Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Бобик Василь Іванович. Серцевий міозин як автоантиген при розвитку дилятаційної кардіоміопатії : дис... канд. біол. наук: 03.00.03 / НАН України; Інститут молекулярної біології і генетики. — К., 2007. — 132арк. : іл. — Бібліогр.: арк. 107-132.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Бобик В.І. Серцевий міозин як автоантиген при розвитку дилятаційної кардіоміопатії. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.03 – молекулярна біологія. – Інститут молекулярної біології та генетики НАН України, Київ, 2007.

В роботі викладено результати дослідження ролі серцевого міозину при розвитку ДКМП. Показано, що міозин, виділений з шлуночка серця, ураженого ДКМП є ауто-антигеном і антиген-мішень розташована на важкому ланцюгу молекули.

При імунізації мишей лінії ВАLВ/с даним препаратом міозину в міокарді тварин збільшується кількість морфологічних пошкоджень різного ступеня важкості, зокрема міоцитоліз та локальний кардіосклероз, зменшується товщина стінки лівого шлуночка.

Методом імуноблот-аналізу показано зменшення кількісного вмісту молекулярного шаперону Hsp 70 на кінцевому етапі розвитку захворювання в серці людини і в міокардах піддослідних тварин в процесі розвитку експериментальної патології, зміна його клітинної локалізації.

Розроблено експериментальну модель міозин-індукованого автоімунного ДКМП подібного ураження міокарда, і з її допомогою досліджено кардіопротекторну і імуномоделюючу дію 2’-5’-олігоаденілату на розвиток захворювання.

Досліджено роль серцевого міозину як автоантигену при розвитку дилятаційної кардіоміопатії. Встановлено, що кардіальний міозин, виділений з шлуночка серця, ураженого ДКМП, може бути автоантигеном. Імунізація піддослідних тварин препаратами цього міозину індукує у тварин захворювання, подібне до ДКМП у людини.

1. Вперше показано, що антиген-мішень при ДКМП знаходиться на важкому ланцюгу молекули міозину, виділеного з ураженого ДКМП міокарда.

2. Розроблено унікальну тваринну модель міозин–індукованого автоімунного ураження міокарда мишей, що дозволяє дослідити в динаміці дію різних молекулярних чинників у процесі розвитку захворювання. Показано, що міозин, виділений із серця, ураженого ДКМП, запускає автоімунний процес у модельних тварин.

3. Встановлено, що імунізація міозином, отриманим з шлуночка серця, ураженого ДКМП, призводить до зменшення товщини стінки міокарда у піддослідних тварин.

4. Показано зменшення кількісного вмісту шаперону Нsp70 і зміни його клітинної локалізації при розвитку ДКМП.

5. На основі отриманих результатів та аналізу літературних даних сформульовано і запропоновано робочу гіпотезу механізмів розвитку дилятаційної кардіоміопатії та участі в них основних білків коректного фолдингу – молекулярних шаперонів, зокрема Нsp70.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Бобык В.И, Веберов А.В, Рябенко Д.В., Дубровская Г.В., Роднин Н.В.,.Сидорик Л.Л. Выделение основных тканеспецифических антигенов из миокарда здоровых лиц и больных дилятационной кардиомиопатией// Биополимеры и клетка.–1993. – Т. 9, №6. – С.63-66. Особистий внесок здобувача – отримання препаратів міозинів із здорового та ураженого ДКМП міокардів, визначення їх фізико-хімічних характеристик .

2. Sidorik L.L., Rodnin N.V., Bobyk V.I., Ryabenko D.V., Veberov A.V., Tkachenko T.Yu. Matsuka G.Kh.// Ivestigation of autoantibodies directed against tissue-specific myocardial antigens in dilated cardiomyopathy // Биополимеры и клетка – 1995. –Т11, №1. – С.81-86. Особистий внесок здобувача–виділення міозину з здорового та ураженого ДКМП міокардів, визначення імунореактивності сироваток здорових донорів та пацієнтів з ДКМП до цих міозинів.

3. Бобык В.И., Федоркова О.М., Рябенко Д.В., Ковеня Т.В., Сидорик Л.Л., Мацука Г.Х. Желудочковый и предсердный миозин при дилятационной кардиомиопатии: сравнительное исследование иммунореактивности // Биополимеры и клетка. – 1999. – Т.15, №5.– С.395-401. Особистий внесок здобувача – виділення препаратів міозинів і визначенні їх імунореактивності з сироватками хворих на ІКМП та ДКМП і здорових донорів.

4. Сидорик Л.Л., Дубей И.Я., Бобык В.И., Козлов А.В., Федоркова О.М., Ковеня Т.В., Рябенко Д.В., Сергиенко О.В., Трунина И.В., Погребной П.В., Мацука Г.Х. Терапевтические эффекты действия различных доз 2’-5’-олигоаденилата при экспериментальном миозининдуцированном повреждении миокарда // Доповіді Національної академії наук України. – 2001. – №9. – С. 161-165. Особистий внесок – імунізація тварин та приготування препаратів для мікроскопії.

5. Сидорик Л.Л., Дубей И.Я., Бобык В.И., Козлов А.В., Федоркова О.М., Ковеня Т.В., Рябенко Д.В., Сергиенко О.В., Трунина И.В., Погребной П.В., Мацука Г.Х. Эффекты профилактического действия различных доз 2’-5’-олигоаденилата при экспериментальном миозининдуцированном повреждении миокарда // Доповіді Національної академії наук України. – 2001. – № 10. – С. 171-174. Особистий внесок – імунізація тварин та приготування препаратів для мікроскопії, визначення рівня автоантитіл.

6. Бобык В.И., Ковеня Т.В., Федоркова О.М., Данилова В.М., Трегубов, В.С., Рябенко Д.В., Сидорик Л.Л., Мацука Г.Х. Поиск антигена-мишени при дилятационной кардиомиопатии // Біополімери і клітина. – 2004.– Т.20, №4. – С. 351-354. Особистий внесок здобувача – виділення препаратів міозинів та їхніх ланцюгів, визначення їхної імунореактивності з сироватками крові здорових донорів і пацієнтів з ДКМП.

7. Бобик В.І., Рябенко Д.В., Сергієнко О.В., Труніна І.В., Федоркова О.М., Морозова Л.М., Сидорик Л.Л. Розробка експериментальної аутоімунного міозин-індукованого пошкодження міокарда // Біополімери і клітина. – 2007. – Т. 23, № 2. – С. 115-121. Особистий внесок – імунізація тварин та приготування препаратів для мікроскопії, визначення рівня автоантитіл і АТРазної активності .

8. Сидорик Л.Л., Бобык В.И., Рябенко Д.В., Роднин Н.В., Ковеня Т.В., Мацука Г.Х. Кардиальный миозин и особенности иммунного ответа при ДКМП //Український кардіол. журнал. – 1998. – № 10. – С.45-71. Особистий внесок здобувача – виділення препаратів міозинів і визначення рівня антитіл.

9. Рябенко Д.В., Сидорик Л.Л., Бобык В.И., Сергиенко О.В., Трунина И.В, Федоркова О.М., Мацука Г.Х. Морфологические особенности аутоиммунного ровреждения миокарда, обусловленного различными миокардиальными антигенами человека: сравнительное экспериментальное исследование // Український ревматологічний журнал. – 2000. – Т2, №2. – С. 55-60. Особистий внесок здобувача – отримання антигенів, імунізація тварин та приготування препаратів для цитологічних досліджень.

10. Рябенко Д.В., Сидорик Л.Л., Бобык В.И., Сергиенко О.В., Трунина И.В, Федоркова О.М., Ковеня Т.В., Мацука Г.Х. Миозин-индуцированное повреждение миокарда: экспериментальное исследование // Український ревматологічний журнал. – 2001. – Т. 1, №3. – С. 59-61. Особистий внесок здобувача – отримання антигенів, імунізація тварин та приготування препаратів для цитологічних досліджень.

11. Сидорик Л.Л., Федоркова О.М., Бобык В.И., Капустян Л.В., Рябенко Д.В. Изучение роли шаперона Hsp70 при развитии дилатационной кардиомипатии // Український кардіологічний журнал. – 2002. – №5. –С.59-62. Особистий внесок здобувача – визначення динаміки експресії Hsp70 в міокардах мишей методом імуноферментного аналізу та імуноблотингу.

12. Коваленко В.Н., Рябенко Д.В., Бобык В.И., Федоркова О.М., Сидорик Л.Л., Капустян Л.Н. Дилатационная кардиомиопатия: снижение уровня экспрессии шаперона Hsp70 в цитоплазме и митохондриях миокарда // Кардиология СНГ. – 2003. – Т 1,№ 1 – С. 78-83. Особистий внесок здобувача – визначення вмісту Hsp70 в цитоплазмі і мітохондріях міокарда.

13. Rodnin N., Bobyk V., Klimenko I., Kornelyuk A., Matsuka G., Sidorik L. Investigation of autoantibodies directed against tissue-specific myocardial antigenes at dilated cardiomyopathy // 7th European Congress of Biotechnology. – Nice, France. – 1995. – Vol.1. – P.7. Особистий внесок здобувача – отримання препаратів міозинів із здорового та ураженого ДКМП міокардів, визначення їхньої імунореактивності.

14. Sidorik L., Kiyamova R., Kapustian L., Fedorkova O., Bobyk V., Vigontina O., Filonenko V., Ryabenko D., Pogrebnoy P., Lyzogubov V., Tytarenko R., Usenko V., Matsuka G.Kh. Investigation of Hsp70 and Hsp60 expression in dilated cardiomyopathy progression // ELSO 2004 Meeting with the sbcf combining the 8th International World Congress of Cell. – Nice, France. – 2004. – P.177. Особистий внесок здобувача – визначення вмісту Hsp70 в цитоплазмі і мітохондріях міокарда., приготування препаратів для мікроскопії.

15. Sidorik L. ,Bobyk V., Kapustian L., Fedorkova O., Vigontina O., Ryabenko D., Matsuka G. The expression of molecular chaperon Hsp70 at dilated cardiomyopathy progression // Установчий з"їзд Укр.тов.клітинної біології. –Львів, Україна. – 2004. – С.163. Особистий внесок здобувача – визначення вмісту Hsp70 в цитоплазмі і мітохондріях міокарда.

16. Kapustian L., Bobyk V., Kyyamova R., Vigontina O., Rozhko O., Ryabenko D., Lyzogubov V., Khozhaenko Yu., Gurtovoy V., Usenko V., Sidorik L. The study of molecular chaperons Hsp70 and Hsp60 expression and cellular localization at dilated cardiomyopathy // International symposium “Biological motility”. – Pushchino, Russia. – 2006. – Р.151. Особистий внесок здобувача – визначення вмісту Hsp70 в цитоплазмі і мітохондріях міокарда.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины