Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Бобир Віталій Васильович. Поверхневі компоненти вірусів Коксакі В та їх селекціонованих варіантів : Дис... канд. мед. наук: 03.00.06 / Національний медичний ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2005. — 142арк. — Бібліогр.: арк. 116-142.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Бобир В.В. Поверхневі компоненти вірусів Коксакі В та їх селекціонованих варіантів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 03.00.06 – вірусологія. – Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, Київ, 2006.

Дисертація присвячена дослідженню формування поверхневих компонентів у вірусів Коксакі В за рахунок клітинних структур та з’ясуванню їх впливу на біологічні властивості віріонів.

Електронно-мікроскопічними методами встановлено, що на поверхні вірусів Коксакі В після репродукції залишаються клітинні компоненти, які підвищують стійкість віріонів до фізичних, хімічних та біологічних впливів і тим самим сприяють збереженню їх інфекційності під час позаклітинного існування. Доведено, що здатність до асоціації з рештками клітин характеризує лише ентеровіруси з високим афінітетом до бентоніту (варіант Абент+). Експериментально показано здатність надкапсидних компонентів контрастуватися 1% осмієвою кислотою, крім того, віріони звільняються від них після обробки органічними розчинниками, що свідчить про їх ліпідну природу.

Вперше показано диференціацію дисоціантів вірусів Коксакі В за здатністю до агрегації та встановлено залежність даних властивостей вірусів від рН середовища. Вдосконалено методику сублімаційного висушування вірусів Коксакі В шляхом їх попередньої сорбції на бентоніті.

В дисертаційній роботі розв’язано актуальну наукову задачу – встановлено, що на поверхні вірусів Коксакі В, після їх репродукції залишаються клітинні компоненти ліпідної природи, які підвищують стійкість віріонів до фізичних, хімічних та біологічних впливів і тим самим сприяють збереженню їх інфекційності під час позаклітинного існування. Вдосконалена методика електронно-мікроскопічного дослідження вірусів та розроблений спосіб ліофілізації з метою довготривалого збереження вірусів Коксакі В.

1. Електронно-мікроскопічними методами встановлено, що на поверхні капсиду вірусів Коксакі В знаходяться надкапсидні компоненти, представлені ліпідвмісними залишками мембран хазяйських клітин. Виявлені компоненти не входять до структури капсиду, їх зв’язок з білковою оболонкою може бути перерваний при центрифугуванні.

Показано, що надкапсидні компоненти контрастуються 1% осмієвою кислотою, а віріони звільняються від них після обробки органічними розчинниками, що підтверджує їх ліпідну природу. Здатність до асоціації з залишками клітинних мембран характерна лише для ентеровірусів з високим афінітетом до бентоніту (варіант Абент+).

2. Доведено, що клітинні компоненти на поверхні вірусів Коксакі В підвищують їх стійкість до різних фізичних, хімічних та біологічних впливів. Це підтверджується тим, що віруси значно довше не втрачають інфекційності при зберіганні в різних температурних режимах та після ліофілізації, зменшується ефективність їх нейтралізації типоспецифічними діагностичними сироватками. Після обробки органічними розчинниками, навпаки, зменшується термін збереження їх інфекційності та підвищується ефективність нейтралізації антитілами (на 36-79%), що свідчить про захисний характер поверхневих надкапсидних структур.

3. Вдосконалено методику електронно-мікроскопічного дослідження поверхневих структур вірусів Коксакі В. Досліджено ефективність використання різних типів контрастерів та їх комбінацій. Розроблено спосіб підготовки зразків для електронної мікроскопії з використанням формварових плівок-підложок, оброблених бентонітом, що дозволило вивчати морфологію вірусів в неконцентрованому стані, безпосередньо після завершення їх репродукції.

4. Встановлено, що бентонітові дисоціанти (Абент+ та Абент-) вірусів Коксакі В-6 відрізняються за здатністю до агрегації. Показано, що варіант Абент- агрегує лише при кислих значеннях рН, на відміну від варіанту Абент+, у якого дані властивості виражені при кислих, нейтральних та слаболужних рН. Виражена здатність до агрегації у варіанта Абент+ можливо пов’язана з його властивістю приєднувати клітинні компоненти.

5. Вдосконалено методику сублімаційного висушування вірусів Коксакі В шляхом їх попередньої сорбції на бентоніті. Показано, що після ліофілізації в не звільненому від клітинних компонентів стані, варіант Абент+ вірусів Коксакі В-3 та Коксакі В-6 є більш стійким до сублімації вологи та до інших агресивних факторів, які супроводжують процес ліофілізації і значно довший час зберігає свою інфекційність. Запропоновано спосіб ліофільного висушування, який може бути використаний для більш тривалого збереження музейних штамів ентеровірусів.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

У періодичних виданнях, затверджених ВАК України:

1. Бобир В.В. Сучасні уявлення про хімічний склад та фізико-хімічні властивості ентеровірусів // Актуальні проблеми медицини та біології. – Київ, 2003. Т.1. - С. 283-292.

2. Бобир В.В. Вплив органічних розчинників на ефективність нейтралізації вірусів Коксакі В та їх селекціонованих варіантів // Збірник наукових праць співробітників КМАПО імені П.Л. Шупика. Київ, 2005.
- С. 301-305.

3. Бобир В.В., Олексієнко І.П. Сучасні підходи до стабілізації ентеровірусів шляхом ліофільного висушування // Актуальні проблеми медицини та біології. Київ, 2005. Т.1. - С. 381-390. (Здобувач виконав експериментальну роботу – провів дослідження виживання ентеровірусів після ліофілізації та провів статистичну обробку одержаних результатів).

4. Широбоков В.П., Бобир В.В. Ліофілізація ентеровірусів та їх бентонітових варіантів // Журн. АМН України. – 2005. Т.11. - №2.
- С. 377-381. (Здобувач удосконалив методику ліофільного висушування ентеровірусів, отримав електронно-мікроскопічні знімки препаратів, підготував матеріали для публікації ).

Патенти:

1. Пат. 9405 Україна, МКИ В01J37/32. Спосіб ліофілізації ентеровірусів: Пат. 9405 Україна, МКИ 01N33/569. Широбоков В.П., Бобир В.В. (Україна); Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. - №03222; Заявл. 07.04.2005. Опубл. 15.09.2005. Бюл. №9. (Здобувач здійснив патентно-інформаційний пошук відносно даної проблеми, удосконалив методику ліофільного висушування ентеровірусів шляхом їх попередньої сорбції на бентоніті, провів експериментальне випробування цього методу з використанням вірусів Коксакі В-3 в якості модельних).

2. Пат. 9903 Україна, МКИ G 01N33/569. Спосіб підвищення сорбційної здатності плівок-підкладок в електронній мікроскопії ентеровірусів: Пат. 9903 Україна, МКИ G 01N33/569. Бобир В.В., Широбоков В.П., Войцеховський В.Г., Олексієнко І.П. (Україна); Національний медичний університет імені. О.О. Богомольця. - №03751; Заявл. 20.04.05; Опубл. 17.10.2005. Бюл. №10. (Здобувач провів аналіз патентно-інформаційний пошук, виконав експериментальну частину досліджень та приймав участь у підготовці матеріалів для публікації).

Інші видання:

1. Бобир В.В., Широбоков В.П. Поверхневі структури вірусів Коксакі В та їх селекціонованих варіантів // Науковий вісник Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. - 2005. - №1-2.
- С. 9-12. (Здобувач виконав частину експериментальних досліджень, провів аналіз одержаних результатів, підготував матеріали для публікації).

2. Широбоков В.П., Бобир В.В. Нові уявлення про морфологічні особливості вірусів Коксакі В та їх селекціонованих варіантів // Актуальні питання боротьби з інфекційними захворюваннями в гуманній та ветеринарній медицині: матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 160-літтю з дня народження лауреата Нобелівської премії
І.І. Мечнікова (27-29 листопада 2005 р.). - Харків.: Інститут мікробіології і імунології імені І.І. Мечнікова. Електронна адреса: www. hniimi.da.ru. (Здобувач провів аналіз даних сучасної наукової літератури відносно даного питання, виконав експериментальну частину роботи, що включала вірусологічні та електронно-мікроскопічні методи дослідження і підготував матеріали для доповіді).

3. Бобир В.В., Широбоков В.П. Гетерогенність популяції вірусів Коксакі В з позиції їх асоціації із компонентами клітинних мембран // Наука і освіта 2005: матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції (17-21 лютого 2005 р.). – Дніпропетровськ: 2005, Т.10.
- С. 11-13. (Здобувач провів аналіз даних сучасної наукової літератури щодо даного питання, виконав частину експериментальних досліджень, підготував матеріали для публікації).

4. Бобир В.В. Ефективність ліофільного висушування вірусів Коксакі В та їх генетичних селекціонованих варіантів // Актуальні проблеми сучасної медицини: матеріали 59 міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (6-8 квітня 2005 р.). – Київ: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 2005. - С. 58.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины