Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

235. Савінська Лілія Олексіївна. Особливості експресії альфа та бета ізоформ протеїнкінази рибосомного білка S6 при злоякісній трансформації в тканинах молочної залози людини: дис... канд. біол. наук: 03.00.03 / НАН України; Інститут молекулярної біології та генетики. - К., 2004.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Савінська Л.О. Особливості експресії та ізоформ протеїнкінази рибосомного білка S6 при злоякісній трансформації в тканинах молочної залози людини. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.03 – молекулярна біологія. Інститут молекулярної біології та генетики НАН України, м. Київ, 2004.

Роботу присвячено дослідженню особливостей експресії S6K та S6К у пухлинах та нормальних тканинах молочної залози людини. В результаті проведеної роботи отримано поліклональні та моноклональні антитіла проти рекомбінантних пептидів S6K та повнорозмірної S6К. Методом Вестерн-блот аналізу проведено порівняльний аналіз експресії S6K та S6К на рівні білка у клітинних лініях раку молочної залози людини, нормальних тканинах молочної залози та пухлинах (доброякісних та злоякісних) молочної залози людини. Виявлено підвищений вміст S6K як в клітинних лініях, так і злоякісних пухлинах (аденокарциномах) молочної залози людини.

Імуногістохімічними методами досліджено субклітинну локалізацію S6K в нормальних тканинах та пухлинах. Встановлено зростання вмісту S6K в цитоплазмі та ядрі злоякісних клітин. Для цитоплазматичної форми S6К виявлено чітку тенденцію до транслокації кінази з цитоплазми в ядро злоякісних клітин. Обговорюється можливість використання особливостей експресії S6K для діагностики онкологічних патологій молочної залози людини.

В дисертаційній роботі вперше досліджено особливості експресії та ізоформ кінази рибосомного білка S6 в пухлинах молочної залози людини, що є важливим для з’ясування молекулярних механізмів онкогенезу, які супроводжуються порушеннями експресії компонентів сигнальних систем клітини.

 1. Отримано специфічні поліклональні та моноклональні антитіла проти та ізоформ S6К.

 2. Проведено порівняльний аналіз експресії S6К та S6К в різних тканинах ссавців на рівні мРНК та на рівні білка. Встановлено, що рівень вмісту кіназ та його кореляція з рівнем експресії відповідних мРНК залежить від типу тканини.

 3. Виявлено підвищений рівень синтезу S6K в доброякісних пухлинах молочної залози людини порівняно з нормальними тканинами. Помітних змін синтезу S6K в доброякісних пухлинах не виявлено.

 4. Встановлено підвищений рівень вмісту S6К і цитоплазматичної форми S6К у клітинних лініях та в злоякісних пухлинах раку молочної залози людини порівняно з нормальними тканинами. Встановлено кореляцію між збільшенням вмісту S6К в пухлинах та зниженням ступеня їх диференціювання.

 5. Виявлено зміни субклітинної локалізації S6K в клітинах епітеліального походження пухлин молочної залози. Зафіксовано підвищений рівень вмісту S6K та S6КІІ в ядрі злоякісних клітин (25% та 78% відповідно).

 6. Запропоновано можливість використання виявлених особливостей експресії S6K для діагностики онкологічних патологій молочної залози людини.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Pogrebnoy P.V., Kukharenko A. P., Tykhonkova I. A., Pal’chevskiy S. S., Savinskaya L. A., Pogrebnaya A. P., Valevka T. I., Markeeva N. V., Soldatkina M. A., Matsuka G. Kh., Gout I. T., Filonenko V. V. Generation and characterization of monoclonal antibodies to p70S6kinase a // Экспериментальная онкология. – 1999. – Т. 21, №4. – 232-238.

Особистий внесок дисертанта – отримання в бактеріальній експресувальній системі та очищення препаративних кількостей С-кінцевого фрагмента S6Ka; тестування специфічності зв’язування отриманих моноклональних антитіл до рекомбінантного антигена в реакціях ELISA та Вестерн-блотингу, а також до повнорозмірних форм білка S6Ka рекомбінантного та природного походження методом імуноблотингу та імунопреципітації. Аналіз, інтерпретацію отриманих результатів та підготовку статті до друку здійснено разом зі співавторами.

 1. Савінська Л. О., Киямова Р. Г., Погрібний П. В., Овчаренко Г. В., Гут І. Т., Філоненко В. В. Порівняльна характеристика експресії a та b ізоформ S6 кінази в тканинах ссавців // Біополімери і клітина. – 2001. – Т.17, №5. – С.374-379.

Особистий внесок дисертанта – отримання в бактеріальній експресувальній системі та очищення препаративних кількостей С-кінцевих фрагментів S6Ka та S6Кb; очищення отриманих поліклональних антитіл проти S6Ka та S6Кb і тестування специфічності їхнього зв’язування з рекомбінантними антигенами в реакціях ELISA та Вестерн-блотингу, а також з повнорозмірними формами білків S6Ka і S6Кb (рекомбінантними та ендогенно експресованими) методом імуноблотингу та імунопреципітації; отримання та скринування методом імуноблотингу тканинних лізатів різних органів щурів для визначення відносного рівня синтезу в них кіназ S6Ka та S6K; підготовка статті до друку.

 1. Савінська Л. О., Усенко В. С., Лизогубов В. В., Погрібний П. В., Пальчевський С. С., Овчаренко Г. В., Чешук В. Є., Гут І. Т., Мацука Г. Х., Філоненко В. В. Експресія a та b- ізоформ р70S6К у клітинних лініях та пухлинах молочної залози людини // Біополімери і клітина. – 2003. – Т.19, №1. – С.64-70.

Особистий внесок дисертанта – отримання та скринування методом імуноблотингу клітинних лізатів різних ліній аденокарциноми молочної залози та гомогенатів пухлинних тканин молочної залози людини рівня синтезу в них кіназ S6Ka та S6K, підготовка статті до друку.

 1. Savinska L. O., Lyzogubov V. V., Usenko V. S., Ovcharenko G. V., Gorbenko O. N., Rodnin V. M., Vudmaska M. I., Pogribniy P. V., Kyyamova R. G., Panasyuk G. G., Nemazanyy I. O., Malets M. S., Palchevskii S. S., Gout I. T., Filonenko V. V. Immunohistochemical analysis of S6K1 and S6K2 expression in human breast tumors // Experimental Oncology.–2004.–Vol.26, №1. – P.24-30.

Особистий внесок дисертанта – очищення препаративних кількостей рекомбінантного білка повнорозмірної форми S6Кb; тестування специфічності зв’язування отриманих моноклональних антитіл до рекомбінантного та природного білка S6Кb імунохімічними та імуногістохімічними методами; отримання та підготовка препаратів післяопераційного матеріалу пухлинних тканин молочної залози людини для імуногістохімічних досліджень. Аналіз, інтерпретацію отриманих результатів та підготовку статті до друку здійснено разом зі співавторами.

 1. Pogrebnoy P.V., Markeeva N. V., Pogrebnaya A. P., Savinskaya L. A., Tykhonkova I. A., Gout I. T., Filonenko V. V., Matsuka G. Kh. Generation and characterization of monoclonal antibodies to p70S6kinase a // The 2nd Congress of Oncologist from the CIS member States "Oncology-2000". – Kуiv (Ukraine).-2000. – №158.

Особистий внесок дисертанта – отримання в бактеріальній експресувальній системі та очищення препаративних кількостей препарату С-кінцевого фрагмента S6Ka; тестування специфічності зв’язування отриманих моноклональних антитіл до рекомбінантного та природного антигенів методом імуноблотингу та імунопреципітації.

 1. Malanchuk O. M., Savinska L. O., Kiyamova R. G., Ovcharenko G. V., Filonenko V. V., Gout I. T. Comparative charakterization of S6 kinase and isoforms expression in mammalian tissues // Conference for studunts, PhD students and young scientists on molekular biology and genetics, –Kyiv (Ukraіne). – 2001. – P.136.

Особистий внесок дисертанта – отримання та скринування методом імуноблотингу тканинних лізатів різних органів щурів рівня синтезу в них кіназ S6Ka та S6K.

 1. Palchevskyy S. S., Pogrebnoy P. V., Pogrebnaya A. P., Savinskaya L. A., Gout I. T., Filonenko V. V. Analysis of p70 S6 kinase (S6K1 and S6K2) expression in transformed cell lines and tumor tissues // Conference for students, PhD students and young scientists on molecular biology and genetics. – Kyiv (Ukraіne). – 2001. – P.157.

Особистий внесок дисертанта – отримання та скринування методом імуноблотингу клітинних лізатів різних ліній аденокарциноми молочної залози та гомогенатів пухлинних тканин молочної залози людини рівня синтезу в них кіназ S6Ka та S6K.

 1. Filonenko V., Savinska L., Ovcharenko G., Vudmaska M., Panasyuk G., Nemazanyy I., Palchevskyy S., Gout I. Oncogenic potential of ribosomal protein S6 kinase // Тези Установчого з’їзду Українського товариства клітинної біології. – Львів (Україна), 2004. – C.114.

Особистий внесок дисертанта – скринування тканинних лізатів пухлин раку молочної залози різного ступеня диференціювання методом Вестерн-блот аналізу рівня синтезу в них кіназ S6Ka та S6K.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины