Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

3. Греку Тетяна Рудольфівна. Роль льодового морфогенезу та тектоніки в формуванні західного шельфу Антарктичного півострова: дис... канд. геол. наук: 04.00.10 / НАН України; Інститут геологічних наук. - К., 2005.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Греку Т.Р. Роль льодового морфогенезу та тектоніки в формуванні західного шельфу Антарктичного півострову. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.10 - геологія океанів і морів. - Інститут геологічних наук НАН України, Київ, 2005.

Дисертація присвячена дослідженню геоморфологічної будови дна західного шельфу Антарктичного півострову. Розглянуто тектонічний та гляціальний фактори морфогенезу досліджуваного регіону Західної Антарктики. На основі розробленої методики створена цифрова база картографічних даних і побудовано 12 електронних растрових і векторних карт, що відображають тектонічну і постгляціальну структуру досліджуваного регіону. За результатами катерних ехолотних зйомок в українських антарктичних експедиціях побудована детальна батиметрична карта архіпелагу Аргентинські острови. Архіпелаг є структурою, геологічна будова якої характерна для внутрішнього шельфу західної континентальної окраїни Антарктичного півострова. По складених картах на різних просторових масштабах показана блокова будова шельфу, виявлені лінії току древніх материкових льодовиків, а також реконструйована схема розколу єдиного в минулому цоколя архіпелагу Аргентинських островів. Показані інформативність і перспективність використання сучасних супутникових технологій (альтиметрія, інтерферометрія, скаттерометрія) для вивчення віддалених районів Антарктики.

Основою для висновків послужили наступні результати дослідження.

Створено базу даних, що включає ехолотні зйомки і GPS спостереження українських вчених в антарктичних експедиціях, промірні роботи англійських дослідників і сучасні цифрові моделі висот і глибин для регіону Західної Антарктики.

Розроблено оригінальну методику синтезування різнорідних топографічних даних і створення єдиних цифрових масивів, а також їхньої тематичної обробки за допомогою сучасних географічних інформаційних систем і спеціалізованих програмних продуктів (LandSerf, Surfer, ENVI, Grapher, ArcView) для одержання різних характеристик рельєфу.

Сформовано комплект із 12 електронних растрових і векторних карт, схем, профілів, графіків, таблиць, що відображають топографічні та морфометричні особливості, а також тектонічну та постгляціальну структуру регіону Антарктичного півострова та його західного шельфу.

За результатами українських морських батиметричних досліджень побудована детальна карта рельєфу дна маловивченого архіпелагу Аргентинських островів.

Інформативність і перспективність використання сучасних супутникових технологій (альтиметрія, інтерферометрія, скаттерометрія) для вивчення віддалених і важкодоступних районів Антарктики підтверджена на конкретних прикладах.

Отримані результати структурно-тектонічного та геоморфологічного аналізу дозволяють зробити наступні висновки.

Шельф західної частини Антарктичного півострова сформувався під впливом, як тектонічних факторів (особливо на ранніх етапах, близько 20 млн. років тому), що визначили геологічну структуру прикордонної зони тихоокеанської плити з антикліналлю півострова, так і гляціологічних, що проявилися в розвитку різних форм льодовикової екзарації та акумуляції для внутрішнього, середнього та зовнішнього шельфу.

Виділено систему та запропонована класифікація подовжніх і поперечних розломів на шельфі. До розломів І порядку віднесені повздовжні розломи внутрішнього і зовнішнього шельфу, основи материкового схилу і Антарктичного півострова. Поперечні розломи віднесені до розломів ІІ порядку. Вони встановлені за геоморфологічними даними і, в основному, збігаються з лініями потоку вивідних льодовиків на шельф, тому вони отримали назви льодовиків півострова. Крім поперечних, до розломів ІІ порядку відносяться також широтні розломи, що визначили блокову будову шельфу. Розломи ІІІ порядку утворилися на стадії останнього висування льодовикового щита до зовнішньої межі шельфу. Встановлено продовження розломів Анверс і Херо через півострів на східну синклінорну зону.

Обгрунтована схема морфологічних структур тектонічного і гляціального генезису дозволило відновити на різних просторових масштабах блокову структуру шельфу, лінії потоку древніх материкових льодовиків, а також реконструювати схему розколу єдиного в минулому цоколя архіпелагу Аргентинських островів.

У процесі роботи над дисертацією визначилася також практична значимість результатів, що підтверджується можливістю застосування складених карт і різних характеристик рельєфу морського дна і Антарктичного півострова в національної ГІС “Антарктика-Вернадський”, а також використання цих даних як складової частини нової Міжнародної батиметричної карти Південного океану.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Гожик П.Ф., Греку Р.Х., Сарьян Д.В., Греку Т.Р. Современные спутниковые методы для гляциологических исследований (интерферометрия, скаттерометрия, альтиметрия в Антарктике) // Материалы гляциологических исследований. - М., 2000. – Вып. 89. – С. 225-228.

  1. Гожик П.Ф., Греку Р.Х., Сарьян Д.В., Серединин Е.С., Пилипчак А.С., Греку Т.Р., Ищук А.А., Швайко В.П. Исследование регионов Антарктики и Украины по ERS SAR данным. ERS скаттерометрия для классификации морского льда в Антарктическом регионе // Отчет национального Космического агентства Украины 1998-2000. - К., 2001. – С. 71-80.

  2. Гожик П.Ф., Греку Р.Х., Усенко В.П., Вернигоров В.П., Греку Т.Р., Острецов Г.А., Гончар А.И., Клочан Ю.А., Моц В.Н. Карта рельефа дна мелководной зоны архипелага Аргентинских островов в районе украинской антарктической станции Академик Вернадский // Геол. журн. - 2002. - № 1. – С. 128-131.

  3. Greku Т. Type classification and distribution of sea-ice in the Antarctic Peninsula region with ERS-1 microwave scatterometry // Бюл. УАЦ. - К., 2002. - Вып 4. - С. 153-156.

  4. Греку Т.Р. Топографо-геоморфологічна цифрова інформаційна база даних українського сектора антарктичних досліджень // Геоінформатика. - 2003. - № 1. - С 43-48.

  5. Греку Р.Х., Ладановский Ю.В., Курбацкий А.С., Греку Т.Р., Куренков В.О. Геодезические наблюдения на островах Аргентинского архипелага в Западной Антарктике и представление результатов в системе ArcGIS // Геол. журн. - 2003. - № 2. – С.134-138.

  6. Греку Т.Р. Створення електроних тематичних карт для підсистеми ГІС “Антарктика-Вернадський” // Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку. Збірник наукових праць. - К., 2003. - С. 65-69.

  7. Греку Т.Р. Зона сопряжения Земли Грейама и западной материковой окраины Антарктического полуостров // Сучасні проблеми геологічної науки: Зб. наук. пр. ІГН НАН України. – К., 2003. – С. 95-100.

  8. Греку Т.Р. Геоморфология мелководной зоны архипелага Аргентинские острова (Западная Антарктика) по результатам катерного промера в украинских антарктических экспедициях // Геология морей и океанов: Тезисы докладов XV Международной школы морской геологии. - М.: ГЕОС, 2003. - Т. 1. - С. 238-239.

  9. Greku Т.R. Geotectonic and glacial features of the pacific shelf of the Antarctic Peninsula // Тези Другої української антарктичної конф. “Антарктичний півострів – ключовий регіон для досліджень змін у навколишньому середовищі” (2UAM2004). - Київ: УАЦ МОН України. - 2004. - С. 34.

  10. Greku Т.R. Maps collection of topography and geomorphological characteristics of the Antarctic Peninsula (Graham Land) and adjacent shelf // Тези Другої української антарктичної конференції “Антарктичний півострів – ключовий регіон для досліджень змін у навколишньому середовищі” (2UAM2004). - Київ: УАЦ МОН України. - 2004. - С. 131.

  Анотації


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины