Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

14. Гоцанюк Галина Іванівна. Молюски і стратиграфія юрських відкладів Пенінської зони Українських Карпат: дис... канд. геол. наук: 04.00.09 / НАН України; Інститут геологічних наук. - К., 2004. , 2 арк. рис. , табл.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Гоцанюк Г.І. Молюски і стратиграфія юрських відкладів Пенінської зони Українських Карпат. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.09 – палеонтологія і стратиграфія. – Інститут геологічних наук НАН України, Київ, 2004.

Дисертація присвячена першому монографічному вивченню ортостратиграфічної для юрської системи групи – головоногих молюсків Пенінської структурно-тектонічної одиниці Українських Карпат і, базуючись на нових отриманих автором результатах, створенню детальної стратиграфічної та кореляційної схеми юрських утворень цього регіону.

У результаті першого систематичного вивчення та монографічного опису амоноідей і наутілоідей палеонтологічно надійно обґрунтовано біостратиграфію юрських відкладів Пенінської зони Українських Карпат. На території цієї зони зібрано і монографічно описано 45 видів головоногих молюсків, серед яких: наутілоідей – 1 родина, 2 роди, 3 види; амоноідей – 14 родин, 31 рід, 42 види. У результаті детальних палеонтологічних досліджень розроблено найдетальнішу стратиграфію юрських відкладів Пенінської зони. Палеонтологічно обґрунтовано виділення в розрізі усіх ярусів юри, встановлено або уточнено межі між ними, а також виділено 13 біостратиграфічних зон за амонитами, деталізовано історію геологічного розвитку регіону в юрському періоді, встановлено палеогеографічну та палеоекологічну обстановку цієї території, що дало можливість заповнити ще одну прогалину у вивченні юрських утворень Карпато-Балканської тектонічної споруди. Цими дослідженнями також заповнено відсутню ланку для міжрегіонального співставлення кореляційних стратиграфічних схем Українських Карпат із суміжними регіонами.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Гоцанюк Г.І. Середньоюрські амоніти Пенінської зони Українських Карпат // Палеонтол. зб. – 2001. – Вип. 33. – С. 45–56.

 2. Гоцанюк Г.І., Лещух Р.Й., Шайнога І.В. Нові дані до геологічної історії Українських Карпат і суміжних територій в юрський період // Вісник Львівського університету. Сер. геол. –Львів, 2001. – Вип. 15. – С. 32-41.

 3. Лещух Р.Й., Гоцанюк Г.І. Палеонтологічне обґрунтування стратифікації юрських відкладів Пенінської зони Українських Карпат. // Геол. журн. – Київ: 2002.– № 1. – С. 93–99.

 4. Гоцанюк Г.І., Лещух Р.Й. Ранньоюрські амоніти Українських Карпат // Палеонтол. зб. – 2002. – Вип. 34. – С. 55-65.

 5. Гоцанюк Г.І., Лещух Р.Й. Палеонтологічне обґрунтування зонального поділу нижньо-середньоюрських відкладів Українських Карпат (за амонітами) // Теоретичні та практичні аспекти сучасної біостратиграфії фанерозою України: Зб. наук. праць інституту геологічних наук. – К., 2003. – С. 56-59.

 6. Лещух Р.Й., Гоцанюк Г.І. Нові дані до стратиграфії юрських відкладів Українських Карпат // Актуальні проблеми біостратиграфії: Мат. XXII сесії Україн. Палеонт. т-ва (25-27 травня 1999р.). – К., 1999. – С. 26-27.

 7. Лещух Р.Й., Гоцанюк Г.І. Палеозоогеографія Українських Карпат в юрський період // Геоморфологія в Україні: новітні напрямки і завдання: Мат. наук. конф. – К., 1999. – С. 182-184.

 8. Лещух Р.Й., Гоцанюк Г.І. Еколого-фаціальний аналіз юрських відкладів Пенінської зони Українських Карпат // Біостратиграфічні та палеоекологічні аспекти подійної стратиграфії: Мат. XXIII сесії Україн. Палеонт. т-ва (23-27 травня 2000р.). – К., 2000.– С. 27.

 9. Гоцанюк Г.І., Лещух Р.Й. Про вік юрських відкладів з Новоселицького кар’єру // Геологічна наука та освіта в Україні на межі тисячоліть: стан, проблеми, перспективи: Мат. наук. конференції (27-28 жовтня 2000р.). – Львів: 2000. – С. 18.

 10. Гоцанюк Г.І., Лещух Р.Й., Шайнога І.В. Про палеогеографічні особливості нагромадження верхньоюрських відкладів Українських Карпат і прилеглих прогинів // Сучасні проблеми літології: Мат. наук. конф. (20-22 грудня 2000р.). – Львів: 2000. – С. 22-23.

 11. Leshchukh R., Hotsanyuk H., Shainoga I. The Ukrainian Carpathians autochton – a new oil and gas exploration object // Nowe metody i technologie naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie. – Krakow, 2001 – Р. 41-45

 12. Hotsaniuk Н. Jurassic ammonites in Peniny zone of the Ukrainian Carpathians. // Проблемы геологи и освоения недр: Мат. V-го междунар. науч. симпозиума им. акад. М.А. Усова. – Томск, 2001. – С. 29-30.

 13. Гоцанюк Г.І. Палеонтологічне обгрунтування віку юрських відкладів північно-західної частини Пенінської зони Українських Карпат // Палеонтологічне обгрунтування стратонів фанерозою України: Мат. XXIV сесії Україн. Палеонт. т-ва ( 21-25 травня 2001р.). – К., 2001.– С. 24–26.

 14. Лещух Р., Гоцанюк Г. Юрські відклади Українських Карпат – перспективний об’єкт пошуку вуглеводнів // Геологія горючих копалин України: Мат. міжн. наук. конф. (13-15 листопада 2001р.). – Львів, 2001.– С. 137-140.

 15. Гоцанюк Г. Палеоекологічні особливості седиментогенезу в Карпатському юрському басейні // Наука про Землю–2001: Мат. молодіжної наук. конф. – Львів, 2001р. – С. 37-38.

 16. Гоцанюк Г. Палеогеографічні умови формування юрських відкладів Пенінської зони Українських Карпат // Еволюція органічного світу як підґрунтя для вирішення проблем стратиграфії: Мат. XXV сесії Україн. Палеонт. т-ва ( 27-30 травня 2002р.). – К., 2002. – С. 43-46.

 17. Лещух Р.Й., Гоцанюк Г.І., Тузяк Я.М. Роль стратиграфічних досліджень у вирішенні проблемних питань гео-логії нафтогазоносних провінцій // Проблемы геодинамики и нефтегазоносности Черноморско-Каспийского региона: Тез. докл. V Междунар. конф. «Крым-2003». – Гурзуф, 2003. – С. 148–152.

Анотації


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины