Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Дибков Михайло Васильович. Молекулярно-генетичні зміни при Ph'-позитивних лейкеміях та їхня діагностика : дис... канд. біол. наук: 03.00.22 / НАН України; Інститут молекулярної біології та генетики. — К., 2007. — 144арк. : іл. — Бібліогр.: арк. 123-144.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Дибков М. В. Молекулярно-генетичні зміни при Ph'-позитивних лейкеміях та їхня діагностика – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.22 — молекулярна генетика. – Інститут молекулярної біології та генетики НАН України, Київ, 2007.

Роботу присвячено вивченню dbl-гомологічного (DH) домену у хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію (ХМЛ) та гостру лімфобластну лейкемію (ГЛЛ). За допомогою зворотно-транскриптазної полімеразної ланцюгової реакції (ЗТ-ПЛР) було проаналізовано первинну послідовність даної ділянки в складі химерного гена bcr/abl у хворих на ХМЛ та ГЛЛ на різних стадіях захворювання. Показано, що в у деяких хворих на ГЛЛ та ХМЛ з p210BCR/ABL мРНК на гострій стадії захворювання відбувається втрата різних за протяжністю ділянок DH домену. Описано 7 нових варіантів химерної BCR/ABL мРНК. Проаналізовано наслідки виявлених змін на характер функціонування білка.

Запропоновано новий підхід до виявлення та диференційної діагностики Ph'- позитивних лейкемій, який дозволяє виявляти як класичні, так і можливі неканонічні типи перебудов в bcr ділянці химерного гена bcr/abl.

Виявлено ряд змін в dbl-гомологічному (DH) домені bcr/abl кДНК у хворих на ХМЛ (на другій і третій стадії) та ГЛЛ. Створено систему для молекулярно-генетичної діагностики даної групи лейкемій.

1. Проведено аналіз послідовностей химерного гена bcr/abl, які відмінні у хворих на різні форми Ph'-позитивних лейкемій та з різним характером перебігу захворювання, на основі якого розроблено і впроваджено в клінічну практику молекулярно-генетичні підходи до виявлення та встановлення конкретного типу перебудови даного гена, що є важливим для вибору схеми лікування та прогнозування розвитку захворювання.

2. Показано, що в деяких випадках у хворих на ГЛЛ та ХМЛ з p210BCR/ABL мРНК на гострій стадії захворювання відбувається втрата різних за протяжністю ділянок DH домену.

3. Проаналізовано наслідки виявлених змін на характер функціонування білка.

4. Запропоновано та апробовано на клінічних зразках тест-систему для виявлення та диференційної діагностики Ph'-позитивних лейкемій методом ЗТ-ПЛР, яка дозволяє встановлювати як класичні, так і можливі неканонічні типи перебудов в bcr ділянці химерного гена bcr/abl.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Телегеєв Г.Д. , Дибков М.В. , Божко М.В. , Третяк Н.М. , Малюта С. С. Використання молекулярно-біологічних методів для виявлення філадельфійської хромосоми у хворих на лейкози // Биополимеры и клетка.– 1996.– Т.12, №.6.– С.63–68. Особистий внесок здобувача — оптимізація умов проведення діагностики Ph'-позитивних лейкемій із використанням ЗТ-ПЛР, перевірка специфічності отриманих ампліфікатів за допомогою гібридизаційних зондів.

 1. Телегеєв Г.Д. , Дибков М.В. , Дубровська Г.М. , Малюта С.С. Делеція п'ятого екзона гена bcr/abl при гострому лімфобластному лейкозі з філадельфійською хромосомою // Біополімери и клітина.– 2001.– Т.17, № 4.– С.298–301. Особистий внесок здобувача — запропоновано специфічні праймери для аналізу dbl ділянки химерної мРНК методом ЗТ-ПЛР і підібрано умови для її проведення, клоновано, секвеновано і зроблено порівняльний аналіз відповідних ампліфікатів із базами даних.

 2. Dybkov M.V. , Telegeev G.D. , Dubrovskaya A.N. , Maliuta S.S. Deletion in dbl domain of bcr/abl gene in leukemia patients with Ph' chromosome // Экспериментальная онкология.– 2002.– Т.24, № 2.– C.153–154. Особистий внесок здобувача — проведено аналіз первинної структури химерних мРНК у хворих на Ph'-позитивні лейкемії на гострій стадії захворювань.

 3. Telegeev G.D., Dubrovska A.N., Dybkov M.V., Maliuta S.S. Influence of BCR/ABL fusion proteins on the course of Ph leukemias // Acta Biochimica Polonica.– 2004.– Vol. 51, № 3.– P.845–849. Особистий внесок здобувача — проаналізовано характер змін первинної структури химерних мРНК, що спостерігались в деяких випадках захворювання на Ph'-позитивні лейкемії.

 4. Малюта С.С., Дибков М.В., Телегеєв Г.Д., Мірошниченко Д.О. Спосіб діагностики Ph' лейкемій за допомогою специфічних праймерів /Деклараційний патент на корисну модель UA № 10385./ 15.11.2005 бюл. №11. Особистий внесок здобувача — підібрано і оптимізовано умови проведення ЗТ-ПЛР з набором специфічних праймерів, які забезпечують виявлення як класичних, так і неканонічних змін в bcr-ділянці химерного гена bcr/abl.

 5. Телегеєв Г.Д., Дибков М.В., Божко М.В., Демиденко Д.В., Малюта С.С., Третяк Н.М., Бондар М. В. Моніторинг хронічного мієлолейкозу за допомогою молекулярно-біологічних методів (методичні рекомендації) // МОЗ України. Республіканський центр науково-медичної інформації., Київ–1997, 16 стор., іл. Особистий внесок здобувача — розроблено та перевірено на клінічних зразках протоколи отримання мічених зондів для геномної гібридизації та проведення ЗТ-ПЛР в клінічних умовах.

 6. Телегеєв Г.Д. , Дубровська А.М., Дибков М.В., Мачило В. М., І.Р. Гар-товська. Діагностика Ph' лейкемій за допомогою полімеразної ланцюгової реакції // Гематологія і трансфузіологія.– 2000.– Т.1, № 1.– С.37–40. Особистий внесок здобувача — перевірено використання методу ЗТ-ПЛР для діагностики Ph'-позитивних лейкемій на клінічних зразках.

 7. Малюта С.С., Телегеєв Г.Д., Дубровська Г.М., Дибков М.В., Мірошниченко Д.О. Вплив додаткових мутацій гена bcr/abl на перебіг Ph'-лейкемій та їх використання як прогностичної ознаки // Фундаментальні орієнтири науки (ФОН): (Біологія і науки про Землю і навколишнє середовище).– Київ.– ВД «Академперіодика», 2005.– С.48–68. Особистий внесок здобувача — проведено порівняльний аналіз первинної структури химерних мРНК у хворих на Ph'-позитивні лейкемії на різних стадіях захворювання і можливі наслідки цього явища.

 8. Малюта С.С., Телегеєв Г.Д., Дибков М.В., Мірошниченко Д.О., Єльська Г.В. Розробка тест-системи для діагностики Ph-лекемій за допомогою полімеразної ланцюгової реакції // Наука та інновації.–2005.–Т.1.– №3, С.70–75. Особистий внесок здобувача — запропоновано нові високоспецифічні праймери для діагностики Ph'-позитивних лейкемій методом ЗТ-ПЛР, показано придатність кількох комерційних наборів для цих цілей.

 9. Телегеєв Г.Д., Дибков М.В., Колійчук А.М., Третяк Н.М., Малю-та С. С. Виявлення філадельфійської хромосоми за допомогою молекулярно-біологічних методів // Матеріали науково-практичної конференції «Сучасний стан медичної генетики в Україні» (19–20 травня 1999 р., м. Київ), C.138–139. Особистий внесок здобувача — продемонстровано ефективність застосування методу ЗТ-ПЛР для діагностики Ph'-позитивних лейкемій.

 10. Телегеев Г.Д., Дыбков М.В., Дубровская А.Н., Малюта С.С. Делеции гена bcr/abl при острой лимфобластной лейкемии с филадельфийской хромосомой // Тези IV з’їзду гематологів та трансфузіологів України (16–18 травня 2001р., Київ), С.93. Особистий внесок здобувача — показано наявність змін в dbl-регіоні у хворого на ГЛЛ.

 11. Dybkov M.V. Mutation of bcr/abl oncogene in patient with Ph' leukemias //Abstr. of the Conference for students, PhD students and young scientists on molecular biology and genetics (September 20–22, 2001, Kyiv, Ukraine), P.138. Особистий внесок здобувача — описано ряд змін у первинній структурі мРНК у хворих на ГЛЛ та ХМЛ на гострій стадії захворювання.

 12. Дибков М.В., Телегеєв Г.Д ., Дубровська А. М., Малюта С.С. Молекулярно-біологічні та біохімічні аспекти хронічної мієлоїдної лейкемії / Матеріали VIII Українського біохімічного з'їзду / Український біохімічний журнал.– 2002.– Т.74, № 4б (додаток 2).– С.6. Особистий внесок здобувача — проаналізовано доцільність використання методу ЗТ-ПЛР для діагностики Ph'-позитивних лейкемій у поєднанні з біохімічними та цитогенетичними методами.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины