, узагальнення матеріалу та участь у написанні).

 15. Щербак В.І., Кузьмінчук Ю.С. Моніторинг різноманіття фітопланктону р. Тетерів // Екологічна географія: історія, теорія, методи, практика: Матеріали ІІ Міжнар. конф. (27–29 травня 2004 р.) – Тернопіль: Тернопіль. держ. дед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, 2004. – С. 140–142 (проведення натурних досліджень, аналіз літературних джерел, участь у написанні).

 16. Кузьмінчук Ю.С. Інформаційне різноманіття фітопланктону тетерівських водосховищ // Сучасність, наука, час. Взаємодія і взаємовплив: Матеріали I Всеукр. наук.-практич. інтернет-конф. (28–30 листопада 2005 р.). – К.: ТК Меганом, 2005. – ч. 1. – С. 1–2.

 17. Кузьмінчук Ю.С. Структура домінуючого комплексу фітопланктону зарегульованої ділянки р. Тетерів // Молодь і поступ біології: Матеріали I Міжнар. конф. студ. та асп. (11–14 квітня 2005 р.). – Львів: СПОЛОМ, 2005. – С. 86.

 18. Щербак В.І., Кузьмінчук Ю.С., Корнійчук Н.М. Вплив антропогенного забруднення м. Житомира на структуру фітопланктону і фітоперифітону р. Тетерів // Наука і освіта 2004: Матеріали VІІ Міжнар. наук.-практич. конф. (10–25 лютого 2004 р.). – Т. 58, Екологія. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 80–81 (участь у проведенні досліджень та написанні статті).

 19. Корнійчук Н.М., Кузьмінчук Ю.С. Різноманіття евгленових водоростей фітомікроепілітону та фітопланктону річки Тетерів // Розвиток наукових досліджень «2005»: Матеріали Міжнар. наук.-практич. конф. (7–9 листопада 2005 р.). – Т. 7. – Полтава: ІнтерГрафіка, 2005. – С. 101–105 (участь у проведенні натурних досліджень, камеральному опрацюванні та написанні).

Подяка

Автор висловлює щиру вдячність д.б.н. В.І. Щербаку, к.б.н. Н.В. Майстровій за надання цінних порад і консультацій; д.б.н. Л.А. Сіренко за допомогу у визначенні вмісту хлорофілу а; к.б.н. Г.Є. Киричук, Г.О. Гошовській та Н.І. Железняк за всебічну підтримку.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины