Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Березівський Микола Васильович. Особливості впливу неоднорідних грунтових основ на пружно-деформований стан аеродромних покрить: дисертація канд. техн. наук: 05.22.11 / Національний транспортний ун-т. - К., 2003.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Березівський М.В. Особливості впливу неоднорідних ґрунтових основ на пружно-деформований стан аеродромних покрить. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.11 – автомобільні шляхи та аеродроми. – Національний транспортний університет, Київ, 2003.

Дисертація присвячена вдосконаленню методики визначення коефіцієнта реакції ґрунтової основи (module de reaction de deformation, коэффициент постели), пружно-деформованого стану жорстких аеродромних покрить, що знаходяться на неоднорідних ґрунтових основах. На основі аналізу формування четвертинного покриву ґрунтових основ на території України виділено основні розрахункові схеми. Розроблено методику визначення для основних розрахункових схем залягання ґрунтів природної основи. Визначено основні фактори, що впливають на процес зміни пружно-деформованого стану аеродромного покриття при наявності в ґрунтовій товщі слабких включень ґрунтів.

Визначено відповідність результатів розрахунків визначення коефіцієнта реакції ґрунтової основи для інженерно-геологічних умов аеропорту “Кишинэу”, отриманим за даними натурних спостережень за деформаціями плит аеродромного покриття злітно-посадкової смуги, результатам моделювання процесів деформації з використанням програмного комплексу “Міраж” і розрахункам по СНиП. Запропоновано систему заходів по врахуванню неоднорідності ґрунтових основ при проектуванні аеродромних покрить.

На основі виконаних досліджень розроблені рекомендації по врахуванню впливу залягання неоднорідних ґрунтових основ на пружно-деформований стан покрить при реконструкції та розширенні аеропорту “Бориспіль”. Основні результати роботи передані для практичного впровадження до НДІ цивільної авіації “Украеропроект”.

1. Аналіз літературних джерел, натурних і експериментальних даних інженерно-геологічних особливостей формування верхнього шару ґрунтової товщі, протікання деформативних процесів в ґрунтовій основі під впливом навантажень, що передаються через зони контакту з покриттям, дав змогу визначити основні фактори, які впливають на процес зміни пружно-деформованого стану аеродромного покриття при наявності в ґрунтовій товщі слабких включень ґрунтів.

2. На основі узагальнення залежностей механіки ґрунтів запропоновано метод визначення величини коефіцієнта реакції ґрунтової основи , що дозволив більш обґрунтовано враховувати інженерно-геологічні особливості залягання природних ґрунтових основ при розрахунках жорстких аеродромних покрить.

3. Теоретичні та експериментальні дослідження пружно-деформованого стану аеродромних одягів жорсткого типу дозволили обґрунтувати розрахункові схеми роботи конструкцій покрить, що дають можливість визначати основні розрахункові параметри в залежності від типу навантаження та умов залягання ґрунтової основи. Отримано залежності визначення коефіцієнта реакції ґрунтової основи при різних випадках розташування ґрунтових елементів у товщі ґрунту, з врахуванням глибини товщі, що стискується. Встановлено значний вплив залягання неоднорідних включень в ґрунтовій основі на пружно-деформований стан аеродромного покриття (значення розрахункових характеристик збільшуються більш ніж в 2 рази). Форма залягання прошарків ґрунтів мало впливає на напружений стан покриття.

4. Визначено відповідність результатів математичної моделі даним, отриманим за результатами моделювання процесів деформації з використанням програмного комплексу "Міраж" та натурних випробувань плит аеродромного покриття злітно-посадкової смуги аеропорту “Кишинэу”.

5. Отримані залежності для визначення коефіцієнта реакції ґрунтової основи при заляганні слабких включень ґрунтів в межах ґрунтової товщі, що стискується, дають можливість більш раціонально проектувати покриття жорсткого типу. В таких випадках заздалегідь передбачають заходи (підсилене армування, збільшення товщини покриття, тощо), що зможуть запобігти передчасному руйнуванню конструкції аеродромного покриття.

6. На основі виконаних досліджень розроблені рекомендації по врахуванню впливу залягання неоднорідних ґрунтових основ на пружно-деформований стан покрить при реконструкції та розширенні аеропорту “Бориспіль”. Основні результати роботи передані для практичного впровадження до НДІ цивільної авіації “Украеропроект”.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Березівський М.В. Визначення коефіцієнта постелі ґрунтової основи аеродромних покрить, складеної лесовими ґрунтами // Вісник Національного авіаційного університету. – 2001. - №2. – С.126-129.

2. Березівський М.В. Принципи врахування неоднорідності ґрунтової основи при розрахунках жорсткого аеродромного покриття // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво, - 2001, - випуск 62. – Київ, Національний транспортний університет, 2001. – С.146-152.

3. Березівський М.В. Характер замокання лесових грунтів в умовах неусталеної фільтрації // Безпека дорожнього руху України. Науково-технічний вісник, №2 (13), 2002.– С.21-26.

4. Пат. 52548 А Україна. МПК 7 Е 02 D 1/00. Спосіб визначення коефіцієнта постелі ґрунтової основи / Білеуш А.І., Березівський М.В., Серд Янжив. - №2002097691; Заявл. 26.09.02; Опубл. 16.12.02, Бюл. №12


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины