Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Галицька Світлана Миколаївна. Створення та експериментальне дослідження активності ліпосомної форми препарату тимічних гормонів : дис... канд. біол. наук: 03.00.09 / Науковий центр радіаційної медицини АМН України. — К., 2007. — 172арк. — Бібліогр.: арк. 137-172.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Галицька С.М. Створення та експериментальне дослідження активності ліпосомної форми препарату тимічних гормонів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.09 – імунологія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2007.

Дисертація присвячена розробці методики отримання ліпосомної форми препарату на основі гормонів та загальних ліпідів тимусу і вивченню деяких особливостей механізму його дії.

Виходячи з даних, отриманих при дослідженні технологічних схем фракціонування водно-сольового екстракту тимусу і одержання розчинного препарату гормонів тимусу тимоіндуктину, розроблена методика створення препарату гормонів тимусу в ліпосомній формі – тимосоміну. За пептидним складом тимосомін близький до розчинного препарату тимоіндуктину і, загалом, містить речовини з молекулярною масою, що притаманні родині тимозинів. З ліпідів тимозин містить холестерин, фосфатидилетаноламін, фосфотидилхолін, сфінгомієлін та лізофосфатидилхолін.

Тимосомін має високу біологічну активність, яка проявляється здатністю індукувати Thy1-антиген на спленоцитах тимектомованих мишей in vitro та синтез речовин з тимозинподібною дією у нормальних та тимектомованих мишей. Отриманий препарат є імуномодулятором, який проявляє активність in vitro на об’єктах різного походження: лімфоцити і нейтрофіли донорів крові, постраждалих від аварії на ЧАЕС та ВІЛ-інфікованих, в різних імунологічних реакціях: адгезивній та проліферативній активності лімфоцитів, природній цитотоксичності, поглинальній і бактерицидній активності нейтрофілів та продукції фактора некрозу пухлин.

Отримані результати свідчать, що ліпосомний препарат гормонів тимусу тимосомін має не лише властивості, які притаманні тимічним гормонам, а проявляє також нові риси механізму дії, що свідчить про можливість використання ліпосомної форми для розширення можливостей імуномодулюючих препаратів і про перспективність подальшого їх дослідження.

У дисертаційній роботі наведене теоретичне обгрунтування та експериментальні дані по вирішенню наукового завдання щодо дослідження умов створення ліпосомного препарату гормонів тимусу та вивчення його здатності індукувати синтез речовин з тимозинподібною дією in vivo та впливу на функціональну активність клітин імунної системи донорів крові, людей, постраждалих від аварії на ЧАЕС, та ВІЛ-інфікованих in vitro.

 1. Активні в тесті відновлення Thy-1-антигену на спленоцитах тимектомованих мишей фракції тимічних гормонів можуть бути отримані при фракціонуванні водно-сольового екстракту тимусу за кількома схемами із залученням стандартних методичних підходів у різній послідовності та сполученні. Найбільш ефективним і простим виявився спосіб вилучення активних поліпептидів при високій концентрації ацетону практично без попередніх додаткових процедур. Найбільш активна і найменш гетерогенна фракція формується в діапазоні 70-85% обємного вмісту ацетону.


 2. Вперше розроблена схема отримання активного препарату тимічних гормонів в ліпосомній формі – тимосоміну в результаті обробки тканини тимусу 70% ацетоном і наступного випаровування екстракту при 600С. Середній діаметр ліпосом та їх концентрація в тимосоміні становлять відповідно 0,55 мкм та 1,5х108 ліпосом/мл; вміст білка складає 1 мг/мл. Пептидний склад тимосоміну представлений недіалізабельними поліпептидами з молекулярною масою нижче 30 кД. Ліпідна складова тимосоміну містить холестерин, фосфатидилетаноламін, фосфатидилхолін, сфінгомієлін і лізофосфатидилхолін.

 3. Тимосомін відновлює експресію Thy-1-антигену на спленоцитах тимектомованих мишей in vitro, індукує синтез речовин з тимозинподібною дією у нормальних і тимектомованих мишей in vivo, а також індукує синтез ФНПa лейкоцитами донорів крові та постраждалих від аварії на ЧАЕС, що свідчить про належність тимосоміну до імунопрепаратів з індукторним механізмом дії.

 4. Тимосомін суттєво збільшує рівень адгезивної активності лімфоцитів донорів крові та ВІЛ-інфікованих людей за рахунок стимуляції клітин з низьким рівнем Е-розеткоутворення. Препарат також стимулює Ем-розеткоутворення лімфоцитами постраждалих від аварії на ЧАЕС. Тимосомін достовірно підвищує знижену ФГА-індуковану проліферативну активність лімфоцитів ВІЛ-інфікованих, а також активує природну цитотоксичність лімфоцитів людей, постраждалих від аварії на ЧАЕС, та хворих на ВІЛ-інфекцію, що разом узяте свідчить про характерну для гормонів тимусу імуномоделюючу дію препарату.

 5. Тимосомін зменшує показники поглинальної активності нейтрофілів донорів крові та постраждалих від аварії на ЧАЕС. Також тимосомін індукує бактерицидну активність в НСТ-тесті нейтрофілів донорів крові та ВІЛ-інфікованих пацієнтів. В такому ж напрямку діє і ліпін, що дозволяє припустити, що однією з головних причин зазначеного впливу тимосоміну на досліджувані реакції є його корпускулярна структура і конкурентний механізм.

 6. Проведеними дослідженнями встановлено, що тимосомін є індуктором синтезу речовин з тимозинподібною активністю та ФНПa і проявляє імуномодулюючу дію in vitro на об’єктах різного походження: Т-і В-лімфоцитах, природних кілерах і нейтрофілах донорів крові, постраждалих від аварії на ЧАЕС та ВІЛ-інфікованих людей в різних імунологічних реакціях: адгезивній та проліферативній активності лімфоцитів, природній цитотоксичності, поглинальній і бактерицидній активності нейтрофілів. У досліджуваних системах дія тимосоміну відрізняється від такої і розчинних тимічних препаратів, і від ліпіну, що свідчить про особливості механізму його дії.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Нікольський І.С., Васильєв В.М., Нікольська В.В., Галицька С.М. Отримання ліпосомної форми препарату тимічних гормонів із ліпідів та поліпептидів тимусу // Імунологія та алергологія. – 2002. – “№2. – С.44.

 2. Нікольський І.С., Васильєв В.М., Нікольська В.В., Галицька С.М. Пат. 55164 Україна, МПК 7 А61К 35/55, А61К 35/00. Спосіб отримання препарату тимоіндуктину Заявлено 11.07.2002; Опубл. 17.03.2003; Бюл. №3.

 3. Нікольський І.С., Васильєв В.М., Нікольська В.В., Галицька С.М. Пат. 56613 Україна, МПК 7 А61К 35/55, А61К 35/00. Спосіб отримання препарату тимосоміну Заявлено 30.07.2002; Опубл. 15.05.2003; Бюл. №5.

 4. Нікольський І.С., Галицька С.М. Отримання нового імунокоректора на основі ліпосомних структур з білкових компонентів та ліпідів тканини тимусу // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Тези доповідей. – К., Університет “Україна”, 2003. – С.310-312.

 5. Галицька С.М. Визначення впливу ліпосомного препарату гормонів тимусу тимосоміну на адгезивну активність Т-лімфоцитів // Імунологія та алергологія. – 2004. - №1. – С.62.

 6. Нікольський І.С., Васильєв В.М., Нікольська В.В., Галицька С.М., Крімерман Г.М. Імунопрепарат на основі композиції ліпосомних структур із гормонів тимусу та загальних його ліпідів // Імунологія та алергологія. – 2005. - №2. – С.50-52.

 7. Нікольський І.С., Васильєв В.М., Нікольська В.В., Галицька С.М., Тітомир А.І., Петренко Н.О. Створення та експериментальне дослідження активності ліпосомної форми препарату тимічних гормонів // Імунологія та алергологія. – 2005. - №3. – С.125.

 8. Галицька С.М., Кузьменко О.В. Визначення впливу ліпосомного препарату гормонів тимусу на синтез фактору некрозу пухлин лейкоцитами постраждалих від аварії на ЧАЕС та ВІЛ-інфікованих людей // Імунологія та алергологія. – 2005. - №3. – С.77.

 1. Нікольський І.С., Галицька С.М., Бариляк І.Р., Нікольська В.В., Кузьменко О.В., Кривохатська Л.Д., Пузанова Л.М., Тітомир А.І. Визначення впливу ліпосомного препарату гормонів тимусу на синтез фактору некрозу пухлин лейкоцитами постраждалих від аварії на ЧАЕС та ВІЛ-інфікованими // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: збірник наукових праць – Київ, Луганськ, Харків, 2005. – Вип. 6 (69). – С.170-179.

 2. Галицька С.М. Створення ліпосомної форми препарату гормонів тимусу та визначення його активності // Досягнення молодих вчених – майбутнє медицини: Мат. наук.-практ. конф. молодих вчених. – Харків, 2005. – С. 19.

 3. Галицька С.М., Кузьменко О.В. Синтез фактору некрозу пухлин лейкоцитами людей, постраждалих від аварії на ЧАЕС та ВІЛ-інфікованих, під впливом ліпосомного препарату гормонів тимусу // Досягнення молодих вчених – майбутнє медицини: Мат. наук.-практ. конф. молодих вчених. – Харків, 2005. – С. 20.

 4. Нікольський І.С., Васильєв В.М., Нікольська В.В., Галицька С.М., Крімерман Г.М. Дослідження технологічних схем отримання препаратів гормонів тимусу // Імунологія та алергологія. – 2005. - №4. – С.9-13.

 5. Нікольський І.С., Васильєв В.М., Нікольська В.В., Галицька С.М., Тарануха Л.І., Кузьменко О.В. Марущенко Ю.Л. Спосіб отримання ліпосомного препарату на основі гормонів тимусу та загальних його ліпідів // Інформаційний лист з проблеми “Проблеми радіаційної медицини”. – Київ, 2005. – Вип. 12. – 2 с.

 6. Нікольський І.С., Галицька С.М., Нікольська В.В., Пузанова Л.М. Вивчення впливу ліпосомного препарату гормонів тимусу тимосоміну на функціональну активність нейтрофілів донорів крові та ВІЛ-інфікованих людей // Імунологія та алергологія. – 2006. - №1. – С. 10-13.

 7. Нікольський І.С., Галицька С.М., Нікольська В.В. Ліпосомний препарат тимічних гормонів // Двадцять років Чорнобильської катастрофи. Погляд у майбутнє: Збірка тез. – Київ, 2006. – С.136.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины