Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

364. Фльор Мирон Зіновійович. Високоефективні жаротрубні теплогенеруючі установки для локальних систем теплопостачання з газопальниковими пристроями, які регулюються: дис... канд. техн. наук: 05.23.03 / Донбаська національна академія будівництва і архітектури. - Макіївка, 2005.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Фльор М.З. "Високоефективні жаротрубні теплогенеруючі установки для локальних систем теплопостачання з газопальниковими пристроями, які регулюються". - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.03 - Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. Донбаська національна академія будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України, Макіївка, 2005.

Дисертація присвячена рішенню однієї з проблем енергозбереження – розробці високоефективних з регульованими пальниками теплогенераторів для локального теплопостачання. Комплексними дослідженнями, проведеними відповідно до теорії планування експериментів, на натурній моделі жаротрубного теплогенератора виявлені й обгрунтовані характеристики параметрів газоповітряної суміші і конструкції газопальникових пристроїв у поєднанні з оптимальними розмірами камер згоряння жаротрубних теплогенераторів, забезпечуючі інтенсифікацію теплообмінних процесів між факелом і циліндричною водоохолоджувальною топкою при мінімальній довжині факела.

Теплосприйняття поверхнею камери згоряння при номінальних параметрах топкового процесу визначається відношенням діаметру вихідного перерізу пальника до діаметра камери згоряння, оптимальне значення якого складає 0,6.

Розроблений метод регулювання параметрів газоповітряної суміші і конструкція блокового газового пальника ГБГ-2,5, які сертифіковані і узгоджені в органах технічної експертизи і забезпечують підвищені в порівнянні з аналогами енергоекологічні показники жаротрубних теплогенераторів, у тому числі збільшення ККД на 1,0 – 10,0% і зниження вмісту NОх в продуктах згоряння до 85 мг/м3.

Розроблені жаротрубний теплогенератор типу КВ-ГМ-1,6-95 СН, з ККД, що має 94%, і технічні умови на його виробництво, які пройшли експертизу і сертифікацію в експертно-технічному центрі Держнаглядохоронпраці України.

На підприємствах теплопостачання України встановлені і успішно експлуатуються 134 теплогенератори типу КВ-ГМ-1,6-95 СН з газовими пальниками ГБГ-2,5, річний економічний ефект від упровадження яких складає більш ніж 2,5 млн. грн.

 1. Теоретично і експериментально виявлені і обґрунтовані характеристики параметрів газоповітряної суміші і конструкції газопальникових пристроїв в поєднанні з оптимальними розмірами камер згоряння жаротрубних теплогенераторів, що забезпечують інтенсифікацію теплообмінних процесів між факелом і циліндричною водоохолоджувальною топкою при мінімальній довжині факела.

 2. Факторами, що впливають на довжину факела у циліндричній камері згоряння, значення температури газів у ньому, її розподіл уздовж осі і в поперечному перерізі топки, а також ефективність теплової роботи камери згоряння, є теплова напруга об'єму топкового простору, швидкість виходу газоповітряної суміші з пальника, коефіцієнт надлишку повітря, неповнота змішання газу з повітрям в пальнику і відносний діаметр вихідного перерізу пальника.

 3. Теплосприйняття поверхнею камери згоряння при номінальних параметрах топкового процесу визначається відношенням діаметра вихідного перерізу пальника до діаметра камери згоряння, оптимальне значення якого складає 0,6.

 4. Отримана з використанням методики планування експериментів математична модель впливу конструкційних параметрів пальника і технологічних параметрів формування газоповітряної суміші адекватна теоретичним передумовам і дозволяє одержувати початкові дані при розробці високоефективних жаротрубних теплогенераторів для локального теплопостачання і пальників для організації спалювання в них природного газу.

 5. Розроблені метод регулювання параметрів газоповітряної суміші і конструкція блокового газового пальника ГБГ-2,5, які сертифіковані і узгоджені в органах технічної експертизи і забезпечують підвищені в порівнянні з аналогами енергоекологічні показники жаротрубних теплогенераторів, у тому числі збільшення ККД на 1,0 – 10,0% і зниження вмісту NОх в продуктах згоряння до 85 мг/м3.

 6. Розроблені жаротрубний теплогенератор типу КВ-ГМ-1,6-95 СН, з ККД, що має 94%, і технічні умови на його виробництво, які пройшли експертизу і сертифікацію в експертно-технічному центрі Держнаглядохоронпраці України.

 7. На підприємствах теплопостачання України встановлені і успішно експлуатуються 134 теплогенератори типу КВ-ГМ-1,6-95 СН з газовими пальниками ГБГ-2,5, річний економічний ефект від упровадження яких складає більше ніж 2,5 млн. грн.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Губарь В.Ф., Флер М.З. Отопительный котлоагрегат высокой тепловой эффективности // Інженерні системи та техногенна безпека у будівництві. Вісник ДДАБА. - Макіївка, 2001- №2(27). - С134-135.

 2. Губарь С.А., Лукьянов А.В., Флер М.З. Теплообмен в топочных камерах теплогенераторов с жаровой трубой // Науково-технічний збірник "Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання". - К.: КНУБА, 2002. - №4. - С.46-48.

 3. Лукьянов А.В., Губарь С.А., Флер М.З. Исследование процессов переноса теплоты в топках жаротрубных теплогенераторов // Вісник Донецького університету. Серія А - Природничі науки. - 2002. - №1. - С.215-216.

 4. Флер М.З., Губарь С.А., Лукьянов А.В., Губарь В.Ф. К вопросу об определении размеров топки теплогенераторов с жаровой трубой // Коммунальное хозяйство городов. Научно-технический сборник. Серия: Архитектура и технические науки. - К.: Техніка, 2002. - №38. - С.179-182.

 5. Флер М.З., Лукьянов А.В., Губарь С.А., Яценко А.Г. Зависимость длины факела в топке жаротрубных теплогенераторов от условий работы горелки // Інженерні системи та техногенна безпека у будівництві. Вісник ДДАБА. - Макіївка, 2002- №4(35). – С60-62.

 6. Флер М.З. Газовая горелка для жаротрубных теплогенераторов малой мощности // Інженерні системи та техногенна безпека у будівництві. Вісник ДДАБА. - Макіївка, 2003- №4(41). – С26-28.

 7. Губарь В.Ф., Губарь С.А., Лукьянов А.В.. Флер М.З. Исследование влияния на теплофизические характеристики факела в цилиндрической топке и его теплоотдачу геометрических и режимных параметров газогорелочных устройств.// Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. – Луганськ: Видавництво ЛНАУ, 2004. - №44(56). С64-71.

 8. Губарь С.А., Флер М.З. Температурный и тепловой режимы в топке жаротрубных теплогенераторов для локального теплоснабжения // Коммунальное хозяйство городов. Научно-технический сборник. Серия: Технические науки и архитектура. – Киев "Техника", 2004 Вып. 58- С.121-125.

У роботах, які опубліковані в співавторстві, здобувачу належить: розробка конструктивних й технічних характеристик котла КВ-ГМ-1,6-95 СН [1]; ідея використання щодо оптимізації розмірів топкової камери коефіцієнта інтегрального теплопереносу [2]; формула для визначення інтегральної щільності теплового потоку на стінці топки [3]; формулювання бази факторів, що впливають на коефіцієнт інтегрального теплопереносу в математичній моделі процесу теплообміну в топковій камері [4]; результати експериментальних досліджень впливу на відносну довжину факелу коефіцієнта надлишку повітря, неповноти змішання газу з повітрям і швидкості виходу газової суміші з пальника [5]; результати досліджень зональних теплових потоків і числа інтегрального теплопереносу залежно від відносного діаметра пальника [7]; методика експериментальних досліджень і результати закономірностей вимірювання температури і інтенсивності тепловіддачі в циліндричній топковій камері [8].


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины