Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Мащенко Анатолій Іванович. Квантова гірометрія високої точності: теорія та методики проектування: дисертація д-ра техн. наук: 05.27.02 / Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". - К., 2003.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Мащенко А.І. Квантова гірометрія високої точності: Теорія та методики проектування. – Рукопис. – Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.27.02 – вакуумна, плазмова та квантова електроніка. Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”. – Київ, 2003.

Розроблена узагальнена концепція проектування оптичних квантових гірометрів (КГ): моноблочних лазерних гіроскопів, інтерферометричних та рециркуляційних волоконно-оптичних гіроскопів, а також волоконно-та інтегрально-оптичних гіроскопів з кільцевими пасивними резонаторами. Запропоновані оптико-фізичні схеми, конструкторські та технологічні рішення, створені математичні моделі та теорії. Розглянуті та досліджені ключові проблеми КГ. Приведені результати макетування та експериментальних досліджень КГ. Запропонована методика обчислення точності КГ.

 1. Розроблені теоретичні системні основи проектування оптичних квантових гірометрів високої точності – моноблочних лазерних гіроскопів, інтерферометрич-них та рециркуляційних ВОГ, волоконно- та інтегрально-оптичних гіроскопів з КПР та мандельштам-бріллюенівських ВОГ, у яких використані принципи та ефекти нелінійної оптики. В такому обсязі теорія оригінальна та подана уперше; вона дає змогу розробляти КГ з чутливістю год, прийнятною для безплатформової інерціальної навігації літальних апаратів як в приземному просторі, так і космосі, геофізичних досліджень, зокрема, гляціології, та інших високоточних застосувань.

 2. Розроблені математичні моделі, які адекватно описують фізичні явища, що діються у КГ. Для кільцевого газового лазера та МЛГ оптимальною є модель, яка базується на напівкласичній теорії Лемба, котра поєднує рівняння Максвела та рівняння для матриці густини, на основі якої обчислюється поляризація середовища. Висновками цієї теорії та теорії Беннета-Лемба є захоплення зустрічних хвиль, конкуренція та затягування мод – три ключові проблеми лазерних гіроскопів.

 3. Визначена система основних параметрів, що характеризують КГ. Це – енергетичні, амплітудні, фазові та частотні характеристики, масштабний коефіцієнт, гранична чутливість, потенційна точність, динамічний діапазон, стабільність зміщення нуля. У КГ з КПР критичними параметрами є часова когерентність джерела накачки та втрати у чутливому контурі КПР. Встановлено, що у волоконних варіантах КГ з КПР граничною шириною спектральної лінії є , а граничним згасанням в інтегрально-оптичних КГ є .

 4. Створена теорія хвилеводних КПР, яка базується на формальній аналогії розглянутих КПР з інтерферометром Фабрі-Перо. Ця теорія опублікована та визнана на Заході для проектування ВО та ІО КГ. Передатне відношення КПР є функ-цією багатьох його параметрів, відносно яких проведена оптимізація та знайдені їх бажані значення. У оптимальних КПР, у яких акумулюється найбільша енергія, втрати в елементі зв’язку рівні згасанню на розповсюдження у контурі резонатору.

 5. У відповідності до принципу Лоренца встановлені базові моделі та мінімальна архітектура одностепеневих КГ. У випадку МЛГ – це конфігурації три- та чотирикутної форми; у І-ВОГ мінімальна конфігурація об’єднує 8 елементів: суперлюмінісцентний діод, два 50/50% - направлених відгалужувача, поляризатор, модовий фільтр, катушку з волокном, фазовий модулятор, фотодектор. КГ з мінімальною архітектурою має найменшу вартість.

 6. Зведена теорія чутливості КГ до обертання та інших дестабілізуючих фізичних збурень. Якщо вважати, що обмежуючим фактором є фотонний шум, чутливість КГ з КПР до температурних градієнтів є не гірша, ніж , а до тиску . Це зобов’язує застосувати у КГ температурну стабілізацію з такою ж точністю та екранування або алгоритмічну корекцію вихідного сигналу КГ.

 7. Запропонована низка конструкторських рішень, які інтегрують різні підходи і тенденції в проектуванні КГ і які поліпшують масо-габаритні показники КГ, їх потенційну чутливість та лінійність вихідної характеристики в широкому динамічному діапазоні (50...60 дБ).

 8. Розроблені технологічні прийоми виготовлення унікальних фотошаблонів, базових елементів, вузлів та макетів КГ; фрагменти деяких важливих у волоконній та інтегральній оптиці технологічних процесів апробовані на виробництві та подані у вигляді технологічних карт.

 9. Розроблені конструкції МЛГ з магніто-оптичними комірками Фарадея та Зеємана, та вібропідвісом, ВОГ та макетів квантових інтегрально-оптичних гірометрів з КПР.

 10. Розроблена узагальнена модель дестабілізуючих факторів, шумів та похибок в КГ, визначені поняття короткострокового та довгострокового дрейфів та проведені їх дослідження у волоконних варіантах КГ.

 11. Розроблена методика обчислення сумарної похибки, виходячи з основних

положень теорії ймовірностей; вона впроваджена в проекти деяких КБ.

 1. Запропоновані методики настройки КГ в режим вимірювання кутової швидкості, вимірювання та контролю основних параметрів КГ: масштабного коефіцієнту, чутливості, динамічного діапазону, зміщення та дрейфу нуля відліку.

 2. Розроблена теорія поляризаційних перетворювань лазерного випромінювання в анізотропних каналах. Досліджені поляризаційні ефекти у одно- та багатомодових ВС та інтегрально-оптичних хвилеводах. Аналіз свідчить, що картина поляризаційних перетворювань у хвилеводних структурах КГ досить складна і залежить від багатьох факторів: величини анізотропії ВС, способу збудження, шорсткості стінок хвилеводів та інше.

 1. Розроблені експериментальні пристрої та проведені лабораторні експерименти по визначенню поляризаційних властивостей багатомодових ВС. Досліджена поляризаційна спекл-картина на виході БВС методом стокс-поляриметрії. Висновки теорії та результати експериментів співпадають.

 2. Виконано макетування МЛГ, ВОГ та інтегрально-оптичних КГ з КПР та проведені натурні експерименти по визначенні їх характеристик та параметрів. Встановлено, що реальні дані близькі до розрахункових.

 3. Досліджена можливість застосування КГ та КПР в прецизійних вимірювальних комплексах, датчиках фізичних величин, обчислювальній техниці, оптичних системах обробки інформації. Аналіз показав, що ці застосування забезпечують надзвичайно високу точність, оперативність, вірогідність та відтворність вимірювань малих кутів та інших величин.

 4. Запропоновані моделі КГ, які виконані на основі нелінійних КПР. Встановлено, що перспективними є проектування та розробка мандельштам-бріллюенівського ВОГ, чутливим елементом якого є ВРМБ-кільцевий лазер, у якого немає проблем, властивих МЛГ, проте він має власні проблеми, які вирішуються.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Дерюгин И.А., Курашов В.Н., Мащенко А.И. Когерентно-разностный прием двоичных оптических сигналов: В кн. ''Квантовая электроника ''. – К.: Наукова Думка, 1976. – Вып.11. – С.51-57.

Здобувачем виконані теоретичні дослідження когерентно-різницевого прийому лазерних сигналів, що базується на явищі інтерференції хвиль. Проведені розрахунки ймовірності помилкового прийому.

 1. Дерюгин И.А., Курашов В.Н., Мащенко А.И. Оптимальный прием оптических сигналов в каналах с мультипликативными помехами // Изв. Вузов, сер. Радиоэлектроника. – 1976. – Т. 19 №1. – С.24-33.

Здобувачем теоретично досліджена задача оптимального прийому оптичних сигналів в каналах з мультиплікативними завадами. З’ясовано фактори, дія яких еквівалентна дії мультиплікативної завади.

 1. Дерюгин И.А., Курашов В.Н., Мирзаев Ас.Т., Мирзаев Аг.Т., Мащенко А.И. Пороговое обнаружение двоичных оптических сигнолов в системе квантового счета // Радиотехника и электроника. – 1979. – Т.24, №10. – С.2021-2026.

Здобувачем виконані дослідження виявлення оптичних сигналів в системах, у яких внаслідок гранично малої інтенсивності сигналів квантові ефекти грають провідну роль і ефективною методикою детектування сигналів є фотолічильна методика.

 1. Дерюгин И.А., Курашов В.Н., Мащенко А.И. Квантовый прием дискретных фазомодулированых сигналов в оптическом диапазоне // Радиотехника и электроника. – 1980. – Т. 25, №10. – С.2088-2098.

Здобувачем виконані теоретичні дослідження оптимального прийому квантових сигналів в системах з фазовою модуляцією. Проведені розрахунки ймовірності помилкового прийому.

 1. Коблянский Ю.В., Курашов В.Н., Мащенко А.И. Использование ортогональных разложений функции распределения интенсивности для излучения статистических свойств диффузно-рассеяного когерентного излучения // УФЖ . – 1981. – Т. 26, №10. – С.1615-1622.

Здобувачем проведено теоретичне обгрунтування методу ортогонального розкладу в ряди Лагера функції розподілу інтенсивності при вивченні статистичних властивостей плямових структур. Проаналізовано границі застосування цього методу.

 1. Дерюгин И.А., Курашов В.Н., Мирзаев Ас.Т., Мирзаев Аг.Т., Мащенко А.И. Передача дискретных двухградационных изображений по оптическому каналу с квантовым приемником//Квантовая электроника. –1981. –Т.8, №4. –С.760-764.

Здобувачем проведено дослідження стосовно передачі дискретних сигналів по оптичному каналу з квантовим приймачем. Здійснено математичне обгрунтування отриманих експериментальних результатів.

 1. Байбородин Ю.В., Корень Н. Н., Мащенко А. И. Волоконно-оптический измеритель угловой скорости // Вестн. Киев. Политехн. Ин-та. Радиоэлектроника. – 1985. – Вып. 22. – С.109-112.

Здобувачем запропоновано малогабаритний ВО-вимірювач кутової швидкості. Виконано енергетичні розрахунки та розроблено макетну конструкцію вимірювача.

 1. Байбородин Ю.В., Мащенко А.И., Ляденко А.Ф., Фадеев А.В. Соединение волоконных световодов с волноводами ОИС//Сб. научн. трудов ”Применение лазерных средств измерения в системах диагностики авиационной техники”. – К.:КИИГА, 1986. – С.96-99.

Здобувачем сформульована загальна концепція з’єднання волоконних світловодів з хвилеводами оптичних інтегральних схем.

 1. Байбородин Ю.В., Мащенко А.И. Влияние когерентности излучения на интенсивность интегрально-оптических кольцевых резонаторов//Сб. научн. трудов ”Применение лазерных средств измерения в системах диагностики авиационной техники”. – К.:КИИГА, 1986. – С.41-44.

Здобувачем досліджено вплив часової когерентності лазера накачки на енергетичні характеристики вихідного сигналу в ІО КПР.

 1. Байбородин Ю.В., Колесник Ю.В., Ляденко А.Ф., Мащенко А.И., Фадеев А.В. Соединение волоконных световодов с волноводами оптических интегральных схем // Вестн. КПИ, сер. Радиоэлектроника. – 1987. – Вып. 24. – С.54-61.

Здобувачем проведено дослідження з’єднання “волоконний світловод – іо-хвилевод”, що виконано на основі “flip-chip” технології. З’ясовані технологічні аспекти виготовлення такого з’єднання.

 1. Байбородин Ю.В., Дерюгина А.И., Курашов В.Н., Мащенко А.И. Деполяризация частично-когерентного излучения в анизотропных оптических каналах // ДАН СССР. – 1987. – Т. 293., №4. – С.840-844.

Здобувачем виконані теоретичні дослідження стосовно деполяризації частково когерентного лазерного випромінювання в каналах з оптичною анізотропією. Встановлені аналітичні залежності ступеня поляризації від параметрів каналу та випромінювання.

 1. Байбородин Ю.В., Мащенко А.И. Волоконно-оптические и интегрально-оптические гироскопы с пассивными резонаторами // Зарубежная Радиоэлектроника. – 1988. – №3. – С. 95-106.

Здобувачем здійснено літературний огляд та патентний пошук на відповідну тему. Сформульовано стан розробок та тенденції розвитку квантових гірометрів з ВО та ІО КПР за кордоном.

 1. Коваленко А.В., Курашов В.Н., Мащенко А.И. Фадеев А.В., Преобразование состояния поляризации излучения в изотропных градиентных световодах // Квантовая электроника (К). – 1988. – Вып.35. – С.49-55.

Здобувачем розроблена теорія конверсії поляризаційних мод в багатомодо-вому градієнтному волоконному світловоді. Побудована математична модель цього явища у вигляді диференціального векторного рівняння, розв’язки якого знайдено методом теорії збурень.

 1. Байбородин Ю.В., Мащенко А.И., Мащенко А.A.,Ляденко А.Ф.,Фадеев А.В., Выбор конструктивных параметров пассивного интегрально-оптического резонатора // Вестн. КПИ, сер. Радиоэлектроника. – 1988. – Вып. 25. – С.3-6.

Здобувачем одержані аналітичні співвідношення, на яких базується вибір конструктивних параметрів ІО КПР.

 1. Дерюгина А.И., Курашов В.Н., Мащенко А.И. Поляризационная структура изображений, формируемых в турбулентном атмосферном канале // ДАН СССР. – 1989. – Т. 306, №2. – С.339-343.

Здобувачем розроблено теорію поляризації в оптичному каналі з нерегулярностями на прикладі атмосферного каналу, до якого застосована модель Татарського.

 1. Барчук О.И., Коваленко А.В., Курашов В.Н., Мащенко А.И. Статистические характеристики флуктуаций диэлектрической проницаемости в планарном волноводе с нерегулярными стенками // УФЖ. 1991. – Т. 36, №4. – С.612-617.

Здобувачем отримані точні вирази для спектру просторових частот та кореляційної функції діелектричної проникливості та виконані розрахунки статистичних характеристик другого порядку в плівковому хвилеводі з нерегулярними стінками.

 1. Байбородин Ю.В., Дядин С.С., Ляденко А.Ф., Мащенко А.И., Ульянов И.А., Фатин Ю.П. Интегрально-оптический кольцевой пассивный резонатор для оптических гироскопов // Квантовая электроника (М). – 1992. – Т. 19, №1. – С. 326-329.

Здобувачем виконані теоретичні та експериментальні дослідження ІО КПР для квантових гірометрів. Виконані розрахунки оптимальної топології ІО КПР та проведено обговорення результатів експериментів.

 1. Байбородин Ю.В., Дядин С.С., Ляденко А.Ф., Мащенко А.И., Ульянов И.А., Фатин Ю.П. Некогерентный волоконно-оптический гироскоп с кольцевым резонатором // Изв. Вузов, сер. Радиоэлектроника. –1992.–Т. 35, №7-8.–С.77-80.

Здобувачем запропоновано схеми квантових гірометрів з ВО КПР та рециркуляцією хвиль. Проводено теоретичне обгрунтування отриманих експериментальних результатів.

 1. Bayborodin Yu.V., Mashchenko An.I., Konopaltseva L.I. The Integrated Optical Planar Gyro // SPIE– 1993. – Vol. 2108. – P.443-448.

Здобувачем запропоновано схеми квантових гірометрів з планарним ІО КПР. Проведені розрахунки та математичне моделювання планарного КГ.

 1. Байбородин Ю.В., Мащенко А.И. Гироскоп с волоконным пассивным резонатором и квазикогерентным излучателем.// Изв. Вузов, сер. Радиоэлектроника.. – 1994. – Т. 37, №9-10. – С.21-31.

Здобувачем запропоновано квантовий гірометр з ВО КПР та квазікогерентним джерелом накачки. Здійснено математичне обгрунтування можливості вимірювання кутової швидкості за допомогою такого приладу.

 1. Bayborodin Yu.V., Mashchenko An.I., Konopaltseva L.I. Research and Development of Integrated Optic Ring Passive Resonator for Angle Speed Pick – Ups // SPIE Nanofabrication Technologies and Device Integration. – 1994. – Vol. 2213. – P. 316-326.

Здобувачем запропонована оригінальна схема ІО КПР та проведені розрахунки його характеристик. Проведено обговорення технологій, придатних для практичної реалізації ІО КПР.

 1. Мащенко А.И., Байбородин Ю.В. Теория кольцевых пассивных резонаторов // Изв. Вузов, сер. Радиоэлектроника. – 1995. – Т. 38, №5-6. – С. 3-20.

Здобувачем подана математична модель КПР та з’ясовані можливі застосування таких пристроїв в техниці. Сформульвані вимоги та рекомендації щодо їх практичної реалізації.

 1. Байбородин Ю.В., Мащенко А.И. Интегрально-оптический кольцевой резонатор – измеритель эффекта Саньяка // Электроника и связь. – 1996. – Вып. 1. – С.10-20.

Здобувачем запропонована оригінальна топологія ІО КПР та досліджена можливість його застосування для вимірювання ефекту Саньяка.

 1. Байбородін Ю.В., Мащенко А.І., Циганок Б.А., Тороній Ю.І. Інтегрально-оптичний акселерометр // Наукові вісті НТУУ “КПІ“ . – 1999. - №2(6). – С.5-10.

Здобувачем запропонована конструктивна схема ІО-акселерометра та виконані розрахунки очікуваної точності цього приладу.

 1. Байбородин Ю.В., Мащенко А.И., Цыганок Б.А. Интегрально-оптический модуль датчика высоты уровня жидкости // Электроника и связь. – 1999. Вып. 7. – С.32-36.

Здобувачем розроблена теорія та запропоновано схемне рішення ІО модуля датчика висоти рівня та ідентифікації рідини.

 1. Байбородин Ю.В., Мащенко А.И. Теория и возможные приложения кольце-вых пассивных резонаторов // Электроника и связь. –2001. –Вып. 13. – С.88-106.

Здобувачем розроблена теорія ВО та ІО КПР та досліджена можливість їх використання в датчиках фізичних величин. Подано схемні рішення датчиків, визначено їх чутливість до фізичних збурень.

 1. Mashchenko An.I. Integrated Optical Ring Resonator of the quantum gyro with quasicoherent source of radiation // Ukrainian Journal of Physical Optics. – 2002. – Vol.3, №4. – P.92-99.

Робота одноособова.

 1. Байбородин Ю.В., Мащенко А.И. Моноблочные лазерные гироскопы // Электроника и связь. – 2002. – Вып. 16. – С.91-102.

Здобувачем розроблена математична модель моноблочного лазерного гірометра та визначена система параметрів, на яких базується проектування МЛГ. Досліджені методи створення частотної підставки в МЛГ на основі магнітооптичного ефекту Фарадея та вимушених коливань вібропідвісу.

 1. Мащенко А.И. Лазерный гироскоп с нелинейным волоконно-оптическим кольцевым резонатором // Электроника и связь. – 2002. – Вып. 17.-С.12-19.

Робота одноособова.

 1. А.С. 1167952 (СССР) от 08.03.1985г. – Интегрально-оптический датчик угловой скорости. – Байбородин Ю.В., Мащенко А.И., Борцов В.Б., Катковский О.Б., Ким Т.Н., Чадюк В.А.

Здобувачем висунута ідея винаходу та розроблена структурна схема ІО-датчика кутової швидкості. Написаний текст винаходу.

 1. А.С. 1246695 (СССР) от 22.03.1986г. – Волоконный измеритель угловых перемещений.– Байбородин Ю.В., Мащенко А.И., Горбань А.М., Гранкин И.М., Коломийко А.В., Ким Т.Н., Чадюк В.А., Михно В.М.

Здобувачем складена формула винаходу та проведено необхідне обгрунтування.

 1. А.С. 1251655 (СССР) от 15.04.1986г. – Оптический датчик угловой скорости. – Байбородин Ю.В., Мащенко А.И., Борцов В.Б., Катковский О.Б., ЛяденкоА.Ф., Чадюк В.А.

Здобувачем сформульована суть винаходу та визначена структура датчика кутової швидкості. Написаний текст винаходу.

 1. А.С. 1284328 (СССР) от 15.09.1986г. – Лазерный гироскоп. – Байбородин Ю.В., Мащенко А.И., Конопальцева Л.И., Ляденко А.Ф., Сорокина Е.Н., Фадеев А.В.

Здобувачем розроблена конструктивна схема лазерного гірометра та проведено теоретичне обгрунтування його переваг в порівнянні з прототипом.

 1. А.С. 1311414 (СССР) от 15.01.1987г. – Интегрально-оптический датчик угловой скорости. – Байбородин Ю.В., Мащенко А.И., Борцов В.Б., Ляденко А.Ф., Белоконь Л.А.

Здобувачем подана ідея винаходу, обгрунтована поліпшена чутливість цього приладу.

 1. А.С. 1318067 (СССР) от 15.02.1987г. – Интегрально-оптический датчик угловой скорости. – Байбородин Ю.В., Мащенко А.И., Борцов В.Б., Ляденко А.Ф., Белоконь Л.А.

Здобувачем складена формула винаходу. Обговорені компоненти датчика та очікуваний результат від його впровадження.

 1. А.С. 1393287 (СССР) от 03.01.1988г. – Многолучевой газоразрядный лазер. – Байбородин Ю.В., Мащенко А.И., Ляденко А.Ф., Борисова Е.Г., Малюнкин В.В., Фадеев А.В.

Здобувачем розроблена конструктивна схема газорозрядного лазера з двома паралельними генераційними каналами.

 1. А.С. 1429885 (СССР) от 08.06.1988г. – Устройство для стабилизации частоты излучения полупроводникового лазера. – Байбородин Ю.В., Мащенко А.И., Белоконь Л.А., Ляденко А.Ф., Оноприенко Л.М.

Здобувачем подана ідея винаходу та проведено теоретичне обгрунтування переваг патентованого приладу в порівнянні з існуючими.

 1. А.С. 1461184 (СССР) от 22.10.1988г. – Пассивный волоконно-оптический акселерометр. – Байбородин Ю.В., Мащенко А.И., Фадеев А.В.

Здобувачем запропонована схема ВО-акселерометра, ключовим елементом якого є ВО КПР з тягарцем каліброваної маси, котрий розміщений на волоконній консолі всередині резонатору.

 1. А.С. 1500133 (СССР) от 08.04.1989г. – Способ определения положения осей двулучепреломления оптического волоконного световода. – Байбородин Ю.В., Мащенко А.И., Скрипка Ю.М., Фадеев А.В.

Здобувачем обгрунтовано спосіб визначення положення осей двопроменевого заломлення анізотропного волоконного світловода з використанням He-Ne зеєманівського лазера.

 1. А.С. 1575662 (СССР) от 01.03.1990г. – Волоконный гироскоп. – Байбородин Ю.В., Мащенко А.И., Фадеев А.В.

Здобувачем запропонована схема ВО гірометра, яка відрізняється від існуючих поліпшеною точністю та надійностю вимірювання кутової швидкості.

 1. Байбородин Ю.В., Мащенко А.И. Интегрально-оптические устройства квантовой электроники. – К.: Знание, 1986. – 18с.

Здобувачем запропоновані та досліджені ІО-пристрої для квантової електроніки. Проведено теоретичне обгрунтування можливих застосувань цих пристроїв в датчиках фізичних полів: температури, тиску та ін.

 1. Дерюгин И.А., Курашов В.Н., Мащенко А.И. Фазовые флуктуации оптических сигналов в системах передачи информации с фазовым кодированием // Труды I Всесоюз. конф. “Проблемы Управления параметрами лазерного излучения“. – Ташкент. – 1978. – С.79-84.

Здобувачем виконані теоретичні дослідження оптичної системи передачі інформації з фазовим кодуванням сигналів. Проведені розрахунки похибки прийому сигналів з урахуванням фазових флуктуацій в системі.

 1. Derjugin I.A., Kurashov V.N., Mashchenko A.I., Mirzaev Ag.T., Mirzaev As.T. The relization of the optimal algoritm of the reception of two-step images in the optical transmission channel // Proc. IX International Conf. on Quantum electronics and nonlinear optics. – Posnan, 1980, Section A. – P.342-344.

Здобувачем проведено теоретичне обгрунтування та обробка отриманих експериментальних результатів.

 1. Байбородин Ю.В., Мащенко А.И., Ким Т.Н. Интегрально-оптические датчики физических величин // Труды IV Всесоюз. конф. “Проблемы научных исследований в области изучения и освоения Мирового Океана“. – Владивосток. – 1983. – С.19-23.

Здобувачем запропоновані конструктивні схеми ІО-датчиків фізичних величин. Виконані оцінки чутливості.

 1. Байбородин Ю.В., Мащенко А.И., Корниенко О.Д. Поляризационные эффекты в тонкопленочных кольцевых резонаторах // Труды Всесоюз. конф. “Интегральная оптика, физические основы, приложения“. – Новосибирск. – 1984. – С.45-48.

Здобувачем виконані теоретичні дослідження стану поляризації випромінювання в тонкоплівкових КПР. Проведені обробка та обговорення результатів експериментів.

 1. Дерюгина А.И., Курашов В.Н., Мащенко А.И., Фадеев А.В. Анализ шумовых характеристик базовых волоконно-оптических структур, используемых в оптико цифровых процессорах // Тезисы докладов Ш Всесоюзн. конф. « Проблемы оптической памяти». – Ч.2. – Ереван. – 1987. – С.177-178.

Здобувачем розроблена теоретична модель базової волоконно-оптичної структури з рециркуляцією сигналів. Проаналізована ефективність структури з урахуванням фазових та амплітудних шумів лазерних діодів.

 1. Байбородин Ю.В., Дерюгина А.И., Курашов В.Н., Мащенко А.И., Распространение поляризационно модулированных лазерных пучков в анизотропных каналах передачи информации // Труды III Всесоюзн. Конф. “Применение лазеров в технологии и системах передачи и обработки информации“. – Часть 4. – Таллин. – 1987. – С.69-70.

Здобувачем розроблена теорія поляризаційних перетворень при розповсюдженні поляризаційно модульованого випромінювання в анізотропному каналі.

 1. Барчук О.И., Курашов В.Н., Мащенко А.И. Поляризационно-оптические измерения параметров случайно неоднородных поверхностей // Труды тринадцатой Всесоюзн. н/т конф. “Высоко скоростная фотография, фотоника и метрология быстропротекающих процессов“. – Москва. – 1987. – С.201.

Здобувачем проведено теоретичне обгрунтування методики вимірювання дисперсії та радіусу кореляції неоднорідностей шорстких поверхонь.

 1. Байбородин Ю.В., Мащенко А.И., Ляденко А.Ф. Применение акусто-оптических частотосдвигающих устройств на поверхностных волнах в тонко-пленочных датчиках угловых скоростей // Труды Всесоюз. конф. “Акусто-элек-тронные устройства обработки информации”. – Черкассы. – 1988. – С.190-191.

Здобувачем розроблено та експериментально досліджено акустооптичний пристрій для зсуву частоти світла в хвилеводах ІО-датчиків кутової швидкості.

 1. Байбородин Ю.В., Мащенко А.И., Фадеев А.В. Исследование волоконно-оптических фазовых модуляторов // Тезисы докладов Всесоюзн. конф. молодых ученых-физиков ВУЗов. – Ташкент. – 1988. – С.121.

Здобувачем запропоновано конструктивні схеми фазових модуляторів для ВОГ. Виконані необхідні розрахунки п’єзокерамічного волоконного модулятора.

 1. Bayborodin Yu.V., Mashchenko An.I. Integrated Optical Gyroscope// Proc. Intern. Conf. Optic –98, Sankt-Pet. Russia. D.S.Rozhdestvensky Optical Society trans. – 1992. – P.124-130.

Здобувачем запропоновано конструктивні схеми ІО гірометрів. Виконані розрахунки оптимальних за складністю топологій та вихідних характеристик.

 1. Bayborodin Yu.V., Mashchenko An.I. Integrated-optical accelerometer // Proc. International Conf. on Optical Velocimery (OV – metry)/ –Warsaw (Poland). – 1995.

Здобувачем проведено теоретичне обгрунтування ІО-акселерометра, виконаного на основі ІО КПР. Обговорено технології виготовлення приладу.

 1. Bayborodin Yu.V., Mashchenko An.I. Theory and possible employment of the Integrated Optical Ring Resonators//Proc. Intern. Conf. Optic –98, Sankt-Pet. Russia. D.S.Rozhdestvensky Optical Society trans. – 1998. – P.238-243.

Здобувачем розроблена теорія ІО КПР з урахуванням конструктивних та оптичних параметрів кільцевого резонатору та спектральних характеристик лазера накачки.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины