Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

632. Паляниця Богдан Борисович. Методи визначення атмосферної поправки у супутникові виміри в оптичному та радіодіапазонах: дис... канд. техн. наук: 05.24.01 / Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2004.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Паляниця Б.Б. "Методи визначення атмосферної поправки у супутникові виміри в оптичному та радіодіапазонах”. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.24.01 - геодезія. - Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, 2004.

Робота присвячена розв’язанню задачі врахування впливу атмосфери на точність супутникових вимірів. Проведено оцінку існуючих методів обчислення атмосферної поправки у супутникові віддалемірні виміри в оптичному та радіодіапазонах з використанням комп’ютерного моделювання. Досліджено залежність величини атмосферної поправки від стану вертикальних профілів метеорологічних параметрів. Проведено апроксимацію річної зміни атмосферної поправки для оптичного та радіодіапазонів за даними метеорологічних станцій Львів та Одеса поліномами 3-го та 4-го степенів. Запропоновано метод визначення атмосферної поправки у супутникові виміри в радіодіапазоні. Розроблено модифіковані формули Саастамойнена для обчислення сухої складової атмосферної поправки у Південно-Західному регіоні України для літнього та зимового періодів, що забезпечують підвищення точності визначення цієї складової у порівнянні з класичною формулою.

Дисертація є завершеною науковою роботою, в якій вирішена актуальна задача підвищення точності визначення атмосферної поправки у супутникові виміри. Основні результати досліджень можна сформулювати так:

1. Оцінено вплив зміни метеорологічних параметрів на величину атмосферної поправки, розрахованої за інтегральними формулами і за основними аналітичними моделями, та досліджено залежність величини атмосферної поправки від стану вертикальних профілів метеорологічних параметрів. Встановлено, що зміна стратифікації в нижніх шарах атмосфери суттєво впливає на результати супутникових вимірів, а саме на величину атмосферних поправок в оптичному та радіодіапазонах, особливо на великих зенітних відстанях. Температурна інверсія призводить до зменшення величини поправки в оптичному діапазоні, а в радіодіапозоні – навпаки.

2. Досліджено сезонну зміни атмосферної поправки для оптичного та радіодіапазонів на основі оцінки річної зміни метеорологічних величин. Встановлено, що атмосферна поправка для радіодіапазону має чіткіше виражений характер сезонної зміни.

3. Проведено апроксимацію річної зміни атмосферної поправки для оптичного та радіодіапазонів за даними метеорологічних станцій Львів та Одеса поліномами 3-го та 4-го степенів, відповідно. Запропоновано метод визначення атмосферної поправки в радіодіапазоні, зокрема на перманентних GPS-станціях.

4. Досліджено вплив річних змін метеорологічних параметрів на величину функції відображення, обчисленої за формулами Девіса, Хопфілд, Іфадіса, Герінга та Ніла для сухої та вологої складових атмосферної поправки і встановлено відмінності між ними.

5. Виконано оцінку точності визначення сухої та вологої складових атмосферної поправки за аналітичними моделями для радіодіапазону. Показано, що середня квадратична похибка, обчислена за основними аналітичними моделями, становить для сухої складової: 7,7мм - за формулою Саастамойнена і 9,9мм - за формулою Хопфілд. Для літнього періоду ці похибки становлять, відповідно, 10,2 і 13,0мм, а для зимового – 2,7 і 2,8мм. Середня квадратична похибка для вологої складової становить: 19,7мм - за формулою Саастамойнена і 20,8мм - за формулою Хопфілд. Для літнього періоду ці похибки становлять, відповідно, 24,9 і 24,8мм, а для зимового – 11,8 і 9,3мм. Величини вологої складової атмосферної поправки в літній період є максимальними і приблизно в 2,5 рази більшими, ніж у зимовий період у випадку використання формул Саастамойнена і Хопфілд.

6. Розроблено модифіковану формулу Саастамойнена, яка забезпечує визначення сухої складової атмосферної поправки у Південно-Західному регіоні України для літнього періоду практично в 4 рази точніше, ніж класична формула Саастамойнена. Для зимового періоду виведено модифіковану формулу Саастамойнена, що забезпечує підвищення точності визначення сухої складової на 20% у порівнянні з класичною формулою.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Паляниця Б.Б. Особливості зміни атмосферних поправок у супутникові віддалемірні виміри // Геодезія, картографія та аерофотознімання. – Львів.– 1999. - № 59. - С.27-29.

 2. Заблоцький Ф.Д., Паляниця Б.Б. Про характер тропосферної затримки в оптичному і радіодіапазоні // “Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва”. – Львів: Ліга-прес. – 2000. – С. 72-75.

 3. Заблоцький Ф.Д., Паляниця Б.Б. Оцінка впливу нижньої атмосфери на лазерні і радіотехнічні супутникові виміри // Геодезія, картографія та аерофотознімання. – Львів. – 2000. - № 60. - С. 39-46.

 4. Паляниця Б.Б. Про визначення тропосферної затримки при обробці GPS-вимірів // “Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва”. – Львів: Ліга-прес. – 2001. - С. 48-52.

 5. Паляниця Б.Б. Про характер сезонної зміни впливу атмосфери на супутникові віддалемірні виміри // Геодезія, картографія та аерофотознімання. – Львів. – 2001. - № 61.- С. 107-112.

 6. Заблоцький Ф., Паляниця Б. Вертиткальний розподіл вологої складової тропосферної затримки в літній період // “Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва”. – Львів: Ліга-прес. – 2003. - С. 155-158.

 7. Заблоцький Ф.Д., Довган Н.Р., Паляниця Б.Б. Волога складова зенітної тропосферної затримки у Західному і Південно-Західному регіонах України // Вісник Українського державного університету водного госпо-дарства та природокористування. – Рівне. - 2003. – Вип. 2 (21). – С.205-210.

 8. Заблоцький Ф.Д., Паляниця Б.Б. Дослідження впливу нижнього шару атмосфери на віддалемірні виміри до ШСЗ // Изучение Земли как планеты методами астрономии, геофизики и геодезии. - Київ. - 1994. - С.322-324.

 9. F.Zablotsky, В.Palianytsia. Investigation of tropospheric delays of CERGOP points of Ukraine // Reports of Geodesy. - Warsaw (Poland) - 1995. - N (3)16. - P.383-384.

 10. F.D.Zablotsky, S.H.Savchuk, В.B.Palianytsia. On the atmospheric influense at the laser long-range finding // 1-st Intern. Sympos. of Laser Technique in Geodesy and Mine Surveying. - Ljubljana (Slovenija) - 1995. - P.49-52.

 11. Паляниця Б.Б. Порівняння методів врахування впливу атмосфери на супутникові віддалемірні виміри // Сучасні досягнення геодезичної науки і виробництва в Україні. - Львів. - 1997. - С.107-110.

 12. Паляниця Б.Б. Про особливості зміни атмосферних поправок у супутникові віддалемірні виміри // Сучасні досягнення геодезії, геодинаміки та геодезичного виробництва. - Львів. - 1999. - С. 24-25.

 13. Паляниця Б.Б. До питання точності визначення атмосферної поправки // Матер. 4-го наук.-техн. симпозіуму “Геоінформаційний моніторинг навко-лишнього середовища - GPS і GIS-технології.” - Львів. - 1999. - С.144-147.

 14. Паляниця Б.Б. Про характер атмосферних впливів на віддалемірні виміри до ШСЗ на Карпатському геодинамічному полігоні в період кампанії" ГЕОДУК-93" // Тези доп. Міжнар. симпоз. "Геодинаміка гірськіх систем Європи". - Львів.- 1994. - С.54-55.

 15. Palianytsia В. A refraction comparison in radio- and optical range at Uzhgorod point during CEGRN campaign // Geodynamic investigations in the montain region. - Wroclav (Poland). - 1994. - Р.13.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины