Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

59. Гірагосов Віталій Євгенович. Вік, ріст і особливості репродуктивної біології масових видів світних анчоусів (Pisces, Myctophidae) тропічної зони Атлантичного океану: дис... канд. біол. наук: 03.00.10 / НАН України; Інститут гідробіології. - К., 2004.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Гірагосов В.Є. - Вік, ріст і особливості репродуктивної біології масових видів світних анчоусів (Pisces, Myctophidae) тропічної зони Атлантичного океану. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.10 - іхтіологія. - Інститут гідробіології НАН України, Київ, 2004.

Досліджено вік, соматичний і генеративний ріст, репродуктивну біологію у чотирьох видів світних анчоусів тропічної Атлантики: Myctophum nitidulum, Myctophum asperum, Diaphus vanhoeffeni і Ceratoscopelus warmingii.

Виявлено зворотний зв'язок між середньодобовою температурою води і видовою тривалістю життя, що складає: у D. vanhoeffeni 10 міс., у M. nitidulum – 12 міс., у M. asperum – 14,5 міс., у C. warmingii – 20 міс.

Особливості біології міктофід пов'язані з видоспецифічним характером їхніх добових міграцій. Швидкість статевого дозрівання, частота ікрометання, питома швидкість соматичного і генеративного росту позитивно пов'язані із середньодобовою температурою води і величиною градієнта температури.

При досягненні самками максимального віку розрахункові значення відчуженої генеративної маси відносно соматичної маси складають: у M. nitidulum – 100, у M. asperum – 172, у C. warmingii – 182 і у D. vanhoeffeni – 510 %. Абсолютна індивідуальна плідність складає: у D. vanhoeffeni – 82,2 тис. ооцитів, у M. nitidulum – 204 тис., у M. asperum – 407 тис., у C. warmingii – 550,4 тис. ооцитів.

Розмноження протягом цілого року і безупинний оогенез забезпечують високу швидкість відтворення міктофід у тропічній зоні Атлантики.

1. Основою для визначення віку і розрахунку швидкості росту міктофід є інтерпретація мікроструктури отолітів. Структурні неоднорідності отолітів виявляються як зони з різною оптичною щільністю, що формуються відповідно до добового ритму активності особин і зміни температури води у ході вертикальних міграцій.

2. Абсолютна швидкість соматичного росту у міктофід змінюється відповідно до їхніх вікових фізіологічних особливостей і зміни в онтогенезі глибини мешкання та температури води. Послідовне прискорення росту відбувається в період личинкового розвитку; зниження швидкості росту – у період метаморфозу; висока швидкість росту – у молоді; поступове зниження швидкості росту – від початку розмноження до завершення життєвого циклу.

3. Швидкість соматичного росту, розрахована по отолітах, обернено пропорційна інтенсивності місячного освітлення. Швидкий ріст відбувається під час молодого місяця в зв'язку з більшою забезпеченістю їжею, більш високими значеннями середньодобової температури і добового градієнта температури води. Під час повного місяця перераховані процеси характеризуються протилежною спрямованістю.

4. Виявлено негативний зв'язок між середньодобовою температурою і максимальною видовою тривалістю життя міктофід. Значення цих параметрів складають: у D. vanhoeffeni – 17,2 С и 10 міс., у M. nitidulum – 16,4 С и 12 міс., у M. asperum – 16,0 С и 14,5 міс., у C. warmingii – 14,4 С и 20 міс.

5. Швидкість статевого дозрівання у міктофід позитивно пов'язана з температурою середовища. Вік самок при масовому дозріванні складає: у D. vanhoeffeni – 3,7, у M. nitidulum – 6,7, у M. asperum – 7,1, у C. warmingii – 7,3 міс. (значення температури див. у пункті 4).

6. При порівнянні видів із близькими значеннями швидкості статевого дозрівання – M. nitidulum, M. asperum і C. warmingii – відзначений позитивний зв'язок швидкості соматичного росту із середньодобовою температурою. У D. vanhoeffeni у зв'язку з раннім статевим дозріванням і інтенсивним генеративним ростом швидкість соматичного росту низька при високій середньодобовій температурі.

7. Між питомою швидкістю росту генеративної і сумарної маси самок міктофід і середньодобовою температурою середовища відзначений позитивний зв'язок. Найбільш високі значення СWg і СW – у D. vanhoeffeni; за ним ідуть M. nitidulum, M. asperum і C. warmingii (значення температури див. у пункті 4).

8. Міжвидові розходження статевого складу в міктофід пов'язані з наступною закономірністю – чим вище у вида середня індивідуальна частота ікрометання, тим більше відносна кількість самців. Біологічним сенсом цієї особливості є забезпечення ефективного запліднення ікри.

9. У самок міктофід швидкість росту загальної відчуженої генеративної маси перевищує швидкість соматичного росту (без обліку витрат на відновлення тканин). При досягненні самками максимального віку розрахункові відносні значення генеративної маси складають: у M. nitidulum – 100, у M. asperum – 172, у C. warmingii – 182 і у D. vanhoeffeni – 510 % від соматичної маси.

10. Вперше для тропічних міктофід визначена абсолютна індивідуальна плідність. При максимальній тривалості життя самки АІП складає: у D. vanhoeffeni – 82,2 тис.; у M. nitidulum – 204 тис.; у M. asperum – 407 тис.; у C. warmingii – 550,4 тис. ооцитів.

11. Генеративна ємкість життєвого циклу міктофід низька (від 0,47 до 0,64), але безупинний оогенез і розмноження протягом цілого року забезпечують високу швидкість відтворення цих риб у тропічній зоні Атлантичного океану.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Гирагосов В.Е., Никольский В.Н., Овен Л.С., Овчаров О.П., Шевченко Н.Ф. Миктофовые и гоностомовые рыбы // Макропланктон и нектон тропической Атлантики. – К.: Наук. думка. – 1988. – С. 77 - 90.

Внесок автора – результати дослідження репродуктивної біології M. nitidulum і C. warmingii. Дані по D. vanhoeffeni – результат спільної роботи з д.б.н. Л.С. Овен.

 1. Гирагосов В.Е., Овчаров О.П. Возраст и рост светящегося анчоуса Myctophum nitidulum Garman (Myctophidae) из тропической Атлантики // Вопр. ихтиологии. – 1992. – Т. 32, вып. 2. – С. 61 - 68.

Внесок автора – препарування отолітів, визначення віку і розрахунок швидкості росту M. nitidulum. Аналіз росту M. nitidulum протягом місячного циклу проведений разом з к.б.н. О.П. Овчаровим.

 1. Болтачев А.Р., Гирагосов В.Е., Царин С.А. Распространение, возраст, рост, жизненные характеристики Diaphus vanhoeffeni Brauer (Myctophidae, Pisces) // Тр. ИО АН СССР. – 1993. – Т. 128 – С. 257 - 270.

Автором самостійно виготовлено 50 % препаратів отолітів, визначено вік, розраховано значення добових приростів довжини і маси тіла D. vanhoeffeni.

 1. Гирагосов В.Е Определение возраста и расчет темпа роста светящегося анчоуса Myctophum asperum (Myctophidae) по микроструктуре отолитов // Экология моря. – 2000. – Вып. 50. – С. 91 - 94.

 2. Гирагосов В.Е. Репродуктивные свойства светящегося анчоуса Myctophum asperum Richardson (Myctophidae) из тропической Атлантики // Экология моря. – 2000. – Вып. 52. – С. 68 - 71.

 3. Гирагосов В.Е. Возраст и рост светящегося анчоуса Ceratoscopelus warmingii (Myctophidae) // Экология моря. – 2000. – Вып. 53. – С. 64 - 67.

 4. Гирагосов В.Е. Особенности репродуктивной биологии некоторых светящихся анчоусов (Myctophidae) тропической зоны Атлантического океана // Проблемы современной биологии: Тр. 17 науч. конф. мол. ученых (Москва, МГУ, Биол. фак., 1986 г.). – М., 1986. – С. 176 - 179. – Деп. в ВИНИТИ 15.09.86, № 662-В86.

 5. Гирагосов В.Е. О репродуктивной биологии некоторых светящихся анчоусов (Myctophidae) из тропической Атлантики // Изучение и рациональное использование биоресурсов открытого океана (рыбы мезопелагиали): Мат. всесоюзн. конф. (1985 г., п. Рыбное, ВНИИПРХ) – М.: ВНИРО. – 1985. – С. 87 - 92.

 6. Giragosov V.E., Khanaychenko A.N. Age, growth and peculiarities of reproductive biology of two lanternfish species (Myctophidae) from the tropical Atlantic // Res. del XII Congr. Nac. de Oceanografia (22 - 26 de mayo, 2000, Huatulco, Oaxaca, Mexico). – Huatulco, 2000. – P. 164.

У цій праці Гірагосову В.Є. належать вихідні дані за віком, ростом, особливостями репродуктивної біології досліджених міктофід. Разом з к.б.н. А.М. Ханайченко проведено порівняльний аналіз біології двох видів з роду Myctophum.

 1. Гирагосов В.Е. К вопросу о репродуктивной биологии некоторых светящихся анчоусов (Myctophidae) из тропической Атлантики // Изучение и рациональное использование биоресурсов открытого океана (рыбы мезопелагиали). ДСП: Тез. докл. (1984 г., Москва, ВНИРО) – М., 1984. – С. 35.

 2. Гирагосов В.Е., Царин С.А., Белоиваненко Т.Г. Экваториальные формы Myctophum asperum из Атлантического и Индийского океанов // Комплексное изучение природы Атлантического океана: Тез. докл. III конф. (16 - 18 апр. 1985 г., Калининград, АтлантНИРО). – Калининград, 1985. – С. 61 - 62.

Внесок автора – результати дослідження репродуктивної біології M. asperum.

 1. Гирагосов В.Е. Оогенез и характер нереста Ceratoscopelus warmingii (Lьtken) (Myctophidae, Osteichthyes) тропической зоны Атлантического океана // Комплексное изучение природы Атлантического океана: Тез. докл. III конф. (16 - 18 апреля 1985 г., Калининград, АтлантНИРО). – Калининград, 1985. – С. 67 - 68.

 2. Гирагосов В.Е. Характеристика репродуктивных свойств светящегося анчоуса Myctophum asperum Richardson (Myctophidae, Pisces) из тропической Атлантики // Понт-Эвксинский - 2000: Конф. мол. ученых (Севастополь, 16 - 18 мая 2000 г.). – Севастополь, 2000. – С. 17.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины