Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Гарбар Діана Анатоліївна. Молюски роду Planorbarius (Gastropoda, Pulmonata, Bulinidae) фауни України: аналіз морфологічних, каріологічних та генетичних ознак : дис... канд. біол. наук: 03.00.08 / Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2006. — 149арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 115-131.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Гарбар Д. А. Молюски роду Planorbarius (Gastropoda, Pulmonata, Bulinidae) фауни України: аналіз морфологічних, каріологічних та генетичних ознак. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.08 – зоологія. Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, Київ, 2006.

Проведено таксономічний аналіз роду Planorbarius фауни України на основі комплексного дослідження конхіологічних, анатомічних, каріологічних та генетичних особливостей молюсків.

Показано, що в межах локальної вибірки, яка включає в себе 4 види (P. corneus, P. banaticus, P. purpura та P. grandis), їх неможливо коректно розмежувати на основі досліджуваних параметрів.

Географічний аналіз розподілу генних частот локусу Es-1 у популяціях витушки Planorbarius corneus s. lato на території України доводить наявність двох аловидів, розмежованих достатньо вузькою гібридною зоною, ареали яких приурочені одного до східних і північно-східних областей, а другого – до центральних і західних відповідно.

Встановлено, що виявлені аловиди відрізняються один від одного за кольором черепашки (напівпрозора світло-коричнева у східного виду та майже непрозора темно-коричнева у західного виду). Західний вид порівняно зі східним характеризується більшими її розмірами, більшою швидкістю наростання її обертів, меншою відносною висотою устя. Виявлено також відмінності за розмірами резервуара сперматеки та його протоки, за розмірами вагіни та індексами, побудованими на їх основі. Види, виділені на підставі генного маркування, добре розмежовуються за центромерним індексом 12-ї пари хромосом, яка для них є маркерною.

 1. Вперше досліджено конхіологічні та анатомічні ознаки і проведено їх комплексний аналіз для 4-х видів (P. corneus, P. banaticus, P. purpura, P. grandis) роду Planorbarius (за Я. І. Старобогатовим) на території України. Доведено неможливість розмежування традиційних видів на основі цих параметрів.

 2. Вперше досліджено морфологію метафазних (2n) хромосом цих «видів». Встановлено, що їх хромосомні набори ідентичні (2n=30m+6sm=36, FN=72).

 3. Вперше проведено електрофоретичне дослідження поліморфних локусів білків чотирьох традиційних «видів». Отримані результати доводять відсутність їх еволюційно-генетичної дискретності.

 4. За генетичними даними чітко диференціюються північно-східні і східні популяції молюска P. corneus s.l. від центральних і західноукраїнських, між якими знаходиться перехідна зона інтрогресивної гібридизації.

 5. Виявлені форми P. corneus s.l. приурочені до кліматичних зон з різною часткою посушливих днів: західна - до 1%, східна - від 1 до 10%, у зоні з часткою посушливих днів понад 10% витушки зустрічаються виключно у руслах великих річок: Дніпра, Дністра і Дунаю.

 6. Проведено комплексний аналіз конхіологічних та анатомічних ознак виявлених генетичних форм. Західна форма порівняно зі східною характеризується більшими розмірами і відрізняється майже непрозорою темнокоричневою черепашкою (у східної - напівпрозора світлокоричнева).

 7. Вірогідні відмінності між двома формами виявлено за індексами, що характеризують швидкість наростання обертів черепашки, співвідношення її ширини до висоти устя та індексами, побудованими на основі параметрів сперматеки і вагіни.

 8. Вказані форми за центромерними індексами дискримінуються на рівні 95,91% і вірогідно відрізняються за положенням центромери 12-ї пари хромосом, яка є для них маркерною.

 9. Проведений аналіз не підтверджує систему роду Planorbarius, запропоновану Я. І. Старобогатовим. У фауні України цей рід представлений одним надвидом Planorbarius (superspecies corneus), що включає в себе два вікаруючих аловиди.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Гарбар Д.А. Рід Planorbarius (Gastropoda, Pulmonata, Bulinidae) у фауні України // Наук. зап. держ. природозн. музею – Львів, 2003. – Т. 18. – С.123–126.

 2. Гарбар Д.А., Гарбар О.В. Фауна та екологія прісноводних легеневих гастропод Шацького національного парку // Вісн. ДАУ. – Житомир, 2004. – № 1. – С. 272–276. (Дисертантом зібрано матеріал, визначено видовий склад молюсків та їх екологічні особливості. Загальний внесок – 80%)

 3. Межжерин С.В., Гарбар Д.А., Гарбар О.В. Систематическая структура комплекса Planorbarius corneus (Linaeus, 1758) s.lato: анализ аллозимных маркеров и морфометрических признаков. // Вестн. зоол. – 2005. – Т.39, № 6. – С. 11 –17. (Дисертантом зібрано та підготовлено для електрофорезу матеріал, частково виконане генетичне дослідження, написана частина статті. Загальний внесок – 40%)

 4. Гарбар Д.А. Діагностичне значеня конхологічних ознак молюсків роду Planorbarius (Bulinidae, Gastropoda, Pulmonata) // Вісн. ЖДПУ – Житомир, 2003. – № 11. – С. 238 – 240.

 5. Гарбар Д.А., Гарбар О.В. Проблеми і перспективи каріологічних досліджень черевоногих молюсків (Gastropoda: Pulmonata) // Вісн. ЖДПУ – Житомир, 2002. – № 10. – С. 3 – 4. (Дисертантом проаналізовано та узагальнено проблеми каріологічних досліджень, написано статтю. Загальний внесок – 80%)

 6. Гарбар Д.А., Гарбар О.В., Уваєва О.І. Видовий склад колекцій молюсків родини Bulinidae та Planorbidae Центрального науково-природничого музею (Львів) // Наука і освіта 2003.– Т. 3. Біологія. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – С. 5. (Дисертантом опрацьовано колекції черепашок витушкових. Загальний внесок – 40%)

 7. Гарбар Д.А., Гарбар О.В. Застосування багатомірних статистичних методів для ідентифікації видової приналежності молюсків роду Planorbarius // Биоразнообразие. Экология. Эволюция. Адаптация. – Одесса, 2003. – С. 36. (Дисертантом виконано статистичну обробку даних та написано статтю. Загальний внесок – 80%)

 8. Гарбар Д.А., Гарбар О.В., Мельниченко Р.К., Уваєва О.І. Екологічні особливості молюсків родин Planorbidae та Bulinidae фауни України // Екологія. Людина. Суспільство.– Київ, 2003. – С. 22 – 23. (Дисертантом досліджено екологічні особливості булінід та написано статтю. Загальний внесок – 40%)

 9. Гарбар Д.А., Уваєва О.І. Вплив метеорологічних умов на життєдіяльність дрібних котушкових та витушкових Центрального Полісся // Біологічні основи охорони природи та рац-го викор-ня твар. світу.– Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – С. 32 – 33. (Дисертантом зібрано матеріал, узагальнено результати та написано статтю. Загальний внесок – 50%)

 10. Гарбар Д.А., Гарбар О.В Фауна прісноводних легеневих молюсків басейну р. Сіверський Донець // Динаміка наукових досліджень 2003.– Т. 5. Біологія. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – С. 35–36. (Дисертантом зібрано матеріал, визначено видову приналежність молюсків та особливості поширення. Загальний внесок – 80%)

 11. Гарбар Д.А., Гарбар О.В Використання стимуляторів мітозу в каріологічних дослідженнях молюсків // Екосистемні і морфо-еволюційні дослідження молюсків.– Житомир: Волинь, 2004. – С. 33–34. (Дисертантом проведено роботу з виготовлення та аналізу препаратів хромосом молюсків і узагальнення результатів. Загальний внесок – 80%)

 12. Гарбар Д.А., Василенко О.М., Першко І.О. Особливості поширення та екології деяких груп черевоногих прісноводних молюсків Житомирського Полісся // Проблеми природокористування та охорона рослинного і тваринного світу. – Кривий Ріг: Мінерал, 2004. – С. 44–46. (Дисертантом зібрано і опрацьовано матеріал. Загальний внесок – 35%)

 1. Гарбар Д.А., Уваєва О.І. Фауна прісноводних легеневих молюсків р.Дунай // Наука і освіта 2004. – Т. 56. Біологічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта. 2004. – С. 38. (Дисертантом зібрано і опрацьовано матеріал, написано статтю. Загальний внесок – 50%)

 2. Василенко О.М., Гарбар Д.А., Першко І.О., Уваєва О.І., Павлюченко О.В. Фауна прісноводних молюсків Шацьких озер // Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України. – Полтава: АСМІ, 2004. – С. 164 –165. (Дисертантом зібрано планорбаріусів, встановлено їх видовий склад, написано статтю. Загальний внесок – 25%)

 3. Гарбар Д.А., Гарбар О.В. Каріологічні особливості молюсків роду Planorbarius (Bulinidae, Gastropoda, Pulmonata) фауни України // Молодь і поступ біології – Львів: СПОЛОМ, 2005. – С. 254. (Дисертантом виготовлено та проаналізовано каріологічні препарати, узагальнено результати дослідження. Загальний внесок – 80%)

 4. Garbar D., Garbar A., Babenko O. Fauna i ecologia sіodkowodnych mкczakьw Dniestrowskiego limanu // XX Krajowe Seminarium Malakologiczne.– Krocienko, 2004. –– S. 7 – 8. (Дисертантом зібрано матеріал, визначено видовий склад та екологічні особливості молюсків. Загальний внесок – 80%)

 5. Garbar D.A., Garbar O.V., Uvayeva O.I. Ecological peculiarities of the freshwater pulmonate snails of Ukraine // 1st Malacological Meeting from Romania – Romania, 2004. – S. 24. (Дисертантом досліджено екологію планорбаріусів та підготовлено статтю. Загальний внесок – 40%)

 6. Garbar D.A., Garbar O.V. Structure of the genus Planorbarius in the Ukrainian fauna // Molluscs, Quaternary, faunal changes and environmental dynamics.– Prague, 2005. – S. 13-14. (Дисертантом здійснено морфологічне і частково генетичне дослідження молюсків, а також статистична обробка даних. Загальний внесок – 80%)


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины