Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Зінчук Ігор Миколайович. Геохімія мінералоутворюючих розчинів золото-поліметалевих рудопроявів Центрального Донбасу (за включеннями у мінералах): дисертація канд. геол. наук: 04.00.02 / НАН України ; Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" ; Інститут геології і геохімії горючих копалин. - Л., 2003. : табл.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Зінчук І.М. Геохімія мінералоутворюючих розчинів золото-поліметалічних рудопроявів Центрального Донбасу (за включеннями у мінералах). – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.02 – геохімія – Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України та НАК “Нафтогаз України”, Львів, 2003.

За результатами дослідження флюїдних включень у мінералах кварц-кварбонат-сульфідних жил встановлено головні геохімічні параметри мінералоутворюючих флюїдів основних золото-поліметалевих родовищ та рудопроявів Нагольного рудного району та суміжних геологічних структур Центрального Донбасу. На основі термобарометрії, хімічних досліджень розчинів включень, мас-спектрометрії газів включень, мінералогічних та ізотопно-геохімічних досліджень встановлено, що кварц-карбонатні з сульфідами і золотом жили Нагольного кряжу формувались з киплячих вуглекислотно-водних флюїдів при 320-150 oC і тисках 230-70 MПa. Флюїди були помірно мінералізовані розчиненими солями, головним чином NaCl, NaHCO3 і насичені CO2 з суттєвою домішкою N2, у меншій мірі CH4. Діоксид вуглецю флюїдів з середнім 13С = –7,7 надходив з глибинних горизонтів земної кори. Встановлено чітку зональність територіального розподілу параметрів мінералоутворення та ізотопну зональність у межах Нагольного кряжу та Північної антикліналі, яка добре узгоджується з мінералогічною зональністю. Результати досліджень дозволяють зробити висновок, що високі концентрації CO2 в розчинах включень можуть використовуватись як пошуково-оцінювальна ознака на золото-сульфідні руди.

Кварц-кальцитові жили Північної зони дрібних складок формувались з гетерогенних CH4-H2O флюїдів при температурах 270-140oC і тисках вищих ніж 30 MПa. Виявлення палеоміграції високощільних метаново-водних флюїдів у осадовій вугленосній товщі карбону вказує на можливість накопичення за їх участю у сприятливих структурних умовах промислових покладів природного газу.

За результатами досліджень зроблено наступні висновки:

1. Аналіз мінерального та хімічного складу магнезійно-залізистих карбонатів жил Нагольного кряжу з врахуванням термодинамічних даних Г.Б.Наумова (1971) вказує, що мінералоутворення відбувалось з закипаючих водно-вуглекислотних флюїдів при тиску СО2 не менше 80 МПа. Для Бобриківського родовища встановлено зміщення у часі фронту кипіння флюїдів на глибину.

2. Ізотопний склад вуглецю гідротермальних карбонатів на території Головної і Північної антикліналей Донбасу закономірно змінюється у відповідності до температурної зональності рудних районів. При цьому за ізотопними даними зроблено висновок про єдність джерел вуглекислоти мінералоутворюючих флюїдів рудних проявів Нагольного кряжу і Північної антикліналі з середнім значенням 13С –7,8.

3. Формування більшості рудопроявів і родовищ Нагольного кряжу відбувалось при температурах 320-150 оС. При цьому основним критерієм для судження про позицію конкретного об’єкту у системі температурної зональності району є температура "піку" рудоутворення, що відповідає головній рудній стадії об’єкту.

4. Гетерогенізація рудоутворюючих флюїдів рудних жил відбувалась при більш високих термодинамічних параметрах по відношенню до флюїдів, що формували безрудні і кришталеносні жили Нагольного кряжу, що могло позитивно впливати на рудогенеруючий потенціал системи.

5. Розчини включень у кварцах Нагольного кряжу мають суттєво натрій-хлоридний склад. Концентрації розчинів включень у мінералах складають 0,4-13,5 мас.%. Чітко встановлюється суттєво підвищена концентрація розчинів у кварцах Головної рудної зони (5,8-13,5 %) у порівнянні з кварцами Північної зони (0,4-9,2 %). Кварци Північної антикліналі характеризуються хлоридно-сульфатно-бікарбонатним складом розчинів включень; в катіонній частині переважає натрій. Концентрації розчинів зростали від 2-5 мас.% на ранніх стадіях мінералоутворення до 11,6 мас.% на пізніх стадіях.

Флюїдні системи мінералоутворення Нагольного кряжу та Північної антикліналі Донбасу відрізняються високими вмістами розчинених газів, головним чином діоксиду вуглецю, вміст якого зменшувався від ранніх до пізніх стадій. Суттєвим компонентом газової суміші розчинів включень є азот. Вміст метану у складі газів незначний. Основною тенденцією еволюції складу газів включень у часі було зменшення вмісту діоксиду вуглецю при зростанні вмісту азоту і стабільно низькому вмісті метану.

6. Перспективи знаходження золото-поліметалічної мінералізації у структурах Північної антикліналі обмежені і знаходяться за складом і можливими масштабами об’єктів на рівні периферичних ділянок Нагольно-Тарасівського рудного поля.

7. У пiвнiчній i захiдній окраїнних частинах Донецького басейну у зонах поширення вугiлля марок вiд Д до ОС-Т характерна присутнiсть у породах карбону кварцово-кальцитових жил з включеннями гетерогенних метаново-водних флю їдiв високої густини, що мігрували у формi гетерогенної метаново-водної сумiшi при температурах вiд 240 - 270 oС на сходi до 130 - 140 oС на заходi басейну i тисках не менше 30 МПа.

8. Зона поширення жил з метановими включеннями просторово співпадає з площами встановленої або перспективної газоносностi порiд карбону. Серед регiональних структурних зон з пiдвищеними перспективами газоносностi видiляються Пiвнiчна зона дрiбних складок у частинi, що прилягає з пiвдня до Сєвєродонецького i Глубокинського насувiв, захiдне периклiнальне закiнчння Пiвнiчної антиклiналi, Чистякiвсько-Снiжнянська синклiналь, Кальмiус-Торецька западина у її пiвнiчнiй частинi, що примикає до Головної антиклiналi. До числа неперспективних на пошуки вуглеводневих покладiв відносяться Головна антиклiналь у її склепiнневiй частинi на всьому протязi i Пiвнiчна антиклiналь за виключенням захiдної периклiналi.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Зинчук И.Н., Калюжный В.А., Щирица А.С. Флюидный режим гидротермального минералообразования Центрального Донбасса. - Киев: Наук. думка, 1984. - 102 c.

 2. Калюжный В.А., Винар О.Н., Зинчук И.Н., Ковалишин З.И., Матвиенко А.Д. Геохимическая специализация эндогенных минералообразующих флюидов и поисковые критерии на полезные ископаемые // Минералогический сб. Львовского ун-та. - 1987. - N41. - Вып.2. - С.54-58.

 3. Зинчук И.Н., Вовк П.К., Лучинкин А.Г. Апатит в гидротермальных жилах Донбасса // Минер. журнал. - 1993. – Т.15. - N4. - С. 89-93.

 4. Шумлянский В.А., Демихов Ю.Н., Деревская Е.И., Дудар Т.В., Зеленский С.А., Зинчук И.Н. и др. Геолого-генетическая модель Бобриковского золото-полиметаллического месторождения // Геол. журнал. - 1994. - N 3.- С. 95-106.

 5. Наумко І., Калюжний В., Братусь М., Зінчук І., Ковалишин З., Матвієнко О., Редько Л., Сворень Й. Учення про мінералотворні флюїди: пріоритетні завдання розвитку на сучасному етапі// Мінерал. зб. ЛНУ. - 2000. - N50. - Вип. 2. - С. 22-30.

 6. Калюжный В.А., Давиденко Н.М., Зинчук И.Н. Роль углекислотно-водных и метаново-водных флюидов в формировании золоторудных месторождений Чукотки // Углерод и его соединения в эндогенных процессах минералообразования (по данным изучения флюидных включений в минералах). Киев. - 1978. - С. 100-107.

 7. Геохимическая специализация гидротермальных флюидов полиметаллических и золоторудных проявлений Украины (по данным изучения включений) / Калюжный В.А., З.И.Ковалишин, О.Н.Вынар, И.Н.Зинчук, А.Д.Матвиенко // Мат-лы VI симпоз. Междунар. ассоциации по генезису рудных месторождений. – Тбилиси, - 1986- С. 112-118.

 8. Зинчук И.Н., Зациха Б.В. Углеводородные включения в кварцах некоторых жил Чистяково-Снежнянской синклинали Донбасса // Материалы 1-й конференции молодых ученых Института геологии и геохимиии горючих ископаемых АН УССР (1978 г.). - Львов, 1978. - С. 111-118. - Деп. в ВИНИТИ 25 03 80 г., N 1169-80 Деп.

 9. Зинчук И.Н., Калюжный В.А., Матвиенко А.Д. Поисково-оценочное значение углекислоты флюидных включений в кварцах гидротермальных жил Донбасса // Материалы 1-й конференции молодых ученых Института геологии и геохимиии горючих ископаемых АН УССР (1978 г.). - Львов, 1978. - С. 104-110. - Деп. в ВИНИТИ 25 03 80 г., N 1169-80 Деп.

 10. Вынар О.Н., Зинчук И.Н., Калюжный В.А., Ковалишин З.И., Матвиенко А.Д., Наумко И.М., Платонова Э.Л. Углекислота эндогенных процессов и её поисковое значение на полезные ископаемые // Тр. Ин-та геол. и геохим. горюч. ископ. АН УССР. - 1980. - Вып. 14. - С. 126-137. Деп. в ВИНИТИ 3.07.80 г. - N2825-80 Деп.

 11. Зинчук И.Н. Минералообразование гидротермальных жил в Северной антиклинали Донбасса // Тез. докл. V Всесоюз. совещ по термобарогеохимии - Уфа, 1976. - С. 38-39.

 12. Зинчук И.Н. Некоторые вопросы использования свойств кристаллогидратов газов при криометрических исследованиях флюидных включений // Тез. докл. VI Всесоюз. совещ. по термобарогеохимии "Термобарогеохимия в геологии" - Владивосток, 1978. - Ч. 2. - С. 190-191.

 13. Мамчур Г.П., Зинчук И.Н., Ярыныч О.А. Изотопный состав углерода карбонатов золотополиметаллических рудопроявлений Центрального Донбасса // Тез. докл.VIII Всес. симп. по стабильным изотопам в геохимии - М., 1980. - С. 131-132.

 14. Зинчук И.Н. Криометрические исследования газов во включениях // Тез. докл. VII Всесоюз. совещ. "Термобарометрия и геохимия рудообразующих флюидов (по включениям в минералах)" - Львов, 1985. - Ч. 1. - С. 94-95.

 15. Davidenko M.M., Kalyuzhnyi V.A., Zinchuk I.M., Bratus M.D. Fluid inclusions in minerals of gold-bearing parageneses in connection with prognostication of primary and placer deposits // Abstr. of Internat. Symposium on Fluid Inclusion in Gold Deposit Research and Prospecting. - Beijing, China, 1992. - P.100-101.

 16. Зінчук І.М., Сава Н.Г. Рутил Березівського рудопрояву - перша знахідка у рудах Нагольного кряжу // Тез доп. конфер. молодих вчених "Сучасні проблеми геології і геохімії корисних копалин" (Львів, 12-14 жовтня 1993 р.).- Львів, 1993. - С.78.

 17. Davidenko M.M., Zinchuk I.N., Kovalishin Z.I. Typomorphism of fluid inclusions in minerals of gold-bearing parageneses of the main genetic groups and commercial types of deposits of Eurasian continent // Abstr. of XII Sympos. ECROFI. Warsaw, Poland. - Archiwum Mineralogiczne. - 1993.- V. XLIX.- No.1.- P. 52-53.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины