Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Ольхович Наталія Вікторівна. Аналіз мутацій в гені арилсульфатази А та особливості біохімічної діагностики метахроматичної лейкодистрофії: дисертація канд. біол. наук: 03.00.22 / НАН України; Інститут молекулярної біології і генетики. - К., 2003.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Ольхович Н.В. Аналіз мутацій в гені арилсульфатази А та особливості біохімічної діагностики метахроматичної лейкодистрофії. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.22 – молекулярна генетика.- Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ, 2003.

Дисертацію присвячено вивченню молекулярно-генетичних і біохімічних особливостей метахроматичної лейкодистрофії (МЛД). Створено базу даних мутацій в гені АСА та розроблено стратегію молекулярно-генетичного дослідження спектра мутацій, які обумовлюють розвиток МЛД у хворих в Україні. Показано, що сумарна частота мажорних мутацій (“І”- та “А”-алеля) серед пацієнтів в Україні менша за середньоєвропейську і складає 20%. В результаті секвенування послідовності гена АСА трьох пацієнтів ідентифіковано три нові місенс-мутації, і одну місенс-мутацію, яку раніше було описано у іспанського пацієнта з пізньою інфантильною формою МЛД. Визначено частоту розповсюдженності алеля псевдодефіциту арилсульфатази А (АСА) серед населення України. Аналіз біохімічного методу діагностики МЛД дозволив визначити чинники, які впливають на результат визначення активності АСА і стандартизувати умови проведення аналізу з метою запобігання діагностичних помилок. Запропоновано нову модифікацію методу визначення активності АСА, яка дозволяє диференціювати дійсний дефіцит, псевдодефіцит АСА та встановлювати гетерозиготне носійство. На підставі результатів комплексного молекулярно-генетичного і біохімічного дослідження групи пацієнтів з МЛД, членів їхніх родин, осіб з псевдодефіцитом АСА та осіб групи контролю, розроблено алгоритм лабораторного обстеження індивідуума при підозрі на наявність або обтяженість МЛД.

 1. Визначено розповсюдженість мажорних мутацій (“І”- та “А”-алелів) гена АСА у хворих на МЛД в Україні. Сумарна частота мажорних мутацій склала приблизно 20%, що нижче середньоєвропейської (47%).

 2. Підтверджено генотип-фенотипічні кореляції, описані для мажорних мутацій в гені АСА: гомозигота за “І”-алелем мала пізній інфантильний тип МЛД; компаундні гетерозиготи за “А”-алелем та іншими мутаціями мали ювенільний тип МЛД.

 3. Визначено частоту алеля псевдодефіциту АСА серед населення України. Алель псевдодефіциту знайдено у 18 з 234 обстежених хромосом, що склало 7,7 %.

 4. Розроблено модифіковану версію методу біохімічної діагностики МЛД, яка базується на виявленні дефіциту активності арилсульфатази А в гомогенаті лейкоцитів при особливих умовах визначення і дозволяє розмежувати дійсний дефіцит і псевдодефіцит АСА, а також встановлювати гетерозиготне носійство МЛД.

 5. Стандартизовано умови проведення аналізу визначення активності АСА для отримання достовірних результатів і запобігання діагностичних помилок.

 6. Визначено рівень нормальної активності АСА для населення України: 118,5 ± 25,8 нмоль/год/мг білка (при стандартному методі визначення за Баумом) та 241,7 ± 19,7 нмоль/ мг білка за 18 год (при визначенні за нашою модифікацією).

 7. Розроблено алгоритм обстеження індивідуума при підозрі на наявність МЛД або обтяженість цією хворобою, який дозволяє раціонально і з великим ступенем достовірності ідентифікувати хворих та гетерозиготних носіїв МЛД, а також диференціювати дійсний дефіцит та псевдодефіцит АСА.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Горовенко Н.Г., Ольхович Н.В., Пічкур Н.О. Молекулярно-генетичний скринінг мажорних мутацій в гені АСА у пацієнтів з метахроматичною лейкодистрофією // Цитология и генетика.- 2002.- Т.36, №5.- С. 43 – 49.

Особистий внесок дисертанта – виділення ДНК; ампліфікація екзонів 2 і 8 гена АСА; рестрикційний аналіз мутацій IVS2+1 та P426L; обговорення отриманих результатів з науковим керівником; підготовка роботи до друку.

 1. Горовенко Н.Г., Ольхович Н.В. Використання біохімічних методів для визначення гетерозиготного носійства метахроматичної лейкодистрофії// Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології.-2003.- вип.3(49).-С. 35-42.

Особистий внесок дисертанта – визначення активності арилсульфатази А у пацієнтів з МЛД, членів їхніх сімей і в контрольній групі; статистичний аналіз даних; обговорення отриманих результатів з науковим керівником; підготовка роботи до друку.

 1. Ольхович Н.В., Шейко Л.П., Галаган В.О. Можливості біохімічного підтвердження діагнозу лізосомних хвороб у практиці медико-генетичного відділення УДСЛ “ОХМАТДИТ” // Ультразвукова перинатальна діагностика.- 2000.- № 13.- С.48-51.

Особистий внесок дисертанта – визначення активності арилсульфатази А; визначення активності -галактозидази; визначення активності гексозамінідази; статистичний аналіз даних; підготовка роботи до друку.

 1. Горовенко Н.Г., Ольхович Н.В., Пічкур Н.О., Шейко Л.П. Особливості верифікації діагнозу метахроматична лейкодистрофія та можливості проведення пренатальної діагностики//Буковинський медичний вісник.- 2001.-№2-3.-С.43-44.

Особистий внесок дисертанта – визначення активності арилсульфатази А; виділення ДНК; алель-специфічна ампліфікація алеля псевдодефіциту арилсульфатази А; ампліфікація екзонів 2 і 8 гена АСА; рестрикційний аналіз мутацій IVS2+1 та P426L; обговорення отриманих результатів з науковим керівником; підготовка роботи до друку.

 1. Ольхович Н.В., Горовенко Н.Г., Недобой А.М. Патент на винахід № 51468 А “Спосіб визначення гетерозиготного носійства метахроматичної лейкодистрофії”, дата видачі 15.11.2002 р.

Особистий внесок дисертанта – опис винаходу; визначення активності арилсульфатази А у пацієнтів з МЛД, членів їхніх сімей і в контрольній групі; статистичний аналіз даних; обговорення отриманих результатів з науковим керівником; підготовка матеріалів до розгляду.

 1. Горовенко Н.Г., Ольхович Н.В., Недобой А.М. Патент на винахід № 54174 А “Спосіб визначення псевдодефіциту арилсульфатази А”, дата видачі 17.02.2003р.

Особистий внесок дисертанта – опис винаходу; визначення активності арилсульфатази А у пацієнтів з МЛД, членів їхніх сімей і в контрольній групі; статистичний аналіз даних; обговорення отриманих результатів з науковим керівником; підготовка матеріалів до розгляду.

 1. Горовенко Н.Г., Ольхович Н.В., Недобой А.М. Патент на винахід № 56511 А “Спосіб визначення придатності зразків гомогенату лейкоцитів для вимірювання активності арилсульфатази А”, дата видачі 15.05.2003 р.

Особистий внесок дисертанта – опис винаходу; визначення активності арилсульфатази А; статистичний аналіз даних; обговорення отриманих результатів з науковим керівником; підготовка матеріалів до розгляду.

 1. Ольхович Н.В., Радзиховская Е.В., Циганкова М.А., Пичкур Н.А., Коблянская Г.Н. Исследование лизосомных ферментов в практике медико-генетического консультирования // Матеріали науково-практичної конференції “Сучасний стан медичної генетики в Україні”.- Київ.- 1999.- С.115.

Особистий внесок дисертанта – визначення активності арилсульфатази А; статистичний аналіз даних; обговорення отриманих результатів з науковим керівником; підготовка роботи до друку.

 1. Ольхович Н.В., Шейко Л.П., Недобой А.М. Роль селективного скринінгу в своєчасній діагностиці спадкових хвороб обміну // Матеріали науково-практичної конференції “Пренатальний і постнатальний скринінг природженої та спадкової патології” .- Харків.- 2000.- С. 104.

Особистий внесок дисертанта – визначення активності арилсульфатази А; статистичний аналіз даних; обговорення отриманих результатів з науковим керівником; підготовка роботи до друку.

 1. Пічкур Н.О., Горовенко Н.Г., Ольхович Н.В. Випадок дорослої форми метахроматичної лейкодистрофії у двох сибсів // Матеріали III З’їзду медичних генетиків України.-Львів.- 2002.- С. 75-76.

Особистий внесок дисертанта – визначення активності арилсульфатази А; виділення ДНК; алель-специфічна ампліфікація алеля псевдодефіциту арилсульфатази А; обговорення отриманих результатів з науковим керівником; підготовка роботи до друку.

 1. Горовенко Н.Г., Ольхович Н.В. Використання біохімічних методів для визначення гетерозиготного носійства метахроматичної лейкодистрофії // Український біохімічний журнал. Матеріали VIII Українського біохімічного з’їзду.- 2002.-Т.74,№4а (додаток 1).-С.165-166.

Особистий внесок дисертанта – визначення активності арилсульфатази А у пацієнтів з МЛД, членів їхніх сімей і в контрольній групі; статистичний аналіз даних; обговорення отриманих результатів з науковим керівником; підготовка роботи до друку.

12. Горовенко Н.Г., Ольхович Н.В. Особливості молекулярної діагностики метахроматичної лейкодистрофії // Проблеми клінічної генетики. Збірник тез.-Харків.- 2003.-С.15.

Особистий внесок дисертанта – виділення ДНК; алель-специфічна ампліфікація алеля псевдодефіциту арилсульфатази А; ампліфікація екзонів 2 і 8 гена АСА; рестрикційний аналіз мутацій IVS2+1 та P426L; обговорення отриманих результатів з науковим керівником; підготовка роботи до друку.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины