Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

8. Курило Марія Михайлівна. Геолого-економічні критерії та перспективи розвитку бази плавиковошпатової сировини для чорної металургії України: дис... канд. геол. наук: 04.00.19 / НАН України; Міністерство України з питань навколишнього середовища ; Інститут геохімії навколишнього середовища. - К., 2005.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Курило М. М. “Геолого-економічні критерії та перспективи розвитку бази плавиковошпатової сировини для чорної металургії України”. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.19 – економічна геологія. – Інститут геохімії навколишнього середовища НАН та МНС України, Київ, 2005.

Дисертація присвячена питанням розвитку бази плавиковошпатової сировини в Україні з метою визначення доцільності створення власного виробництва плавиковошпатових концентратів сьогодні та в майбутньому. У дисертації проведено аналіз існуючих геологічних передумов економічно ефективного освоєння родовищ плавикового шпату на території України на основі останніх промислових класифікацій родовищ плавикового шпату та технологічних класифікацій руд. Здійснено оцінку кон’юнктури світового, регіонального та внутрішнього ринків плавиковошпатової продукції. На основі узагальнення засад вартісної оцінки родовищ корисних копалин проведено вартісну переоцінку Бахтинського родовища флюориту, яке за геологічними передумовами є перспективним об’єктом для будівництва гірничо-збагачувального підприємства. Виявлено шляхи впливу фінансово-економічних факторів на ефективність розробки цього родовища. Обґрунтовано можливі шляхи інвестиційного забезпечення при експлуатації Бахтинського родовища плавикового шпату.

Вирішення поставлених у дисертаційній роботі завдань привело до визначення та комплексного обгрунтування геолого-економічних критеріїв оцінки перспективних флюоритових родовищ і рудопроявів України. На підставі досліджень, проведених за темою дисертаційної роботи, можна зробити такі висновки:

1. Встановлено приналежність родовищ і перспективних рудопроявів плавикового шпату та їх руд до конкретних промислових типів та технологічних типів руд відповідно до останніх світових класифікацій. Покрово-Киреєвське та Бахтинське родовища належать до гідротермального малосульфідного стратиформного типу родовищ, а їх руди є метасоматичними карбонатно-флюоритовими та кварц-польовошпат-флюоритовими відповідно і можуть бути джерелом флотаційних плавиковошпатових концентратів. За ступенем геологічного та техніко-економічного вивчення, сприятливістю гірничо-геологічних умов перспективним об’єктом для експлуатації є Бахтинське родовище. Визначено, що можливості випуску кускових концентратів пов’язані лише з прогнозними ресурсами кварц флюоритових руд, зосереджених в межах Сущано-Пержанської зони та Бобринецького розлому

2. Аналіз конюнктури міжнародного ринку плавиковошпатової продукції дозволив виявити, що сучасний ринок плавикового шпату характеризується падінням виробництва порівняно з попередніми десятиліттями та відносно сталими показниками виробництва та міжнародної торгівлі в останні роки, а також деякими змінами у структурі споживання даного виду сировини. Зокрема виявлено, що головними характеристиками ринку, які необхідні для економічної оцінки родовищ з позицій доходного підходу, є ціна концентратів ( 80-160 $/т) та обсяги споживання вітчизняними підприємствами (55-65 тис. т/рік).

3.Результати експрес-оцінки вартості запасів корисних копалин родовищ та рудопроявів флюориту довели, що із врахуванням кількості і якості запасів корисних копалин, складності геологічної будови, цін на товарну продукцію та інших характеристик, найбільш перспективним об’єктом для освоєння є Бахтинське родовище флюориту.

Вартісна оцінка Бахтинського родовища флюориту довела, що інвестування гірничо-збагачувального підприємства на базі родовища є доцільним за умов реалізації випущеної продукції за ринковими міжнародними цінами та при значеннях ставки дисконтування 8 - 10 %. При зростанні відсоткової ставки його ефективність буде відємною. Різниця між можливими збитками при розробці родовища та вартістю флюоритових концентратів, що імпортуються, яка закладена у розрахунках, може обумовити його привабливість для інвестування з боку великих металургійних комбінатів.

4. Головні перспективи скорочення потреб України у плавиковошпатових концентратах пов’язані з залученням процесів безкоксової металургії в гірничо-металургійному комплексі, яке може суттєво скоротити обсяги споживання флюориту і значно зменшити екологічні наслідки використання фтору. В існуючих економічних умовах реалізація цих проектів можлива в довгостроковій перспективі, а в найближчий термін потреби у плавиковошпатовий сировині прогнозуються на визначеному рівні.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Геолого-економічна оцінка сировинної бази плавикового шпату в Україні / Курило М.М.// Вісник КНУ. Геологія.-2003.-№25.-С.47-49.

  2. Геолого-економічна оцінка флюсових вапняків Гірського Криму /Приходько В.К., Курило М.М.// Вісник КНУ.Геологія.-2004.-№28.-С.18-20.

  3. Давсоніт – нетрадиційна содова і глиноземна сировина в Україні (економічна оцінка, промислово-генетичні і мінеральні типи) / Курило М.В., Курило М.М.// Вісник КНУ. Геологія.-2002.-№22.-С.99-102.

  4. Стан і перспективи розвитку флюоритової сировини для металургійної промисловості України / Курило М.М.// Матеріали наук. конференції “Актуальні проблеми геології”.-Київ.-2002.-С.18-19.

  5. Про геолого-економічну оцінку родовищ корисних копалин / Курило М.М.// Матеріали наук. конференції “Актуальні проблеми геології”.-Київ.-2004.-С.16-17.

  6. Промислово-технологічні типи флюоритової мінералізації в Україні / Курило М.М.//Матеріали наук. конференції “Актуальні проблеми геології”.-Київ.-2004.-С.20.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины