Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Громоздін Валентин Володимирович. Слабоспрямовані антени метрового і дециметрового діапазонів хвиль для систем радіомоніторингу: дисертація канд. техн. наук: 05.12.07 / Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін- т". - К., 2003.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Громадський В.М. Тотальне ендопротезування кульшового суглоба у хворих на ревматоїдний артрит. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.21 – травматологія та ортопедія. - Інститут травматології та ортопедії АМН України. – Київ 2003.

Робота присвячена питанням удосконалення методики тотального ендопротезування кульшового суглоба у хворих на ревматоїдний артрит, яка сприяє покращанню результатів хірургічного лікування, поверненню хворих до самообслуговування, суспільно-корисної праці та зниженню інвалідності. Дослідження базуються на аналізі результатів хірургічного лікування 84 хворих на ревматоїдний артрит з 2-3 фазою II стадії і III стадією захворювання, яким було виконано 107 тотальних ендопротезувань кульшового суглоба.

На підставі власних спостережень за вищезазначеними хворими, яким окрім клініко-лабораторного обстеження виконували рентгеноморфометрію, остеоденситометрію, біомеханічне та імунологічне дослідження, розроблено комплекс реабілітаційних заходів, вдосконалені показання та протипоказання, а також визначено вид (цементний або безцементний) тотального ендопротезування кульшового суглоба у хворих на ревматоїдний артрит. Вперше вивчено регенераторний потенціал 25 голівок стегнових кісток у хворих на ревматоїдний артрит, яким виконане ендопротезування. Проведене дослідження підтвердило, що у обстежених хворих власні регенераторні можливості організму, що стосується кульшового суглоба, були майже вичерпані. Тобто показання до заміни суглоба на штучний були встановлені правильно. На основі біомеханічних досліджень вивчено етапність відновлення функції опорно-рухового апарату після ендопротезування. Доведено, що на сучасному етапі тотальне ендопротезування кульшового суглоба є найбільш ефективним методом лікування для відновлення функції кульшового суглоба при 2-3 фазі II стадії та III стадії захворювання.

Запропонований комплексний підхід при тотальному ендопротезуванні кульшових суглобів у хворих на ревматоїдний артрит дозволив отримати позитивні результати у 98 % хворих. Добрі результати склали 74 %, задовільні 24 %, незадовільні – 2 %.

Ураження кульшових суглобів у хворих на РА є одним з найважчих ускладнень перебігу цього захворювання, яке безумовно веде до інвалідності. У науковій роботі наведено обґрунтовані підходи до відновлення функції кульшових суглобів у хворих на РА за допомогою тотального ендопротезування.

 1. Первинне ураження кульшових суглобів при РА спостерігається лише у 4 % хворих, але вже через 5 років від дебюту захворювання кульшові суглоби уражаються у 30 % пацієнтів, які потребують ортопедичного лікування.

 2. Вивчення за допомогою імунологічних досліджень регенераторного потенціалу голівок стегнових кісток, вилучених при ендопротезуванні, показує зниження всіх показників активності остеогених клітин попередників кісткового мозку у середньому на 32%. Тому тотальне ендопротезування кульшового суглоба у цих хворих цілком виправдане.

 3. Чітке визначення показань та протипоказань до тотального ендопротезування кульшового суглоба у хворих на РА дозволяє своєчасно виконувати це оперативне втручання, що значно покращує не тільки результати самого тотального ендопротезування, але й відновлення функції опорно-рухового апарату кінцівки в цілому.

 4. Розподіл хворих на групи згідно з типом деформацій та функціональної недостатності суглобів дає можливість через відповідну адекватну передопераційну підготовку значно покращити результати тотального ендопротезування кульшових суглобів.

 5. Наявність остеопорозу у хворих на ревматоїдний артрит обумовлює перевагу цементного метода фіксації ендопротезу.

 6. Комплекс реабілітаційних заходів при тотальному ендопротезуванні кульшових суглобів у хворих на РА має розпочинатися задовго до операції і продовжуватися з перших годин після операції з постійною корекцією протягом життя.

 7. Запропонований комплексний підхід при тотальному ендопротезуванні кульшових суглобів у хворих на РА дозволив отримати позитивні результати у 98 % хворих. Добрі результати становлять 74 %, задовільні – 24 %, незадовільні – 2 %.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Герасименко С.І., Рибачук О.І., Кукуруза Л.П., Громадський В.М. Тотальне ендопротезування кульшових суглобів у хворих на ревматоїдний артрит // Ендопротезування суглобів / показання, техніка, помилки/. – Київ – Дніпропетровськ, 1997. –С. 13 –15.

Особистий внесок дисертанта полягає у проведенні аналізу даних літератури, оформленні статті та підготовці її до друку.

 1. Герасименко С.І., Рибачук О.І., Кукуруза Л.П., Громадський В.М., Бабко А.М. Можливі помилки та ускладнення при тотальному ендопротезуванні кульшового суглоба у хворих на ревматоїдний артрит // Матеріали пленуму ортопедів–травматологів України. – Київ – Одеса, 1998 – Ч.2 . – С.237 – 240 .

Особистий внесок дисертанта полягає у проведені аналізу літератури та результатів власних спостережень, вивченні помилок та ускладнень, а також причин, що до їх виникнення.

 1. Герасименко С.І., Рибачук О.І., Кукуруза Л.П., Громадський В.М., Бабко А.М. Застосування кісткової пластики при тотальному ендопротезуванні кульшового суглоба у хворих на ревматоїдний артрит // Наукові праці співробітників Київської академії післядипломної освіти та клінічної лікарні № 8 РМО Мінського району м. Києва до конференції, присвяченої 10–річчю клінічної лікарні № 8. – м. Київ, 1998. – С. 34.

 2. Герасименко С.І., Рибачук О.І., Кукуруза Л.П., Громадський В.М. Особливості тотального ендопротезування кульшового суглоба у хворих на ревматоїдний артрит // Ортопедия, травматология и протезирование.- 1998.- № 3. – С. 70 – 72.

Особистий внесок дисертанта полягає у вивченні та систематизації особливостей ревматоїдного артриту, а також ходу самої операції які насамперед слід враховувати при тотальному ендопротезуванні кульшового суглоба.

 1. Герасименко С.И., Рыбачук О.И., Громадский В.Н, Бабко А.Н, Майко В.М. Остеопороз как фактор риска при тотальном эндопротезировании тазобедренного сустава у больных ревматоидным артритом // Проблеми остеології. – 1998. – № 2–3. – С. 84–87.

Особистий внесок дисертанта полягає у проведені аналізу рентгенологічних даних та остеоденситометрії у хворих на ревматоїдний артрит при тотальному ендопротезуванні кульшового суглоба.

 1. Герасименко С.И., Громадский В.Н. Реабилитация больных ревматоидным артритом после тотального эндопротезирования на тазобедренном суставе // Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия. – 1999. – № 1. – С. 57–58.

Особистий внесок диссертанта полягає у розробці на основі аналізу даних літератури та власних спостережень, двохетапного реабілітаційного лікування.

 1. Герасименко С.И., Рыбачук О.И., Кукуруза Л.П., Громадский В.Н., Бабко О.Н. Особенности реабилитации больных ревматоидным артритом при тотальном эндопротезировании тазобедренного сустава // Проблемы достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения: Тр. Крым. гос. мед. ун-та. – Симферополь, 1999. – С.68–69.

 2. Герасименко С.И., Рыбачук О.И., Кукуруза Л.П., Громадский В.Н., Бабко А.М. Особливості кісткової пластики при тотальному ендрпротезуванні кульшового суглоба у хворих на ревматоїдний артрит //Ортопедия, травматология и протезирование. – 1999. – № 4. – С. 118–120.

Особистий внесок дисертанта полягає у вивченні даних літератури та обгрунтуванні застосування кісткової пластики при тотальному ендопротезуванні кульшового суглоба у хворих на ревматоїдний артрит.

 1. Герасименко С.І., Рибачук О.І., Громадський В.М., Полулях М.В., Бабко А.М. Тотальне ендопротезування кульшових суглобів у хворих на ревматоїдний артрит та анкілозуючий спондилоартрит. //Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 1999. – № 1. – С. 18–19.

Особистий внесок дисертанта полягає у аналізі літературних та клінічних даних стосовно результатів тотального ендопротезування кульшового суглоба у хворих на ревматоїдний артрит.

 1. Герасименко С.И., Громадский В.Н., Бабко А.Н., Майко В.М. Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава у больных ревматоидным артритом с выраженным остеопорозом. // Проблемы остеологии: науково-практичний журнал. – 2000. – Т. 3, № 1. – С. 56-58.

Особистий внесок дисертанта полягає у розробці показань до цементного ендопротезування у хворих на ревматоїдний артрит.

 1. Герасименко С.І., Громадський В.М., Полулях М.В., Бабко А.М. Показання та протипоказання до тотального ендопротезування кульшового суглоба у хворих на ревматоїдний артрит // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2000. – № 2. – С. 12-14.

Особистий внесок дисертанта полягає у розробці та удосконаленні абсолютних та відносних показань та протипоказань до заміни кульшового суглоба на штучний у хворих на ревматоїдний артрит.

 1. Герасименко С.І., Громадський В.М. Вибір методу ендопротезування кульшового суглоба у хворих на ревматоїдний артрит // Матеріали XIII з’їзду ортопедів-травматологів України. Донецьк, 2001. С. 131-132.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины