Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

428. Крайнюк Олена Володимирівна. Будівництво автомобільних доріг при безпечному використанні фосфогіпсу та золошлаків ТЕС: дис... канд. техн. наук: 05.22.11 / Харківський національний автомобільно-дорожній ун-т. - Х., 2004.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Крайнюк Олена Володимирівна. Будівництво автомобільних доріг при безпечному використанні фосфогіпсу та золошлаків ТЕС.– Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.11 – автомобільні дороги й аеродроми.– Харківський державний автомобільно-дорожній університет, 2004 р.

Захищаються результати теоретичних і експериментальних досліджень міграції у навколишнє середовище важких і токсичних металів із дорожньо-транспортних споруд, які містять відходи промисловості.

Розроблено рекомендації щодо з’ясування екологічно безпечних умов використання фосфогіпсу, золошлаків ТЕС і металургійних шлаків для дорожнього будівництва залежно від властивостей ґрунтів. Складено карту ґрунтів відповідно до дорожнього районування України.

Додатково запропоновані способи очистки фосфогіпсу та золошлаків ТЕС перед їх використанням при будівництві автомобільних доріг.

 1. Аналіз літературних джерел показав, що під час будівництва автомобільних доріг при використання у дорожньо-транспортних спорудах золошлаків ТЕС і фосфогіпсу, не враховуються важкі та токсичні метали, які містяться в них у значних кількостях і здатні потрапляти в навколишнє середовище під час експлуатації та руйнування вищеназваних споруд.

 2. Розраховано, що при експлуатації дорожньо-транспортних споруд та укріплення грунтів, які містять промислові відходи з важкими металами, на кислих ґрунтах з рН = 4–6 здатні мігрувати кадмій, свинець, магній, залізо (ІІ), цинк, кобальт, марганець, мідь, нікель, ртуть; при рН < 4, крім цього, ще хром, залізо (ІІІ), алюміній. Близько нейтральних значень ґрунту рН = 6–8 мігрують кадмій, свинець, магній, залізо (ІІ), цинк, кобальт, марганець. На лужних ґрунтах мігрують переважно сполуки хрому, свинцю, магнію.

 3. Доведено необхідність впровадження більш жорстких вимог до експлуатації дорожньо-транспортних споруд на автомобільних дорогах з відходами у районах з кислими ґрунтами (рН = 4,5–5,8). З’ясовано, що діапазон максимального осідання гідроксидів стає більш вузьким в умовах утворення аміачних комплексів.

 4. Експериментально з’ясовано закономірності міграції важких металів у ґрунтах, що пов’язана з експлуатацією та руйнуванням дорожньо-транспортних споруд, які містять золошлаки ТЕС. Атомно-адсорбційним аналізом визначено концентрації, що перевищують ГДК важких металів у дорожньо-транспортних спорудах, ґрунті, що прилягає до них порівняно з фоновими умовами.

 5. Знайдено чітку закономірність зменшення концентрацій міді, свинцю, хрому та нікелю від дорожньо-транспортної споруди з промисловими відходами до фону. Доведено, що для досліджених споруд не виконується вимога екологічної безпеки згідно із коефіцієнтом . Він змінюється за значенням від 4,78 до 8,87, що значно перевищує норму.

 6. Відзначено перевищення вмісту важких металів у ґрунті, що контактує зі спорудою із золошлакобетону порівняно з фоновими значеннями за всіма показниками. Розраховано коефіцієнти контрастності, що показують перевищення вмісту важких металів поблизу споруд в десятки разів порівняно з фоновими умовами.

 7. Показано, що концентрація хрому у зразках фосфогіпсу із відвалів становить 40–60 ГДК. Рентґенофазовим аналізом встановлено великий вміст у зразках сульфатів і хлоридів, які з важкими металами утворюють легкорозчинні сполуки, здатні мігрувати на значні відстані.

 8. Складено рекомендації щодо з’ясування екологічно безпечних умов використання фосфогіпсу, золошлаків ТЕС та металургійних шлаків для дорожнього будівництва відповідно до властивостей ґрунтів.

 9. Визначено умови, за яких не рекомендується укріплювати ґрунти та застосовувати дорожньо-транспортні споруди з відходами промисловості: на піщаних ґрунтах; ґрунтах, що багаті на гумусові компоненти; кислих ґрунтах; ґрунтах, що засолені хлоридами; ґрунтах, що містять аміак та сульфати.

 10. Розрахований екологічний збиток, нанесений навколишньому середовищу становить 100,4 грн при використанні 1 т неочищених відходів промисловості, які містять шкідливі речовини.

 11. Розроблено способи очищення фосфогіпсу з отриманням екологічно чистого гашеного вапна і безводного гіпсу. Економічний ефект складає 450 грн для способу отримання гашеного вапна.

 12. Доцільність використання в дорожньому будівництві золошлаків ТЕС і гашеного вапна, отриманого запропонованими способами, з’ясовано при укріпленні піщаного ґрунту за допомогою очищеного золошлаку і отриманого вапна. Підтверджено більш ефективне укріплення піщаних ґрунтів екологічно чистими золою ТЕС і гашеним вапном.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Крайнюк Е. В. Некоторые примеры влияния разрушения строительных конструкций и дорог на загрязнения окружающей среды // Науч.-техн. конф. «Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов»: Тр. конф. (12–16 июня 2000 г., г. Щелкино АР Крым) / НАН Украины и др.–Х., 2000. – Т. 2. – С. 417–418.

 2. Ольгинский А. Г., Крайнюк Е. В. Агрессивное воздействие окружающей среды на бетонные конструкции и экономичность защитных мероприятий // Вiсн. Донб. держ. акад. буд-ва i архiт., 2001. – Вип. 1: Композиц. матерiали для буд-ва. – С. 17–19.

 3. Крайнюк Е. В., Ольгинский А. Г. Загрязнение окружающей среды при разрушении строительных конструкций // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. / Харьк. гос. акад. гор. хоз-ва. – К.: Технiка, 2001. – Вып. 30. – С. 73–75.–(Техн. науки).

 4. Крайнюк Е. В., Ольгинский А. Г. Экологические проблемы при укреплении грунтов фосфогипсом // Автомобiльнi дороги i дорожнє будiвництво: Мiжвiд. наук.-техн. зб. / Нац. трансп. ун-т. – К., 2001. – Вип. 61. – С. 250–258.

 5. Крайнюк Е. В. Мониторинг почвенной среды при разрушении строительных конструкций // Тез. доп. наук.-метод. конф. «Безпека життєдiяльностi» / Нац. техн. ун-т «Харк. полiтехн. iн-т» та iн.–Х., 2001. – С. 75–76.

 6. Ольгинский А. Г., Крайнюк Е. В. К эколого-экономическому анализу утилизации некоторых видов побочных продуктов промышленности / А. Г. Ольгинский, Е. В. Крайнюк // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. / Харьк. гос. акад. гор. хоз-ва.– К.: Технiка, 2001. – Вып. 31. – С. 180–183.–(Экон. науки).

 7. Крайнюк Е. В., Козярук С. Л. Экологическая оценка миграции серосодержащих соединений металлов в природных и техногенных системах // Экологизация и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов: Сб. тр. VIII Междунар. науч.-техн. конф., Щелкино (АР Крым), 11–15 июня 2001 г. – Х., 2001. – Т. 2. – С. 478–482.

 8. Крайнюк Е. В. Мiграцiйна здатнiсть деяких токсичних металiв у грунтi // Стан земельних ресурсiв в Українi: проблеми, шляхи вирiшення: Зб. доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Харкiв, 29–30 верес. 2001 р.) / Всеукр. екол. лiга та iн. – К., 2001. – С. 123–125.

 9. Эколого-экономический анализ загрязнения почвы / Е. В. Крайнюк // Проблемы равновесия экономических систем в условиях рыночной трансформации: Материалы [II] межвуз. науч.-практ. конф., Харьков, 14 дек. 2001 г. / Нар. укр. акад.– Х., 2001. – С. 111–113.

 10. Ольгинский А. Г., Крайнюк Е. В., Кожушко В. П. Возможность загрязнения грунтов при укреплении фосфогипсом // Опыт и проблемы современного развития дорожного комплекса Украины на этапе вхождения в европейское сообщество: Материалы Междунар. науч. конф., [Харьков], 20–22 нояб. 2002 г. / Харьк. нац. автомоб.-дорож. ун-т и др. – Х.: ХНАДУ (ХАДИ), 2002. – С. 81–84.

 11. Ольгинский А. Г., Крайнюк Е. В. О миграции некоторых токсичных металлов из строительных материалов в почву // Современные инвестиционные процессы и технологии строительства: Тр. секции «Стр-во» Рос. инж. акад / Рос. инж. акад. Секция «Стр-во». – М., 2002. – Вып. 3, ч. 2. – С. 139–142.

 12. Екологiчна та радiацiйна безпека: Довiдник: Навч. посiб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Г. Ольгiнський, С. В. Мiнка, О. В. Третьяков та iн. [О. В. Крайнюк]; Нар. укр. акад. – Х.: Вид-во НУА, 2003. – 319 с.: табл.

 13. Крайнюк Е. В., Ольгинский А. Г. Миграционная способность тяжелых и токсичных металлов на засоленных почвах // Структура и свойства искусственных конгломератов: Междунар. сб. науч. тр / Новосиб. гос. аграр. ун-т, Рос. акад. естеств. наук. – Новосибирск, 2003. – С. 21–23.

 14. Крайнюк Е. В., Ольгинский А. Г. Экологические аспекты использования шлака мусоросжигательного завода при производстве строительных материалов // Прогрессивные технологические и инвестиционные процессы в строительстве: Тр. секции «Стр-во» Рос. инженер. акад. / Рос. инженер. акад. Секция «Стр-во». – М., 2003. – Вып. 4, ч. 2. – С. 217–223.

 15. Ольгинский А. Г., Крайнюк Е. В. Экологические последствия коррозии строительных конструкций // Вестн. Белгород. гос. техн. ун-та им. В. Г. Шухова. – 2003. – № 6, ч. 3: Материалы Междунар. конгр. «Соврем. технологии в пром-ти строит. материалов и стройиндустрии», посвящ. 150-летию В. Г. Шухова. – С. 69–71.

 16. Ольгинский А. Г., Крайнюк Е. В. Проблемы строительного производства в связи с использованием золошлаков ТЭС // Современные материалы и технологии в строительстве: Юбил. 25 Междунар. сб. науч. тр. / Рос. гос. аграр. ун-т, Рос. акад. естест. наук. – Новосибирск, 2003. – С. 126–129.

 17. Ольгинский А. Г., Крайнюк Е. В. Экономически эффективная переработка фосфогипса – отхода производства минеральных удобрений // Тез. докл. конф. с междунар. участием «Сотрудничество для решения проблемы отходов», 5–6 февр. 2004 г., г. Харьков / НГО «ЭкоИнформ» и др. – Х., 2004. – С. 141–142.

 18. Ольгинский А. Г., Крайнюк Е. В. Воздействие продуктов коррозии инженерных сооружений обустройства дороги на окружающую среду // Автошляховик України. – 2004. – № 2. – С. 45–47.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины