Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Волкогон Микола Віталійович. Оптимізація продукційного процесу рослин озимої пшениці за використання регулятора росту природного походження, створеного на основі вермикомпосту : дис... канд. біол. наук: 03.00.12 / Київський національний ун-т ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2006. — 157арк. — Бібліогр.: арк. 123-157.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Волкогон М.В. Оптимізація продукційного процесу рослин озимої пшениці за використання регулятора росту природного походження, створеного на основі вермикомпосту. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.12 – фізіологія рослин. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2007.

Дисертація присвячена дослідженню впливу рістрегулюючого препарату природного походження, створеного на основі вермикомпосту та мікроелементів, на фізіологічні механізми оптимізації продукційного процесу рослин озимої пшениці в процесі онтогенезу.

Досліджено фітогормональний комплекс вермикомпосту фізико-хімічними методами аналізу та за допомогою специфічних біотестів. Створений експериментальний препарат біовітрекс містить водну та лужну витяжки вермикомпосту і комплекс необхідних для життєдіяльності зернових культур мікроелементів (Fe3+, Mn2+, Zn2+, Cu2+). Лабораторними дослідженнями встановлені оптимальні концентрації препарату для різних сортів озимої пшениці.

Проведені польові випробування препарату підтвердили його високу ефективність. Вивчено динаміку змін функціонування фотосинтетичного апарату рослин озимої пшениці, вплив препарату на структуру урожаю та продуктивність. Показано як змінюється склад мікробного угруповання ризосфери пшениці за використання біовітрексу та антифунгальна активність, зокрема, при його застосуванні проти септоріозу листя озимої пшениці.

Результати проведених досліджень є теоретичним обґрунтуванням можливості використання препарату як важливого елемента технології вирощування озимої пшениці.

 1. Вермикомпости можуть бути використані при створенні комплексних препаратів як джерело різних фізіологічно активних речовин.

  Висока рістстимулювальна активність екстрактів вермикомпосту та створеного на їх основі препарату зумовлена наявністю в його складі фітогормонів-стимуляторів (ауксинів, цитокінінів, гіберелінів), гумінових кислот та фульвокислот, а препарату біовітрексу – також важливих мікроелементів (Fe3+, Cu2+, Mn2+, Zn2+).

  Обробка озимої пшениці сумішшю екстрактів біогумусу та комплексним препаратом біовітрекс у фазі виходу рослин в трубку стимулює інтенсивність накопичення в них хлорофілів a i b, а також фотосинтезу та нагромадження сухої маси.

  Як біовітрекс, так і окремі його складові позитивно впливають на формування мікробного угруповання в ризосферному ґрунті озимої пшениці, оптимізуючи таким чином азотне та фосфорне мінеральне живлення рослин.

  Інтенсифікація росту рослин під впливом суміші екстрактів біогумусу зумовила зменшення їх ураження кореневими гнилями, за рахунок прискорення проходження найбільш чутливих до інфікування фаз онтогенезу, і подальшого зменшення негативного впливу на ростові процеси.

  Встановлено, що антифунгальна дія біовітрексу, зокрема, застосованого проти септоріозу листя озимої пшениці, пов’язана з одного боку з рістстимулювальною активністю цього препарату, а з іншого – з індукцією стійкості рослин під впливом сполук, що входять до його складу.

  Сорти озимої пшениці що відрізняються за стійкістю до фузаріозу (Колумбія і Білоцерківська напівкарликова) мали різний характер та норму реакції фітогормонів ІОК і АБК на зараження Fusarium graminearum.

  Висока біологічна ефективність біовітрексу зумовлена різною спрямованістю його фізіологічної дії – рістстимулювальної, антифунгальної та рідкого добрива, що сприяє статистично достовірному підвищенню врожайності озимої пшениці сорту Подолянка.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Волкогон М.В. Біологічна ефективність регулятора росту „Біовітрекс” на озимій пшениці // Вісник Аграрної науки. – 2006. – № 1. – С. 78 – 80.

 2. Драговоз І.В., Богданович А.В., Яворська В.К., Волкогон М.В., Мусієнко М.М. Вплив препарату, створеного на основі вермикомпосту на врожайність озимої пшениці // Вісник аграрної науки. – 2006. – №5. – C. 29 – 32. (Особисто дисертантом проведено значну частину експериментальних досліджень, їх аналіз та статистичну обробку).

 3. Драговоз І.В., Волкогон М.В., Яворська В.К., Мусієнко М.М., Богданович А.В. Фізіологічна активність компонентів вермикомпосту та створення на його основі комплексного регулятора росту // Фізіологія і біохімія культурних рослин. – 2006. – 38, №4. – C. 292 – 300. (Особисто дисертантом проведена переважна частина експериментальних досліджень, їх статистична обробка, аналіз та узагальнення).

 4. Драговоз І.В., Яворська В.К., Волкогон М.В., Мусієнко М.М. Дослідження хімічного складу та фізіологічної активності водних екстрактів біогумусу // Онтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти: Тези другої міжнародної конференції (18 – 21 серпня 2004 року).– Львів: Львівський національний ун-т ім. Івана Франка, 2004.– С. 138.

 5. Волкогон М.В. Вплив регулятора росту на основі біогумусу на ростові параметри та стійкість до фітопатогенів проростків озимої пшениці // Актуальні проблеми фізіології, генетики та біотехнології рослин і ґрунтових мікроорганізмів: Тези доповідей дев’ятої конференції молодих дослідників (24 – 25 лютого 2005 року).– Київ: Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, 2005. – С. 10.

 6. Богданович А.В., Волкогон Н.В., Драговоз И.В., Яворская В.К. Фунгистатический эффект применения комплексного препарата, созданного на основе биогумуса и микроэлементов // Регуляция роста, развития и продуктивности растений: Материалы четвертой международной научной конференции (26 – 28 октября 2005 года).– Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси, 2005.– С. 32.

 7. Волкогон Н.В., Стороженко В.A., Драговоз И.В., Мусиенко Н.Н. Влияние комплексного препарата, созданного на основе вермикомпоста, на пигментный состав, сухую массу и продуктивность озимой пшеницы // Регуляция роста, развития и продуктивности растений: Материалы четвертой международной научной конференции (26 – 28 октября 2005 года).– Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси, 2005.– С. 48.

 8. Драговоз И.В., Яворская В.К., Крючкова Л.А., Волкогон Н.В. Свойства комплексного препарата, созданного на основе биогумуса и микроэлементов // Регуляция роста, развития и продуктивности растений: Материалы четвертой международной научной конференции (26 – 28 октября 2005 года).– Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси, 2005.– С. 79.

 9. Волкогон М.В., Богданович А.В., Стороженко В.А., Улинець В.З. Фізіологічні основи застосування комплексного регулятора росту створеного на основі вермикомпосту // Сучасні проблеми фізіології рослин і біотехнології: Тези наукової конференції молодих учених (1 – 3 грудня 2005 року).– Ужгород: Ужгородський національний ун-т., 2005.– C. 32.

 10. Богданович А.В., Волкогон М.В., Драговоз І.В., Яворська В.К. Вплив комплексного препарату „Біовітрекс” на прояв стійкості пшениці до септоріозу // Матеріали дванадцятого з’їзду українського ботанічного товариства (15 – 18 травня 2005 року).– Одеса: Одеський національний ун-т ім. І.І. Мечнікова, 2006.– С. 406.

 11. Драговоз І.В., Волкогон М.В., Яворська В.К. Комплексний препарат для зернових культур „Біовітрекс”, створений на основі вермикомпосту // Матеріали дванадцятого з’їзду українського ботанічного товариства (15 – 18 травня 2005 року).– Одеса: Одеський національний ун-т ім. І.І. Мечнікова, 2006.– С. 437.

 12. Dragovoz I.V., Kryuchkova L.O., Volkohon M.V., Yavorska V.K. New plant growth regulator on the base of vermicompost and its influence on growth, development and disease resistance on winter wheat // 2nd Symposium on microalgae and seaweed products in plant/soil-systems: Book of Abstracts (30 June – 2 July, 2004).– Mosonmagyarovar: University of West Hungary, Hungary, 2004.– P. 33.

 13. Volkohon M.V., Dragovoz I.V., Kryuchkova L.O. Influence of plant growth regulator obtained on the basis of biocomposts on growth parameters and phytopathogen resistance of winter wheat seedlings // XVII International Botanical Congress: Book of Abstracts (17 – 23 July, 2005). Austria Center Vienna, 2005.– P. 332.

 1. Bogdanovich A.V., Volkohon M.V., Dragovoz I.V., Yavorska V.K. Influence of complex preparation “Bioweatrex” on the development of winter wheat resistance to Septoria tritici blotch // 3nd Symposium on microalgae and seaweed products in agriculture: Book of Abstracts (21 – 23 June, 2006).– Mosonmagyarovar: University of West Hungary, Hungary, 2006.– P. 31.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины