Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Самойленко Людмила Веніамінівна. Інженерно-геологічні умови правобережного схилу долини Дніпра в районі м. Києва: дисертація канд. геол. наук: 04.00.07 / НАН України; Інститут геологічних наук. - К., 2003.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Самойленко Л.В. Інженерно-геологічні умови правобережного схилу долини Дніпра в районі м. Києва. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.07 – інженерна геологія. Інститут геологічних наук НАН України, Київ, 2002.

Проведене детальне дослідження інженерно-геологічних умов правобережного схилу долини Дніпра в районі м. Києва з точки зору природної, техногенної, історичної складової. Детально досліджені фізико-географічні, геолого-тектонічні, геоморфологічні, гідрогеологічні та геодинамічні фактори формування, їх техногенна трансформація в процесі освоєння території. Розроблена класифікація грунтів схилу за їх роллю у розвитку екзогенних процесів. На основі аналізу і систематизації даних про розвиток екзогенних процесів на схилі за період 1939-2000 рр. встановлені основні чинники дестабілізації (природні і техногенні). На основі порівняння інженерно-геологічних умов різних ділянок схилу виділені їх типи за геолого-геоморфологічними та екзогеодинамічними ознаками. Встановлено роль напрямків техногенного впливу, визначених функціональним використанням території, у формуванні особливостей інженерно-геологічних умов. Для оперативного встановлення стану стабільності схилу з метою забезпечення його довгострокової стабільності розроблені принципи моніторингу на основі розрахунку коефіцієнта стабільності схилу за розробленою автором системою показників стабільності, що враховують як властивості геологічного середовища, так і зовнішні чинники впливу.

 1. Проведене детальне дослідження факторів формування інженерно-геологічних умов правобережного схилу долини Дніпра в районі Києва та їх трансформації в процесі урбанізації (фізико-географічні, геолого-тектонічні, геоморфологічні, гідрогеологічні, екзогеодинамічні та техногенні).

 2. На основі розробленої автором класифікації грунтів схилу за впливом на розвиток екзогенних процесів визначені активні, активно-нейтральні, нейтральні, умовно-нейтральні, закріпляючі, стабілізуючі товщі. Із наявністю у розрізі різних типів грунтів пов`язані особливі форми рельєфу (циркоподібні яри, ерозійно-структурна тераса, розгалужені яри).

 3. Техногенна трансформація гідрографічної мережі, рослинного покриву, рельєфу, умов дренування грунтових вод на схилі мала як негативний так і позитивний вплив на інженерно-геологічні умови схилу.

 4. Техногенне перетворення рельєфу супроводжується порушенням природного стану схилу, накопиченням на поверхні чи у підземних пустотах техногенних відкладів із низькими міцнісними властивостями, що призводить до зміни інженерно-геологічних умов та зниження стабільності. За розрахунком на основі розробленої автором карти-схеми поширення техногенних відкладів у масштабі 1:25000 об’єм насипних і намивних грунтів на схилі перевищує 1 млн. куб. м.

 5. Особливості формування інженерно-геологічних умов, інтенсивність розвитку екзогенних процесів, основні дестабілізуючі чинники залежать від функціонального використання території, яке визначає основні напрямки та інтенсивність техногенного впливу. За основними напрямками техногенного впливу в процесі урбанізації схилу визначені 4 періоди.

 6. На основі аналізу та систематизації даних про розвиток екзогенних процесів на схилі за період 1939-2000 рр. встановлені основні чинники дестабілізації інженерно-геологічних умов схилу: природні, якими є атмосферні води, талі снігові води, грунтові води; та техногенні, основними з яких є незадовільний стан ДШС і підземних водонесучих комунікацій

 7. Розроблені принципи моніторингу, що грунтуються на розрахунку коефіцієнта стабільності інженерно-геологічних умов схилу за розробленою автором системою показників стабільності. Виявлено п`ять типів стану (стабільний, досить стабільний, відносно стабільний, нестабільний, загрозливий). Стан схилу визначає терміновість ліквідації дестабілізуючих чинників, частоту моніторингу.

 8. За розробленими критеріями виконана типізація правобережного схилу долини Дніпра між Либіддю і Сирцем (район) за інженерно-геологічними умовами. При цьому виділенні 5 типів підрайонів за особливостями геолого-геоморфологічних та екзогеодинамічних ознак та 5 типів ділянок в межах підрайонів за стабільністю інженерно-геологічних умов

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Самойленко Л. В, Черевко И.А. Роль пестрых глин в образовании и развитии оползней // Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. – Київ: – 2001. – С. 90-95.

 2. Самойленко Л. В. Вплив функціонального використання території на зміну інженерно-геологічних умов правобережного схилу долини Дніпра в районі Києва // Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. – Київ: – 2003. – С. 246-248.

 3. Самойленко Л.В., Черевко І.А. Строкаті глини як компонент геологічного середовища Києва // Геол. журнал.- 2002. - № 1. – С. 47-52.

 4. Самойленко Л.В., Черевко І.А. Характеристика лесових відкладів на території Києва в межиріччі Дніпро-Либідь // Геол. журнал.- 2002. - № 3. – С. 72-78.

 5. Демчишин М.Г., Дударенко О.О., Самойленко Л. В., Шехунова С. Б. Основні напрями вдосконалення інженерного захисту територій, будинків та споруд // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. - 2002. - № 5-6. - С. 3-8.

 6. Ситнікова В.А., Куциба В.О., Самойленко Л.В. Вплив гідрогеологічного режиму на стан архітектурних пам’яток // Будівельні конструкції. – 2003. - Вип.58. – С. 392-398.

 7. Demchyshyn M., Samoylenko L., Biletzky V. Hazardous geological processes on the urbanized areas as a factors of its pollution // Interfaces against pollution. Abstracts .- Miskolc. – 2002. – P. 54.

 8. Демчишин М. Г., Самойленко Л. В., Шехунова С. Б. Інформаційне забезпечення прогнозу та попередження надзвичайних ситуацій можливих при проявах зсувів // Інформаційні технології управління екологічною безпекою ресурсами та заходами у надзвичайних ситуаціях. Тези доповідей. – Харків:Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "ХАІ". – 2002. - С. 151 – 153.

 9. Демчишин М.Г., Дударенко О.О., Самойленко Л. В., Шехунова С. Б. Надзвичайні ситуації в зв'язку з процесами в геологічному середовищі України // Материалы V-го Севастопольського Международного семинара "Фундаментальные и прикладные проблемы мониторинга и прогноза природных, техногенных и социальных катастроф". – Севастополь. – 2002. – С. 11– 15.

 10. Демчишин М.Г., Соковніна Н., Вдовиченко С., Самойленко Л. В. Монітринг геологічного середовища – інформаційна основа запобігання надзвичайних ситуацій на урбанізованих територіях // Тези доповідей 2-ї Міжнародної НП конференції “Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою регіонів, природокористуванням, заходами у надзвичайних ситуаціях”. - Київ-Харків-Крим. - 2003. - С. 74-78.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины