Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Попова Лілія Вікторівна. Мікротеріофауна сучасного руслового алювію Дніпра: Дис... канд. геол. наук: 04.00.09 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2002. - 225арк. - Бібліогр.: арк. 176-200.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Попова Л. В. Мікротеріофауна сучасного руслового алювію Дніпра. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04. 00. 09 – палеонтологія і стратиграфія. – Інститут геологічних наук НАН України, Київ, 2002.

Дисертація присвячена питанням біостратиграфії, палеоекології і палеоландшафтних реконструкцій пізнього неоплейстоцену Придніпров’я на основі морфосистематичного і фауніс-тичного аналізу решток дрібних ссавців з тафоценозу сучасного руслового алювію Дніпра. Виявлено основні напрямки морфологічної диференціації арвіколід пізнього неоплейстоцену і перспективні для використання в біостратиграфії стадії еволюційного розвитку представників родини. Встановлено еволюційний рівень і, відповідно до нього, відносний геологічний вік виділених за тафономічними критеріями вибірок решток, близьких в хронологічному відношенні (груп фосильності). Виявлено закономірності формування змішаних тафоценозів в річковому алювії. На основі фауністичного аналізу запропоновано модель розвитку природного середовища як динамічної системи ландшафту, клімату і біоти з своєрідною організацією в часі і просторі.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Геологічний вік тафоценозу руслового алювію Дніпра за даними мікротеріологічного аналізу (Rodentia, Arvicolidae) // Геол. журн. – 2000. – № 2. – С. 89-95.

2. Основні напрямки морфологічної мінливості водяної нориці (Arvicola amphibius) з відкладів сучасного руслового алювію Дніпра // Вестн. зоологии. – 2000. Отд. выпуск, № 14. – С. 185-193.

3. Палеоекологічний аналіз угруповань дрібних ссавців Придніпров’я (пізній плейстоцен-голоцен) // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. геол. – 2000. – № 17. – С. 36-40.

4. О природе морфотипической изменчивости зубов у грызунов рода Arvicola // Вісн. Луганського пед. ун-ту. Сер. біол. – 2002. – № 1.– С. 80-88.

5. Морфологічні особливості М1 водяної нориці з сучасного алювію Середнього Придніпров’я України // Палеобіогеографічні дослідження та проблеми створення регіональних шкал / Відпов. ред. Ю. В. Тесленко. – К., 1998. – С. 75-76.

6. Фауна дрібних ссавців Придніпров’я в пізньому плейстоцені і голоцені: екологічний аналіз // Біостратиграфічні та палеоекологічні аспекти подійної стратиграфії / Відпов. ред. Ю. В. Тесленко. – К., 2000. – С. 82-84.

7. Морфотипний склад популяцій пізньонеоплейстоценових Arvicola як показник ландшафтно-кліматичних умов // Палеонтологічне обгрунтування стратонів фанерозою України / Відпов. ред. Ю. В. Тесленко. – К., 2001. – С. 95-96.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины