Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Беспалова Олена Миколаївна. Динаміка зсувного процесу Середнього Придніпров'я на прикладі ділянки Трипілля-Канів: дисертація канд. геол. наук: 04.00.07 / НАН України; Інститут геологічних наук. - К., 2003.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Беспалова О.М. Динаміка зсувного процесу Середнього Придніпров’я на прикладі ділянки Трипілля-Канів. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.07. інженерна геологія. Інститут геологічних наук НАН України. Київ. 2003 р.

На основі режимних спостережень, що були проаналізовані статистичними методами, у дисертаційній роботі проведена оцінка тривалих часових змін і встановлені просторово-часові закономірності розвитку зсувного процесу, а також виконаний його прогноз для двох типів геологічного середовища – перший – породи палеогену, неогену і четвертинного віку, що залягають горизонтально (Київський підрайон), де розвинуті зсуви київського типу і другий – дислоковані, складчасті структури юрського, крейдового, палеогенового та частково четвертинного віку в районі Канівських дислокацій. Для Київського підрайону встановлено два типи зсувних систем, які розрізнюються за геологічними, геоморфологічними ознаками, а також за механізмом і динамікою розвитку. Виділені ділянки розповсюдження двох типів зсувних систем. Встановлені основні фактори, що впливають на їх формування, створені математичні моделі зсувного процесу і зроблено прогноз його розвитку до 2011 р. Для Канівського підрайону прогноз розвитку зсувного процесу проведений за допомогою методу зсувного потенціалу. Встановлені ділянки з високою, середньою та низькою інтенсивністю ураження зсувним процесом. Вивчено мікроструктури глинистих ґрунтів району досліджень і встановлений механізм зсувного процесу в залежності від того, яким глинистим горизонтом представлена його основа.

1. Досліджено закономірності розвитку зсувного процесу для двох типів геологічного середовища: Київський підрайон – горизонтальне залягання порід палеогену, неогену і четвертинного віку і Канівський підрайон – дислоковані складчасті структури юрського, крейдового, палеогенового віку, перекриті відкладами четвертинного віку, що залягають горизонтально. Визначення закономірностей динаміки зсувного процесу на правобережжі Канівського водосховища полягало у вивченні механізму і режиму зсувних зміщень. У результаті виконаних досліджень встановлено наступне.

1.1. Київський підрайон:

1.1.1. При вивченні зсувного процесу на ділянці правобережжя Середнього Дніпра від Халеп'я до Букрина встановлене існування двох типів зсувних систем. Вони розрізняються щодо механізму зсувних зміщень і динаміки розвитку. Встановлено ділянки розвитку зсувних систем першого і другого типів. Створено моделі розвитку зсувних систем.

1.1.2. Для першого типу зсувних систем було встановлено три цикли розвитку, що включають стадії максимальної активізації і періодичної активності. Для другої моделі – два цикли розвитку зі стадіями періодичної активності і тимчасової стабілізації.

1.1.3. Виділено чотири основних вертикальних зони розвитку зсувних зміщень різного механізму. Перша і четверта зони являють собою ділянки розвитку структурних зсувів видавлювання (перша зона) і ковзання (четверта зона), до другої і третьої зони відносяться ділянки розвитку пластичних і структурно-пластичних зсувів.

1.1.4. Зроблено оцінку основних факторів, що впливають на формування зсувів. Розраховано коефіцієнти парної кореляції для атмосферних опадів, сонячної активності (числа Вольфа). За допомогою рівнянь регресії виконаний прогноз розвитку різних типів зсувного процесу. Побудовані прогнозні графіки розвитку для першого типу зсувних систем по зонах.

1.2. Канівський підрайон.

1.2.1. У районі Канівських дислокацій методом зсувного потенціалу зроблений просторовий прогноз ураження зсувним процесом. Встановлена висока імовірність (величина зсувного потенціалу 0,276-0,400) для ділянки Монастирьок-Григоровка, де розвинута Григоровська яружна система.

1.2.2. Середня ймовірність ураження зсувним процесом (величина зсувного потенціалу 0,152 – 0,276) встановлена на ділянці Трактемирів-Монастирьок, за рахунок росту Південно-Трактемирівської системи ярів у її східній і південно-східній частині, а також на береговому схилі, що максимально підданий дії абразії.

1.2.3. Незначна ймовірність ураження зсувним процесом (величина зсувного потенціалу 0,074 – 0,152) встановлена для ділянки Бучак-Селище -Канів.

2. Вивчення властивостей глинистих ґрунтів дозволило визначити механізм зсувних зміщень по типу мікроструктурних контактів і основних деформацій у слабкому глинистому шарі.

2.1. Встановлено, що структурні зсуви видавлювання, пластичні зсуви й опливини формуються в порушених батських, обухівських, строкатих, бурих глинах і мергелях київської світи.

2.2. Структурні зсуви ковзання формуються в непорушених батських, строкатих глинах, мергелях київської світи й у порушених келовейських глинах. У непорушених келовейських глинах зсуви не утворюються.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Краев В.Ф., Беспалова Е.Н. Типизация оползней на примере правого берега р. Днепра в районе Каневского водохранилища // Докл. АН УССР, серия Б,1987, №3, С.20-23.

  2. Беспалова О.М. Типи зсувних зміщень правобережжя Середнього Дніпра як відображення мікроструктури глинистих ґрунтів // Зб. наукових праць Ін-ту геол. наук НАН України - Київ – 2001,С.82-90.

  3. Беспалова Е.Н. Влияние атмосферных осадков на развитие оползневого процесса в Среднем Приднепровье // Геол. журнал - № 2. – 2003, С.103-106.

  4. Беспалова Е.Н. Особенности динамики оползневых систем правобережья Среднего Приднепровья // Зб. наукових праць Ін-ту геол. наук НАН України.–- Київ – 2003, С.220-223.

  5. Демчишин М.Г., Беспалова Е.Н. Инженерно-геологические условия правобережных склонов Среднего Днепра // Киевский нац.ун-т строительства и архитектуры МОН Украины, Основания и фундаменты – Киев - 1987 – Вып. 20 - С.15-19.

  6. Беспалова Е.Н., Краев В.Ф. Инженерно-геологические свойства глинистых грунтов в разрезах правого берега Каневского водохранилища// Киевский нац. ун - т строительства и архитектуры МОН Украины, Основания и фундаменты, - Киев - 1990 - Вып. 23 - С 40-42.

  7. Беспалова Е.Н. Классификация оползней правобережья Среднего Приднепровья // Рукопись депонирована в ВИНИТИ, 8, с.2602, 1987 г., № 1432 – В 87.

  8. Беспалова Е.Н. О картировании оползней (на примере Среднего Приднепровья) // Корреляция отложений, событий и процессов антропогена. – Тез. Докладов VI Всесоюзного совещания по изучению четвертичного периода в Кишиневе, сентябрь 1986 г. – Кишинев, 1986 - С.292.

  9. Краев В.Ф., Осипчук С.А, Беспалова Е.Н. Роль инженерно-геологического прогноза при хозяйственном использовании территории речных долин // Тез. докладов и сообщений Межресп. семинара «Охрана и рациональное использование геологической среды…» - К., 1989. – С. 38-39.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины