Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Мазур Лариса Михайлівна. Синтез і дослідження нових поліуретанів, створення композицій на їх основі як носіїв лікарських речовин : дис... канд. хім. наук: 02.00.06 / НАН України; Інститут хімії високомолекулярних сполук. — К., 2007. — 154арк. : рис. — Бібліогр.: арк. 135-154.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Мазур Л.М. Синтез і дослідження нових поліуретанів, створення композицій на їх основі як носіїв лікарських речовин. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук. – Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, Київ, 2007.

Дисертація присвячена проблемі створення нових полімерних матеріалів з пролонгованою лікарською дією. Проведено хімічну модифікацію поліуретанової матриці кополімером N-вінілпіролідону з вініловим спиртом і синтезовано новий біосумісний гідрофільний блок-кополіуретан як полімерний носій лікарських речовин. Обгрунтовано та проведено іммобілізацію протизапального лікарського препарату амізону на поліуретановому носії за рахунок хімічних і фізичних зв’язків. Проведено фізико-хімічні, фізико-механічні та біологічні дослідження отриманих полімерних матеріалів, модифікованих лікарським препаратом амізоном. Визначено вплив вмісту кополімеру N-вінілпіролідону з вініловим спиртом на динаміку вивільнення лікарських речовин і процеси біодеструкції in vitro. Показано, що за рахунок поєднання фізико-хімічних властивостей полімерного носія та способу іммобілізації амізону можна регулювати швидкість виходу лікарського препарату до навколишнього водного середовища. Збільшення гідрофільності полімерної матриці за рахунок введення блоків кополімеру N-вінілпіролідону з вініловим спиртом у структуру поліуретанової матриці привело до більш повного виходу лікарського препарату до модельного середовища. Проведені гістотоксичні дослідження показали, що отримані полімерні матеріали з іммобілізованим амізоном біосумісні і можуть знайти широке застосування в медичній практиці.

Створено нові гідрофільні поліуретанові композиції шляхом модифікації полімерної матриці полівінілпіролідоном та антинаркотичним препаратом антаксоном. Нові біологічно активні полімерні матеріали, які мають антинаркотичну дію, пройшли токсикологічні дослідження та можуть бути передані для клінічних випробувань і використані як імплантати при лікуванні наркотичної залежності.

1. Вперше отримані нові поліуретанові композиції, модифіковані полівінілпіролідоном та антинаркотичним препаратом антаксоном. Показано, що введення полівінілпіролідону у полімерну композицію приводить до підвищення гідрофільності і сорбційної здатності поліуретанової матриці.

2. Встановлено, що процес виходу лікарського препарату пролонгується за рахунок змін у структурі поліуретанової матриці, які відбуваються при додаванні полівінілпіролідону. Поліуретанові композиції з антаксоном можуть бути використані як полімерні депо-форми з антинаркотичними властивостями.

3. Розроблені оптимальні умови синтезу кополімеру N-вінілпіролідону з вініловим спиртом реакцією радикальної кополімеризації вінілацетату з N-вінілпіролідоном з метою отримання нового гідрофільного поліуретанового носія лікарських речовин.

4. Вперше синтезовано полімерний носій лікарських препаратів на основі гідрофільного блок-кополіуретану, який містить кополімер N-вінілпіролідону з вініловим спиртом.

5. Вперше отримано новий полімерний матеріал з пролонгованою протизапальною дією на основі нового блок-кополіуретану, який містить кополімер N-вінілпіролідону з вініловим спиртом. Встановлено, що переважна кількість амізону зв’язується з полімерним носієм за рахунок утворення водневих зв’язків з акцепторами протонів, та незначна кількість (враховуючи низький вихід продукту реакції амізону з фенілізоціанатом) – хімічно.

6. Показано, що введення до складу поліуретану блоків кополімеру N-вінілпіролідону з вініловим спиртом привело до більш повного вивільнення лікарського препарату до модельного середовища. Отримані результати свідчать про можливість регулювання виходу лікарських речовин з полімерних систем за рахунок поєднання фізико-хімічних властивостей полімерного носія та способу іммобілізації амізону. Нова поліуретанова композиція з пролонгованою протизапальною дією пройшла медико-біологічні випробування та може бути передана для клінічних досліджень для впровадження в медичну практику.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Изучение динамики выхода лекарственного вещества из полимерной композиции с антинаркотическим действием / Л.М. Мазур, И.Ю. Будилова, Л.Ю. Не-чаева, Н.А. Галатенко // Доповіді НАН України. – 2004. – № 2. – С. 157–160.

Особистий внесок автора полягає в синтезі полімерних композицій з лікарським препаратом антаксоном, вивченні їх властивостей, аналізі отриманих результатів та написанні статті.

2. Изучение свойств полимерной композиции на основе сетчатого полиуретана с пролонгированным антинаркотическим действием / М.В. Григорьева, Л.М. Мазур, Н.А. Галатенко, Т.И. Мнышенко, Т.Е. Закашун // Полімерний журнал. – 2004. – Т. 26, № 4. – С. 254–259.

Автор проводив синтез та дослідження водопоглинання полімерних композицій, приймав участь в обговоренні результатів і оформленні статті.

3. М.В. Григор’єва, Л.М. Мазур, Н.А. Галатенко Медико-біологічні аспекти оцінки полімерної депо-форми антаксону // Пластична та реконструктивна хірургія. – 2005. – № 1 (IV). – С. 23–31.

Внесок автора полягає в підготовці об’єктів вивчення, обговоренні результатів та участі в оформленні статті.

4. Синтез гідрофільних поліуретанів, які містять фрагменти кополімеру N-вінілпіролідону з вініловим спиртом / Л.М. Мазур, Н.А. Галатенко, Р.А. Рожнова, В.І. Дроздова // Доповіді НАН України. – 2005. – № 10. – С. 138–141.

Особистий внесок автора полягає в синтезі кополімерів N-вінілпіролідону з вінілацетатом, аналізі отриманих результатів, проведенні омилення цих кополімерів, структурно-хімічному модифікуванні ПУ і оформленні статті.

5. Синтез нової полімерної лікарської форми / Л.М. Мазур, Р.А. Рожнова, В.І. Дроздова, Н.А. Галатенко // Доповіді НАН України. – 2006. – № 7. – С. 152–156.

Автор проводив синтез нового полімерного матеріалу з амізоном, обробляв отримані результати і оформлював їх в статтю.

6. Синтез нової лікарської форми з амізоном на основі гідрофільного блок-кополіуретану, який містить кополімер N-вінілпіролідону з вініловим спиртом / Л.М. Мазур, Р.А. Рожнова, В.І. Дроздова, Н.А. Галатенко // Полімерний журнал. – 2007. – Т. 29, № 1. – С. 58–66.

Особистий внесок автора полягає в синтезі кополімерів N-вінілпіролідону з вініловим спиртом, проведенні модифікування ПУ матриці, дослідженні хімічної іммобілізації амізону на ПУ носієві, аналізі результатів і оформленні їх в статтю.

7. Вивчення динаміки вивільнення протизапального препарату амізону з полімерної лікарської форми на основі гідрофільного блок-кополіуретану, який містить кополімер N-вінілпіролідону з вініловим спиртом / Л.М. Мазур, Р.А. Рожнова, Н.А. Галатенко, Л.Ю. Нечаєва // Доповіді НАН України. – 2007. – № 5. – С. 141–147.

Автор проводив синтез дослідних зразків, аналізував та обговорював отримані результати, оформлював статтю.

8. Галатенко Н.А., Мазур Л.М., Рожнова Р.А., Дроздова В.І. Спосіб одержання поліуретанових плівкових матеріалів з пролонгованою лікарською дією // Заявка на винахід, пріоритетний № а200705845 від 25.05.2007.

Особистий внесок автора полягає в участі в розробленні способу одержання ПУ матеріалів з пролонгованою лікарською дією, підготовці зразків для досліджень, аналізі результатів експериментів, пошуку прототипів та оформленні заявки на винахід.

9. Мазур Л.М. Вивчення динаміки виходу антаксону з полімерної композиції // V Українська конференція молодих вчених з високомолекулярних сполук, Тези доповідей, м. Київ, 20–21 травня 2003 р., С. 50.

10. Grigorieva M., Galatenko N., Mazur L. Hydrofilic Polymeric Composites with a Narcotic Drug Antagonist Effect // 18th European Conference on Biomaterials, Stuttgordt, Germany, 1–4 Oct., 2003, P. 113.

11. Cтворення полімерної композиції з вмістом антаксону / Мазур Л.М., Будилова І.Ю., Нечаєва Л.Ю., Галатенко Н.А. // Міжнародна конференція “Полімери в XXI сторіччі”, Тези доповідей, м. Київ, 27–30 жовтня 2003 р., С. 102.

12. Григорьева М.В., Мазур Л.М., Галатенко Н.А. Полимерный композит на основе сетчатого полиуретана с пролонгированным антинаркотическим действием // XX Українська конференція з органічної хімії, Тези доповідей, м. Одеса, 21–25 вересня 2004 р., С. 403.

13. Мазур Л.М., Рожнова Р.А., Галатенко Н.А. Синтез кополімерів N-вінілпіролідону з вініловим спиртом для отримання гідрофільних носіїв лікарських речовин // Х Українська конференція з високомолекулярних сполук, Тези доповідей, м. Київ, 12–14 жовтня 2004 р., С. 133.

14. Григор’єва М.В., Мазур Л.М., Галатенко Н.А. Полімерний композит з антаксоном на основі сітчастого поліуретану // Х Українська конференція з високомолекулярних сполук, Тези доповідей, м. Київ, 12–14 жовтня 2004 р., С. 71.

15. Синтез гидрофильных полиуретанов, содержащих фрагменты кополимера N-винилпирролидона с виниловым спиртом, в качестве носителей лекарственных веществ / Мазур Л.М., Галатенко Н.А., Рожнова Р.А., Дроздова В.И. // IX Международная конференция по химии и физикохимии олигомеров «Олигомеры 2005», Тезисы докладов, г. Одесса, 13–16 сентября 2005 г., С. 252.

16. Биологически активные полиуретановые композиции с поливинилпирролидоном и антаксоном / Григорьева М.В., Мазур Л.М., Галатен- ко Н.А., Мнышенко Т.И., Закашун Т.Е. // IX Международная конференция по химии и физикохимии олигомеров «Олигомеры 2005», Тезисы докладов, г. Одесса, 13–16 сентября 2005 г., С. 242.

17. Bioactive Polymeric Composites for Medical Application / Grigorieva M., Galatenko N., Mazur L., Zakashun T., Mnyshenko T.// International Conference «Nanomaterials in Chemistry, Biology and Medicine», Kiev, Ukraine,14–17 Sept., 2005, P.140.

18. Bioactive Polymeric Composites Modified by Poly-N-vinilpyrrolidone / Grigorieva M., Galatenko N., Mazur L., Zakashun T., Mnyshenko T. // 6th International Conference «Advances in Plastics Technology, APT – 05», Katowice, Poland, 15–17 November 2005.

19. Синтез лікарської форми на основі гідрофільного блок-кополіуретану, який містить кополімер N-вінілпіролідону з вініловим спиртом / Мазур Л.М., Галатен- ко Н.А., Рожнова Р.А., Дроздова В.І. // Сьома всеукраїнська конференція студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії”, Тези доповідей, м. Київ, 18–19 травня 2006 р., С. 303.

20. Синтез полимерной лекарственной формы с амизоном на основе гидрофильного блок-сополиуретана, содержащего фрагменты сополимера N-винилпирролидона с виниловым спиртом / Мазур Л.М., Галатенко Н.А., Рожно- ва Р.А., Дроздова В.И. // III Всероссийская научная конференция «Физико-химия процессов переработки полимеров», Тезисы докладов, г. Иваново, 10–12 октября 2006 г., С. 174.

21. The Synthesis of the New Polymeric Drug Form Based on Hydrophilic Block-copolyurethane / L. Mazur, N. Galatenko, R. Rozhnova, V. Drozdova // Ukrainian-German Symposium on Nanobiotechnology, Kyiv, 14–16 December 2006, Р. 105.

Перелік літературних джерел, на які зроблено посилання в авторефераті:

1. Кирш Ю.Э. Поли-N-винилпирролидон и другие поли-N-виниламиды : Синтез и физико-химические свойства. – М.: Наука, 1998. – 252 с.

2. Synthse de polyurethanes utilisables pour des techniques de microencapsulation – I. Modification chimique dalcool polyvinylique par des isocyanates dalkyle / С. Brosse, El. Hamdaour, J.-C. Soutif et J.-C. Brosse // Eur. Polym.– 1995.– Vol. 31, № 5.– P.425–429.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины