Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Ільєнко Ірина Миколаївна. Апоптоз, імунофенотип та функціональна активність елементів гемопоезу у хворих на мієлодиспластичний синдром у віддалений період після опромінення : дис... канд. біол. наук: 03.00.01 / АМН України; Науковий центр радіаційної медицини. — К., 2007. — 176арк. — Бібліогр.: арк..

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Ільєнко І.М. Апоптоз, імунофенотип та функціональна активність елементів гемопоезу у хворих на мієлодиспластичний синдром у віддалений період після опромінення. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.01. – радіобіологія. - Науковий центр радіаційної медицини АМН України. Київ, 2007.

Дисертація присвячена виключно актуальній медико-біологічній проблемі – дослідженню механізмів радіаційного впливу на кровотворення та лейкозогенез у віддалений період після опромінення. Актуальність цієї проблеми зумовлена масштабністю радіоекологічної катастрофи, яка відбулася на території України в зв’язку з аварією на ЧАЕС. Визначено особливості експресії лінійних, диференційних та активаційних антигенів ІКК та ГК у хворих на МДС. Вперше проведено дослідження специфіки апоптотичних процесів у хворих на МДС з урахуванням радіаційної компоненти. Встановлено порушення „апоптозної програми” нейтрофілів у хворих на МДС, що проявляється у зниженні чутливості до дії індукторів та супроводжується відповідними змінами експресії поверхневих антигенів та структурно-молекулярними перебудовами цитоплазматичної мембрани. Охарактеризовано кількісні та якісні показники апоптозу у співвідношенні з показниками проліферативної активності, що стало підставою для оцінки реактивності ІКК хворих на МДС, у віддалений період після опромінення. Отримані результати можуть бути використані для підвищення ефективності діагностики радіаційно-обумовлених імунологічних та гематологічних порушень та слугувати базою для наступної розробки оптимальної стратегії моніторингу та корекції в осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС 1986 р.

У дисертації теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено вирішення актуального науково-прикладного завдання радіобіології, що полягає у розкритті особливостей клітинно-молекулярних реакцій, які лежать в основі патогенезу МДС, а також значення опромінення в діапазоні низьких доз (від 0,04 до 0,92 Зв) у формуванні гемато- та імунопатологічних станів у віддалений період після опромінення.

1. У віддалений період після опромінення імунофенотипова характеристика ГК у хворих на МДС, свідчить про ознаки порушення клітинного диференціювання. Для клітин мієлоїдного ряду: встановлений знижений рівень експресії антигенів CD10, CD33, CD13 та аномальну коекспресію HLA-DR та CD13- антигенів на клітинах гранулоцитарної популяції хворих на РАНБ та РАНБ-Т. Для клітин лімфоїдного ряду: збільшення числа ранніх CD19+10+ клітин та різноспрямовані порушення показників ІФ, які характерні для всіх варіантів МДС.

2. Встановлено особливості імунофенотипу популяції бластних клітин у хворих на МДС, яка характеризується експресією CD34+, CD71+, CD117+, CD34+117+ антигенів та має мієлоїдне походження. Відсутність кореляції між кількістю бластів та вмістом CD34+ клітин дозволяє припустити наявність аномальної персистенції експресії даного антигену на клітинах, що дозрівають.

3. У віддалений період після опромінення у хворих на МДС визначені зміни рецепторного апарату Т-лімфоцитів: перерозподіл імунорегуляторних популяцій CD4+ та CD8+ клітин, зниження функціональної активності натуральних кілерів (CD56+). Визначено негативну кореляцію між дозою опромінення та кількістю CD8+ Т-лімфоцитів у групі хворих на МДС (РА), опромінених у діапазоні доз від 0,04 до 0,92 Зв.

4. Встановлено зміни ліпідно-білкового взаєморозташування у мембранах лейкоцитів УЛНА на ЧАЕС 1986 р., хворих на МДС, які виявлялись у зростанні відсотку анексин-V+PI та анексин-V+PI+ клітин. Серед цієї групи встановлено: підвищений рівень експресії Fas-рецептору на фоні послаблення ІФ та позитивна кореляційна залежність між рівнем CD95 та дозою опромінення, що свідчить про порушення у структурно-функціональній системі феномену апоптозу у віддалений період після опромінення.

5. Виявлена негативна кореляційна залежність між рівнем CD95+ та Bcl-2+ клітин гранулоцитарного ряду ПК хворих на МДС відповідає характеру взаємодії досліджених складових у процесі Fas-опосередкованого апоптозу. Поряд з цим встановлена аномальна експресія CD95 антигену на фоні зниження експресії Bcl-2 білків на клітинах лімфоцитарного та гранулоцитарного рядів КМ, що є наслідком дисгемопоетичних процесів при мієлодисплазіях.

6. Зафіксований високий індекс апоптозу у популяції бластних клітин хворих на РАНБ та РАНБ-Т. Серед цієї категорії хворих втановлено позитивний кореляційний зв'язок між рівнем експресії CD95 та CD34 антигенів ГК КМ, що є відображенням аномальної програми гемопоезу при мієлодисплазіях та спричинювати первинну резистентність до хіміотерапії.

7. Для нейтрофільної субпопуляції клітин ПК хворих на РАНБ та РАНБ-Т встановлена нечутливість до дії верапаміла, що свідчить про запрограмованість на інший шлях розвитку, який не передбачає елімінації пухлинного клону клітин шляхом апоптозу, і, як наслідок, може бути пов’язаний з високим ризиком трансформації у ГЛ (еритро-мієлоїдного або мієло-моноцитарного походження). Відповідь на індукцію апоптозу клітин гранулоцитарного ряду КМ характеризувалась значним зростанням відсотку клітин на ранніх стадіях апоптозу, що є доказом порушення рецепторного апарату та диференціювання ГК КМ.

8. У віддалений період після опромінення в групі УЛНА на ЧАЕС, хворих на МДС, виявлено поєднання високих рівнів спонтанної експресії рецепторів інтерлейкіну-2 та трансферину з низькою мітоген-залежною відповіддю. В групі УЛНА на ЧАЕС з дозами опромінення від 0,01 до 0,95 Зв без гематологічної патології на ранніх етапах активації встановлено значне підвищення презентації активаційних антигенів лімфоцитів.

9. Встановлено конкурентні відносини двох форм реакції на мітоген: проліферації та активаційного апоптозу в групах обстежених осіб, які зазнали дії низьких доз іонізуючого випромінювання у віддалений період. Підвищений вихід гіподиплоїдних клітин, зумовлений дією мітогену на популяцію лімфоцитів, характерний для осіб, хворих на МДС, опромінених у діапазоні доз від 0,04 до 0,92 Зв. Достовірне зростання проліферативної мітоген-індукованої активності за рахунок переходу лімфоцитів до S / G2 фаз клітинного циклу відмічене лише серед УЛНА на ЧАЕС 1986 р., опромінених у діапазоні доз 0,01 до 0,95 Зв.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Клінічна, морфологічна та імунологічна характеристика мієлодиспластичного синдрому у осіб, які постраждали внаслідок аврії на Чорнобильській АЕС, у віддалений період / Т.Ф. Любарець, С.В. Клименко, Д.А. Базика, І.В. Бєлінська, І.М. Ільєнко // Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. – 2003.– вип. 9.– С. 57–60.

2. Базика Д.А., Любарець Т.Ф., Ільєнко І.М. Особливості апоптозу пацієнтів з мієлодиспластичним синдромом, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи // Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. – 2004. – вип.10. – С.136–141.

3. Клінічні та імунологічні особливості мієлодиспластичного синдрому в осіб, які постраждали в результаті аварії на ЧАЕС, у віддаленому періоді / Д.А. Базика, В.І. Клименко, Т.Ф. Любарець, І.М. Ільєнко, Н.В. Бєляєва // Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. – 2005. – вип. 11. – С. 50–54.

4. Експресія молекул апоптозу FAS та BCL–2 при радіаційно-асоційованих гострих мієлоїдних лейкеміях / В.Г. Бебешко, Д.А. Базика, С.В. Клименко, О.Л. Мазниченко, Н.А. Голярник, О.В. Лясковська, І.М. Ільєнко, Н.М. Третяк, О.О. Вдовцов, Т.М. Сербіненко, Т.Б. Зубрицька, В.Н. Зінченко // Український журнал гематології та трансфузіології. – №1. – 2005. – С. 28–33.

5. Детерминанты множественной медикаментозной резистентности при острой миелоидной лейкемии у лиц подвергшихся воздействию ионизирующей радиации вследствие аварии на Чернобыльской АЭС / С.В. Клименко, Д.А. Базыка, О.Л. Мазниченко, Н.А. Голярник, И.Н. Ильенко, В.Г. Бебешко // Радиационная биология. Радиоэкология. – 2006. – Т. 46, №5. – С.555–562.

6. Спосіб діагностики та прогнозування перебігу мієлодиспластичного синдрому. Д.А. Базика, І.М. Ільєнко, С.В. Клименко, Т.Ф. Любарець. Заявка на патент № u 200706774 (дата одержання 16.06.2007).

7. Ильенко И.Н. Иммунофенотипические характеристики клеток при миелодиспластическом синдроме // Междунар. журн. радиационной медицины. – 2001. – №1–2. – С. 200.

8. Ильенко И.Н. Значение онкогенов и опухолевых супрессоров в патогенезе миелодиспластических состояний // Гематологія і переливання крові. IV з’їзд гематологів та трансфузіологів України: Зб. наук. пр. (16–18 травня, 2001 р.). – Київ: Нора-прінт, 2001. – С. 54.

9. Базыка Д.А., Ильенко И.Н. Иммунофенотипическая характеристика клеток у пациентов с миелодиспластическим синдромом, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС // Укр. журн. гематол. та трансфузіол. – 2002. – №5. – С.14.

10. Морфологическая и иммунологическая характеристика пациентов с миелодиспластическим синдромом, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС / В.И. Клименко, Д.А. Базыка, Т.Ф. Любарец, И.Н. Ильенко, И.В. Белинская // Актуальные вопросы гематологии и трансфузиологии: Науч.-практ. конф., посвященная 70-летию Российского НИИ гематологии и трансфузиологии (18-20 июня 2002 г.). – Санкт-Петербург, 2002. – С. 118-119.

11. Ильенко И.Н., Базыка Д.А. Иммунофенотипирование субпопуляций лейкоцитов при миелодиспластическом синдроме // Гематологія і трансфузіологія: фундаментальні та прикладні питання: Мат. наук.-практ. конф. (13–14 жовтня 2005 р.). – Київ, 2005. – №5. – С. 43–44.

12. Особливості імунологічних змін при цитопенічних станах кровотворення у пацієнтів, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи / Д.А. Базика, Т.Ф. Любарець, Н.В. Беляєва, І.М. Ільєнко // Гематологія і трансфузіологія: фундаментальні та прикладні питання: Мат. наук.-практ. конф. (13–14 жовтня 2005 р.). – Київ. – 2005. – С. 97–98.

13. Ильенко И.Н., Базыка Д.А., Любарец Т.Ф. Исследование экспрессии поверхностных антигенов субпопуляций лейкоцитов и CD95 рецептора при миелодиспластическом синдроме // Двадцять років Чорнобильської катастрофи. Погляд у майбутнє: Зб. тез Міжнар. конф. (24–26 квітня 2006 р.). – Київ, 2006. – С. 105–106.

14. Apoptosis-related proteins expression in radiation-associated acute myeloid leukemia / V.I. Klymenko, D.A. Bazyka, O.L. Maznichenko, N.A. Golarnik, O.V. Ljaskovska, I.M. Ilyenko, N.M. Tretyak, O.O. Vdovtsov, T.M. Serbinenko, T.B. Zubricka, V.N. Zinchenko, V.G. Bebeshko // Український біохімічний журнал: 5th Parnas Conference. – 2005. – Т. 77, №2 – С. 116.

15. Drug Transporters And Apoptosis-Related Proteins Expression Analysis In Acute Myeloid Leukemia Patients Exposed To Ionizing Radiation Due To The Chernobyl Accident / V.G. Bebeshko, D.A. Bazyka, S.V. Klymenko, O.L. Maznichenko, N.A. Golarnik, O.V. Ljaskivska, I.M. Iljenko // Haematologica: X Congress European hematology Association Stockholm (June 2-5, 2005). – Stockholm. – 2005. – V. 90, Suppl. 2. – Р. 379.

16. Bcl-2, Fas And P-Glycoprotein Expression Analysis In Acute Myeloid Leukemia Patients Exposed To Ionizing Radiation Due To The Chornobyl Accident / V.G. Bebeshko, D.A. Bazyka, S.V. Klymenko, О.L. Maznichenko, N.А. Golyarnik, O.V. Ljaskivska, I.M. Iljenko // В кн: 3rd International Symposium: Chronic Radiation Exposure: Biological and Health Effects (October 24-2, 2005). – Chelyabinsk. – 2005. – С. 61–62.

17. Immunophenotypic analysis of secondary myelodysplasia in patients exposed to low-dose irradiation after Chernobyl accident / D.A. Bazyka, V.I. Klymenko, T.F. Lubarets, N.V. Belyaeva, I.S. Dyagil, I.N. Ilyenko // The Hematology J. Abstr. of the 8th Annual Meeting of EHA Assotiation (12-15 June, 2003): Lion, France. – 2003. – V. 4, Suppl. 2. - № 0711.

18. Programmable cell death and immunity in patients with secondary myelodysplasia suffered after the Chernobyl accident / D. Bazyka, I. Ilyenko, N. Belyaeva, T. Lubarets // Abstract book of conference “Death, danger and immunity”, Institut Pasteur (March 8–9, 2007). – Paris, France, 2007. – P 34.

19. Early Progenitor Cells Antigens and Apoptosis in Patients with Secondary Myelodysplasia Exposed to Ionizing Radiation after Chernobyl Accident / I.. Ilyenko, D. Bazyka, S. Klymenko, T. Lubarets, N. Golyarnik // Leuk. Research. Abstr. of the 9th International symposium on myelodysplastic syndromes (May 16-19, 2007): Florence, Italy. – 2007. – V.31, Suppl. 1. – P 029.

20. Bazyka D., Ilyenko I., Lubarets T. Early progenitors and apoptosis in myelodysplasia after low-dose radiation exposure // Haematologica. Abstr. of the 12th Congress of the European Hematology Association. (June 7-10, 2007) Vienna, Austria. – 2007. – Suppl. 1. - № 0964.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины