Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Бучинська Ірина Володимирівна. Катагенетичні перетворення пісковиків різних генетичних типів кам'яновугільних відкладів Донецького та Львівсько-Волинського басейнів: Дис... канд. геол. наук: 04.00.16 / НАН України; Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" ; Інститут геології і геохімії горючих копалин. - Л., 2002. - 183арк. - Бібліогр.: арк. 176-183.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Бучинська І.В. Катагенетичні перетворення пісковиків різних генетичних типів кам’яновугільних відкладів Донецького і Львівсько-Волинського басейнів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.16 – геологія твердих горючих копалин. – Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України та НАК “Нафтогаз України”, 2002.

Дисертація присвячена вивченню катагенетичних перетворень пісковиків вуглевмісних товщ. Комплексом петрографічних методів з використанням рентгенівських і хімічних аналізів досліджено пісковики русел, підводних виносів рік і узбережжя моря, що містять вугілля від довгополуменевого до пісного для Донецько-Макіївського та Красноармійського районів Донбасу та газове, жирне, коксівне для Південно-Західного району Львівсько-Волинського басейну. На підставі вивчення змін мінералів-індикаторів (кварц, регенераційний кварц, польові шпати, біотит, глинисті мінерали цементу), встановлено, що зональність катагенетичних перетворень залежить від генетичного типу пісковиків та геологічної будови районів досліджень. Встановлено взаємозв’язок між інтенсивністю катагенетичних перетворень пісковиків та їх пористістю. Пісковики русел та підводних виносів рік при переході від стадії початкового до глибинного катагенезу характеризуються стрибкоподібним зменшенням пористості. Детальне літолого-петрографічне дослідження пісковиків із встановленням їх генетичного типу та врахуванням інтенсивності катагенетичних змін дає можливість передбачати небезпечні зони, які можуть акумулювати супутний газ метан і бути небезпечними по газовикидам при розробці вугільних пластів.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Бучинська І.В., Шевчук О.М. Порівняльна характеристика постдіагенетичних змін пісковиків зони глибинного катагенезу Донецького і Львівсько-Волинського вугільних басейнів // Геологія і геохімія горючих копалин. – 1994. – № 1–2 (86–87). – С. 79–89.

2. Бучинська І.В. Зміни мінерального складу та структури відкладів континентальних фацій залежно від ступеня катагенезу // Геологія і геохімія горючих копалин. – 1996. – № 1–2 (94–95). – С. 78–85.

3. Бучинська І.В. Катагенетичні перетворення біотиту в пісковиках різних фаціальних відмін вугленосних товщ Донецького і Львівсько-Волинського басейнів // Сб. науч. трудов НГА Украины. – № 6. – Т. 2. Геология полезных ископаемых. – Дн-ськ, 1999. – С. 29–33.

4. Бучинська І.В. Катагентичні зміни глинистих порід вугленосних товщ Донецького і Львівсько-Волинського басейнів в зоні глибинного катагенезу // Геологія і геохімія горючих копалин. – 1999. – № 1 (106). – С. 50–55.

5. Бучинська І.В. Особливості катагенетичних перетворень порід різних фаціальних відмін Красноармійського району Донбасу // Наук. вісник НГА України. – 2000. – № 3. – С. 27–29.

6. Бучинська І.В. Катагенез глинистої речовини пісковиків карбону Донецького басейну // Геологія і геохімія горюих копалин. – 2001. – № 3. – С. 65-70.

7. Бучинська І.В. Постдіагенетичні зміни різних фаціальних відмін пісковиків зони глибинного катагенезу Львівсько-Волинського басейну // Праці Наукового Товариства ім. Шевченка. – Т. 5. – Геологічний збірник. – Львів, 2001. – С. 102–109.

8. Бучинская И.В. Катагенетические изменения вещественного состава песчаников Красноармейского геолого-промышленного района Донбасса // Тез. докл. всесоюзн. конф. “Современные проблемы геологии и геохимии твердых горючих ископаемых”. – Львов, 1991. – т. ІІІ. – С. 58–60.

9. Бучинська І.В., Шевчук О.М. Порівняльна характеристика пісковиків Львівсько-Волинського і Донецького басейнів зони глибинного катагенезу // Тез. доп. конф. молодих вчених “Сучасні проблеми геології і геохімії корисних копалин”. – Львів, 1993. – С. 13–14.

10. Бучинська І.В. Епігенетичні зміни глинистих порід вуглевміщуючої товщі Донбасу в зоні глибинного епігенезу // Тези доп. конф. молодих вчених “Сучасні проблеми геології і геохімії корисних копалин”. – Львів, 1993. – С. 15–17.

11. Бучинська І.В. Постдіагенетичні зміни мінерального складу і структур руслових пісковиків Донецько-Макіївського району Донбасу // Тези доп. наук. конф. “Проблеми геологічної науки та освіти в Україні”. – Львів, 1995. – С. 343–344.

12. Бучинська І.В., Шевчук О.М. Постдіагенетичні перетворення польових шпатів у процесі катагенезу вуглевмісних товщ Донецького і Львівсько-Волинського басейнів // Тези доп. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народ. Д.П. Бобровника “Сучасні проблеми літології”. – Львів, 2000. – С. 13.

13. Бучинська І.В., Шевчук О.М. Характеристика пісковиків підводних виносів річок Любельського і Тяглівського родовищ Південно-Західного району (Львівсько-Волинський басейн) // Тези доп. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народ. Д.П. Бобровника “Сучасні проблеми літології”. – Львів, 2000. – С. 14

14. Бучинська І.В., Шевчук О.М. Пористість і ступінь катагенетичних перетворень пісковиків різних генетичних типів Південно-Західного району Львівсько-Волинського басейну // Тези міжнар. наук. конф. “Геологія горючих копалин України” (до 50-річчя Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України та НАК "Нафтогаз України”). – Львів, 2001. – С. 31–33.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины