Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Паньків Роман Павлович. Літолого-геохімічні особливості і умовини утворення родовищ сірки північно- західної частини Передкарпатського сірконосного басейну (на прикладі Язівського родовища): Дис. канд... геолог. наук: 04.00.02 / НАН України; Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"; Інститут геології та геохімії горючих копалин. - Л., 2002. - 192арк. + дод. 295арк. + дод. 260арк. - Три кн. одиниці. - Бібліогр.: арк. 151-192.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Паньків Р.П. Літолого –геохімічні особливості і умовини утворення родовищ сірки північно-західної частини Передкарпатського сірконосного басейну (на прикладі Язівського родовища).–Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.02 – геохімія. – Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України та НАК “Нафтогаз України”, Львів, 2002.

У дисертації розглянуто літологічні і геохімічні умовини утворення сірчаних родовищ шляхом метасоматичного заміщення баденської товщі сульфатолітів. Процес рудоутворення відбувався на глибинах не більших за 330-550 м, при змішуванні хлоридних натрієвих солянок і інфільтраційних вод, у середовищі солянок (80-120 г/кг), з рН=6.5-7, Еh=- (0.20.36) в.Процес супроводжувався припливом природного газу, Н2S, О2, N2 і частковим винесенням СО2; пульсаційний характер парціальних тисків забезпечував приплив нових порцій газів. У процесі утворення покладів привносились значні маси речовин, зокрема вуглецю (у формі СН4 і СО2), сірки (у формі Н2S), стронцію та мікроелементів: Ba, U, Cr, Ni, Co, Pb, Cu.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Маломинерализованные воды глубоких горизонтов нефтегазоносных водонапорных бассейнов Украины / Колодий В.В., Щепак В.М., Нудык Б.И., Горелова Л.В., Панькив Р.П.; АН УССР, Інститут геологии и геохимии горючих ископаемых. – Киев: Наукова думка, 1991. – 184 с.

2. Панькив Р.П. Условия образования серных месторождений Предкарпатья (по данным изучения реликтов минералообразующих растворов в минералах) // Литология, минералогия и геохимия месторождений самородной серы. – К.: Наук. думка. – 1980. – С. 96-106.

3. Панькив Р.П. Об осадочном и гипергенном кальците в Предкарпатском сероносном бассейне // Докл. АН СССР. – 1982. – Т. 264, – №5. – С. 1206-1209.

4. Панькив Р.П., Шайнюк А.И. Формы нахождения и распределение стронция в минералах Предкарпатского сероносного басейна // Геология и геохимия горючих ископаемых. – 1980. – Вып.55. – С. 77-87.

5. Панькив Р.П. О геохимии стронция и бария в верхнетортонском гипсоангидритовом горизонте Прикарпатского сероносного басейна // Докл. АН УССР. – 1975. - №9. – С. 795-798.

6. Мамчур Г.П., Панькив Р.П. Изотопный состав углерода метана из Язовского месторождения самородной серы // Докл. АН УССР. – 1975. - №5. – С. 402-404.

7. Панькив Р.П. Эволюция гипотез происхождения экзогенных месторождений самородной серы / Институт геологии и геохимии горючих ископаемых АН УССР. – Львов, 1986. – 62 с. Деп. В ВИНИТИ 26.03.86 г., №2042-В.

8. Паньків Р.П. Осадочні і гіпергенні (метасоматичні) вапняки у верхньобаденському тираському горизонті Передкарпатського сірконосного басейну (ПСБ) // Тези доповідей Міжнародн. Симпозіуму “Міоценові евапорити центрального Паратетісу: фації, корисні копалини, проблеми екології”. – Варшава. – 1994. – С.65-66.

9. Pankiv R. Geochemistry of strontium in the tyras evaporates of the Carpathian foredeep / International Symposium “Evaporates and carbonate-evaporate transitions”, Lviv, 1999. Abstracts // Bul. Paсstwowego Instytutu Geol. – 1999. – № 387. – P.51.

10. Паньків Р. Генеза органічної речовини Передкарпатського сірчаного басейну // Геологія горючих копалин України. Тези доповідей Міжнародної наукової конференції (Львів, 13-15 листопада 2001 р.). – Львів, 2001. – С.201-202.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины