Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

168. Матвієнко Юлія Олександрівна. Функціональний стан еозинофілів і базофілів крові хворих на бронхіальну астму та особливості його змін в умовах застосування імунокоригуючих препаратів: дис... канд. біол. наук: 03.00.09 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Матвієнко Ю.О. Функціональний стан еозинофілів і базофілів крові хворих на бронхіальну астму та особливості його змін в умовах застосування імунокоригуючих препаратів. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.09. – „імунологія”. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2004.

Дисертацію присвячено актуальному питанню необхідності подальшого удосконалення ролі еозинофілів та базофілів крові в патогенезі атопічної і неатопічної бронхіальної астми; про терапевтичні підходи, що спрямовані на переривання механізмів, що ведуть до нагромадження еозинофілів у бронхах і їхній активації; про використання комплексу методів визначення функціональної активності базофілів, еозинофілів і їх субпопуляційного складу для діагностики цього захворювання та оцінки імунологічної ефективності проведеної терапії.

Уперше на великому клінічному матеріалі визначені особливості змін кількісного складу і функціональних властивостей еозинофілів та базофілів крові в умовах застосування різних імунокоригуючих препаратів у хворих з різними формами бронхіальної астми, що дозволили оцінити характер перебігу захворювання.

Проведення багатопланових досліджень з використанням імунологічних і стат-математичних методів дозволило установити своєрідність кореляційної залежності між ефекторними клітинами запального процесу (еозинофілами та базофілами, Т- і В- лімфоцитами, NK- клітинами) при БА. Розроблено критерії оцінки імунологічної ефективності лікування при БА, що базуються на обчисленні індексу дії досліджуваних препаратів на імунну систему в пацієнтів з різними формами БА.

В дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, що виявляється у вивченні особливостей кількісних і функціональних змін основних ефекторних клітин при БА - базофілів і еозинофілів крові в умовах застосування імуномодуляторів різної природи. У ході роботи були зроблені наступні висновки:

 1. У хворих на БА відзначаються зміни імунної системи, аналогічні для пацієнтів з АБА і НБА, які проявляються зниженням вмісту Т-лімфоцитів, порушенням їх субпопуляційного складу за рахунок пригнічення Т-супресорів, зміною гуморальної ланки імунітету з наявністю дисімуноглобулінемії та підвищенням рівня ЦІК, зниженням поглинальної здатності та підвищенням метаболічної активності нейтрофільних гранулоцитів, зменшенням числа NK-клітин.

 2. Порушення стану еозинофільних гранулоцитів у хворих на БА характеризуються підвищенням їх вмісту в периферичній крові, зниженням поглинальної здатності і посиленням кисеньзалежного метаболізму, зміною розеткоутворюючої здатності основних клітинних субпопуляцій (зниження спонтанних і активних розеткоутворюючих еозинофілів і підвищення числа термостабільних). Порушення функціональних властивостей еозинофілів у хворих НБА було достовірно більш виразне ніж у пацієнтів з АБА .

 3. Застосування імуномодулюючих препаратів у комплексній терапії БА впливає на інтенсивність змін стану еозинофілів, що виявляється нормалізацією кількісних і функціональних характеристик Еф: під дією препаратів Тайлед і Інтал у хворих на АБА, Ербісол - у хворих на НБА. Препарат Інгакорт нормалізує кількісну і функціональну активність еозинофільних гранулоцитів крові однаково у хворих на АБА і НБА. При застосуванні крапель "В7 АТМА" спостерігається тенденція до нормалізації функціонального стану еозинофілів.

 4. У хворих на БА всіх досліджених груп до лікування виявляється чітка кореляційна залежність між станом еозинофілів та Т- і В- лімфоцитів, що відрізняється від такої у здорових осіб. Після застосування Тайледа і Ербісола відновлюються 41 % кореляційних зв'язків.

 5. У хворих на БА мають місце зміни функціонального стану базофільних гранулоцитів крові, які проявляються підвищенням спонтанної дегрануляції базофілів і посиленням реакції цих клітин на алергенні подразники (побутові і пилкові алергени). Існує пряма залежність між ступенем активованої дегрануляції базофілів при АБА та шкірними пробами з тими ж алергенами.

 6. Застосування препаратів Тайлед, Інтал і Ербісол у хворих БА достовірно поліпшує показники ступеня дегрануляції базофілів, нормалізує стан мембран базофілів, як при АБА, так і при НБА; застосування крапель "В7-АТМА" сприяє нормалізації стану базофілів.

 7. У хворих на БА виявляється порушення кореляційних зв'язків між показниками функціонального стану базофілів і Т- клітин, зокрема їх субпопуляцій. Застосування препаратів Тайлед і Ербісол відновлює 50 % порушених зв'язків.

 8. Показники функціонального стану еозинофілів і базофілів знаходяться в достовірному кореляційному зв'язку: виявляється залежність спонтанної та активованої побутовими алергенами дегрануляції базофілів і розеткоутворюючою здатністю еозинофілів; їхньою поглинальною здатністю та показниками спонтанної дегрануляции базофілів і кисеньзалежного метаболізму Еф. Приєднання препаратів Тайлед і Ербісол до комплексного лікування хворих на БА частіше ніж традиційна терапія нормалізує взаємозалежні зв'язки між еозинофілами і базофілами, препарат "В7 АТМА" сприяє більш повній нормалізації практично всіх міжклітинних взаємин. Відзначається зниження ступеня кореляції між активованими та неактивованими базофілами, але вищевказані препарати не нормалізують зв'язків повністю.

 9. Використання в клінічній практиці тестів для оцінки функціонального стану базофілів і еозинофілів крові має значення для удосконалення діагностики різних форм бронхіальної астми, а також може служити додатковим критерієм для призначення того чи іншого методу лікування та оцінки ефективності проведеної терапії.

Список опублікованих праць

 1. Когосова Л.С., Николаенко А.Н.,Коваленко Н.Н., Циганкова Л.М., Ново сад Ф.И., Матвиенко Ю.А., Гоц Т.Ю. Клиникоиммунологическая эффективность Эрбисола в лечении больных бронхиальной астмой // Український пульмонологічний журнал. - 1996. - № 4. - С. 10-16..

 2. Яшина Л.А., Фещенко Ю.И., Когосова Л.С., Матвиенко Ю.А., Игнатьева В.И. Эффективность Тайледа в лечении больных бронхиальной астмой // Укр. Пульмонологічний журнал. – 1998. - № 3. – С. 28-30.

 3. Когосова Л.С., Матвієнко Ю.О., Новосад Ф.І. Роль еозинофільних і нейтрофільних гранулоцитів крові і харкотиння в реакції запального процесу при бронхіальній астмі різного генезу // Український пульмонологічний журнал. – 2003. – №2. – С. 207.

 4. Пат. Україна, МПК - 7 А 61 В 10/00 G 01 N 33/53. Спосіб оцінки функціонального стану базофільних гранулоцитів крові у хворих на бронхіальну астму / Когосова Л.С., Матвієнко Ю.О. (Україна). - № 55201 А ; Заявл. 18.07.2002, Опубл. 17.03.2003, Бюл. №3.

 5. Когосова Л.С., Матвієнко Ю.О. Модифікація способу визначення концентрації сироваточних імуноглобулінів трьох класів. /.пропозиція №1177; подана 06.04.94; визнана раціоналізаторською 18.04.94; Інститут фтизіатрії і пульмонології АМН України. – 3 с.

 6. Когосова Л.С., Николаенко А.Н., Дзюблик А.Я.,Ново сад Ф.И., Матвиенко Ю.А., Демченко Е.Р. Клинико-иммунологическая эффективность Эрбисола в лечении обструктивных заболеваний легких // V Российский национальный конгресс “Человек и лекарство”. – 1998.

 7. Яшина Л.А, Когосова Л.С., Игнатьева В.И., Матвиенко Ю.А. Тайлед – эффективное противовоспалительное средство для лечении больных бронхиальной астмой // Матеріали ІІ з’їзду фтизіатрів і пульмонологів України. – Київ: 1998.

 8. Когосова Л.С., Коваленко Н.Н., Циганкова Л.М., Новосад Ф.Й.,Николаенко А.Н. Матвиенко Ю.А. Эрбисол в иммунореабилитации больных бронхиальной астмой (БА) // Internation J. on Immunorehabilitation. – 1996. - № 2. - P. 85.

 9. Когосова Л.С., Гуменюк Н.І., Марков А.Е.,Страфун О.В., Циганкова Л.М., Бережная И.В., Козачук И.А., Кульчицкая Н.Н., Юхиме В.А., Новосад Ф.І., Матвієнко Ю.О. Принципы иммунотерапии при различных формах БА // -й З'їзд фтизіатрів та пульмонологів України. – Вінниця: 1993. – С. 75-76.

 1. Kogosova L.S., Kovalenko N.N., Tsygankova L.M., Novosad F.I., Nikolaenko A.N., Matvienko Y.A. Erbisol in immunorehabilitation of bronchial asthma (BA) patients // Supplement European J. of Allergy and Clin. Immunol. - 1996. - Vol. 51, № 31. - P. 262.

 2. Kogosova L.S., Nikolaenko A.N., Novosad F.I., Matvienko Y.A. Clinical and immunological effect of Erbisol in bronchial asthma patients treatment // Supplement European J. of Allergy and Clin. Immunol. - 1997. - Vol. 52, № 37. - P. 227.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины