Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Гальченко Сергій Євгенович. Кріоконсервування фрагментів органів ссавців і біологічна дія одержаних з них водно-сольових екстрактів : дис... д-ра біол. наук: 03.00.19 / НАН України; Інститут проблем кріобіології і кріомедицини. — Х., 2007. — 328арк. — Бібліогр.: арк. 274-328.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Гальченко С.Є. Кріоконсервування фрагментів органів ссавців і біологічна дія одержаних з них водно-сольових екстрактів.-Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.19 - кріобіологія.-Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харків-2007.

У роботі досліджено вплив умов кріоконсервування фрагментів органів (підшлункова залоза, печінка, селезінка) свиней та новонароджених поросят на їх збереження та склад одержуваних з цих фрагментів водно-сольових екстрактів. Показана висока кріопротекторна ефективність поліетиленоксидів при кріоконсервуванні фрагментів органів. Встановлено, що вихід речовин пептидної природи в розчин більший з фрагментів органів, кріоконсервованих під захистом поліетиленоксиду з м.м. 1500. Встановлено, що молекулярно-масовий розподіл пептидів в екстрактах залежить від органа та віку тварин.

Екстракт підшлункової залози нормалізує біохімічні показники при експериментальному цукровому діабеті, а екстракт печінки стимулює процеси репарації в ураженому органі при токсичному гепатиті та цирозі печінки. Уведення екстракту селезінки позитивно впливає на перебіг цукрового діабету, токсичного гепатиту та прискорює загоєння опікових ран. Суміш екстрактів сприяє гальмуванню росту карциноми Герена і збільшує тривалість життя щурів.

Вивчення впливу режимів кріоконсервування на збереження фрагментів ксеноорганів представляє значний науковий та практичний інтерес. Адже одержані в результаті фундаментальних досліджень дані можуть бути застосовані при розробці методів кріоконсервування і створенні низькотемпературних банків фрагментів органів, які все ширше використовуються в наукових дослідженнях та клінічній практиці. Активізація фундаментальних і прикладних досліджень, присвячені одержанню та вивченню біологічної дії препаратів, які містять біорегулятори пептидної природи, обумовлена тим, що такі препарати проявляють високу біологічну активність у вигляді стимуляції процесів репарації та регенерації при різних патологічних процесах в організмі. На цій підставі в дисертаційній роботі проведені дослідження, результати яких дали змогу теоретично та експериментально вирішити вказані вище проблеми. Вивчено вплив різних кріопротекторів, їх концентрацій та швидкостей охолодження на збереження фрагментів органів свиней та поросят, а також на склад одержуваних з них водно-сольових екстрактів. Проведено також вивчення біологічної дії одержаних екстрактів при різних експериментальних патологічних станах.

 1. Під час гіпотермічного зберігання фрагментів підшлункової залози поросят протягом 15 год ендогенне дихання та інтенсивність перекисного окислення ліпідів залишаються на рівні контролю, а через 24 год спостерігається незначне зменшення ендогенного дихання та активація процесів пероксидації ліпідів. При температурі зберігання 37С аутолітичні процеси активуються в значно більшій мірі, що призводить до значного пошкодження матеріалу. Після 24 год гіпотермічного зберігання інсулінпродукуюча здатність фрагментів підшлункової залози поросят достовірно не відрізняється від цього показника для свіжевилученого матеріалу.

 2. Краще збереження фрагментів підшлункової залози при кріоконсервуванні забезпечують ДМСО та ПЕО-1500, причому ПЕО-1500 є ефективним кріопротектором в більш широкому діапазоні швидкостей охолодження, в той час як ДМСО проявляє кріопротекторну активність при швидкості охолодження 1оС/хв. Деконсервований матеріал в культурі адекватно відповідає збільшенням продукції інсуліну на збільшення концентрації глюкози до стимулюючих значень, а повернення біоматеріалу до умов з низьким вмістом глюкози призводить до зменшення продукції інсуліну, що свідчить про функціональну повноцінність деконсервованих фрагментів.

 3. Кріоконсервування фрагментів печінки свиней та поросят призводить до зменшення як ендогенного дихання, так і сполучення дихання та окислювального фосфорилювання. При використанні в якості кріопротекторів поліетиленоксидів в деконсервованих фрагментах спостерігається відновлення цих показників до рівня контролю. Ендогенне дихання фрагментів селезінки свиней, кріоконсервованих у присутності поліетиленоксидів зі швидкістю охолодження 1С/хв, статистично достовірно не відрізняється від контролю. При цьому спостерігається незначне сполучення дихання та окислювального фосфорилювання, яке на 60 хв після відігріву статистично достовірно не відрізняється від контрольного показника.

 4. Виявлено, що вихід у розчин білків, пептидів і нуклеотидів з кріоконсервованих фрагментів органів свиней та поросят більший, ніж з нативних, а концентрація і співвідношення цих речовин залежать від використаного кріопротектора. При одержанні екстрактів максимальна концентрація пептидів у супернатанті відмічається в тому випадку, коли фрагменти органів заморожували під захистом ПЕО-1500. Вихід пептидів у розчин не залежить від використаних концентрацій кріопротектора. Спектри молекулярних мас пептидів, які входять до складу екстрактів, залежать від органу, з фрагментів якого вони були одержані, та віку тварин.

 5. Встановлено, що складові досліджених екстрактів зв’язуються з альбуміном сироватки крові, і це зв’язування може розглядатися як один із специфічних механізмів транспортування біологічно активних речовин до відповідних органів і тканин.

 6. Кріоконсервовані фрагменти підшлункової залози поросят та екстракт кріоконсервованих фрагментів підшлункової залози свиней сприяють зменшенню рівня глюкози в крові, а також зменшують рівень пероксидації ліпідів в організмі експериментальних тварин. При цьому в деяких випадках нормалізація досліджених показників при застосуванні екстракту більш виражена, ніж при використанні фрагментів.

 7. Екстракти кріоконсервованих фрагментів печінки проявляють високу біологічну активність при дифузних її ураженнях. Вони нормалізують біохімічні показники та процеси репарації при токсичному гепатиті та цирозі печінки, що виявляється в зниженні активності амінотрансфераз у сироватці крові тварин та в зниженні інтенсивності процесів перекисного окислення ліпідів як в ураженій печінці, так і в сироватці крові щурів. Спостерігаються нормалізація гістологічної будови органа, збільшення кількості функціонуючих судин, їх діаметра та швидкості кровотоку.

 8. Місцеве застосування екстракту кріоконсервованих фрагментів селезінки свиней прискорює загоєння опікових ран. Скорочується час проходження фази запалення, а ерадикація ран від мікроорганізмів і утворення грануляційної тканини відбуваються в більш ранні строки.

 9. Екстракти кріоконсервованих фрагментів печінки та підшлункової залози свиней не сприяють нормалізації біохімічних показників в організмі при експериментальному цукровому діабеті та токсичному гепатиті відповідно. Отже їх дія є органоспецифічною. Екстракт кріоконсервованих фрагментів селезінки свиней сприяє нормалізації досліджених показників при обох патологічних станах.

 10. Хронічне уведення молодим щурам екстрактів ксеноорганів не впливає на вікову зміну маси тварин, обумовлену фізіологічними причинами, і не стимулює процеси перекисного окислення ліпідів в організмі. Уведення суміші екстрактів 24-місячним щурам призводить до зменшення інтенсивності процесів пероксидації ліпідів в організмі до рівня, який спостерігається у 6-місячних щурів. При цьому тривалість життя тварин збільшується.

 11. Уведення суміші екстрактів кріоконсервованих фрагментів органів свиней сприяє гальмуванню росту карциноми Герена у щурів і збільшує тривалість життя дослідних тварин.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Сандомирский Б.П., Гальченко С.Е., Тыныныка Л.Н. Влияние криопротекторов на уровень перекисного окисления липидов нативных и криоконсервированный фрагментов ткани печени новорожденных и половозрелых свиней // Проблемы криобиологии.-1996.-№ 3.-С.26-29.

 2. Тыныныка Л.Н., Гальченко С.Е., Сандомирский Б.П. Интенсивность перекисного окисления липидов фрагментов ткани печени новорожденных и половозрелых свиней в зависимости от скоростей охлаждения // Укр. биохимич. журнал.–1997.-№ 2.-С. 130-133.

 3. Гальченко С.Е., Мамонтова А.В., Сандомирский Б.П. Влияние режимов криоконсервирования фрагментов селезенки свиньи на интенсивность перекисных процессов // Пробл. криобиологии.-1998.-№1.-С.58-61.

 4. Гальченко С.Е., Мамонтова А.В., Тыныныка Л.Н., Сандомирский Б.П. Влияние криоконсервирования на интенсивность дыхания фрагментов ксеноорганов // Пробл. криобиологии.-1998.-№3.-С.45-48.

 5. Гальченко С.Е., Мамонтова А.В., Сандомирский Б.П. Сохранность спленоцитов после криоконсервирования фрагментов селезенки // Пробл. криобиологии.-1998.-№4.-С.57-59.

 6. Сандомирский Б.П., Волкова Н.А., Гальченко С.Е., Белочкина И.В. Влияние режимов криоконсервирования на сохранность микрофрагментов поджелудочной железы поросят // Пробл. криобиологии.-2000.-№ 2.-С. 76-80.

 7. Бызов В.В., Высеканцев И.П., Гальченко С.Е., Сандомирский Б.П. Опыт применения эндотрахеального введения экстракта криоконсервированных фрагментов ксеноселезенки в комплексном лечении больных с гнойными процессами в легких // Пробл. криобиологии.-2001.-№ 3.-С87-88.

 8. Бызов В.В., Высеканцев И.П., Гальченко С.Е., Сандомирский Б.П. Влияние эндобронхиального введения экстракта криоконсервированных фрагментов ксеноселезенки на некоторые факторы местного иммунитета в комплексной терапии больных с абсцессами легких //Пробл. криобиологии.-2001.-№ 4.-С.65-70.

 9. Сандомирский Б.П., Гальченко С.Е., Тыныныка Л.Н. Сохранность фрагментов печени половозрелых свиней и новорожденных поросят при различных условиях криоконсервирования // Пробл. криобиологии.-2003.-№ 4.-С. 77-84.

 10. Гальченко С.Є., Бєлочкіна І.В., І.П. Михайлова., Гальченко К.С., Сандомирський Б.П. Вплив комплексного застосування екстракту підшлункової залози свиней і ліофілізованого молозива корів на перебіг експериментального цукрового діабету // Клініч. та експерим. патологія.-2004.-Т. 3, № 2.-С. 158-159.

 11. Гальченко С.Є. Показники окислювального метаболізму фрагментів печінки свиней та поросят після їх кріоконсервування в присутності поліетиленоксидів // Пробл. криобиологии.-2004.-№ 3.-С. 72-78.

 12. Гальченко С.Є. Склад водно-сольових екстрактів кріоконсервованих фрагментів органів свиней / /Пробл. криобиологии.-2004.-№ 4.-С. 72-78.

 13. Гальченко С.Є., Бєлочкіна І.В, Мамонтова А.В., Михайлова І.П., Сандомирський Б.П. Вплив препаратів із ксеногенної підшлункової залози на рівень глікемії і вільнорадикальні процеси у щурів з експериментальним цукровим діабетом // Мед. хімія.-2004.-№ 4.-С. 63-67.

 14. Гальченко С.Є., Тининика Л.М., Сандомирський Б.П. Вплив екстрактів з кріоконсервованих фрагментів ксеногенної печінки на активність амінотрансфераз та перекисне окислення ліпідів при експериментальному токсичному гепатиті // Мед. хімія.-2005.-№ 1.-С. 67-71.

 15. Гальченко С.Е., Узленкова Н.Е., Слета И.В., Сандомирский Б.П. Влияние экстрактов криоконсервированных фрагментов ксеноорганов на рост опухоли Герена // Експерим. і клініч. медицина.-2005.-№ 1.-С. 17-20.

 16. Гальченко С.Є. Тканинна та вікова специфічність водно-сольових екстрактів кріоконсервованих фрагментів ксеноорганів // Пробл. криобиологии.-2005.-Т. 15, № 2.-С. 153-158.

 17. Гальченко С.Є. Екстракти кріоконсервованих фрагментів ксеноорганів: одержання та біологічна дія // Пробл. кріобіології.-2005.-Т. 15, № 3.-С. 403 – 406.

 18. Гальченко С.Є, Тыныныка Л.Н, Сандомирский Б.П. Стимуляция репарационных процессов в печени при токсическом гепатите // Експерим. і клініч. медицина.-2005.-№ 4.-C. 26-30.

 19. Гальченко С.Е., Дюбко Т.С., Паценкер Л.Д., Сандомирский Б.П. Спектрофлуориметрическое исследование экстрактов криоконсервированных фрагментов органов свиней. I. Собственная флуоресценция // Експерим. і клініч. медицина.– 2006.– № 1.– С. 48-52.

 20. Гальченко С.Є. Кріоконсервування фрагментів селезінки свиней у присутності поліетиленоксидів // Проблеми кріобіології.-2006.-Т. 16, № 1.-С. 82-87.

 21. Гальченко С.Е., Дюбко Т.С., Сандомирский Б.П., Паценкер Л.Д. Спектрофлуориметрическое исследование экстрактов криоконсервированных фрагментов органов свиней. II. Анализ с помощью флуоресцентного зонда К-35 // Експерим. і клініч. медицина.– 2006.– № 3.– С. 57-61.

 22. Сандомирский Б.П., Гальченко С.Е., Тыныныка Л.Н. Влияние условий криоконсервирования на сохранность фрагментов печени свиней и поросят // Пробл. медич. науки та освіти.-2003.-№ 2.-С. 46 – 48.

 23. Гальченко С.Є., Бєлочкіна И.В., Тининика Л.М., Сандомирський Б.П. Вплив екстрактів підшлункової залози і печінки свиней на щурів з експериментальними патологіями відповідних органів // Трансплантологія.-2003.-Т. 4, № 1.-С. 68 -70.

 24. Гальченко С.Є., Тининика Л.М., Сандомирський Б.П., Ганулич Т.В. Вплив екстрактів кріоконсервованих фрагментів ксеногенної печінки на структуру печінки щурів при токсичному гепатиті // Пробл. медич. науки та освіти.-2004.-№ 2.-С. 58-60.

 1. Гальченко С.Є., Бєлочкіна І.В., Сандомирський Б.П. Водно-сольові екстракти ксенотканин як альтернатива ксенотрансплантації // Трансплантологія.-2004.-Т. 7, № 3.-С. 258-260.

 2. Гальченко С.Є., Тининика Л.М., Мамонтова А.В., Сандомирський Б.П. Ефективність екстракту кріоконсервованих фрагментів ксенопечінки при експериментальному цирозі // Трансплантологія.-2004.-Т. 7, № 3.-С. 260-262.

 3. Гальченко С.Е., Дюбко Т.С., Зинченко А.В., Сандомирский Б.П., Поврозин Е.А., Паценкер Л.Д. Исследование механизмов взаимодействия биологически активных ксеногенных тканевых экстрактов с сывороточным альбумином // Створення, виробництво, стандартизація, фармакоекономіка лікарських засобів та біологічно активних добавок: Матер. I міжнарод. наук.-практ. конф.– Тернопіль, 2004.– С. 332-335.

 4. Гальченко С.Є., Дюбко Т.С., Зінченко О.В., Сандомирський Б.П., Поврозін Е.О. Дослідження впливу ксеногенних тканинних екстрактів на процес термоденатурації альбуміну // Актуальные проблемы медицины и биологии: Сб. научн. трудов.– Киев, 2004.– С. 403-408.

 5. Гальченко С.Є., Бєлочкіна І.В., Гальченко К.С., Сандомирський Б.П. Стимуляція регенерації підшлункової залози у щурів з експериментальним цукровим діабетом // 4-і Данилевські читання "Фундаментальні питання експериментальної та клінічної ендокринології" (Харків, 24-25 лютого 2005р.).-Харків, 2005.-С. 39-41.

 6. Гальченко С.Є., Тининика Л.М., Слета І.В., Гойденко Н.И., Сандомирський Б.П. Стимуляція регенерації при експериментальному цирозі печінки // Пробл. медич. науки та освіти.-2005.-№ 1.-С. 58-61.

 7. Гальченко С.Є. Рівень перекисного окислення ліпідів у щурів різного віку після дії ксеноекстрактів // Пробл. мед. науки та освіти.-2005.-№ 3.-С. 47-48, 56.

 8. Гальченко С.Е, Бєлочкіна І.В., Тининика Л.М., Сандомирський Б.П. Порівняльне вивчення біологічної дії екстрактів кріоконсервованих фрагментів ксеноорганів // Пробл. мед. науки та освіти.-2006.-№ 1.-С. 67-69.

 9. Пат. 54055 Україна, МПК7 A61K35/28. Засіб для лікування ран ”Кріосплін”: Сандомирський Б.П., Гальченко С.Є., Гальченко К.С., Грищенко В.І., Синчикова О.П., Шевченко Л.Є.; ІПКіК НАН України.- № 2002043527; Заявл. 26.04.2002; Опубл. 17.02.2003; Бюл. № 2.

 10. Пат. 64381 А Україна, МПК7 А61К35/12. Спосіб отримання екстрактів ксеногенних органів: Гальченко С.Є., Шкодовська Н.Ю., Сандомирський Б.П., Грищенко В.І.; ІПКіК НАН України.-№ 2003054649; Заявл. 22.05.2003; Опубл. 16.02.2004; Бюл. № 2.

 11. Пат. № 6704, Україна, А61 К35/39. Засіб "Експан" для лікування цукрового діабету: Гальченко С.Є., Бєлочкіна І.В., Михайлова І.П., Сандомирський Б.П.; ІПКіК НАН України.-№ 20041108980; Заявл. 03.11.04; Опубл. 16.05.05. Бюл. № 5.

 12. Пат. № 11183, Україна, G01N21/64, G01N33/48, A61K35/12. Спосіб оцінки біологічної активності екстрактів тканин: Грищенко В.І., Дюбко Т.С., Гальченко С.Є., ІПКіК НАН України.-№ u200505293; Заявл. 03.06.2005; Опубл. 15.12.2005. Бюл. №. 12.

 13. Сандомирский Б.П., Волкова Н.А., Гальченко С.Е., Белочкина И.В. Криоконсервирование инсулинпродуцирующей ткани поджелудочной железы поросят для клинического применения // Структурно-функциональные единицы и их компоненты в органах висцеральных систем в норме и патологии: Тез. докл. науч.-практич. конф. (Харьков, 1-3 октября 1991).-Харьков, 1991.-С. 227-228.

 14. Sandomirsky B.P., Volkova N.A. Galchenko S.E.,Shapovalov D.V. Creation of low temperature bank of pancreas island tissue xenocultures for clinical use // Conference Theoretical basis of cryopreservation: Abstract.-Hradek Kralove, 1992.-Р. 37.

 15. Sandomirsky B.P., Nikonenko A.S., Kovalyov A.A., Zavgorodny S.N., Volkova N.A. Galchenko S.E., Shapovalov D.V. Xenogenous transplantation of Pancreatic Islets // Раны, ожоги, повязки: Международный хирургич. конгресс (7-9 марта, 1994).-Тель-Авив, 1994.-С. 71.

 16. Sandomirsky B.P., Nikonenko A.S., Kovalyov A.A., Zavgorodny S.N., Volkova N.A. Galchenko S.E., Shapovalov D.V. The transplantation of xenogenous pancreatic islets // J. Data Medica.-1994.-Vol. 2, № 1.-Р. 60.

 17. Сандомирский Б.П., Никоненко А.С., Ковалев А.А., Завгородний С.Н., Волкова Н.А., Шаповалов Д.В. Гальченко С.Е. Ксенотрансплантация островковой ткани поджелудочной железы в хирургической клинике//Proc. 3-rd Intern. Congress on Wound, Burn and Dressing.-Tel-Aviv, 1994.-Р. 165-166.

 18. Sandomirsky B.P., Nikonenko A.S., Kovalyov A.A., Zavgorodny S.N., Volkova N.A. Galchenko S.E., Shapovalov D.V. Cellular therapy implantation of cryopreserved pancreatic islets // Proc. Ist Intern. Congress on Biological Med. (21-23 Nov., 1994.-Israil).-Tel.-Aviv, 1994.-Р. 48.

 19. Sandomirsky B.P., Galchenko S.E., Tynynyka L.N. Cryopreservation of xenogenic spleen and fragments for clinical application // CRYO-95 The 32-rd Annual Meeting of the Society for Cryobiology.-Madison, Wisconsin, 1995.-P. 61.

 20. Сандомирский Б.П., Никоненко А.С., Ковалев А.А., Волкова Н.А., Завгородний С.Н., Гальченко С.Е. Ксенотрансплантация криоконсервированных культур островковой ткани поджелудочной железы в комплексном лечении инсулинзависимого сахарного диабета и его осложнений // Сучасні проблеми клінічної та експериментальної трансплантології // Укртрансплант.-К., 1995.-С. 155-156.

 21. Сандомирский Б.П., Волкова Н.А., Гальченко С.Е., Белочкина И.В. Банк криоконсервированных культур ОТПЖ для клинического применения // I З’їзд українського товариства кріобіології і кріомедицини (18-20 жовтня 1995 р.): Тези доповідей.-Харків, 1995.- С. 223-225.

 22. Сандомирский Б.П., Гальченко С.Е., Тыныныка Л.Н., Мамонтова А.В. Разработка технологии криоконсервирования фрагментов ксеноорганов для клинического применения // I З’їзд українського товариства кріобіології і кріомедицини.-Харків, 1995.-С. 222-223.

 23. Sandomirsky B.P., Galchenko S.E., Volkova N.A., Mamontova A.V., Tynynyka L.N., Belochkina I.V. Xenogenic fragments preservation for clinical application // CRYO’96 “The 33-rd Annual Meeting of the Society for Cryobiology” USA Indiana Indianapolis, 1996, P.- 164.

 24. Sandomirsky B.P., Galchenko S.E., Volkova N.A., Belochkina I.V., Mamontova A.V., Tynynyka L.N. High cooling rate effect on the integrity of some tissue fragments // CRYO’97 The 34-th Annual Meeting of the Society for Cryobiology (Spain, Barcelone, June, 8-12).- Barcelone, 1997.-P. 171.

 25. Сандомирский Б.П., Гальченко С.Е., Мамонтова А.В., Тыныныка Л.Н. Криоконсервирование фрагментов ксеноорганов для клинического применения // Актуальные вопросы репродуктологии и криомедицины: Сб. науч. трудов. – Харьков, 1998.–С. 198-201.

 26. Sandomirsky B.P., Galchenko S.E., Tynynyka L.N. Cryopreservation of pig spleen and liver fragment // Allograft against disability”: 2nd World Congress on Tissue Banking and 8th International Conference of EATB (October 7-10, 1999.-Warsawa, Poland).- Warsawa, 1999.-Р. 201.

 27. Сандомирский Б.П., Гальченко С.Е., Белочкина И.В., Мамонтова А.В., Гальченко Е.С. Криобиологические технологии получения ряда препаратов из ксеногенного сырья // Успехи и перспективы развития криобиологии и криомедицины: Тез. докл. Всеукраинской науч. конф.-Харьков, Украина, Пробл. криобиологии.-2001.-№ 3.-С. 30-31.

 28. Сандомирский Б.П., Гальченко С.Е., Гальченко Е.С. Криобиологические подходы к созданию препаратов из ксеногенного сырья // Лекарства-человеку: Мат. науч.-практич. конф.-Харьков, 2001.-Т.14, № 1.-С. 56-57.

 29. Гальченко С.Е., Сандомирский Б.П., Бызов В.В., Слета И.В. Криобиологические технологии получения экстракта из фрагментов свиной селезенки с целью его клинического применения // Новые технологии получения биологически активных веществ: Тез. докл. международ. науч.-практич. конф.-Алушта, 2002.-С. 185-186.

 30. Гальченко С.Е., Белочкина И.В., Гальченко Е.С., Сандомирский Б.П. Эффективность комплексного применения экстракта поджелудочной железы свиней и лиофилизированного молозива коров при экспериментальном сахарном диабете // Сучасні напрямки розвитку ендокринології“ (Другі Данилевські читання): Мат. наук.-практич. конф. (Харків, 27-28 лютого 2003).-Харків, 2003.-С. 39-41.

 31. Galchenko S.E., Belochkina I.V., Sleta I.V., Galchenko E.S., Shkodovskaya N.Yu., Sandomirsky B.P. Biologically active substance extracting from xenogenic organs with applying cryobiological technologies // Cryobiomol, Low temperature biology.-(Coimbra, Portugal, 14-18 September 2003).-Coimbra, 2003.-P. 164.

 32. Гальченко С.Є., Бєлочкіна І.В., Тининика Л.М., Слета І.В., Гальченко К.С., Шкодовська Н.Ю., Сандомирський Б.П. Порівняльне вивчення ефективності різних форм препаратів з ксеногенних органів // Х конгрес світової федерації українських лікарських товариств: Тез. допов.-Чернівці, 2004.-С. 617.

 33. Гальченко С.Е., Узленкова Н.Е., Слета И.В., Сандомирский Б.П. Экспериментальное изучение влияния экстрактов криоконсервированных фрагментов ксеногенных органов на рост опухоли Герена // III съезд онкологов и радиологов СНГ: Материалы съезда (Минск, 25-28 мая 2004 г.).-Минск, 2004.-Ч. І.-С. 329-330.

 34. Гальченко С.Є., Сандомирський Б.П. Застосування екстрактів ксенотканин замість ксенотрансплантації при патологіях відповідних органів // Каразинські природознавчі студії: Міжнар. наук. конф. (14-16 червня 2004 р., м. Харків).-Харків, 2004.-С. 260.

 35. Ромоданова Э.А., Дюбко Т.С, Гальченко С.Е., Сандомирский Б.П., Поврозин Е.А., Погожих Д.Н. Изучение влияния низкоинтенсивного лазерного излучения на взаимодействие альбумина с экстрактами различных тканей // Применение лазеров в медицине и биологии: Мат. XXI Международ. науч.-практ. конф. (26-29 мая 2004 г., Одесса).-Одесса, 2004.-С. 110-111.

 36. Заготівля, кріоконсервування та клінічне застосування фрагментів селезінки свиней та екстракту з них: Методич. рекомендації / ІПКіК НАН України.-Уклад. Сандомирський Б.П., Гальченко С.Є., Бизов В.В., Грищенко В.І., Велигоцький М.М., Велигоцький О.М.- Харків, 2001.-9 с.

 37. Заготівля, кріоконсервування та клінічне застосування фрагментів печінки свиней і поросят, підшлункової залози поросят та екстракту з них: Методич. рекомендації / ІПКіК НАН України.–Уклад. Сандомирський Б.П., Гальченко С.Є., Грищенко В.І., Бєлочкіна І.В., Слета І.В.-Харків, 2002.- 8 с.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины