Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

160. Генсецький Микола Петрович. Методичні основи геоінформаційного забезпечення інженерних комунікацій в експлуатаційних системах: дис... канд. техн. наук: 05.24.01 / Київський національний ун-т будівництва і архітектури. - К., 2004.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Генсецький М.П. Методичні основи геоінформаційного забезпечення інженерних комунікацій в експлуатаційних системах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.24.01–Геодезія. – Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, 2004.

Інженерні комунікації населених пунктів належать до складних просторових систем. Головними завданнями є визначення їх положення на місцевості, забезпечення надійності функціонування та зниження аварійності. На сьогоднішній день необхідна просторово-часова система, яка повинна ефективно вирішувати вищенаведені завдання. Основна специфіка сфери ІК полягає в неодхідності створення просторово-топологічних мережевих моделей, які підтримуються не звичайними ГІС, а спеціалізованими.

Проведено аналіз стану топографо-геодезичного та геоінформаційного забезпечення інженерних комунікацій в експлуатаційних системах. Обгрунтовано вибір масштабу картографічних матеріалів, точність топографо-геодезичного та картографічного забезпечення. Викладено методику приладного забезпечення для пошуку та обстеження ІК.

Розроблено класифікатор і систему умовних позначень, методику реалізації системи керування базами даних Oracle, просторово-часове моделювання генерації запитів в ГІС ІК, вимоги до забезпечення топологічності об’єктів.

Розроблено геоінформаційну технологію на базі реляційної моделі просторових даних ІК з використанням прикладних ГІС-продуктів, яка дає можливість здійснювати просторово-часовий аналіз стану ІК.

1. Обґрунтовано вибір оптимального масштабу картографічних матеріалів з врахуванням допуску на похибку функції координат точок плану, який відповідає експлуатаційним вимогам ДБН.

2. На стадії приладного польового обстеження визначено залежність планово-висотного положення точок ІК від глибини закладання та діаметру.

3. Розроблено класифікатор і систему умовних позначень ІК.

4. Розроблено вимоги для забезпечення топологічності об’єктів (геодезичної основи, рельєфу, будівель та інженерних комунікацій).

5. Розроблено формальну модель процесів реєстрації стану ІК та просторово-часового аналізу відповідних ділянок, визначення аварійних станів та їх відображення на моніторі, яка дасть змогу оперативно приймати рішення щодо локалізації аварій.

6. У результаті дослідження, проведеного на основі методу попарних порівнянь, обґрунтована оптимальність застосування ГІС-технологій для експлуатації інженерних комунікацій. Запропонована уніфікована схема інженерних комунікацій по типу носія для гідравлічного розрахунку та потокорозподілу за допомогою теорії графів. Запропоновано математичний інструментарій для знаходження надійності ІК.

7. Розроблено методичні основи створення опорних планів (цифрових карт) підземних комунікацій.

8. Запропоновано методичні основи створення та функціонування постійно діючої системи актуалізації просторових та атрибутивних даних ІК, як основи моніторингу об’єктів інженерної інфраструктури, для забезпечення прийняття проектних та експлуатаційних рішень.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Статті у наукових фахових виданнях

1. Генсецький М.П. Оптимальність застосування геоінформаційної системи в ході експлуатації інженерних комунікацій на основі методу попарних порівнянь // Вісник геодезії та картографії. – 2001. – №4. – С. 35-39.

2. Генсецький М.П. Застосування ГІС-технологій при експлуатації інженерних комунікацій // Інженерна геодезія. – 2002. – Вип. 48. – С. 65-70.

3. Генсецький М. Проектування інфологічної моделі бази інженерних комунікацій в ГІС // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів: Ліга-Прес, 2002. – С. 235-239.

  1. Генсецький М. Методика створення опорних планів підземних комунікацій // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів: Ліга-Прес, 2003. – С. 289-291.

  2. Лященко А.А., Старовєров В.С., Генсецький М.П., Зленко Л.В. Базові моделі даних інженерних комунікацій та технології їх обробки в ГІС // Інженерна геодезія. – 2001. – Вип. 45. – С. 149-158.

  3. Старовєров В.С., Генсецький М.П. Обгрунтування точності топографо-геодезичних і картографічних матеріалів для ГІС ІК // Інженерна геодезія. – 2002. – Вип. 46. – С. 234-239.

  4. Генсецький М.П. Застосування теорії ґрафів для визначення надійності та потокорозподілу в ГІС ІК // Інженерна геодезія. – 2003. – Вип. 49. – С. 63-67.

Праці у наукових виданнях та матеріалах конференцій

8. Генсецький М.П. Структура геометричної моделі та приклад реалізації геокодування інженерних комунікацій // Науково-практичні проблеми моделювання та прогнозування надзвичайних ситуацій. – 2002. – Вип. 5. – С. 70-74.

9. Карпінський Ю., Старовєров В., Генсецький М. Моделі інформаційної бази та етапи проектування // Кадастр, фотограмметрія, геоінформатика – сучасні технології і перспективи розвитку. – Матеріали 2-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 17-19 жовтня 2000 р., Львів-Краків. – С. 22-23.

10. Генсецький М.П. Про деякі аспекти застосування ГІС для експлуатації інженерних комунікацій // Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку. – Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12-14 березня 2003 р., м. Київ. – С. 21-22.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины