Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

30. Піддубна Тетяна Дмитрівна. Екологічні і геолого-економічні параметри максимального безпечного промислового освоєння розсипних титано-цирконієвих родовищ України: дис... канд. геол. наук: 04.00.19 / НАН України; Інститут геохімії навколишнього середовища. - К., 2004.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Піддубна Т.Д. Екологічні і геолого-економічні параметри максимально безпечного промислового освоєння розсипних титано-цирконієвих родовищ України.- Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю "Економічна геологія"- 04. 00.19 - Інститут геохімії навколишнього середовища НАН Украіни, м.Киів,2004.

Дисертацію присвячено проблемі єкологічної безпеки розробки розсипних титано-цирконієвих родовищ України, геолого-економічній оцінці природовідтворюючих заходів в районі експлуатації родовищ. На прикладі Малишевського родовища розглянуті джерела і обєкти техногенної дії, питання екологічної якості основних компонентів геологічного середовища (титано-цирконієві руди, покривні породи, відклади хвостосховищ); проведена оцінка екологічно оптимального та економічно доцільного режиму рекультивації порушених земель для забезпечення найменшого впливу техногенного навантаження на довкілля. Розроблені показники для розрахунку економічної ефективності природоохоронних заходів. Визначені шляхи та можливість таекологічно безпечного освоєння розсипних титано-цирконієвих родовищ України.

1.Титано-циркониєві родовища України, які повязані з відкладами полтавської свити і сарматського ярусу (верхній палеоген - нижній-середній неоген), характеризуються ідентичністю геологічного розрізу, близькістю мінерального складу, гірничо-геологічних умов залягання і розробки, розташовані в аналогічних типах ландшафтів, що дозволяє екстраполювати екологічну діяльність та приклади техногенного перетворення геологічного середовища при відкритій розробці Малишевського родовища на інші титано-цирконієві родовища України.

2.Ступінь відносної екологічної безпеки титано-цирконієвих руд родовищ України характеризується показником, який визначається рядом токсичних компонентів і їх незначними концентраціями у вигляді класів небезпеки: 1 клас небезпеки - Be, Th, U, Hg; 2 - Zn, B, Pb, Mo, Co; 3 - Sb, Mn, P. Формування цієї послідовності контролюється вмістом та формою знаходження цих хімічних елементів у складі породоутворюючих мінералів, стійких до руйнування і низькою хімічною активністю (розсипи) у зоні гипергенезу.

3. Покривні породи, що розробляються при видобутку титано-цирконієвих руд, не формують техногенних аномалій, що підтверджується відсутністю концентрацій забруднюючих речовин і парагенезису хімічних елементів, характерних для технологічного процесу джерел забруднення; вони можуть бути використані при формуванні екологічно збалансованого антропогенного ландшафту без обмежеь.

4.Екологічна безпека довкілля титано-цирконієвих родовищ України полягає у виборі економічно доцільного режиму відновлення порушен земель, що обумовлене територіально-функціональною структурою техногенних об'єктів і їх взаємодією. Техногенна дія визначається кількісними показниками - вилучення, забруднення, порушення, які при розробці родовища визначають допустимий рівень їх дії.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Циркон в осадочных формациях Украины/ Ю.Н.Брагин, Ю.А.Полканов, Т.И.Добровольская , Т.Д.Поддубная //Минералогия и геохимия россыпей.- М: Наука.-1992.-С.66-74.

2.Поддубная Т.Д. Оценка эффективности рекультивации земель, нарушенных при разработке титано-циркониевых россыпей //Сб. науч. трудов НГА Украины №10. - Днепропетровск: РИК НГА Украины, 2000.- С.139-142.

3. Поддубная Т.Д., Сапронова З.Д. Экологические параметры геологической среды Малышевского месторождения титано-циркониевых песков как основа безопасного освоения // Сб. науч. трудов НГА Украины №13. - Днепропетровск: РИК НГА Украины ,2002.- С.227-230.

4.Поддубная Т.Д. Экологическая безопасность нарушенных территорий при разработке титано-циркониевых россыпей Украины // Геолого-мінералогічний вісник Криворіжського технічного університету.-1999.- №2.- С.64-66 .

5.Поддубная Т.Д. Титано-циркониевые россыпи Украины: Геологические аспекты и проблемы нарушенных земель. // Строительство и техногенная безопасность:Сб. науч. трудов КИПКС .- Симферополь: Таврия,1998.-С.71-82.

6.Сапронова З.Д., Поддубная Т.Д. Техногенные ландшафты района разработки Малышевского месторождения и их влияние на окружающую природную среду //Строительство и техногенная безопасность : Сб. науч.трудов КИПКС.- Симферополь: КИПКС.-1999.- С.175-180.

7.Поддубная Т.Д. Экологичность руд как условие техногенной безопасности освоения недр //Строительство и техногенная безопасность: Сб.науч.трудов КАПКС.- Симферополь: КАПКС,2001, - вып.5 .- С.110-111.

8.Брагин Ю.Н., Добровольская Т.И., Поддубная Т.Д., Воротилов Н.А. Условия локализации титано-циркониевых россыпей Украины // Труды 10 Междунар. совещания " Россыпи и месторождения кор выветривания - объект инвестиций на современном этапе"-.Москва.-1994.-С.52.

9.Брагин Ю.Н., Добровольская Т.И., Поддубная Т.Д., Воротилов Н.А. Прогнозно- минерагеническая оценка оосадочного чехла территории Украины на россыпной циркон //Труды конф. "Минерагения и прогнозная оценка на твердые полезные ископаемые".-Киев.-1991.-С 62-63.

10.Брагин Ю.Н., Поддубная Т.Д., Добровольская Т.И., Воротилов Н.А. Геолого-генетическая модель как основа комплксного изучения рооссыпей //Труды Всесоюз. совещ. "Россыпи складчатых (орогенных) областей ".- Бишкек.- 1991.-С.44.

11.Поддубная Т.Д. О некоторых тектонических особенностях осадконакопления в неогеновое время на территории Украины// Труды совещания "Геологические формации для палеотектонических и палеодинамических реконструкций".- Москва.- 1990 .- С.26-27.

12.Добровольская Т.И., Поддубная Т.Д. Циркон в корах выветривания Украинского щита // Труды Всесоюз. совещ. " Рудоносные формации зоны гипергенеза". - Ленинград.-1990.-С.65-66.

13.Добровольская Т.И., Поддубная Т.Д. Некоторые генетические представления о формировании титано-циркониевых россыпей //Труды науч.- техн. семинара "Мелкие ценные минералы и их народохозяйственное значение". - Минск.-1990.-С.24.

14.Добровольская Т.И., Поддубная Т.Д., Воротилов Н.А. Литолого-фациальные критерии локализации титано-циркониевых россыпей Приднепровья //Труды совещ.."Мелкие ценные минералы в магматических, метаморфических и осадочных породах". - Пермь,- 1991 .- С.22-23.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины