Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Луцась Анна Віталіївна. Механізми реакцій утворення ферит-хромітів магнію, одержаних методом співосадження та шляхом твердофазних взаємодій : Дис... канд. хім. наук: 02.00.21 / Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2006. — 139арк. — Бібліогр.: арк. 127-139.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

 1. Антропова О.А. Исследование процессов синтеза и термического разложения совмесно осажденных гидроксидов кобальта (ІІ), меди (ІІ) и хрома (ІІІ): Автореф. дис... канд. хим. наук. – Свердловск, 1979. – 25 с.

 2. Белоус А.Г., Пашкова Е.В., Елшанский В.А. Ферритообразование при термообработке системы гидроксидов железа, никеля и цинка // Укр.хим.журнал. – 2001. – Т.67, № 1. – С. 11-15.

 3. Алесковский В.Б. Химия твердых веществ: Учеб. пособие для вузов. – М.: Высш. школа, 1978. – 256 с.

 4. Матківський М.П., Перкатюк І.Й., Лісняк С.С. Система характеристичних міжатомних відстаней. Помилковість застосування іонних радіусів в кристалохімії // Укр. хим. журнал. – 2003. - Т. 69. – №8. – С. 88-94.

 5. Ерастова А.П., Саксонов Ю.Г. Исследование структурных изменений в магниевых хромитах-ферритах // Ферриты и бесконтактные элементы: Сб. науч. трудов. – Минск: Изд-во ак. наук БССР, 1963. – С. 152-162.

Список опублікованих праць за темою дисертації

 1. Кристалоквазіхімічний механізм адсорбції поверхнею твердих тіл типу шпінелі і гранату / С.С.Лісняк, А.В.Бітнєва*, В.О.Коцюбинський, І.П. Яремій, Г.В. Мухін // Фізика і хімія твердого тіла. - 2000. - Т.1. – № 3. - С. 507-510. (Дисертант приймала участь в розрахунках кристалоквазіхімічних моделей для твердих тіл типу шпінелі та обговоренні результатів).

 2. Кристалоквазіхімічний механізм розчинення та окиснення вюститу і вплив домішок на його властивості / М.П. Матківський, А.В. Бітнєва*, С.С. Лісняк, М.Б. Квич // Фізика і хімія твердого тіла. - 2002. - Т.3. - №3. - С. 449-453. (Дисертант приймала участь в розрахунках кристалоквазіхімічних моделей для твердих тіл типу шпінелі та обговоренні результатів).

 3. Шпінеліди в системі: оксид магнію-сесквіоксиди заліза і хрому, їх кристалоквазіхімія та процеси відновлення / А.В. Бітнєва*, С.С. Лісняк, М.П. Матківський та ін. // Укр. хім. журнал. - 2003. - Т 69. - № 7-8. - С. 26-30. (Дисертант приймала участь в розрахунках та обговоренні результатів експерименту).

 4. *Бітнєва А.В., Матківський М.П., Яремій І.П. Кристалохімічні параметри ферит-хромітів магнію, одержаних методом гідроокисного співосадження // Вопросы химии и хим. технологи. – 2005. - №1. – С. 80-82. (Дисертант брала участь в плануванні експерименту, синтезувала зразки магній ферит-хроміті, приймала участь в розрахунках кристалохімічних параметрів одержаних зразків та обговоренні результатів експерименту).

 5. *Битнёва А.В. Кристаллохимические параметры и кристаллоквазихимия шпинелидов системы оксид магния – сесквиоксиды железа и хрома // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Технические науки. – 2005. – Прил. №3. – С. 60-65.

 6. *Бітнєва А.В. Феритоутворення при термообробці системи гідроксидів магнію, заліза та хрому // Фізика і хімія твердого тіла. - 2006. - Т.7 - №1. - С. 96-101.

 7. Пат. 12223А Україна, С01G 49/00, C01F 5/00. Спосіб одержання ферит-хромітів магнію шляхом сумісного осадження гідроксидів: Пат. 12223 Україна, С01G 49/00, C01F 5/00 / А.В. Луцась, М.П. Матківський. – № 200512223; – Заявл. 19.12.05. (Дисертант брала участь в плануванні експерименту, провела експеримент та аналіз результатів).

 8. *Бітнєва А.В., Закржевський О.Ю., Микитин І.М. Кристалоквазіхімічні розрахунки та прогнозування властивостей сполук типу шпінелей // Тез. доп. ІІ Всеукр. конф. студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії”. – Київ. 17-18.05.01. – К.: Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2001. – С. 33. (Дисертант інтерпретувала результати використання кристалоквазіхімічної моделі для шпінелей, приймала участь в обговоренні одержаних результатів дослідження і написанні даної роботи).

 9. Лісняк С.С., Нємий С.М., *Бітнєва А.В. Кристалоквазіхімічні дослідження координаційних сполук типу шпінелей в системі MgO – Fe2O3 – Cr2O3 // Тез. доп. XV Укр. конф. з неорганічної хімії за міжнародною участю (XVth UCIC). – Київ: ВПЦ “Київський університет”, 2001. – С. 79. (Дисертант брала участь у плануванні та проведенні експерименту, здійснила інтерпретацію одержаних даних).

 10. Матківський М.П., *Бітнєва А.В. Термогравіметричні дослідження ферит-хромітних шпінелей отриманих методом гідроокисного співосадження // Тез. допов. ІХ наук. конф. "Львівські хімічні читання". - Львів, 2003. - С. Ф58. (Дисертант брала участь у плануванні експерименту, виконала експеримент, здійснила інтерпретацію даних і на їх основі визначила оптимальний температурно-часовий режим процесу феритизації).

 11. *Бітнєва А.В., Матківський М.П. Синтез ферит-хромітних порошків методом гідроокисного співосадження // Тез. допов. наук.-практ. конф. "Природничі науки на межі століть (до 70-річчя природничо-географічного факультету НДПУ)". - Ніжин, 23-25.03.04. - Ніжин: НДПУ ім. М.Гоголя. - 2004. - С. 120-121. (Дисертант брала участь у плануванні експерименту, виконала експеримент, здійснила інтерпретацію даних і на їх основі визначила оптимальні параметри процесу осадження гідроксидів та ступінь перетворення зразків при спіканні).

 12. *Бітнєва А.В., Матківський М.П. Дослідження ферит-хромітів магнію одержаних методом гідроокисного співосадження // Тез. допов. міжнар. конф. студ. та аспір., присв. 75-річчю з дня нар. ак. О.В. Богатського "Сучасні напрямки розвитку хімії". - Одеса, 19-23.04.04. - Одеса: Астропринт. - 2004. - С. 10. (Дисертант брала участь у плануванні експерименту, виконала експеримент, здійснила інтерпретацію одержаних даних).

 13. *Бітнєва А.В. Кристалоквазіхімічний механізм каталізу на ферит-хромітах магнію // Тез. допов. ІІ міжнар. наук.-техн. конф. студ., аспір. та молодих вчених "Хімія і сучасні технології". - Дніпропетровськ, 26-28.04.05. - 2005. - С. 8.

 14. *Бітнєва А.В. Кристалохімічні параметри координаційних сполук типу шпінелі в системі MgO – Fe2O3 – Cr2O3 // Тез. доп. VІ Всеукр. конф. студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії”. – Київ. 17-18.05.05. – Київ: Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2005. – С. 9.

 15. *Бітнєва А.В. Ферит-хроміти магнію з позиції теорії кристалоквазіхімії // Тез. допов. Х наук. конф. "Львівські хімічні читання". - Львів, 2005. - С. Н54.

* дівоче прізвище автора дисертаційної роботи.

Анотація. Луцась А.В. Механізми реакцій утворення ферит-хромітів магнію, одержаних методом співосадження та шляхом твердофазних взаємодій. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.21 – хімія твердого тіла. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, 2006.

У дисертації на основі результатів титриметричного, диференціального термічного і термогравіметричного, рентгеноструктурного та мессбауерівського методів дослідження і розрахунків здійснено аналіз дослідження механізмів утворення магній ферит-хромітів із співосаджених гідроксидів та суміші оксидів. Визначені умови співосадження магній, ферум та хром гідроксидів. Підтверджена наявність хімічної взаємодії гідроксидів при співосадженні й утворення гідроксокомплексів полімерного типу як передструктури шпінелі. Показано, що утворення передструктури сприяє шпінелеутворенню в м’яких умовах – при нагріванні в маточному розчині та спіканні при температурах 873-973 К. Термічний розклад співосаджених у феритному співвідношенні магній, ферум та хром гідроксидів призводить до утворення відповідних феритів без попереднього виділення індивідуальних кристалічних оксидів , та .

Для синтезованих методом гідроокисного співосадження з хлоридів відповідних металів зразків , де , визначено період елементарної комірки, розраховано міжатомні відстані, аніонний параметр та ступінь зворотності. Виявлено, що зміна характеристик феритів пов’язана як зі зміною хімічного складу, так і з розподілом катіонів по підґратках. В діапазоні збільшення сталої ґратки за рахунок зміни складу шпінелі практично компенсується її зменшенням за рахунок зростання ступеня зворотності.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины