Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

874. Усиченко Олена Юріївна. Моделі та метод розрахунку армованих геосинтетиками підпірних конструкцій автомобільних доріг: дис... канд. техн. наук: 05.22.11 / Національний транспортний ун-т. - К., 2004.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Усиченко О.Ю. Моделі та метод розрахунку армованих геосинтетиками підпірних конструкцій автомобільних доріг. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністью 05.22.11 – автомобільні шляхи та аеродроми. – Національний транспортний університет, Київ, 2004.

Дисертація присвячена розробці методу розрахунку внутрішньої стійкості підпірних конструкцій різних типів, армованих геосинтетиками, на автомобільних дорогах з урахуванням впливу зниження активного тиску грунту засипки за рахунок введення геосинтетичних армуючих прошарків. Обґрунтовано і розроблено методику визначення розтягуючого зусилля в геосинтетичному армуванні при двох моделях роботи армогрунтової підпірної стінки з урахуванням додаткового навантаження на поверхні ґрунтової засипки, методику визначення довжини закладення прошарку в нерухому частину ґрунтового масиву та довжини закладення геосинтетичних обойм. Розроблені математичні моделі підтверджуються результатами експериментальних натурних досліджень. Обґрунтовано методику експериментального визначення розрахункових характеристик армуючих прошарків. Наведені результати виробничої апробації.

 1. Аналіз та узагальнення існуючих методів розрахунків та досвіду роботи армогрунтових підпірних конструкцій на автомобільних дорогах свідчить про суттєве перевищення розрахункових величин розтягуючих зусиль у геосинтетичному армуванні порівняно з експериментальними, що не знаходить відображення у існуючих методах розрахунку, і дає підстави для полегшення конструкцій та, як наслідок, зменшення матеріаломісткості та трудомісткості спорудження таких конструкцій.

 2. Розроблено моделі роботи армоґрунтових підпірних стінок з різними типами облицювання, які враховують особливості взаємодії геосинтетичних прошарків з грунтом засипки і різні види зовнішніх навантажень.

 3. Запропоновано метод реалізації розроблених моделей, який дозволяє розрахувати параметри підпірних конструкцій в залежності від фізико-механічних характеристик грунту, армуючих прошарків та різних сполучень зовнішніх навантажень.

 4. Чисельне моделювання роботи армогрунтових конструкцій дозволило обґрунтувати інженерні рекомендації щодо використання запропонованого методу розрахунку підпірних конструкцій.

 5. Адекватність запропонованих моделей та методу розрахунку підтверджується співставленням отриманих результатів з експериментальними даними.

 6. На підставі запропонованих моделей та методів розрахунку розроблено методику проектування армоґрунтових підпірних стінок на автомобільних дорогах в залежності від їх типу і виду зовнішнього навантаження.

 7. Результати досліджень знайшли своє відображення у нормативному документі ВБН В.2.3-218-171-2002 “Споруди транспорту. Спорудження земляного полотна автомобільних доріг”. На підставі запропонованої методики розроблена проектна документація на улаштування укосу-підпірної стінки при реабілітації дороги М-06 Київ-Чоп на км 738+600 – 740+000, що дало можливість улаштувати додаткову смугу руху при збереженні існуючих параметрів смуги відведення без погіршення екологічного стану довкілля.

Основні положення дисертації опубліковані в роботах

 1. Липський Г.Є., Петрович В.В., Усиченко О.Ю. Використання армуючих прошарків при будівництві основ і нижніх шарів дорожнього одягу // Вісник ТАУ та УТУ. – 1998. - №2. – С.48-53.

 2. Петрович В.В., Усиченко О.Ю., Лисенко О.П. Дослідження міцності і стійкості армогрунту // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. -1998. - Вип.56. – С. 57-61.

 3. Сіпетов В.С., Петрович В.В., Усиченко О.Ю. Температурна дія і теплообмін в системі “дорожня конструкція – геотекстиль” // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. - 1998. - Вип.55. – С. 42-50.

 4. Савенко В.Я., Петрович В.В., Каськів В.І., Усиченко О.Ю. Методологічні аспекти обчислювального комплексу для оцінки ефективності армування геоматеріалами нижніх шарів та грунтової основи нежорстких дорожніх одягів // Таврійський науковий вісник: Зб. наук. ст. - Вип. 11, ч. 3. – Херсон: Айлант, 1999. - С.59-68.

 5. Савенко В.Я. Петрович В.В. Каськів В.І., Усиченко О.Ю. Синтетичні матеріали – перспектива використання в дорожніх конструкціях // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. - 1999. - Вип. 57. – С.143-153.

 6. Савенко В.Я., Петрович В.В., Усиченко О.Ю. Про армування зернистих основ нежорстких дорожніх одягів // Автошляховик України: [Окремий вип.]. - 1999. - №2. - С.80-81.

 7. Савенко В.Я., Петрович В.В., Каськів В.І., Усиченко О.Ю. Використання синтетичних матеріалів в дорожньому будівництві // Будівництво: Зб. наук. пр. – Вип. 8. – Дніпропетровськ: ДІІТ, 2000. - С.255-262.

 8. Савенко В.Я., Усиченко О.Ю. Методика розрахунку основ нежорстких дорожніх одягів армованих геосинтетиками: Сучасний стан // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. - 2000. - Вип. 58. – С.133-141.

 9. Усиченко О.Ю. Огляд експериментальних досліджень по вивченню армувального ефекту геосинтетиків у дорожніх одягах // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. – 2001. - Вип. 62. – С.66-74.

 10. Савенко В.Я., Петрович В.В., Усиченко О.Ю. Аналіз теоретичних та експериментальних досліджень впливу геосинтетиків на ґрунти дорожньої конструкції // Автошляховик України. – 2003. - № 2. – С.26-29.

 11. Усиченко О.Ю. Визначення зусиль в геосинтетичних полотнах при армуванні зворотної засипки армогрунтових підпірних стін // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. – 2003. – Вип. 67 - С. 147-154.

 12. Усиченко О.Ю. Підпірні стінки з зворотною засипкою, армованою геосинтетиками // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. – 2003. -Вип. 66 - С.29-40.

 13. Усиченко О.Ю., Кризська Н.М., Коновал А.О. Геотекстилі в активній частині дорожньої конструкції // Автодорожній комплекс України в сучасних умовах: проблеми і шляхи розвитку: Зб. наук. праць. – К.: УТУ, 1998. - С.106-111.

 14. Савенко В.Я., Усыченко Е.Ю. К вопросу о создании обобщенного метода расчета оснований нежестких дорожных одежд, армированных геосинтетиками // Материалы международной научной конференции „Автомобильный транспорт и дорожное хозяйство на рубеже 3-го тысячелетия”. - Харьков. - 2000. – С.117-119.

 15. Усиченко О.Ю. Удосконалення методів проектування армогрунтових підпірних стінок // 60 ювілейна наукова конференція професорсько-викладацького складу і студентів Національного транспортного університету. – Київ. – 2004. – С. 49.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины