Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Карабин Василь Васильович. Геохімія техногенезу нафтогазоносних площ Бориславсько-Покутської підзони Передкарпатського прогину (на прикладі Південностинавського та Блажівського родовищ): Дис... канд. геол. наук: 04.00.02 / Львівcьке відділення Українського держ. геологорозвідувального ін-ту. - Львів, 2002. - 172арк. - Бібліогр.: арк. 160-172.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Карабин В.В. Геохімія техногенезу нафтогазоносних площ Бориславсько – Покутської підзони Передкарпатського прогину (на прикладі Південностинавського та Блажівського родовищ). – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.02 – геохімія. Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України та НАК "Нафтогаз України", Львів, 2002.

Робота присвячена геохімії низки елементів і сполук у зоні техногенезу нафтогазових свердловин в умовах Передкарпаття. Це завдання вирішувалося в межах дослідних геохімічних ділянок на Південностинавській та Блажівській площах.

Встановлена геохiмiю природного стану приповерхневих дiлянок гiдро– i лiтосфери Пiвденностинавської та Блажiвської площ. Дослiджено хімічний склад потенцiйних джерел забруднювачiв та здійснено їх класицікацію. Оптимізовано комплекс основних параметрів геохімічного контролю за станом ландшафтно–геохімічних систем на ділянках будівництва нафтовазових свердловин Виявлено динамiку техногенного навантаження на довкiлля в процесi будiвництва глибоких свердловин та розроблено критерії оцінки відносного часу надходження забруднювачів у ландшафт. Встановлено парагенетичні асоціації елементів і сполук. Виявлені закономірності формалізовано у динамічній геохімічній моделі.

Запропоновано методологію створення системи керованого контролю за станом довкілля нафтогазоносних районів та оптимізовано преветнивні заходи для зменшення техногенного навантиження на ділянках будівництва нафтогазових свердловин.

(положення, що захищаються)

1. Встановлено особливості розподілу полютантів у техногенних і природних джерелах забруднення гірських та передгірських ландшафтів.

Природними потенційними джерелами є : породи крейдово–палеогенового флішу (свинець, цинк, хром, кобальт), природна нафта (вуглеводні, феноли, ртуть) та пластові води (амоній, головні іони).

Техногенними джерелами забруднення ландшафтiв Пiвденностинавської та Блажiвської площ є: нафта, паливно–мастильнi матерiали та окислений бiтум, що мiстять вуглеводневі сполуки рiзного складу, феноли, важкi метали халькофiльної групи, хром та ртуть, карбоксилметилцелюлоза, сульфіт–спиртова барда та лiгносульфати (феноли), гематит (метали сидерофiльної групи), хлорид калiю i каустична сода (iони натрiю, калiю, хлору, сульфат–iон та сполуки азоту).

2. Критерiями оцiнки вiку забруднення у ґрунтах є:

нафтопродукти і феноли, концентрація яких на дiлянках давнього забруднення збiльшується вiд гумусового шару до субстратних порiд зони аерації, а на дiлянках сучасного забруднення високий вмiст нафтопродуктiв, фенолiв та бiтумiв є лише в гумусовому шарi;

сорбованi вуглеводневi гази, які на дiлянках давнього забруднення, у розрiзi ґрунтiв, представлені метаном, етаном, пропаном, та важчими вуглеводнями, тодi як на дiлянках сучасного забруднення склад газiв переважно метановий без важких гомологiв.

манган та частково залiзо i кобальт, які на дiлянках давнього забруднення перейшли в рухомий стан i винесенi з гумусового горизонту, а на дiлянках сучасного забруднення у цьому шарi названi метали нагромаджуються.

3. Динамiчна модель забруднення довкiлля, на дiлянках розташування нафтогазових свердловин включає три основнi етапи:

надходження забруднювачiв з бурових розчинiв та вiдходiв у нагiрно–ловильнi канави i довкiлля,

мiграцiя та нагромадження їх у ґрунтах та водах,

трансформацiя та вилуговування полютантiв у довкiллi.

На першому етапi концентрацiя забруднювачiв та їх спiввiдношення здебільшого залежать вiд кiлькостi та складу бурового розчину, на другому ще й вiд типу елементарного ландшафту i на третьомуголовно вiд типу елементарного ландшафту.

Список основних опублiкованих праць за темою дисертацiї

 1. КарабинВ.В. Теоретично–методичнi аспекти регiональної оцiнки стану геологiчного середовища в районах розвiдки та видобутку вуглеводнiв // Мiнеральнi ресурси України. – 2000. – № 2. – С. 11–13.

 2. Карабин В.В. Особливостi поширення нафтопродуктiв i фенолiв у ґрунтах гiрських ландшафтiв (на прикладi Пiвденно–Стинавського полiгону) // Мiнералогiчний збiрник. – 1999. – № 49, вип. 2. – С.181–188.

 3. Карабин В.В. Закономiрностi поширення нафтопродуктiв у ґрунтах дiлянок будiвництва нафтогазових свердловин Передкарпаття // Питання розвитку газової промисловостi України. – Харкiв. – 1998, вип. 26. – C. 347–353.

 4. КарабинВ.В., Яронтовський О.Г., Мацуляк I.В. Еколого–геохiмiчнi дослiдження впливу будiвництва нафтових свердловин на приповерхневу гiдролiтосферу Передкарпаття // Геологiя і геохiмiя горючих копалин. – 1999. – N 2. – C. 94–100.

 5. Карабин В.В., Туркевич Л.Й., Яронтовський O.Г. Нафтохiмiчне забруднення приповерхневої гiдролiтосфери України та його еколого–геохiмiчнi наслiдки // Мiнералогiчний збiрник. – 2000. – N 50, вип. 1. – С. 124–129.

 6. Яронтовський О.Г., Карабин В.В. Нафтохiмiчне забруднення приповерхневих вод та проблеми його виявлення та лiквiдацiї // Науковий вiсник НГА України. – 2000. – N 3. – С. 59–60.

 7. Карабин В.В., Яронтовський О.Г. Джерела мiкроелементного забруднення ландшафтiв при бурiннi нафтових свердловин у Передкарпаттi // Проблеми прикладної геохiмiї. – К. – 1999. – С. 89–93.

 8. Карабин В.В., Туркевич Л.Й., Яронтовський О.Г. Особливостi змiни сольового cкладу лучних ґрунтiв Передкарпаття у звязку з бурiнням нафтових свердловин // Вiсник Львiвського державного унiверситету iм. I. Франка. Серiя географiчна. – 1999, вип. 25. – С. 59–62.

 9. КарабинВ.В., Яронтовський О.Г. Досвiд комплексування рiзних методiв еколого–геохiмiчних дослiджень органiчного забруднення ґрунтiв (на прикладi Блажiв–Монастирецького полiгону) // Матерiали VI мiжнар. наук.–практ. конф. “Нафта i газ України – 2000”. – Т. 3. – Iвано–Франкiвськ. – 2000. – С. 351–352.

 10. КарабинВ.В., Яронтовський О.Г., Бiла Л.С. Моделювання просторового розподiлу забруднювачiв у приповерхневiй гiдролiтосферi Пiвденно–Стинавського родовища // Тез. докл. 4 межд. симп. “Применение математических методов и компьютерных технологий при решении задач геохимии и охраны окружающей среды “ – Киев. – 1998. – С. 48–49.

 11. КарабынВ.В., Яронтовский А. Г., Туркевич Л.Й. Нефтехимическое загрязнение гидросферы при поисках и разведке месторождений нефти и газа // Тез. докл. межд. конф. “Пoлезные ископаемые. Формирование, прогноз ресурсы”. – Санкт–Петербург. – 1999. – С.55.

 12. V. Karabyn, O. Jarontovsky, L. Toorkevych. Paragenesis of the microelements in pollutants at the oil–gas wells construction // Abstracts volume of the mining Pribram symposium ”Mathematical metods in geology”. – Prague. – 1999. – Р. MA 20.

 1. Karabyn V.V., Sysa L.V., Yarontovsky O.Y Ecological–geochemical mapping of soils by the method of the rating system of estimation // Тези доп. мiжн. наук.–практ. конф. “Геоiнформацiйнi технологiї сьогоднi“. Львiв. – 1999. – С.48.

 2. КарабинВ.В. Вивчення розподiлу важких металiв у ґрунтах гiрських ландшафтiв внаслiдок бурiння нафтових свердловин в умовах Передкарпаття // Зб. робiт мiжн. наук. конф. молодих вчених та спецiалiстiв “Нафтогазова геологiя та геофiзика України — погляд у нове тисячолiття”. – Чернiгiв. – 2000. – С. 141–143.

 3. КарабинВ.В., Кошiль М.Б., Яронтовський О.Г. Закономiрностi фракцiонування органiчних забруднювачiв у зонi аерації // Матеріали наук. конф. “Геологiчна наука та освiта в Українi на межi тисячолiть: стан, проблеми, перспективи”. – Львiв. – 2000. – С. 134.

 4. Карабин В.В., Яронтовський О.Г. Вплив геохiмiчних бар’єрiв на мiграцiю нафтопродуктiв та фенолiв в умовах Передкарпаття // Матеріали наук. конф. “Сучаснi проблеми лiтологiї’.– Львiв. – 2000. – С. 29–30.

 5. Карабин В. Модель надходження, мiграцiї та трансформацiї забруднювачiв на дiлянках розташування нафтогазових свердловин у Передкарпаттi (на прикладi Пiвденностинавської та Блажiвської площ) // Тези доп. мiжн. наук. конф. “Геологiя горючих копалин України”. – Львів. – 2001. – С. 101–102.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины