Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

36. Ціхонь Сергій Іванович. Фізико-хімічні умови розвитку та зональність гідротермального зруденіння Рахівського золоторудного району (за даними термобарогеохімічних та мінералого- фізичних досліджень): дис... канд. геол. наук: 04.00.11 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2004.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Ціхонь С.І. Фізико-хімічні умови розвитку та зональність гідротермального зруденіння Рахівського золоторудного району (за даними термобарогеохімічних та мінералого-фізичних досліджень). Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.11 - геологiя металевих i неметалевих корисних копалин. Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2004.

Уперше для родовища Сауляк та низки рудопроявів Рахівського золоторудного району визначено фізико-хімічні режими формування різновікових мінеральних комплексів, розроблено зведену температурно-парагенетичну схему процесів мінералоутворення, досліджено оптимальні умови відкладання золота. Золотоносними були середньотемпературні вуглекислотно-водні флюїди, і, незважаючи на загалом складний поліциклічний характер режиму золотого зруденіння, відкладання золота відбувалося із однієї порції флюїдів упродовж золото-полісульфідної

стадії процесу мінералоутворення разом з мінералами золотополісульфідного мінерального комплексу.

Розроблено комплекс пошуково-оцінювальних критеріїв та показників на золоте зруденіння Рахівського золоторудного району, серед яких головними є мінералого-генетичний, геолого-структурний, термобарогеохімічні та мінералого-фізичні. Визначено перспективні ділянки Рахівського золоторудного району.

1. Уперше відтворено фізико-хімічні умови процесів мінералоутворення у межах Рахівської рудогенеруючої палеосистеми. З’ясовано, що: впродовж п’ятистадійного процесу мінералоутворення сформувалися п’ять мінеральних комплексів – піротин-кварцовий, турмалін-кварцовий, пірит-кварцовий, золото-полісульфідний, кварц-карбонатний; загальний температурний діапазон процесів мінералоутворення становить 475–70С; температурний інтервал власне продуктивного мінералоутворення – 335–90С; переважна маса золота виділилася за температури 280–120С; тиск у системі продуктивного мінералоутворення становив від 145–105 до 90–85 МПа (родовище Сауляк), 60–30 МПа (Білий Потік) і 20–10 МПа (Камінь-Кльовка); густина СО2 продуктивних вуглекислотно-водних флюїдів становила 0,815–0,770 г/см3 (родовище Сауляк), 0,585–0,579 г/см3 (Білий Потік) і 0,232–0,225 г/см3 (Камінь-Кльовка).

2. Результати аналізу просторового поширення головних мінералів, їхніх асоціацій та комплексів у межах Рахівського золоторудного району свідчать, що: ранні, допродуктивні мінеральні асоціації (піротин-кварцова, хлорит-кварцова, пірит-кварцова та рання кварц-карбонатна) поширені переважно в центральній та серединній частинах Сауляцької радіально-кільцевої структури; золотоносні мінеральні асоціації (кварц-пірит-сфалеритова із золотом, сфалерит-галенітова із золотом, золото-халькопіритова та кварц-карбонатна із золотом) поширені переважно у серединних і частково периферійних частинах структури; післяпродуктивні (кварц-карбонатна (пізня) та пірит-карбонатна) мінеральні асоціації виявлено тільки на її периферії.

Топомінералогічний аналіз поширення руд Рахівського рудного району свідчить, що Сауляцька радіально-кільцева структура, як і весь район, має блокову будову, а рівень ерозії різних блоків не є однаковим.

3. Доведено, що пірит ранніх генерацій (пірит-І) завжди відрізняється від піриту пізніх генерацій (піриту-ІІ) за морфологічними і морфометричними характеристиками, термоелектричними властивостями, складом елементів-домішок та, особливо, послідовністю кристалізації його простих форм. Зокрема, порівняльний аналіз значень термо-е.р.с. на сколах внутрiшнiх ділянок кристалiв пiриту i на їхній поверхнi у системі координат aсер – РВ свідчить про виразну тенденцiю змiщення середньостатистичних значень (aсер) цього показника від внутрішніх ділянок кристалів до їхньої поверхні:

Водночас на гранях кристалів піриту-І серед елементів-домішок переважають Сu, Ni, Ti, у внутрішніх ділянках – Co, а на гранях піриту-ІІ переважають Сu та Ti, у внутрішніх ділянках – Co, Ni та Ti. Уперше доведено, що у процесі росту різновікових генерацій піриту послідовно утворювалися морфогенетичні ряди кристалiв піриту габiтуснi форми яких різняться між собою.

4. Узагальнення результатів комплексного мінералого-генетичного, термобарогеохімічного, геолого-структурного та мінералого-фізичного дослідження руд золоторудних об’єктів Рахівського рудного району дали змогу розробити низку пошуково-оцінювальних критеріїв золотого зруденіння. Найважливішими є мінералого-генетичний, структурно-геологічний, термобарогеохімічні та мінералого-фізичні критерії. Висока ефективність розроблених пошуково-оцінювальних критеріїв у межах Рахівського золоторудного району можлива тільки за умови комплексного їх застосування, з урахуванням інших геологічних чинників та блокової будови досліджуваного району.

5. На підставі розроблених критеріїв нами запропоновано низку конкретних рекомендацій стосовно перспективності досліджених рудопроявів, родовища Сауляк та Рахівського золоторудного району загалом. Зважаючи на те, що на рівні сучасного ерозійного зрізу поширення родовищ та рудопроявів у межах південної частини Сауляцької радіально-кільцевої структури має вигляд напівкільця, ми припускаємо, що друга половина кільця (північна) є перспективною на золото, оскільки, ймовірно, золоте зруденіння в північній частині структури ще не розкрито. Перспективними також є серединні та периферійні ділянки радіально-кільцевих структур РЗР (зокрема, рудопрояви Камінь-Кльовка, Білий Потік і Банський) та глибокі горизонти родовища Сауляк.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Ляхов Ю.В., Ціхонь С.І. Термобароградієнтний режим золотоконцентрувальних гідротермальних систем (аспекти генетичної типізації та оцінки зруденіння) // Мінерал. зб. – 2000. – № 50, вип. 1. – С. 8–16.

 2. Ляхов Ю.В., Павлунь М.М., Ціхонь С.І. Термостатованість палеогідросистем як основа генетичної типізації золоторудних родовищ України (за даними дослідження флюїдних включень) // Мінерал. зб. – 2000. – № 50, вип. 2. – С. 38–43.

 3. Ляхов Ю.В., Павлунь М.М., Попівняк І.В., Ціхонь С.І. Кількісне термобарогеохімічне моделювання полів золотого зруденіння в практиці локального прогнозування // Мінерал. зб. – 2001. – № 51, вип. 1. – С. 22–34.

 4. Ціхонь С.І., Попівняк І.В., Марусяк В.П., Олійник Т.П. Типоморфні особливості піриту Рахівщини та Чивчин // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геол. – 2001. – Вип. 15. – С. 93–103.

 5. Марусяк В., Олійник Т., Ціхонь С., Попівняк І. Термоелектричні властивості піриту рудопроявів Лостун (Чивчини) і Тукало (Рахівщина) // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геол. – 2002. – Вип. 16. – С. 116–126.

 6. Ціхонь С.І. Фізико-хімічні умови формування рудопрояву Білий Потік (Рахівський рудний район, Закарпаття) // Наук. праці ДонНТУ, присвячені 50-річчю кафедри корисних копалин та екологічної геології та 170-річчю кафедри геології. Сер. гірн.-геол. – 2001. – Вип. 32. – С. 179–180.

 7. Цихонь С.И. Термоэлектрические свойства разновозрастных кристаллов пирита рудопроявления Белопотокское (Раховский рудный район, Закарпатье) // Труды IX Междунар. конф. по термобарогеохимии. – Александров, 1999. – С. 152–164.

 8. Матвиенко А.Д., Наумко И.М., Бубняк А.Н., Бубняк И.Н., Попивняк И.В., Сахно Б.Э., Цихонь С.И. Некоторые особенности палеофлюидодинамики при формировании гидротермальных жил Украинских Карпат // Материалы междунар. конф. памяти акад. П.Н.Кропоткина, “Дегазация земли: геодинамика, геофлюиды, нефть и газ”, 20–24 мая 2002 г., г.Москва. – М., 2002. – С. 191–194.

 9. Popivnyak I., Matvienko O., Nechepurenko O., Mackiv B., Nikolenko A., Nikolenko P., Ehivanov V., Olijnyk T., Pukach B., Stepanov V., Cihon’ S. The range of the crystallization of mineral paragenesys of gold Sauliak deposit (Rachiv region) // XVI Congres of the Carpathian-Balkan Geol. Assoc. – Vienna, 1998. – P. 490.

 10. Matvienko O., MackivB.,Nechepurenko O., Nikolenko P., Ehivanov V., Olijnyk T., Popivnyak I., Byrych O., Pukach B., Stepanov V., Cihon’ S. Fluid regime of the forming (creation) of gold Sauliak deposit (Marmarosh massif) // XVI Congres of the Carpathian-Balkan Geol. Assoc. – Vienna, 1998. – P. 376.

 11. Ціхонь С.І., Попівняк І.В., Колодій О.М., Нечепуренко О.О. Мінералого-генетична зональність золотого зруденіння Рахівського рудного району // Наукові основи прогнозування, пошуків та оцінки родовищ золота: Матеріали міжнар. наук. конф. – Львів, 1999. – С. 136–137.

 12. Попівняк І.В., Боднар П.Й., Нечепуренко О.О., Ніколенко А.Є., Матвієнко О.Д., Ніколенко П.М., Олійник Т.П., Степанов В.Б., Ціхонь С.І., Шклянка В.М. Мінералого-парагенетичний аналіз руд Рахівського золоторудного району // Наукові основи прогнозування, пошуків та оцінки родовищ золота: Матеріали міжнар. наук. конф. – Львів, 1999. – С. 111–112.

 13. Марусяк В.Б., Костюк О.М., Бирич О.В., Олійник Т.П., Попівняк І.В., Ціхонь С.І. Мінералогічна характеристика та термоелектричні властивості сульфідів золото-поліметалічного рудопрояву Камінь-Кльовка // Наукові основи прогнозування, пошуків та оцінки родовищ золота: Матеріали міжнар. наук. конф. – Львів, 1999. – С. 79–80.

 14. Олийнык Т.П., Цихонь С.И. Исследование декрептоактивности жильного кварца золоторудного месторождения Сауляк // Тез. докл. IX Междунар. конф. по термобарогеохимии. - Александров: ВНИИСИМС, 1999. – С. 201–202.

 15. Цихонь С.И. Типоморфные особенности разновозрастных генераций пирита рудопроявления Белопотокское // Тез. докл. IX Междунар. конф. по термобарогеохимии. – Александров: ВНИИСИМС, 1999. – С. 202–203.

 16. Попивняк И.В., Ляхов Ю.В., Павлунь Н.Н., Пизнюр А.В., Галун Н.Л., Олийнык Т.П., Цихонь С.И. Флюидный режим кристаллизации минералов главных золотоносных ассоциаций (по данным термобарогеохимического изучения месторождений Украины) // Тез. докл. IX Междунар. конф. по термобарогеохимии. – Александров: ВНИИСИМС, 1999. – С. 203–204.

 17. Ляхов Ю.В., Павлунь Н.Н., Попивняк И.В., Галун Н.Л., Олийнык Т.П., Цихонь С.И. Термобароградиентные условия формирования золоторудных месторождений Украины (по флюидным включениям в минералах) // Тез. докл. IX Междунар. конф. по термобарогеохимии. – Александров: ВНИИСИМС, 1999. – С. 206–209.

 18. Ляхов Ю.В., Павлунь Н.Н., Сиворонов А.А., Бобров А.Б., Поздеев К.М., Галун Н.П., Цихонь С.И. Типы золотоконцентрирующих палеогидросистем месторождений Украины по данным термобарогеохимии // Тез. докл. IX Междунар. конф. по термобарогеохимии. – Александров: ВНИИСИМС, 1999. – С. 209–212.

 19. Ляхов Ю., Павлунь М., Попівняк І., Ціхонь С. Прикладне значення термобарогеохімічних моделей полів розвитку золотого зруденіння // Сучасні проблеми літології: Матеріали наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження Д.П.Бобровника. – Львів, 2000. – С. 47–49.

 20. Ціхонь С.І. Мінливість термоелектричних властивостей піриту в межах Рахівського золоторудного району (Закарпаття) // Геологічна наука та освіта в Україні на межі тисячоліть: стан, проблеми, перспективи: Матеріали наук. конф., присвяченої до 55-річчя геол. ф-ту Львів нац. ун-ту ім. І.Франка. – Львів, 2000. – С. 116–117.

 21. Ляхов Ю., Павлунь М., Попівняк І., Олійник Т., Ціхонь С. Термоградієнтні умови формування золоторудних родовищ України (за флюїдними включеннями в мінералах) // Геологічна наука та освіта в Україні на межі тисячоліть: стан, проблеми, перспективи: Матеріали наук. конф., присвяченої до 55-річчя геол. ф-ту Львів нац. ун-ту ім. І.Франка. – Львів, 2000. – С. 98–99.

 22. Ціхонь С.І., Городечний А.І. Типоморфізм піриту золоторудних проявів Рахівського рудного району (Закарпаття) // Матеріали молодіжної наук. конф. “Наука про Землю – 2001”. – Львів, 2001. – С. 87–88.

 23. Popivnyak I., Kolodiy O., Lyakhov Y., Ekhivanov V., Nikolenko A., Nikolenko P., Pavlyuk T., Kovalevsky V., Marusyak V., Oliynik T., Tsikhon` S. Complex application of the methods of practical thermobarochemistry and geoindication decyphering of aerial cosmic production at stadying of ore-generating systems // 2nd Intern. Sci. Conf. “Mineral sciences in the Carpathians” Vol. 1. – Mishkolc, 2003. – P. 87.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины