Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Тріщук Любомир Іванович. Фізико-хімічна взаємодія в системах AI2BVI-AIIBVI і вирощування монокристалів напівпровідників типу AIIBVI із розчину-розплаву : Дис... канд. хім. наук: 02.00.21 / Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України. — К., 2006. — 160арк. — Бібліогр.: арк. 138-160.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Тріщук Л.І. Фізико-хімічна взаємодія в системах АI2ВVI–AIIBVI і вирощування монокристалів напівпровідників типу AIIBVI із розчину-розплаву. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.21 – хімія твердого тіла. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, 2006.

Дисертація присвячена дослідженню фізико-хімічної взаємодії в системах АI2ВVI–АIIВVI та вирощуванню високоплавких цинк і кадмій халькогенідів методом кристалізації із розчину-розплаву з використанням купрум і арґентум халькогенідів як розчинів-розплавів. Проведено термодинамічний аналіз хімічної взаємодії Cu2(Ag2)BVI з халькогенідами металів підгрупи цинку, досліджено 18 обмінних реакцій, побудовано температурні залежності ізобарно-ізотермічного потенціалу ДGT і константи рівноваги Kp. Визначено стабільні діагональні перерізи потрійних взаємних систем, які описуються даними обмінними реакціями.

За допомогою методів фізико-хімічного аналізу вперше побудовано діаграми стану 13-и квазібінарних систем A2IBVI–AIIBVI і встановлено, що діаграми стану систем Cu2S(Se)–CdS(Se), Cu2Te–Zn(Cd)Te, Ag2Se–ZnS(Se), Ag2Te–ZnTe(ZnS, CdS) відносяться до діаграм стану евтектичного типу, а системи Cu2S–ZnS, Cu2Se–ZnSe, Ag2Se–CdSe і Ag2Te–CdTe описуються діаграмами стану перитектичного типу. Побудовано поверхні ліквідусу восьми квазіпотрійних [Cu2(Ag2)S(Se, Te)–ZnS(Se, Te)–CdS(Se, Te), Ag2Te–Zn(Cd)Te–Zn(Cd)S] і однієї потрійної взаємної системи (Ag2S + ZnSe Ag2Se + ZnS). Встановлено загальні закономірності взаємодії компонентів в твердому і в рідкому стані в квазібінарних і квазіпотрійних системах за участю халькогенідів металів побічних підгруп першої і другої групи. На основі побудованих діаграм стану і поверхонь ліквідусу підібрано оптимальні технологічні умови для вирощування монокристалів високоплавких сполук AIIBVI і твердих розчинів на їх основі методом кристалізації із розчину-розплаву.

Методом рухомого нагрівача отримано об’ємні монокристали ZnS, ZnSe, CdS та твердих розчинів ZnSxSe1-x, ZnxCd1-xS, ZnxCd1-xSe і ZnxСd1-xTe із розчинів в розплавах купрум і арґентум халькогенідів.

  1. Методом термодинамічного аналізу проведено оцінку хімічної взаємодії купрум і арґентум халькогенідів з халькогенідами металів підгрупи цинку, досліджено 18 обмінних реакцій, побудовано графіки залежності ізобарно-ізотермічного потенціалу ДGT і константи рівноваги Kp від температури. Визначено стабільні діагональні перерізи потрійних взаємних систем, які описуються відповідними обмінними реакціями.

  2. За допомогою методів фізико-хімічного аналізу вивчено взаємодію купрум і арґентум халькогенідів з халькогенідами підгрупи цинку, вперше побудовано діаграми стану 13-и квазібінарних систем A2IBVI–AIIBVI і встановлено, що діаграми стану систем Cu2S(Se)–CdS(Se), Cu2Te–Zn(Cd)Te, Ag2Se–ZnS(Se), Ag2Te–ZnTe(ZnS, CdS) відносяться до діаграм стану евтектичного типу, а системи Cu2S–ZnS, Cu2Se–ZnSe, Ag2Se–CdSe s Ag2Te–CdTe описуються діаграмами стану перитектичного типу.

  3. Побудовано ряд політермічних розрізів квазіпотрійних систем A2IBVI–AIIBVI–AIIBVI і вперше побудовано поверхні ліквідусу восьми квазіпотрійних [Cu2(Ag2)S(Se, Te)–ZnS(Se, Te)–CdS(Se, Te), Ag2Te–Zn(Cd)Te–Zn(Cd)S і однієї потрійної взаємної системи (Ag2S + ZnSe Ag2Se + ZnS)].

  4. Встановлено загальні закономірності взаємодії компонентів в твердому і в рідкому стані в квазібінарних і квазіпотрійних системах за участю халькогенідів металів побічних підгруп першої і другої групи періодичної системи.

  5. На основі побудованих діаграм стану квазібінарних і квазіпотрійних систем розроблено методики вирощування монокристалів напівпровідникових сполук типу AIIBVI і твердих розчинів на їх основі методом кристалізації з розчинів-розплавів.

  6. Оптимізовано технологічні умови вирощування і отримано об’ємні монокристали ZnS, ZnSe, CdS та твердих розчинів ZnSxSe1-x, ZnxCd1-xS, ZnxCd1-xSe і ZnxСd1-xTe із розчинів в розплавах купрум і арґентум халькогенідів методом рухомого нагрівача.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Мизецкая И.Б., Олейник Г.С., Трищук Л.И. Диаграмма состояния системы Cu2S–CdS // Изв. АН СССР. Неорган. материалы. – 1982. – Т. 18, № 4. – С. 684-685.

Дисертантом методами ДТА та МСА побудовано діаграму стану системи Cu2S–CdS.

2. Мизецкая И.Б., Олейник Г.С., Трищук Л.И. Диаграммы состояния систем Сu2-xS–ZnS и Cu2-xSe–ZnSe // Изв. АН СССР. Неорган. материалы. – 1982. – Т. 18,
№ 11. – С. 1792-1794.

Дисертантом експериментально досліджено подвійні систем Сu2-xS–ZnS і Cu2-xSe–ZnSe.

3. Трищук Л.И., Олейник Г.С., Мизецкая И.Б. Фазовые равновесия в системах Ag2Se–ZnSe и Ag2Se–CdSe // Изв. АН СССР. Неорган. материалы. – 1982. –Т. 18,
№ 11. – С. 1795-1797.

Дисертантом побудовані фазові діаграми подвійних систем Ag2Se–ZnSe і Ag2Se–CdSe.

4. Трищук Л.И., Олейник Г.С., Мизецкая И.Б. Диаграмма состояния системы Cu2-хSe–CdSe // Изв. АН СССР. Неорган. материалы. – 1984. – Том. 20, № 4. – С. 679-681.

Дисертантом вивчена і побудована діаграма стану бінарної системи Cu2-хSe–CdSe.

5. Трищук Л.И., Олейник Г.С., Мизецкая И.Б. Фазовые равновесия в системах Cu2-xTe–ZnTe и Cu2-xTe–CdTe // Изв. АН СССР. Неорган. материалы. – 1984. – Т. 20, № 9. – С. 1486-1489.

Дисертантом вивчено взаємодію в системах на основі телуридів міді, цинку та кадмію.

6. Трищук Л.И., Олейник Г.С., Мизецкая И.Б. Тройная взаимная система Ag2S + ZnSeAg2Se +ZnS // Изв. АН СССР. Неорган. материалы. – 1985. – Т. 21, № 2. –
С. 210-213.

Дисертантом при допомозі термодинамічних розрахунків встановлено стабільний діагональний переріз потрійної взаємної системи і побудовано поверхню ліквідусу.

7. Трищук Л.И., Олейник Г.С., Мизецкая И.Б. Физико-химическое изучение

взаимодействия в системах Ag2Te–ZnTe и Ag2Te–CdTe. // Укр. хим. журнал. – 1986. – Т. 52. № 8. – С. 799-803.

Дисертантом вивчено фізико-хімічну взаємодію в системах Ag2Te–ZnTe і Ag2Te–CdTe.

8. Трищук Л.И., Олейник Г.С., Мизецкая И.Б. Термодинамическая оценка химического взаимодействия халькогенидов меди с халькогенидами цинка, кадмия и ртути // Укр. хим. журнал. – 1987. – Т. 53, № 7. – С. 692-695.

Дисертантом досліджено хімічну взаємодію між халькогенідами міді і халькогенідами підгрупи цинку в температурному інтервалі 300–1500 К.

9. Trishchuk L.I., Oleinic G.S., Mizetskaya I.B. Thermal analysis determination of AIIBVI solid solubility in A2IBVI. // Thermochim. Acta. – 1985. – V. 92, – Р. 611-613.

Дисертантом з допомогою термічного аналізу вивчено розчинність в твердому стані халькогенідів цинку і кадмію в халькогенідах міді і срібла.

10. Трищук Л.И., Олейник Г.С., Мизецкая И. Б. Фазовые равновесия в системе Ag2Te–CdS // Изв. АН СССР. Неорган. материалы. – 1989. – Т. 25, № 7. – С. 1081-1084.

Дисертантом вивчено і побудовано фазову діаграму системи Ag2Te–CdS.

11. Трищук Л.И., Олейник Г.С., Мизецкая И. Б. Поверхность ликвидуса тройной системы Ag2Te–ZnTe–ZnS // Изв. Рос. АН. Неорган. материалы. – 1992. –
Т. 28, № 4. – С. 735-737.

Дисертантом вивчена квазібінарна система Ag2Te–ZnS і потрійна система Ag2Te–ZnTe–ZnS.

12. Корбутяк Д.В., Крилюк С.Г., Зуєв В.О., Тріщук Л.І. Трансформація дефектних комплексів в приповерхневій області CdTe:Cl під впливом термічного відпалу // Нові технології. – 2004. – № 1-2 (4-5). – С. 95-97.

Дисертантом методом Бріджмена одержано монокристали CdTe, леговані хлором.

13. Олейник Г.С., Мизецкий П.А., Трищук Л.И. Фазовые равновесия в системах PbS–CdS и Cu2S–CdS // Х Укр. респ. конф. по неорган. химии. Тез. докл. – Симферополь. – 1981. – С. 210.

Дисертантом досліджено систему Cu2S–CdS і побудовано її діаграму стану.

14. Олейник Г.С., Трищук Л.И., Мизецкая И.Б. Физико-химическое взаимодействие между халькогенидами цинка, кадмия и меди // “II Всес. совещ. по химии и технологии халькогенов и халькогенидов”. Тез. докл. – Караганда. – 1982. – С. 106.

Дисертант вивчав взаємодію халькогенідів міді з халькогенідами цинку і кадмію.

15. Трищук Л.И., Олейник Г.С., Мизецкая И.Б. Физико-химическое взаимодействие теллуридов меди серебра с теллуридами цинка и кадмия. // “VI Всес. совещ. по физ.-хим. анализу»”. Тез. докл. М. : Наука. – 1983. – С. 157.

Дисертантом проведені експерименти по вивченню бінарних систем на основі телуридів підгрупи міді та підгрупи цинку, побудовано їх діаграми стану.

16. Олейник Г.С., Трищук Л.И. Мизецкий П.А. Некоторые характеристики монокристаллов твердых растворов соединений AIIBVI, выращенных методом движущегося нагревателя // “V Всес. совещ. по физике и техн. применению полупроводников АIIВVI”. Тез. докл. – Вильнюс. – 1983. – Т. 3. – С. 141.

Дисертантом розроблені методики і вирощені монокристали сульфідів і селенідів цинку та кадмію методом кристалізації із розчину в розплаві.

17. Трищук Л.И., Олейник Г.С. Физико-химическое взаимодействие халькогенидов серебра с халькогенидами цинка и кадмия // II Всес. конф. “Материаловедение халькогенидных и кислородсодержащих полупроводников”. – Тез. докл. – Черновцы. – 1986. – Т .II. – С. 214.

Дисертантом вивчалася взаємодія халькогенідів срібла з халькогенідами цинку і кадмію.

18. Трищук Л.И. Термодинамика химического взаимодействия халькогенидов меди и серебра с халькогенидами подгруппы цинка // “III Всес. совещ. по химии и технологии халькогенов и халькогенидов”. Тез. докл. – Караганда. – 1986. – C. 130.

19. Трищук Л.И., Олейник Г.С., Мизецкая И.Б. Фазовые равновесия в системах Ag2Te–ZnS и Ag2Te–CdS // Там же. – C. 237.

Дисертантом вивчено фізико-хімічну взаємодію в системах Ag2Te–ZnS і Ag2Te–CdS.

20. Трищук Л.И., Олейник Г.С., Мизецкая И.Б. Физико-химические исследования условий роста монокристаллов халькогенидов цинка из растворов-расплавов // “III Всес. совещание по физике и технике широкозонных полупроводников”. Тез. докл. – Махачкала. – 1986. – С. 121.

Дисертантом одержано монокристали сполук ZnS, ZnSе і CdS методом (МРН).

21. Трищук Л.И., Олейник Г.С., Мизецкая И.Б. Химическое взаимодействие халькогенидов серебра с халькогенидами подгруппы цинка // VII Всес. конф. “Химия, физика и техническое применение халькогенидов”. Тез. докл. – Ужгород. – 1988. – С. 35.

Дисертантом вивчено хімічну взаємодію в системах Ag2BVI–AIIBVI.

22. Трищук Л.И. Тройная система Ag2Te–ZnTe–ZnS // Там же. – С. 101.

Дисертантом вивчено фізико- хімічну взаємодію в системі Ag2Te–ZnTe–ZnS.

23. Трищук Л.И., Олейник Г.С., Мизецкая И.Б. Тройные системы на основе сульфидов подгруппы цинка и меди // Всес. конф. “Новые формы, виды, модификации серы и серной продукции”. Тез. докл. – Львов. – 1988. – С. 51-52

Дисертантом побудовано поверхні ліквідусу потрійних систем Cu2S–ZnS–CdS і Ag2S–ZnS–CdS.

24. Трищук Л.И., Олейник Г.С., Мизецкая И.Б. Физико-химическое взаимодействие в системах A2ІBVI–AIIBVI // “VII Всес. совещание по физико-химическому анализу”. Тез. докл. – Фрунзе. – 1988. – С. 424-425.

Дисертантом вивчено фізико-хімічну взаємодію в 10-и подвійних системах AІ2BVI–AIIBVI.

25. Трищук Л.И. Физико-химическое исследование тройных систем Ag2X–ZnX–CdX // Там же. – С. 448-449.

26. Олейник Г.С., Трищук Л.И., Мизецкий П.А. Выращивание монокристаллов тугоплавких соединений типа АIIВVI из растворов-расплавов // В кн. “VII Всес. конф. по росту кристаллов”. Тез. докл. – Москва. – 1988. – С. 234-235.

Дисертантом розроблено методику і одержано монокристали сполук ZnS, ZnSе, CdS.

27. Трищук Л.И., Олейник Г.С., Мизецкая И.Б. Взаимодействие легирующей примеси халькогенидов меди и серебра с монокристаллами соединений АIIВVI // “VI Всес. конф. по физ.-хим. основам легирования полупроводн. материалов”. Тез. докл. – М.; Наука. – 1988. – С. 192-193.

Дисертантом вивчено фізико-хімічну природу взаємодії сполук AІ2BVI з AIIBVI.

28. Трищук Л.И., Олейник Г.С., Мизецкая И. Б. Взаимодействие халькогенидов меди и серебра с халькогенидами цинка и кадмия // “IV Всесоюзное совещание по химии и технологии халькогенов и халькогенидов". Тез. докл. – Караганда. – 1990. –C. 84.

Дисертантом вивчено взаємодію компонентів в системах AІ2BVI–AIIBVI .

29. Трищук Л.И., Олейник Г.С. Тройные сульфидные системы Сu2(Ag2)S–ZnS–CdS // Там же – C. 98.

Дисертантом вивчені діаграми стану потрійні системи Сu2(Ag2)S–ZnS–CdS.

30. Трищук Л.И., Олейник Г.С., Мизецкая И. Б. Поверхность ликвидуса тройной системы Ag2Te–ZnTe–CdTe // IІI Всес. конф. “Материаловедение халькогенидных и кислородсодержащих полупроводников”. – Тез. докл. – Черновцы. – 1991. – Т. I. – С. 38.

Дисертантом побудовано поверхню ліквідусу потрійної системи Ag2Te–ZnTe–CdTe.

31. Крилюк С.Г., Корбутяк Д.В., Медвідь А., Тріщук Л.І., Федоренко Л.Л. Модифікація приповерхневого шару детекторних матеріалів CdTe:Cl та CdZnTe під впливом лазерного та термічного відпалів // Міжн. наук.-техн. конф. „Сенсорна електроніка і мікросистемні технології (СЕМСТ-1)”. Тези доповідей. – Одеса (Україна). – 2004. – С. 303.

Дисертантом одержано монокристали CdZnTe і CdTe:Cl. проведено термічний відпал.

32. Корбутяк Д.В., Крилюк С.Г., Зуєв В.О., Тріщук Л.І. Трансформація дефектних комплексів в приповерхневій області CdTe:Cl під впливом термічного відпалу // І наук.-техн. конф. з міжн. участю „Матеріали електронної техніки та сучасні інформаційні технології (МЕТІТ-1)”.– Кременчук (Україна). – 2004.– С. 98-99.

Дисертантом одержано монокристали CdTe:Cl, проведено відпал зразків.

33. Trishchuk L.I., Oliynyk G.S., Tomashik V.N. The ternary systems Cu2Te–ZnTe–CdTe and Ag2Te–ZnTe–CdTe // “IX Intern. Conf. on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds”. – Lviv. – 2005. – P. 40.

Дисертантом побудовано поверхні ліквідусу потрійних систем Cu2(Ag2)Te–ZnTe–CdTe.

34. Trishchuk L., Tomashik V., Oliynyk G. Liquidus surface of the Ag2Te–CdTe–CdS quasiternary system // “XII-th international seminar on physics and chemistry of solids”. – Lviv. – 2006. – P. 120.

Дисертантом вивчено і побудовано поверхню ліквідусу потрійної системи Ag2Te–CdTe–CdS.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины