Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

1. Антоніо Фелізардо Гонсальвеш. Геологічні фактори мінливості декоративних тектонітів Середньопридніпровського блока Українського щита: дис... канд. геол. наук: 04.00.11 / Національний гірничий ун-т. - Д., 2004. : табл.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Дищук М.Ю. Закономірності локалізації золотого зруденіння Сергіївського родовища (Середнє Придніпров’я). – Рукопис.

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.11. – Геологія металевих і неметалевих корисних копалин. Національна гірнича академія України, 2001.

Дисертація присвячена доказу поліхронного генезису Сергіївського родовища, що обумовило просторове сполучення різних по промисловій значимості природних типів золотовміщуючих руд шляхом з'ясування закономірностей їхньої локалізації. У роботі розглянута загальгеологічна позиція родовища в Сурської зеленокам’яної структурі Среднепридніпровської граніт-зеленокам’ної області. Визначено основні геологічні особливості родовища: склад і будівля рудовміщуючої товщі; білярудні зміни порід, тектонічна структура, морфологія рудних тіл, речовинний склад і природні типи руд, зональність зруденіння, визначені головні рудоконтролюючі фактори, запропонована генетична класифікація зруденіння, виділені основні етапи і стадії його формування; установлений рудноформаціоний тип родовища і його аналоги; сформульовані прогнозно-пошукові критерії.

У дисертації послідовно освітлені питання, що стосуються розташування Сергіївського золоторудного родовища в Сурській зеленокам’яній структурі, особливостей його геологічної будови і закономірностей розміщення рудних тіл, умов утворення руд і їх рудноформаційної приналежності. На цій основі запропоновані пошукові критерії і виділені перспективні ділянки для пошуків золота і інших супутніх благородних металів. Основні наукові і практичні результати полягають у наступному:

1) установлено, що Солонянське рудне поле і знаходиться в його межах Сергіївское родовище розташовується у вузлі перетинання декількох систем глибинних розломів, відповідальних за кількаразову тектоно-магматичну активізацію цієї частини Сурської ЗКС;

2) уперше складене систематичний опис основних особливостей геологічної будови комплексного молібден-золоторудного об'єкта, що може бути прийнятий за еталон для порівняння з маловивченими рудопроявами зеленокам’яних структур Середнього Придніпров’я;

3) Сергіївське родовище має складну блокову будову, обумовлена перетинанням різноорієнтованих структурних елементів. Виділено 4 структурно-речовинних блоки: Західний, Східний, Центральний і Сергіївський, що відрізняються не тільки складом порід, але і типами зруденіння. Головними за значенням являються 3 останніх блоки, де зосереджені золото-сульфідно-кварцевий і золото-молібденіт-кварцевий типи руд;

4) визначені основні закономірності розміщення рудних тіл з виділенням головних факторів структурного, магматогенного і мінералого-петрографічного контролю зруденіння;

5) показано, що кількаразове поновлення ендогенної активності у вузлі перетинання глибинних розломів привело до появи 4-х етапів гідротермальної діяльності в тимчасовому інтервалі 3200 - 2550 млн. років: вулканогенно-гідротермального, метаморфогенно-гідротермального, скарново-гідротермального і плутоногенно-гідротермального. Серед них вирішальну роль у формуванні зруденіння зіграли заключні III і IV багатостадійні етапи, що обумовили формування промислового молібденового і золотого зруденіння відповідно. У підсумку просторового накладення всіх етапів сформувався поліхронний, складний по змісту, гідротермальний генетичний тип зруденіння;

6) установлена приналежність родовища до золото-кварцевої формації древніх щитів, золото-сульфідно-кварцевому формаційному типу з двома мінеральними типами руд – золото-сульфідно-кварцевим і золото-молібденіт-кварцевим;

7) На підставі виявлених закономірностей геологічного контролю сформульовані пошукові критерії золотого зруденіння, за допомогою яких у межах Сурської ЗКС виділені перспективні ділянки для пошуків аналогічних золоторудних родовищ. Передбачається можливість застосування цих критеріїв для прогнозування в інших зеленокам’янних структурах Середньопридніпровського геоблока УЩ.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Дищук М.Ю., Коваль О.М., Лебідь М.І., Маляров Е.П. Геологічна будова Сергіївського родовища золота // Мінеральні ресурси України. -1995. - №3-4. - С. 4-7.

2. Ченців В.С., Фомін. Ю.А., Сініцин В.А., Парфенова А.Я., Бондаренко И.Н., Іванов А.С., Дыщук М.Ю. Сульфосоли з проявів золотої мінералізації в докембрии Середній Наддніпрянщин // Мінерал. журн. - 1995. - 17, №3. - С. 58-66.

3. Ченців В.С., Галий С.А., Синицин В.А., Іванов А.С., Бондаренко И.Н., Дыщук М.Ю. Золото в арсенопиритсодержащих рудах Сергіївського родовища (Середній Наддніпрянщин) // Мінерал. журн. - 1997. - 19, №2. –

С. 81-86.

4. Ченців В.С., Фомін Ю.А., Парфенова А.Я., Малих М.М., Сукач В.В., Дыщук М.Ю., Ель Айяши Абдельхак. Теллуридная мінералізація золоторудних проявів Середнього Пориднепровья // Мінерал. журн. – 1998. – 20, №4. – С. 3-16.

5. Іванов В.Н., Дыщук М.Ю. Деякі особливості рудної мінералізації Сергіївського родовища в Середньому Наддніпрянщин. // Актуальні проблеми геології, географії та екології. Зб. Наук. Праць. – Дніпропетровськ: Видавництво «Навчальна книга», 1999. – Т.3. С. 46-57.

6. Дыщук М.Ю. Формаційні типи золотого оруденения зеленокаменных товщ докембрия Южно-Сурского рудного району (Середній Наддніпрянщин, Український Щит) // Сб. научн. Праць НГА України, №6, Т. 2. Геологія корисних копалин. – Дніпропетровськ : РИК НГА України, 1999. – С. 93-100.

7. Дыщук М.Ю. Деякі закономірності локалізації золотого оруденения Південної частини Сурской структури на прикладі Сергіївського родовища (Середнє Наддніпрянщин) // Актуальні проблеми геології, географії та екології. Зб. Наук. Праць. – Дніпропетровськ : Видавництво “Навчальна книга”, 1999. – Т.3. – С. 31-46.

8. Яценко Г.М., Бабынин А.К., Гурский Д.С., Дыщук М.Ю., Росихина А.И.. Сливко Е.М. Тектоно-метасоматичні зони – провідна структурно-металогенічна позиція золоторудних родовищ нижнього докембрію // Мінеральні ресурси України. -2000. - №1. - С. 13-18.

9. Дыщук М.Ю. Формаційна класифікація і геолого-промислова типізація золотих руд Сергіївського родовища (Український щит, Середнє Наддніпрянщин) // Мінеральні ресурси України. - 2000. - №4. - С. 6-11.

10. Monakhov V.S., Sukatch V.V., Dyschuk M.YU., Petko V.N., Velikanov YU.F. Presence of Gold of Archean Greenstone Series of Middle Dnieper Granite-Greenstone Area (Ukrainian Shield) // Мінерал. журн. – 1998. – 22, №5/6. –

С. 95-111.

11. Іванов В.Н., Дыщук М.Ю. Арсенопірит у ролі носія й індикатора наявності золота на Сергеевском родовищі (Середнє Наддніпрянщин)

// Наукові основи прогнозування, пошуків та оцінки родовищ золота. Мат. міжнар. наук. конф. – Львів : ЛДУ ім. І. Франка, 1999. – С. 55-57.

12. Дыщук М.Ю. Особливості геологічної будівлі Сергіївського родовища золота (Український щит, середнє Наддніпрянщин) // Наукові основи прогнозування, пошуків та оцінки родовищ золота. Мат. міжнар. наук. конф. – Львів : ЛДУ ім. І. Франка, 1999. – С. 46-47.

13. Дыщук М.Ю. Сергеевское родовище золота (Український щит, Середній Наддніпрянщин) // Шляхетний і рідкий метали: Збірник інформаційних матеріалів 3-й Міжнародної конференції «Шляхетні і рідкі метали. БРМ-2000», Донецьк, 19-22 вересня, 2000. – с. 88.

14. Фощий Н.В., Козарь Н.А., Дыщук М.Ю. Золоте зруденіння Придніпровської ГЗО Український щит) // Шляхетні і рідкі метали: Збірник інформаційних матеріалів 3-й Міжнародної конференції «Шляхетні і рідкі метали. БРМ-2000», Донецьк, 19-22 вересня, 2000. –

с. 60.

Особистий внесок автора в роботах, що публікувалися в співавторстві, полягає в наступному: (1) – вивчення геологічної будови родовища і речовинного складу золотого зруденіння, (2, 3, 4, 5, 11) – визначення мінералогічного складу золотих руд і вивчення мінералів-супутників золота, (10, 14) – виявлення закономірностей розміщення золотого зруденіння в межах Средньопридніпровської граніт-зеленокам’яної області, (8) – визначення структурної позиції Сергіївського родовища, (6, 7, 9, 12, 13) написанi здобувачем особисто. Результати досліджень, що приведені в дисертації, повністю наведені в цих роботах.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины