Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Євтушенко Олександр Іванович. Ентеровіруси в патології плода та новонароджених : дис... д-ра мед. наук: 03.00.06 / Національний медичний ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2007. — 302арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 252-297.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Євтушенко О.І. Ентеровіруси в патології плода та новонароджених. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 03.00.06 – вірусологія. – Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ, 2007.

В дисертації представлені результати дослідження закономірностей внутрішньоутробної ентеровірусної інфекції. Експериментально доведено, що факторами, які обумовлюють особливості ентеровірусної інфекції у вагітних і плода, є біологічні властивості збудника, стадія гестації, під час якої відбувається зараження, а також інфікуюча доза, вік та генетичні характеристики макроорганізму. Виявлено, що в організмі вагітних, ембріональних клітинах при інфікуванні ентеровірусами порушується метаболізм ліпідів, а в клітинах плода виникають хромосомні аберації. На патогенетичних засадах доведено можливість специфічної профілактики та медикаментозної корекції внутрішньоутробної ентеровірусної інфекції. Встановлено, що у людей ентеровіруси на всіх етапах вагітності здатні долати плацентарний бар’єр та уражати плід.

У роботі вирішено актуальну наукову проблему – встановлено закономірності внутрішньоутробної ентеровірусної інфекції, доведено підвищення чутливості до ентеровірусів під час вагітності, виявлено фактори, що визначають особливості перебігу ентеровірусної інфекції вагітних, показано здатність до вертикальної передачі ентеровірусів різних груп, вивчено особливості патогенезу ентеровірусної інфекції плода, з’ясовано роль ентеровірусів та їхніх генетичних варіантів у патології плода та новонароджених і особливе значення варіанту Абент- у формуванні цих процесів, проведено патогенетичне обґрунтування можливостей специфічної профілактики та корекції біохімічних порушень при Коксакі В інфекції вагітних.

 1. У ході експериментальних досліджень показано, що вагітність підвищує чутливість до ентеровірусної інфекції. Здатність до розмноження в органах вагітних мишей проявляють ентеровіруси різних груп, у тому числі атенуйовані віруси поліомієліту. Вагітність призводить до зростання рівня смертності у 2,4 рази та захворюваності – у 2,7 рази, підвищення інтенсивності та тривалості репродукції ентеровірусів в організмі самок.

 2. Провідна роль у патогенезі експериментальної інфекції вагітних належить біологічним властивостям збудника. Найбільшу чутливість вагітні миші проявляють до вірусів Коксакі В, а найменшу – до атенуйованих вірусів поліомієліту. Вірулентність генетичного варіанту Абент- вірусу Коксакі В3 в 11 разів вища, ніж варіанту Абент+. Він інтенсивніше розмножується у внутрішніх органах (титри на 2 lg вищі) та здатен до тривалої персистенції (Абент- знаходиться в організмі до двадцятої доби, Абент+ – до третьої).

 3. Характер перебігу ентеровірусної інфекції у вагітних визначається стадією гестації, генетичними особливостями макроорганізму, віком тварин та інфікуючою дозою. Із збільшенням терміну вагітності чутливість зростає, досягаючи максимуму на останньому тижні. Різні генетичні лінії мишей неоднаково реагують на інфікування ентеровірусами. Старіння підвищує резистентність тварин до ентеровірусної інфекції. Зі збільшенням інфікуючої дози вірусу пропорційно зростає смертність та захворюваність.

 4. Можливість реалізації захисної функції плаценти при ентеровірусній інфекції значною мірою залежить від біологічних властивостей збудника та терміну вагітності. Віруси поліомієліту долають плацентарний бар’єр у 54,2% випадків, Коксакі В3 вихідної популяції – у 64,7%, варіант Абент- – у 97,2%, Абент+ – у 13,6%. Наприкінці вагітності здатність вірусів до проходження крізь плаценту зростає.

 5. Атенуйовані віруси поліомієліту, віруси Коксакі В та ЕСНО здатні до вертикальної передачі. Факторами, що визначають особливості перебігу експериментальної ентеровірусної інфекції плода, є ступінь зрілості зародка, інфікуюча доза та генетичні особливості вірусу. Можливими наслідками внутрішньоутробного інфікування є загибель ембріона або плода, мертвонародження, поява нежиттєздатного потомства, гіпотрофія та розвиток імунологічної толерантності. Ембріо- та фетопатогенність Коксакі В вірусів переважно асоційована з генетичним варіантом Абент-, який викликає загибель 91,2% плодів і новонароджених мишенят, у той час як варіант Абент+ – 30,3%.

 6. Вперше показано, що віруси Коксакі В та поліомієліту у клітинах плода спричиняють виникнення хромосомних аберацій, які проявляються появою полі- та анеуплоїдних клітин, розривами хромосом, передчасним розходженням хромосом на хроматиди. Хромосомні порушення мають тимчасовий характер, їхні вираженість та тривалість визначаються біологічними властивостями збудника. Коефіцієнт перевищення контрольного рівня хромосомних аберацій для вірусів Коксакі В3 становить 2,3; вірусів Коксакі В1 – 2,1; для поліовірусів – 1,84; для варіанту Абент- та Абент+ Коксакі В3 – 3,1 та 1,45 рази відповідно.

 7. В експерименті вперше встановлено, що в організмі вагітних при ентеровірусній інфекції мають місце порушення метаболізму ліпідів, що проявляється зниженням вмісту загальної суми поліненасичених жирних кислот у мембранах в 1,3 рази, переважно за рахунок w-3 ПНЖК та виникнення негативного співвідношення w-3 та w-6 ПНЖК.

 8. Вперше на патогенетичних засадах експериментально обґрунтовано можливість успішної специфічної профілактики Коксакі В внутрішньоутробної вірусної інфекції із застосуванням інактивованої вакцини та корекції порушень метаболізму ліпідів за допомогою препарату Теком, який містить w-3 та w-6 ПНЖК. Імунізація попереджує розвиток Коксакі В3 вірусної інфекції, що проявляється у статистично достовірному зменшенні кількості вірусів у тканинах плодів до 74 разів. У мишей на фоні застосування препарату Теком відновлюється ліпідний склад мембран, а інтенсивність репродукції Коксакі В3 вірусів у тканині плодів зменшується у понад 20 разів.

 9. Одним з провідних факторів, що зумовлюють характер перебігу ентеровірусної інфекції, є термін вагітності. Експериментально доведено, що чутливість вагітних і плодів до ентеровірусної інфекції та вираженість хромосомних порушень зростає зі збільшенням терміну вагітності, досягаючи максимуму наприкінці гестації. Це проявляється, з одного боку, більш тривалою персистенцією Коксакі В вірусів в організмі самок, інфікованих на ІІІ тижні, з іншого, – загибеллю вагітних мишей та їхнього потомства, порівняно з інфікованими на І та ІІ тижні. Летальність плодів у самок, інфікованих на ІІІ тижні вагітності вірусом Коксакі В3, становить 59,0%, інфікованих на початку гестації – 48,5%.

 10. Параклінічними дослідженнями підтверджено здатність різних типів ентеровірусів проникати крізь плаценту і розмножуватися в організмі ембріонів та плодів людини на всіх етапах внутрішньоутробного розвитку. Інфікованість ентеровірусами при ранніх штучних абортах становить 1,7%, при пізніх абортах – 2,6%, у мертвонароджених – 12,5%, у дітей, що померли у ранньому неонатальному періоді – 11,8%, у новонароджених з вродженими патологіями – 5,8%. З інфікованістю ентеровірусами асоційовані порушення з боку дихальної системи у новонароджених, гіпотрофія, вади розвитку.

 11. Переважна частина вірусів, виділених від зародків, новонароджених та їхніх матерів, належать до вірусів поліомієліту. З 30 досліджених об’єктів 61,3% інфіковано ВПМ ІІІ типу, 29,0% – ВПМ ІІ типу, 9,7% – ВПМ І типу. Інфікування відбувається на фоні відсутності в Україні протективного рівня антитіл до поліовірусу ІІІ типу у 33,8% осіб, які досягли фертильного віку, до ВПМ ІІ типу – у 15,8%, до ВПМ І типу – у 16,6%.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

У періодичних фахових виданнях, затверджених ВАК України:

 1. Павленко Л.В., Евтушенко А.И., Широбоков В.П. Влияние Коксаки-вирусной инфекции на хромосомный аппарат клеток плодов и новорожденных мышей // Микробиологический журнал. - 1992. - т. 54, №5. - С. 59-62 (здобувачем здійснювалось моделювання інфекції та визначались хромосомні аберації, проводився порівняльний аналіз хромосомних порушень та репродукції вірусів).

 2. Бойко В.І., Євтушенко О.І., Артамонов, В.С., Широбоков В.П. Особливості перебігу вагітності та пологів при інфікуванні ентеровірусно-бактеріальними асоціаціями // Педіатрія, акушерство, гінекологія. - 1993.- №5-6. - С. 35-38 (здобувачем проводилось виділення вірусів із клінічного матеріалу, кореляційний аналіз ентеровірусної інфекції та патології вагітності).

 3. Євтушенко О.І., Бойко В.І., Широбоков В.П., Артамонов В.С. Ентеровіруси при невиношуванні вагітності // Педіатрія, акушерство, гінекологія. - 1994. - №1. - С. 57-58 (здобувачем проводилось виділення вірусів із клінічного матеріалу, кореляційний аналіз ентеровірусної інфекції при невиношуванні вагітності, підготовлено роботу до публікації).

 1. Євтушенко О.І., Широбоков В.П., Корнюшенко О.М., Ахрамєєва Н.В. Експериментальне обґрунтування профілактики внутрішньоутробної Коксаки В вірусної інфекції // Довкілля і здоров’я.
  - 2004. - Т. 31, №4. - С. 63-67 (здобувачем виготовлено інактивовану Коксакі В вірусну вакцину та визначено рівні накопичення вірусів у вагітних мишей при її застосуванні).

 2. Євтушенко О.І. Порівняльна чутливість клітинних культур до ентеровірусів // Лабораторна діагностика. - 2004. - №4. - С. 42-46

 3. Євтушенко О.І., Широбоков В.П., Корнюшенко О.М., Ахрамєєва Н.В., Кротенко О.В. Роль вірусів Коксаки в розвитку ускладнень вагітності та патології новонароджених (за даними серологічних досліджень) // Журнал Академії медичних наук України.
  - 2004. - №4. - С. 746-755 (здобувачем визначено зв’язок між перебігом вагітності та станом плода і наявністю та титром антитіл до вірусів Коксакі В, підготовлено роботу до публікації).

 4. Широбоков В.П., Євтушенко О.І., Кротенко О.В., Брюзгіна Т.С. Порушення метаболізму жирних кислот при експериментальній Коксаки В вірусній внутрішньоутробній інфекції // Вісник проблем біології і медицини. - 2004. - вип. 4. - С. 60-66 (здобувачем здійснено моделювання внутрішньоутробної інфекції та підготовлено матеріали для біохімічних досліджень).

 5. Євтушенко О.І. Особливості патогенезу експериментальної внутрішньоутробної ентеровірусної інфекції // Інфекційні хвороби.
  - 2005. - №1. - С. 56-59.

 6. Євтушенко О.І. Генетичні маркери вірулентності для диференціації вірусів поліомієліту // Довкілля та здоров’я. - 2005. - №3.
  - С. 25-28.

 7. Євтушенко О.І. Поліовіруси у плода та новонароджених // Довкілля та здоров’я. - 2005. - №4. - С. 18-20.

 8. Євтушенко О.І. Роль ентеровірусів у перинатальній патології // Український медичний часопис. - 2005. - т. 48, №4. - С. 105-108.

 9. Євтушенко О.І. Материнські фактори та внутрішньоутробна ентеровірусна інфекція // Здоровье женщины. - 2005.- т.24, №4. - С.41-42.

 10. Євтушенко О.І. Ентеровіруси в антенатальному періоді // Перинатология и педиатрия. - 2005. - т. 24, №4-5. - С. 29-32.

 11. Євтушенко О.І., Ніколаєнко І.В., Ахрамєєва Н.В. Діагностика антенатальної та неонатальної ентеровірусної інфекції з використанням ПЛР // Лабораторна діагностика. - 2005. - т. 34, №4. - С. 21-24 (здобувач проводив організацію дослідження, аналіз отриманих результатів та формулювання висновків щодо ефективності різних лабораторних методів діагностики).

 12. Євтушенко О.І., Приходько Є.Ф. Профілактика поліомієліту та внутрішньоутробна ентеровірусна інфекція // Современная педиатрия.
  - 2005. - т. 9, №4. - С. 119-120 (здобувачем проведено аналіз та узагальнення даних щодо колективного імунітету до поліомієліту в Україні та визначено зв’язок із поширеністю поліовірусів при внутрішньоутробному інфікуванні, підготовлено роботу до публікації).

 13. Євтушенко О.І., Широбоков В.П. Моделювання Коксаки В вірусної інфекції у вагітних мишей // Доповіді Національної академії наук України. - 2005. - №4. - С. 175-180 (здобувачем визначені фактори, що обумовлюють особливості патогенезу інфекції у вагітних в експерименті та підготовлено роботу до публікації).

 14. Євтушенко О.І., Широбоков В.П., Павленко Л.В. Вірусіндуковані порушення хромосомного апарату // Біополімери і клітина. - 2005. - т. 21, №5. - С. 454-457 (здобувачем визначено зв’язок біологічних властивостей ентеровірусів та характеру хромосомних порушень, підготовлено матеріали до публікації).

 15. Широбоков В.П., Євтушенко О.І., Кротенко О.В., Брюзгіна Т.С. Вплив ентеровірусів на вміст жирних кислот у фібробластах ембріонів людини // Мікробіологічний журнал. - 2005. - т. 67, №6. - С. 79-87 (здобувачем проводилось отримання ембріональних клітин та моделювання вірусної інфекції клітин, підготовлено роботу до публікації).

 16. Широбоков В.П., Євтушенко О.І., Кротенко О.В., Брюзгіна Т.С. Патогенетичне обґрунтування застосування w-3 ПНЖК для корекції порушень метаболізму ліпідів при Коксаки В3 внутрішньоутробній інфекції (експериментальні дослідження) // Педіатрія, акушерство, гінекологія. - 2005. - №3. - С. 5-11 (здобувачем визначено динаміку вірусної репродукції в організмі експериментальних тварин при застосуванні Текому, підготовлено роботу до публікації).

 17. Євтушенко О.І., Некрасова Л.С., Приходько Є.Ф. Ентеровіруси у навколишньому середовищі та серед людей // Довкілля та здоров’я.
  - 2006. - №3. - С. 66-69 (здобувачем проведено узагальнення та аналіз матеріалів щодо циркуляції ентеровірусів в Україні та визначено зв’язок із внутрішньоутробним інфікуванням, підготовлено роботу до публікації).

 18. Євтушенко О.І. Особливості перебігу експериментальної ентеровірусної інфекції на різних етапах вагітності // Перинатология и педиатрия. - 2006. - №3. - С. 84-88.

У інших виданнях:

 1. Широбоков В.П., Гирин В.Н., Якименко А.И., Землянский В.В., Корнюшенко О.Н., Евтушенко А.И., Салата О.В., Тетенева Е.А.,
  Бойко И.И., Журба Т.Б. Применение бентонита для выявления энтеровирусов у человека и во внешней среде (Методические рекомендации). - Киев, 1986. - 23 с.

 2. Бондаренко В.И., Гирин В. Н., Григорьева Л.В., Евтушенко А.И., Корчак Г.И., Попович Г.Г., Порохницкий В.Г., Широбоков В.П. Экология энтеровирусов. - Киев.: Здоров’я, 1988. - 168 с.

 3. Евтушенко А.И., Широбоков В.П. Энтеровирусные инфекции плода и новорожденных // Тезисы XVII съезда Всесоюзного общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов им. И.И. Мечникова
  (г. Алма-Ата, сентябрь, 1989 г.). - Москва, 1989. - С. 150-152.

 4. Евтушенко А.И., Козий А.А., Липовая О.А., Чащина А.П. Энтеровирусы при вирусных заболеваниях новорожденных // VII съезд Украинского микробиологического общества. Тез. докладов (Черновцы, сентябрь 1989 г.). - ч. 2. - Киев-Черновцы, 1989. - С. 199.

 5. Евтушенко А.И., Чистякова М.Б., Козий А.А., Боровская Н.Е. Внутриутробное поражение плода энтеровирусами // VII съезд Украинского микробиологического общества. Тез. докладов (Черновцы, сентябрь 1989 г.). - ч. 2. - Киев-Черновцы, 1989. - С. 200.

 6. Yevtushenko A.I. Enteroviruses with the Foetus and the newborn // VIII International congress of virology. Berlin, August 26-31, 1990. - p. 246.

 7. Yevtushenko A.I., Shirobokov V.P., Kornushenko O.N., Zhurba T.B., Egorov A.A., Zagorodnuk U.V. Dissociation of enterovirus populations: phenomenology and taxonomic value // VIII International congress of virology. Berlin, August 26-31, 1990. - p. 257.

 8. Евтушенко А.И. Экспериментальная внутриутробная энтеровирусная инфекция // Материалы Всесоюзной конференции «Энтеровирусы. Общетеоретические и медицинские основы». - г. Киев, март, 1991. - С. 42.

 9. Евтушенко А.И., Козий А.А., Чистякова М.Б., Ягофарова М.Г., Бойко Н.И. Врожденная патология и энтеровирусная инфекция // Материалы Всесоюзной конференции «Энтеровирусы. Общетеоретические и медицинские основы». - Киев, март 1991 г. - С. 43.

 10. Павленко Л.В., Евтушенко А.И. Нарушение хромосомного аппарата клеток плодов и новорожденных мышей при внутриутробной Коксаки В - вирусной инфекции // Материалы Всесоюзной конференции «Энтеровирусы. Общетеоретические и медицинские основы». - Киев, 1991 г. - С. 78.

 11. Євтушенко О.І., Павленко Л.В. Експериментальне вивчення закономірностей ентеровірусної інфекції у вагітних тварин // ХІІ Український республіканський з’їзд мікробіологів, епідеміологів і паразитологів. Тез. доповідей, ч. 1, 25-27 вересня 1991 р. (Харків). - Київ, 1991. - С. 196.

 12. Євтушенко О.І., Широбоков В.П., Козій А.О., Чистякова М.Б. Ентеровірусні захворювання новонароджених // ХІІ Український республіканський з’їзд мікробіологів, епідеміологів і паразитологів. Тез. доповідей, ч. 1, 25-27 вересня 1991 р. (Харків). - Київ, 1991. - С. 197.

 13. Евтушенко А.И., Гаврилов В.В. Иммунологические изменения при экспериментальной внутриутробной энтеровирусной инфекции // Проблемы экспериментальной легочно-сердечной недостаточности. Тез. докладов межвузовского симпозиума 8-10 апреля 1992 г. - Киев, 1992.
  - С. 39.

 14. Евтушенко А.И. Поражения сердца при внутриутробной энтеровирусной инфекции // Проблемы экспериментальной легочно-сердечной недостаточности. Тез. докладов межвузовского симпозиума
  8-10 апреля 1992 г. - Киев, 1992. - С. 75

 15. Евтушенко А.И. Иммунологические нарушения при экспериментальной врожденной энтеровирусной инфекции // Факторы клеточного и гуморального иммунитета при различных физиологических и патологических состояниях. Тез. докладов ХІ научной конференции. - Челябинск, 1992 г. - С. 33-34.

 16. Евтушенко А.И., Широбоков В.П., Гаркавая Е.Г. Изучение
  Т-зависимости генетических вариантов вирусов Коксаки // Факторы клеточного и гуморального иммунитета при различных физиологических и патологических состояниях. Тез. докладов ХІ научной конференции. - Челябинск, 1992. - С. 34

 17. Широбоков В.П., Корнюшенко О.М., Євтушенко О.І.,
  Сичова В.В., Шилов М.В. Жива поліовірусна вакцина: проблеми подальшого застосування // ІV конгрес світової федерації українських лікарських товариств. Тези доповідей, Харків, 9-14 серпня 1992 р.
  - С. 130.

 18. Широбоков В.П., Загороднюк Ю.В., Евтушенко А.И.,
  Мельник В.В. Изучение изоэлектрических характеристик вирусов полиомиелита и их популяций, различающихся по аффинитету к бентониту // Международная конференция по вопросам медицины катастроф. Тез докладов, Киев, 1992. - С. 207-208.

 19. Євтушенко О.І. Ентеровіруси в патології плоду та новонароджених // Актуальні питання медичної мікробіології та вірусології. - Київ, 1998. - С. 99-103.

 20. Широбоков В.П., Корнюшенко О.Н., Амосова К.Н., Гіріна О.М., Коляденко В.Г., Кротенко О.В., Ахрамєєва Н.В., Сичова В.В., Журба Т.Б., Шилов М.В., Євтушенко О.І., Коржова Т.П. Роль ентеровірусів в неінфекційній патології // Проблеми медицини. - 1998. - №3. - С. 20-26.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины