Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Бик Михайло Володимирович. Іонізація заліза в умовах катодної поляризації та вплив на цей процес концентраційних змін у приелектродному шарі : дис... канд. хім. наук: 02.00.05 / НАН України; Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського. — К., 2007. — 142арк. — Бібліогр.: арк. 128-142.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Бик М.В. Іонізація заліза в умовах катодної поляризації та вплив на цей процес концентраційних змін у приелектродному шарі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.05 – електрохімія. – Національна академія наук України, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського, Київ, 2007.

Дисертація присвячена розробці теоретичних положень механізму іонізації металів при катодній поляризації. В роботі розглянуто закономірності “аномального розчинення” заліза і показано, що дане явище має електрохімічну природу. Показано, що у відносно розбавлених кислих розчинах на анодних поляризаційних кривих, отриманих на залізному електроді спостерігається граничний струм дифузійної природи, який залежить від сумарної концентрації аніонів електроліту. Це спостереження покладено в основу гіпотези про участь аніонів електроліту в процесі анодної іонізації металів. Вперше отримано співвідношення, яке дозволяє спрогнозувати оптимальний потенціал катодного захисту і швидкість руйнування металу при його встановленні, в залежності від природи металу і складу корозивного середовища. Проведено дослідження швидкості іонізації залізного електроду при катодній поляризації в кислих розчинах, що вміщують перекис водню. Показана застосовність запропонованих положень про механізм іонізації металів і для систем, які вміщують декілька окисників.

 1. Показано, що аномальне явище, що проявляється як незалежність швидкості іонізації заліза від потенціалу в умовах катодної поляризації, має електрохімічну природу.

 2. Запропоновано аналітичну схему, за допомогою якої незалежність швидкості іонізації заліза від потенціалу можна пояснити з використанням електрохімічних закономірностей. Показано, що незалежність швидкості іонізації заліза в області значних катодних поляризацій пов‘язана зі зміною складу приелектродного шару електроліту. Завдяки одночасному зміщенню в одному і тому ж напрямку накладеного потенціалу і відповідної анодної поляризаційної кривої спостерігається компенсаційний ефект, який проявляється як незалежність струму іонізації від потенціалу. Показано задовільне співпадання розрахунків зроблених за допомогою аналітичної побудови із експериментальними даними отриманими фотоколориметричним методом.

 3. Одержано кількісне співвідношення, згідно якого в умовах катодного виділення водню при значних густинах струму рН на межі розподілу електрод/електроліт змінюється з потенціалом за лінійним законом. Згідно отриманого рівняння рН на межі розподілу зростає на одиницю при зміщенні потенціалу на 0,059 В у більш негативному напрямку.

 4. Запропоновано метод оцінки рНS на межі розподілу метал/електроліт, який базується на аналізі кривих спаду потенціалу після вимкнення катодного струму. Згідно запропонованого методу експериментально перевірено і підтверджено положення про лінійну зміну рНS при зміні катодного потенціалу.

 5. Для визначення впливу газовиділення на аномальне розчинення заліза, було проведено вивчення цього явища в кислих розчинах, що вміщували перекис водню Визначено умови, при яких у кислих розчинах перекису водню залізо знаходиться у активному стані і при яких вдається спостерігати незалежність швидкості іонізації заліза від потенціалу при катодній поляризації. Показано, що, як і в чистих розчинах кислоти, у присутності перекису водню незалежність швидкості іонізації металів при зміні потенціалу електрода в напрямку негативних значень досягається завдяки компенсуючому зміщенню анодної кривої у тому ж напрямку.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Бик М.В., Чмиленко М.А., Ткаленко Д.А., Ткаленко М.Д., Присяжний В.Д. “Гідроксидні теорії” та альтернативні уявлення про участь гідроксидних іонів в анодному розчиненні металів// Вісник львівського університету Серія хімічна. – 2002. - Вип. 42, Ч.2. - С.78-81.

Дисертанту належить аналіз літературних даних, участь у написанні статті.

 1. Бык М.В., Ткаленко Д. А., Ткаленко М.Д., Коломиец А.В. Термодинамический подход к описанию зависимости скорости анодного растворения металлов подгруппы железа от рН электролита// Вопросы химии и химической технологии. – 2002. - №2. - С. 70-72.

Дисертанту належить постановка та проведення експерименту, обробка результатів.

 1. Бик М.В., Ткаленко Д.А., Ткаленко М.Д. Вплив гідроксидних іонів на електрохімічне руйнування металів підгрупи заліза у лужних середовищах// Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2003. - №3. - С. 120-122.

Дисертанту належить проведення експериментальних досліджень, формулювання висновків по роботі.

 1. Бык М.В., Ткаленко Д.А., Ткаленко М.Д., Присяжный В.Д. Влияние анионного состава электролитов на процесс анодного растворения металлов подгруппы железа// Доповіді НАН України. – 2003. - №11. - С. 132-136.

Дисертанту належить проведення експериментальних досліджень, підбір та аналіз літературних даних, участь у написанні статті.

 1. Бык М.В., Ткаленко Д.А., Ткаленко М.Д. Об участии гидроксидных ионов в анодном растворении металлов в водных растворах электролитов// Защита металлов. – 2004. - Т 40, №3. - С. 321-324.

Дисертанту належить підбір та аналіз літературних даних, участь у написанні статті.

 1. Ткаленко Д.А., Бик М.В., Присяжний В.Д., Ткаленко М.Д. Співвідношення між потенціалом та рН на межі розподілу електрод/електроліт в умовах катодної поляризації// Доповіді НАН України. – 2004. - №9. - С. 144-149.

Дисертанту належить підбір та аналіз літературних даних, участь у написанні статті.

 1. Ткаленко Д.А., Бик М.В., Присяжний В.Д., Гарбуз В.М. Електрохімічне трактування аномального “хімічного розчинення” металів у водних розчинах електролітів// Доповіді НАН України. – 2004. - №10. - С. 153-157.

Дисертанту належить участь у формулюванні та доведенні гіпотези електрохімічної

природи «аномального розчинення металів».

 1. Bick М.V., Tkalenko D.A., Garbuz V.M. The alternative approach to the description of hydroxide ions influence on anode dissolution rate of metals (Fe, Co, Ni)// 55th Annual Meeting International Society of Electrochemistry. – Thessaloniki (Greece).- 2004. – P. 97.

Дисертанту належить аналіз існуючих та власних експериментальних даних, участь у написанні тез.

 1. Tkalenko D.A., Bick М.V., Garbuz V.M. Correlation between potential of metal and pH near metal surface during cathode corrosion protection// 55th Annual Meeting International Society of Electrochemistry. – Thessaloniki (Greece).- 2004. – P. 114.

Дисертанту належить аналіз літературних даних та виведення рівняння, що пов‘язує зміни рНS приелектродного шару з потенціалом електрода.

 1. Бик М.В. Корозійна та електрохімічна поведінка заліза в присутності перекису водню// ІІ Всеукраїнська конференція молодих вчених з актуальних питань хімії. – Дніпропетровськ. - 2004. - С. 128.

Дисертанту належить проведення експериментальних досліджень, оформлення тез, виступ на конференції.

 1. Бик М.В., Ткаленко Д.А., Вишневська Ю.П. Про граничні струми виділення водню з водних розчинів електролітів// Фізико-хімічна механіка матеріалів (Спецвипуск “Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів”).- 2006. - №5. – С. 222-226.

Дисертанту належить отримання та аналіз експериментальних даних, формулювання висновків, виступ на конференції.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины