Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

878. Файнзільберг Леонід Соломонович. Методи та інструментальні засоби оцінювання стану об'єктів за сигналами з локально зосередженими ознаками: дис... д-ра техн. наук: 05.13.06 / НАН України; Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем. - К., 2004.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Файнзільберг Л.С. Методи та інструментальні засоби оцінювання стану об’єктів за сигналами з локально зосередженими ознаками.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.06 - автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології.- Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України і МОН України, Київ, 2004.

Дисертація присвячена розробці та дослідженню нових методів та інструментальних засобів, що забезпечують добування інформації про кількісні або якісні показники стану об’єктів різної фізичної природи за діагностичними ознаками, які зосереджені на відносно невеликих фрагментах інтервалу спостереження сигналу. Розроблено узагальнену стохастичну модель породження реальних сигналів в умовах внутрішніх та зовнішніх збурень та на основі її аналізу запропоновано узагальнену схему створення ефективних ІТ добування діагностичної інформації. Розроблено оригінальний метод оцінювання корисного сигналу (еталону), який ґрунтується на селекції та усереднені спотворених реалізації у фазовому просторі з використанням хаусдорфової метрики. Вдосконалено методи заглушування частотних та обмежених за рівнем випадкових завад. Доведено формальні умови, які дозволяють оцінювати ефективність діагностичних тестів та окремих ознак з точки зору зменшення апріорного ризику. Ефективність розроблених методів та відповідних інструментальних засобів підтверджено їх застосуванням при реалізації нових ІТ оцінювання стану технічних і біологічних об’єктів, які пройшли успішні промислові та клінічні випробування і впроваджені в Україні, Росії, Угорщині та Німеччині.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Файнзильберг Л.С. Диагностика состояния объектов по фазовым траекториям наблюдаемых сигналов с локально сосредоточенными признаками // Проблемы управления и информатики. – 2004. – № 2.– С. 56-67.

 2. Файнзильберг Л.С. Компьютерный анализ и интерпретация электрокардиограмм в фазовом пространстве // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2004. – № 1.– С. 32-46.

 3. Файнзильберг Л.С. Восстановление эталона циклических сигналов на основе использования хаусдорфовой метрики в фазовом пространстве // Кибернетика и системный анализ. – 2003. – № 3. – С. 20-28.

 4. Файнзильберг Л.С. Обучаемая система поддержки принятия коллективного решения группы независимых экспертов // Управляющие системы и машины. – 2003. – № 4. - С. 62-67.

 5. Файнзильберг Л.С. Условия полезности диагностических тестов с позиции теории статистических решений // Проблемы управления и информатики. – 2003. – № 2. – С. 100-111.

 6. Файнзильберг Л.С. Об алгоритмах самоорганизации в информационных технологиях обработки сигналов // Управляющие системы и машины. – 2003. – № 2. – С.112-120.

 7. Файнзильберг Л.С. К вопросу о полезности диагностических методов в задачах скрининга // Управляющие системы и машины. – 2002. – № 6. – С. 10-17.

 8. Файнзильберг Л.С. Байесова схема принятия коллективных решений в условиях противоречий // Проблемы управления и информатики. – 2002. – № 3. – С. 112-122.

 9. Файнзильберг Л.С. Адаптивное сглаживание шумов в информационных технологиях обработки физиологических сигналов // Математичні машини і системи. – 2002. – № 3. – С. 96-104.

 10. Файнзильберг Л.С. Частотно-избирательная фильтрация в информационных технологиях обработки сигналов // Управляющие системы и машины. – 2002. – № 2. – С. 54-59.

 11. Новый метод анализа ЭКГ больных ревматоидным артритом / Л.С. Файнзильберг, А.Ф. Клубова, Л.А. Стаднюк, И.А. Чайковский, Дитмар Лерхе // Український ревматологічний журнал. – 2001. – № 2. – С. 48-51.

 12. Файнзильберг Л.С. Информационная технология для диагностики функционального состояния оператора // Управляющие системы и машины. – 1998. – № 4. – С. 40-45.

 13. Файнзильберг Л.С. Объектно-ориентированная модель данных в информационных технологиях обработки сигналов // Управляющие системы и машины. – 1998. – № 3. – С. 37-41.

 14. Файнзильберг Л.С. Синтез информационных технологий обработки сигналов в задачах косвенного контроля и диагностики // Управляющие системы и машины. – 1998. – № 2. – С. 40-47.

 15. Файнзильберг Л.С. Оценка полезности признаков при решении задач диагностики в статистической постановке // Математические машины и системы. – 1998. – № 1.- С. 57-64.

 16. Скурихин В.И., Файнзильберг Л.С., Потапова Т.П. Инструментальная система СИДИГРАФ для синтеза информационных технологий обработки сигналов // Управляющие системы и машины. – 1996. – № 6. – С. 36-45.

 17. Скурихин В.И., Файнзильберг Л.С., Потапова Т.П. Когнитивная компьютерная графика как средство интерпретации биоциклических процессов // Управляющие системы и машины. – 1995. – № 4/5. – С. 3-10.

 18. Файнзильберг Л.С., Потапова Т.П. Комплекс аппаратных и программных средств для контроля технологических параметров железоуглеродистых расплавов // Металлургия и горнорудная промышленность. – 1992. – № 1. – С. 70-72.

 19. Файнзильберг Л.С. Об одном подходе к преобразованию сигналов низкого уровня в числовой эквивалент // Управляющие системы и машины. – 1991. – № 6. – С. 10-15.

 20. Система компьютерной обработки термограмм / В.И. Скурихин, Л.С. Файнзильберг, Т.П. Потапова, Э.А. Шелковый // Управляющие системы и машины. – 1990. – № 4. – С. 82-88.

 21. Файнзильберг Л.С. Метод градуировки аппаратуры для термического анализа содержания углерода в стали // Заводская лаборатория. - 1987.- № 1. – С. 33-35.

 22. Файнзильберг Л.С., Шкляр Г.А. Об оценке полезности признаков при статистическом распознавании двух классов // Автоматика. - 1985. – № 5. – С. 78-82.

 23. Автоматическое определение в цифровой форме химического состава жидкого чугуна / Л.С. Файнзильберг, Ю.В. Власенко, Э.Х. Тухин, Э.А. Шелковый // Литейное производство. – 1985. – № 8. – С. 23-24.

 24. Вишневский В.В., Рагульская М.В., Файнзильберг Л.С. Влияние солнечной активности на морфологические параметры ЭКГ сердца здорового человека // Биомедицинские технологии и радиоэлектроника, 2003. – № 3. – C. 3-12.

 25. Cognitive Graphic Image of Electrocardiosignal as Means for Functional Human State Interpretation / L.S. Fainzilberg, T.I. Aksenova, T.P. Potapova, V. Ju. Shelechova // International Journal of Information Theories and Applications. –1994. – Vol. 2. – P. 20-26.

 26. Fainzilberg L.S. ECG Averaging based on Hausdorff Metric // International Journal of Biomagnetism.– 2003. –Vol. 5. – № 1. – P. 236-237.

 27. Fainzilberg L.S., Potapova T.P. Computer Analysis and Recognition of Cognitive Phase Space Electro-Сardio Graphic Image // Proceeding of the 6th International Conference On Computer analysis of Images and Patterns (CAIP'95). – Prague (Czech Republic). – 1995. – P. 668-673.

 28. Fainzilberg L.S. Why Relevant Features may be Unusefull in Statistical Recognition of Two Classes // Proceeding of the 13th International Conference on Pattern Recognition (ICPR’96). – Vienna (Austria).- 1996.- P. 730-734.

 29. Fainzilberg L.S. Heart Functional State Diagnostic Using Pattern Recognition of Phase Space ECG-Images // Proceeding of the 6th European Congress on Intelligent Techniques and Soft Computing (EUFIT ’98, Aachen, Germany, September 7-10, 1998). – Vol. 3, № B-27. – P. 1878-1882.

 30. Fainzilberg L.S. Information technologies of signal processing and novel feature’s selection in medical application. // 54th ICB Seminar “Multimedia, Data integration, Medical databases”(Abstracts).- Poland (Warsaw, 18-23 October 1999). – P. 15-16.

 31. Possibilities of magnetocardiography in coronary artery disease detection in patient with normal or unspecifically changes ECG /I. Chaikovsky, F. Steinberg, B. Heiler, S. Auth-Eisernith, Th. Hecker, V. Sosnitsky, N. Budnik, L. Feinzilberg // Proceeding of the 3rd International congress on coronary artery Disease. – Lyon (France), October 2–5, 2000. – P. 415-421.

 32. Detection of coronary artery disease in patients with normal or unspecifically changed ECG on the basis of magnetocardiography / I. Chaikovsky, J. Kohler, Th. Hecker, B. Hailer, S. Auth-Eisernitz, V. Sosnytsky, L. Feinzilberg, N. Budnik, F. Steinberg // Proceeding of the 12th International conference on Biomagnetism. – Espoo (Finland, Helsinki Univ. of Technology). – 2000. – P. 565-568.

 33. Пат. № 24517 України, МКИ A61 B 5/024. Спосіб інтегральної оцінки поточного стану серцево-судиної системи людини // Л.С. Файнзільберг (Україна).- № 97052323; Заявл. 21.05.97; Опубл. 30.10.98, Бюл.1998, № 5.- 4 с.

 34. Пат. № 24516 України, МКИ A 61 B 5/024. Спосіб інтегральної оцінки функціонального стану серцево-судиної системи людини // Л.С. Файнзільберг, Т.П. Потапова (Україна). – № 97052324; Заявл. 21.05.97; Опубл. 21.07.98, Бюл.1998, № 5.- 4 с.

 35. Устройство для оценки скорости изменения аналогового сигнала: А.с. 1830538 СССР, МКИ G 06 G 7/18, G 06 F 15/46 / Л.С. Файнзильберг (СССР).- № 4909509/24; Заявл. 11.02.91; Опубл. 30.07.93, Бюл. № 28.– 7 с.

 36. Устройство для цифровой обработки аналогового сигнала: А.с. 1762311 СССР, МКИ G 06 F 15/46. / Л.С. Файнзильберг (СССР).– № 4896109/24; Заявл. 25.12.90; Опубл. 15.09.92, Бюл. № 34.– 6 с.

 37. Анализатор содержания кремния в жидком чугуне: А.с. 1742691 СССР, МКИ G 01 N 25/06. // Л.С. Файнзильберг (СССР).– № 4854658/25; Заявл. 30.07.90; Опубл. 23.06.92, Бюл. № 24.– 8 с.

 38. Следящий аналого-цифровой преобразователь сигналов низкого уровня: А.с. 1621139 СССР, МКИ H 03 K 4/48. / Л.С. Файнзильберг (СССР).- № 4461093/24; Заявл. 13.06.88; Опубл. 15.01.91, Бюл. № 2. - 3 с.

 39. Анализатор аналоговых сигналов: А.с. 1520551 СССР, МКИ G 01 F 15/46. / Л.С. Файнзильберг (СССР).– № 4446409/24-24; Заявл. 29.04.88; Опубл. 07.11.89, Бюл. № 41.– 7 с.

 40. Цифровое устройство для анализа химического состава чугуна: А.с. 1374247 СССР, МКИ G 06 F 15/46. / Л.С. Файнзильберг, Ю.В. Власенко, Э.З. Трайнин, Э.Х. Тухин, Э.А. Шелковый (СССР).– № 3911009/24-24; Заявл. 17.06.85; Опубл. 15.02.88, Бюл. № 6.– 14 с.

 41. Устройство для цифровой обработки аналогового сигнала: А.с. 1332335 СССР, МКИ G 06 F 15/46. / Л.С. Файнзильберг (СССР).– № 4049749/24-24; Заявл. 03.04.86; Опубл. 23.08.87, Бюл. № 31.– 11 с.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины